Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love (Rekonstruktion m.v.)

I medfør af § 55, stk. 1, i lov nr. 718 af 25. juni 2010 om ændring af konkursloven og forskellige andre love (Rekonstruktion m.v.), som ændret ved § 20 i lov nr. 1556 af 21. december 2010 og § 2 i lov nr. 1557 af 21. december 2010, bestemmes, at loven træder i kraft den 1. april 2011.

Justitsministeriet, den 15. marts 2011

Lars Barfoed

/ Mette Undall-Behrend