Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde

I medfør af § 6, stk. 4, og § 108, stk. 5 og 6, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 81 af 4. februar 2011, som ændret ved lov nr. 201 af 13. marts 2011, og § 185 b, stk. 6, i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 103 af 11. februar 2011, som ændret ved lov nr. 201 af 13. marts 2011, fastsættes:

Rammeaftalen

§ 1. Kommunalbestyrelserne i regionen og regionsrådet indgår årligt en rammeaftale om faglig udvikling, styring og koordinering af kommunale og regionale tilbud efter lov om social service samt efter § 105, stk. 2, og § 185 b, stk. 1, i lov om almene boliger m.v., der ligger i regionen.

Fælles bestemmelser

§ 2. Rammeaftalens anvendelsesområde er følgende typer af tilbud, der ligger i regionen:

1) Særlige dagtilbud efter § 32 i lov om social service.

2) Særlige klubtilbud efter § 36 i lov om social service.

3) Generelt godkendte plejefamilier og generelt godkendte kommunale plejefamilier efter § 66, nr. 1 og 2, i lov om social service, jf. lovens § 142, stk. 1, nr. 1.

4) Opholdssteder for børn og unge efter § 66, nr. 5, i lov om social service.

5) Døgninstitutioner efter § 66, nr. 6, lov om sociale service.

6) Tilbud om behandling af stofmisbrugere efter § 101 i lov om social service.

7) Beskyttet beskæftigelse efter § 103 i lov om sociale service.

8) Aktivitets- og samværstilbud efter § 104 i lov om social service.

9) Botilbud, forsorgshjem og kvindekrisecentre mv. efter §§ 107-110 i lov om social service.

10) Hjælpemiddelcentraler, jf. § 5, stk. 2, i lov om social service.

11) Almene ældreboliger, der ejes af en region, en kommune, en almen boligorganisation eller en selvejende institution, og som er tilvejebragt med særligt henblik på at betjene personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter § 105, stk. 2, i lov om almene boliger m.v.

12) Plejeboliger efter lov om boliger for ældre og personer med handicap.

13) Køb af specialrådgivningsydelser i tilknytning til de konkrete tilbud, der er omfattet af styringsaftalen, jf. § 11, nr. 1.

Stk. 2. Tilbud, som alene anvendes af driftskommunen, indgår kun i rammeaftalen som en orienterende oversigt, der skabes ved et udtræk af oplysninger fra Tilbudsportalen.

§ 3. Kommunalbestyrelserne i regionen koordinerer udarbejdelsen af rammeaftalen, jf. lov om social service § 6, stk. 2.

Stk. 2. Der udarbejdes én samlet årlig rammeaftale for hver region. Rammeaftalen omfatter det sociale område og det almene ældreboligområde.

Stk. 3. Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi, jf. §§ 6-9, og en styringsaftale, jf. §§ 10-12.

Stk. 4. Uenighed om rammeaftalen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 4. Rammeaftalen skal tilpasses løbende, hvis der er behov for det. Kommunalbestyrelserne og regionsrådet skal i forbindelse med den årlige rammeaftale fastlægge en procedure for tilpasningen.

Stk. 2. Hvis der er konkrete regionale tilbud, der ikke længere efterspørges med sit hidtidige indhold, skal regionsrådet, i forbindelse med rammeaftalen, drøfte en tilpasning eller ophør af tilbuddet med kommunalbestyrelserne i regionen.

Stk. 3. Uenighed om rammeaftalen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 5. Socialministeren kan senest 1. januar udmelde særlige temaer eller typer af tilbud, som skal behandles i rammeaftalerne.

Udviklingsstrategi

§ 6. Kommunalbestyrelserne i regionen udarbejder en udviklingsstrategi, der danner grundlag for den kommende styringsaftale, jf. § 10. Udviklingsstrategien udarbejdes på baggrund af et samlet overblik over tilbud, jf. § 2, der ligger i regionen, samt kommunalbestyrelsernes og regionsrådets overvejelser over sammenhængen mellem behovet for tilbud og det samlede udbud af tilbud. Regionsrådet bidrager til udviklingsstrategien for så vidt angår de tilbud, der aktuelt drives af regionen, eller som kommunalbestyrelserne påtænker at anmode regionen om at etablere med henvisning til § 5 i lov om social service. Følgende elementer kan indgå i udviklingsstrategien:

1) Den faglige udvikling i tilbuddene.

2) Fleksibel anvendelse af eksisterende tilbud.

3) Udvikling i behovene.

4) Kommunernes forebyggende foranstaltninger, som de har etableret eller planlægger at etablere, og som har betydning for planlægning og udvikling af tilbud omfattet af rammeaftalen.

Stk. 2. Som led i udviklingsstrategien foretages et samlet skøn over behovet for regulering i antallet af pladser eller tilbud.

§ 7. Udviklingsplaner for botilbud efter §§ 107-110 i lov om social service med over 100 pladser, jf. § 9 i lov om social service, indgår i udviklingsstrategien, hvis tilbuddene benyttes af to eller flere kommuner i regionen.

§ 8. I forbindelse med fastlæggelsen af udviklingsstrategien skal kommunalbestyrelser og regionsråd sikre indbyrdes koordinering regionerne imellem om de mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud, som er nævnt i bekendtgørelse om principper for kommunernes finansiering af tilbuddene ved de mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud. Derudover skal kommunalbestyrelser og regionsråd sikre koordinationen af sikrede afdelinger.

Stk. 2. Det påhviler regionerne eller en eller flere kommuner at etablere tilbud efter § 108 i lov om social service, til personer, som har bopæl på Færøerne eller i Grønland, med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, hvis behov for hjælp ikke kan dækkes gennem tilbud på Færøerne eller i Grønland. Region Sjælland fastlægger behovet for og forventet forbrug af pladser fordelt på målgrupper efter forhandling med Familiedirektoratet i Grønland og Almannastovan på Færøerne og koordinerer antallet af pladser regionerne imellem.

§ 9. Udviklingsstrategien skal være fastlagt senest den 1. juni. Strategien skal offentliggøres på den enkelte kommunes og regionens hjemmesider og sendes til Servicestyrelsen senest 1 måned efter, at den er fastlagt.

Stk. 2. Som bilag til udviklingsstrategien vedlægges udtræk fra Tilbudsportalen over alle tilbud, jf. § 2, der ligger i regionen.

Styringsaftalen

§ 10. Med henblik på styring af økonomi- og kapacitetsudvikling indgås en styringsaftale, som omfatter kommunale og regionale tilbud, jf. § 2, som ligger i regionen, og som anvendes af flere kommuner end driftskommunen. Tilbud, som anvendes af flere kommuner end driftskommunen, kan dog undtages fra styringsaftalen, hvis der er indgået en aftale mellem driftskommunen og en anden eller få andre kommuner, som anvender de konkrete tilbud, hvis aftalen omfatter punkterne efter § 11, nr. 2, 3 og 6.

Stk. 2. Styringsaftalen indgås mellem kommunalbestyrelserne i regionen. For så vidt angår styringsaftalens punkter, jf. § 11, nr. 2-7, vedrørende regionale tilbud indgås aftalen dog mellem kommunalbestyrelserne og regionsrådet.

§ 11. Styringsaftalen skal indeholde:

1) Angivelse af, hvilke konkrete tilbud der er omfattet af styringsaftalen, jf. § 2.

2) Aftaler om udviklingen i taksterne for tilbud omfattet af aftalen.

3) Aftaler om prisstrukturen for de omfattede tilbud.

4) Aftaler om oprettelse og lukning af tilbud og pladser.

5) Aftaler om principper for evt. indregning af driftsherrens udgifter ved oprettelse og lukning af tilbud aftalt i rammeaftaleregi.

6) Aftaler om frister for afregning for brug af tilbud.

7) Tilkendegivelse fra kommunalbestyrelserne om overtagelse af regionale tilbud og fastlæggelse af, i hvilket omfang overtagne tilbud skal stå til rådighed for de øvrige kommuner.

§ 12. Styringsaftalen skal være indgået senest den 15. oktober og har virkning fra den 1. januar det følgende år. Aftalen skal offentliggøres på den enkelte kommunes og regionens hjemmesider og sendes til Servicestyrelsen senest 1 måned efter indgåelsen.

Stk. 2. Som bilag til styringsaftalen vedlægges oplysninger om taksterne for det år, styringsaftalen vedrører, for de tilbud, der er omfattet af aftalen.

Ikrafttræden

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 16. marts 2011.

Stk. 2. Samtidig bortfalder bekendtgørelse nr. 36 af 23. januar 2006 om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde.

Stk. 3. For rammeaftalen for 2012 er fristen for socialministerens udmelding af særligt tema til behandling, jf. § 5, den 1. april, og fristen for fastlæggelse af udviklingsstrategien, jf. § 9, stk. 1, er den 15. oktober.

Socialministeriet, den 13. marts 2011

Benedikte Kiær

/ Dorte Bech Vizard