Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
52009X1027
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Anvendelsesområde

Kapitel 2   Tjenester, som skal godkendes

Kapitel 3   Vurderingskriterier m.v.

Kapitel 4   Sagsbehandling

Kapitel 5   Andre bestemmelser

Kapitel 6   Klageadgang

Kapitel 7   Ikrafttræden

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om godkendelse af DR's og de regionale TV 2-virksomheders nye tjenester

I medfør af § 44 b, stk. 4, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 477 af 6. maj 2010 som ændret ved lov nr. 1360 af 8. december 2010, efter indhentet udtalelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter regler om Radio- og tv-nævnets godkendelse af DR’s og de regionale TV 2-virksomheders iværksættelse af nye tjenester.

Stk. 2. Nye tjenester omfatter væsentlige nye tjenester og væsentlige ændringer af eksisterende tjenester.

Kapitel 2

Tjenester, som skal godkendes

§ 2. Radio- og tv-nævnet træffer efter ansøgning fra DR afgørelse om godkendelse af DR’s iværksættelse af nye tjenester.

Stk. 2. Radio- og tv-nævnet kan tillige af egen drift iværksætte en godkendelsesprocedure efter reglerne i dette kapitel og kapitel 3 – 4 i tilfælde, hvor DR eller de regionale TV 2-virksomheder iværksætter nye tjenester.

Stk. 3. Radio- og tv-nævnet kan i særlige tilfælde i de sager, der er nævnt i stk. 2, beslutte, at DR eller de regionale TV 2-virksomheder skal suspendere nye tjenester indtil Radio- og tv-nævnet har truffet afgørelse.

§ 3. Ved en ny tjeneste forstås et større sammenhængende, konkret initiativ på en platform, der ikke er pålagt DR eller de regionale TV 2-virksomheder i medfør af public service-kontrakterne eller er godkendt af Radio- og tv-nævnet.

§ 4. Ved vurderingen af om en ny tjeneste eller en ændring af en eksisterende tjeneste er væsentlig, skal der blandt andet lægges vægt på tjenestens udbredelse, finansielle størrelse, nyhed i forhold til eksisterende aktiviteter og public service-forpligtelser og tjenestens varighed.

Stk. 2. Ved tjenestens udbredelse forstås, hvor mange der forventes at bruge tjenesten og i hvilket omfang.

Stk. 3. Ved tjenestens finansielle størrelse forstås, hvor mange økonomiske ressourcer tjenesten vil kræve. En ny tjeneste eller en ændring af en eksisterende tjeneste vil som udgangspunkt være væsentlig, hvis gennemsnitsomkostningerne for udvikling og drift af tjenesten i tre år beløber sig til mere end 1 mio. kr. årligt.

Stk. 4. Ved tjenestens nyhed i forhold til eksisterende aktiviteter og public service-forpligtelser forstås i hvor høj grad tjenesten er helt ny for DR eller de regionale TV 2-virksomheder og i hvor høj grad tjenesten ligger i direkte forlængelse af DR’s eller de regionale TV 2-virksomheders eksisterende tjenester og forpligtelser i public service-kontrakterne.

Stk. 5. Ved tjenestens varighed forstås, hvor længe initiativet vil eksistere. Pilotprojekter af kortere varighed og midlertidige tiltag, som igangsættes for at imødekomme et uforudset eller enkeltstående informationsbehov eller lignende, kræver ikke godkendelse. En tjeneste, som er planlagt at vare mere end fire måneder, vil som udgangspunkt ikke være at betragte som midlertidig.

Stk. 6. I tvivlstilfælde afgør Radio- og tv-nævnet om en ny tjeneste eller ændring af en eksisterende tjeneste er væsentlig og dermed kræver godkendelse.

Kapitel 3

Vurderingskriterier m.v.

§ 5. Radio- og tv-nævnet skal ved afgørelser efter § 2 foretage en afvejning af tjenestens public service-værdi for samfundet og tjenestens indvirkning på andre tjenester på markedet. Til brug for Radio- og tv-nævnets afvejning indhenter Radio- og tv-nævnet en udtalelse fra et uafhængigt konsulentfirma med konkurrenceretlig ekspertise om tjenestens potentielle indvirkning på andre tjenester på markedet, som forinden afgivelse til Radio- og tv-nævnet skal forelægges Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til udtalelse.

Stk. 2. Alene tjenester, som har en public service-værdi for samfundet ved opfyldelse af demokratiske, sociale eller kulturelle behov i samfundet, kan godkendes af Radio- og tv-nævnet. En potentiel konkurrencebegrænsende virkning af en tjeneste på andre tjenester på markedet skal opvejes af tjenestens potentielle public service-værdi for samfundet.

Stk. 3. Ved vurderingen af en tjenestes public service-værdi for samfundet skal Radio- og tv-nævnet lægge vægt på, om tjenesten gennem opfyldelse af DR’s eller de regionale TV 2-virksomheders public service-formål som fastlagt i public service-kontrakterne vil tilføre en merværdi for samfundet og/eller det enkelte individ. I vurderingen kan Radio- og tv-nævnet tillige lægge vægt på forholdet mellem tjenestens nytteværdi og dens omkostninger.

Stk. 4. Ved vurderingen af en tjenestes indvirkning på andre tjenester på markedet skal der efter retningslinier fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen lægges vægt på, om der findes lignende eller alternative tilbud på markedet, markedsstrukturen, DR’s eller de regionale TV 2-virksomheders markedsstilling, konkurrencens omfang og potentielle virkninger for private initiativer, herunder den redaktionelle konkurrence.

Kapitel 4

Sagsbehandling

§ 6. DR indsender forinden iværksættelse af en planlagt ny tjeneste en ansøgning til Radio- og tv-nævnet om godkendelse af tjenesten.

Stk. 2. Ansøgningen om godkendelse skal indeholde en detaljeret beskrivelse af den planlagte nye tjeneste, herunder tjenestens økonomiske rammer. Beskrivelsen skal ledsages af skriftlig dokumentation, som kan bestå i relevante markedsundersøgelser, resultater fra pilotprojekter og DR’s vurdering af virkningerne af den nye tjeneste, herunder beregninger i forhold til tjenestens public service-værdi for samfundet og tjenestens indvirkning på andre tjenester på markedet. Ansøgningen skal tillige indeholde en redegørelse for, hvorfor den nye tjeneste vurderes at være omfattet af reglerne om godkendelse i kapitel 2.

Stk. 3. Radio- og tv-nævnet tager inden 2 uger stilling til om ansøgningen omfatter en ny tjeneste, som er omfattet af reglerne om godkendelse i kapitel 2.

§ 7. Ved afgørelse om godkendelse af en ny tjeneste, jf. § 2, skal Radio- og tv-nævnet senest 20 uger efter modtagelsen af DR’s ansøgning om godkendelse træffe afgørelse.

Stk. 2. Radio- og tv-nævnet anmoder det uafhængige konsulentfirma, der er nævnt i § 5, stk. 1, om inden 12 uger at afgive en udtalelse om tjenestens potentielle indvirkning på andre tjenester på markedet. Forinden udtalelsen afgives til Radio- og tv-nævnet, skal det uafhængige konsulentfirma forelægge udtalelsen for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til udtalelse. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skal afgive sine bemærkninger til udtalelsen inden 2 uger. Eventuelle bemærkninger fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skal indgå i udtalelsen, som det uafhængige konsulentfirma afgiver til Radio- og tv-nævnet efter 1. pkt.

Stk. 3. Radio- og tv-nævnet skal på grundlag af DR’s beskrivelse af den planlagte nye tjeneste, jf. § 6, stk. 2, og efter drøftelse med DR og det uafhængige konsulentfirma, udarbejde en endelig beskrivelse af den planlagte nye tjeneste, som skal ligge til grund for Radio- og tv-nævnets afgørelse og den offentlige høring, der er nævnt i stk.4.

Stk. 4. Radio- og tv-nævnet skal til brug for de vurderinger, der skal foretages efter § 5, herunder vurderingen af tjenestens indvirkning på andre tjenester på markedet, som det uafhængige konsulentfirma skal udtale sig om, jf. stk. 2, gennemføre en offentlig høring på 3 uger over DR’s ansøgning om godkendelse af den nye tjeneste.

Stk. 5. Bemærkninger fra offentligheden, som fremsættes ved høringen efter stk. 4, skal så vidt muligt og i relevant omfang ledsages af skriftlig dokumentation, som eksempelvis kan bestå i forbrugerundersøgelser, markedsundersøgelser, forretningsplaner m.v.

§ 8. Radio- og tv-nævnet kan stille vilkår for godkendelse af den planlagte nye tjeneste, som kan bidrage til at reducere eventuelle konkurrencebegrænsende virkninger af, at tjenesten tilbydes.

§ 9. Radio- og tv-nævnet skal inden nævnet træffer endelig afgørelse forelægge afgørelsen for DR til udtalelse.

§ 10. Radio- og tv-nævnet kan forlænge tidsfristerne, der er nævnt i §§ 6-7, hvis særlige hensyn tilsiger dette.

Kapitel 5

Andre bestemmelser

§ 11. Reglerne i forvaltningsloven finder anvendelse på Radio- og tv-nævnets behandling af sager om godkendelse af DR’s og de regionale TV 2-virksomheders iværksættelse af nye tjenester.

Stk. 2. Reglerne i forvaltningsloven og offentlighedsloven, herunder reglerne om undtagelse af dokumenter og oplysninger fra retten til aktindsigt, finder anvendelse på dokumenter og oplysninger, som afgives af DR, de regionale TV 2-virksomheder eller interessenter til brug for Radio- og tv-nævnets behandling af de sager, der er nævnt i stk. 1.

§ 12. Radio- og tv-nævnet skal offentliggøre nævnets afgørelser om godkendelse af DR’s og de regionale TV 2-virksomheders iværksættelse af nye tjenester.

Kapitel 6

Klageadgang

§ 13. Radio- og tv-nævnets afgørelser om godkendelse af DR’s og de regionale TV 2-virksomheders iværksættelse af nye tjenester kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. § 40, stk. 1, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed.

Kapitel 7

Ikrafttræden

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. marts 2011.

Kulturministeriet, den 9. marts 2011

Per Stig Møller

/ Lars M. Banke