Den fulde tekst
L 164
Forslag til lov om ændring af lov om
beskyttelse af havmiljøet og lov om
miljøbeskyttelse. (Gennemførelse af dele af
konventionen om kontrol og behandling af
skibes ballastvand
(ballastvandkonventionen) og fastsættelse af
regler om vurdering af virkninger på miljøet
(VVM) m.v. for havbrug beliggende længere
end 1 sømil fra kysten).
Af miljøministeren (Karen Ellemann (V)).
Fremsat skr 3/3 11 Tillæg A
Lovf som fremsat 3/3 11 Tillæg A
1.beh 17/3 11 FF
Betænkning 13/4 11 Tillæg B
2.beh 28/4 11 FF
Lovf optrykt efter 2.beh 28/4 11 Tillæg H
3.beh 3/5 11 FF
Lovf som vedt 3/5 11 Tillæg C
Lov nr 423 af 10. maj 2011
Ordførere: (1.beh) Eyvind Vesselbo (V), Mette Gjerskov (S), Tina Petersen (DF), Trine Mach (SF), Tage Leegaard (KF), Johs. Poulsen (RV).
Ministre: (1.beh) miljøministeren (Karen Ellemann).
Efter 1.beh henvist til Miljø- og Planlægningsudvalget(MPU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven gennemfører en række ændringer af havmiljøloven for at gennemføre ballastvandkonventionen i Danmark. Desuden gennemfører loven VVM-direktivet for havbrug, der ligger længere end 1 sømil fra kysten.
Skibe og deres ballastvand er ifølge FN en af verdens største kilder til indførsel af invasive arter i vandområder. Loven indeholder bl.a. en række nye bemyndigelsesbestemmelser, der forpligter miljøministeren til at fastsætte regler om kontrol og behandling af skibes ballastvand og sedimenter. Herudover indeholder loven en bemyndigelse for ministeren til at fastsætte regler om, hvornår der kan dispenseres fra behandlingskravene. Loven trådte i kraft den 1. juli 2011.
Afstemning:
Vedtaget
113 stemmer for forslaget (V, S, DF, SF, KF, RV, EL, LA)
0 stemmer imod forslaget
0 stemmer hverken for eller imod forslaget