Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af tinglysningsloven og forskellige andre love (Digital tinglysning)

I medfør af § 13, stk. 1 og 2, i lov nr. 539 af 8. juni 2006 om ændring af lov om tinglysning og forskellige andre love (Digital tinglysning), som ændret ved § 2, nr. 2, i lov nr. 504 af 12. juni 2009, bestemmes, at loven med undtagelse af § 12 træder i kraft den 21. marts 2011 kl. 9.00 for så vidt angår personbogen og andelsboligbogen.

Justitsministeriet, den 15. marts 2011

Lars Barfoed

/ Joachim Kromann