Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af færdselsloven

(Bødeforhøjelser, obligatorisk konfiskation af køretøjer ved kørsel uden førerret, skærpelse af sanktionerne for kørsel under påvirkning af bevidsthedspåvirkende stoffer m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1320 af 28. november 2010, som ændret ved § 2 i lov nr. 1338 af 19. december 2008, § 1 i lov nr. 716 af 25. juni 2010, § 106 i lov nr. 1537 af 21. december 2010 og lov nr. 1551 af 21. december 2010, foretages følgende ændringer:

1. § 54, stk. 1, affattes således:

»Et motordrevet køretøj må ikke føres eller forsøges ført af nogen, hvis blod under eller efter kørslen indeholder bevidsthedspåvirkende stoffer, som efter regler fastsat af justitsministeren er klassificeret som farlige for færdselssikkerheden, og som ikke er indtaget i henhold til en lovlig recept. 1. pkt. gælder tilsvarende for stoffer, som den pågældende har indtaget i henhold til en lovlig recept, hvis indtagelsen ikke er sket i overensstemmelse med recepten.«

2. I § 80, stk. 4, 1. pkt., § 80 b, stk. 4, 2. pkt., og § 81, stk. 1 og 3, ændres »15« til: »14«.

3. I § 118, stk. 1, ændres »jf. dog stk. 6« til: »jf. dog stk. 5«.

4. § 118, stk. 2, ophæves.

Stk. 3-10 bliver herefter stk. 2-9.

5. § 118, stk. 8, 3. -6. pkt., som bliver stk. 7, 3. -6. pkt., ophæves.

6. § 118 a, stk. 1, affattes således:

»Bøder for overtrædelse af denne lov og for overtrædelse af forskrifter, der udstedes i medfør af loven, udmåles til 1.000 kr. eller beløb derover, som er delelige med 500. For gående og førere af cykel, hestekøretøj eller hest udmåles bøder dog til 700 kr. eller derover og for personer med særlig lav indtægt til 500 kr. eller derover.«

7. § 118 a, stk. 2, ophæves.

Stk. 3-6 bliver herefter stk. 2-5.

8. I § 118 a, stk. 5, som bliver stk. 4, ændres »stk. 3 og 4« til: »stk. 2 og 3«.

9. I § 118 a, stk. 6, som bliver stk. 5, ændres »stk. 1-5« til: »stk. 1-4«.

10. I § 118 a, stk. 6, som bliver stk. 5, indsættes som 2. pkt.:

»Bøderne for de i 1. pkt. nævnte overtrædelser udmåles til 500 kr. eller beløb derover, som er delelige med 500.«

11. Efter § 118 a indsættes før overskriften før § 119:

»§ 118 b. Hvor der ikke er fastsat særlige bestemmelser om forhøjet straf i gentagelsestilfælde, kan det ved straffens fastsættelse kun indgå som skærpende omstændighed, at gerningsmanden tidligere er straffet af betydning for sagen, hvis det nye forhold er begået, inden 5 år, jf. dog stk. 2, efter at den tidligere afgørelse blev endelig.

Stk. 2. I sager om overtrædelse af forskrifter udstedt i medfør af § 85, stk. 1, er den i stk. 1 nævnte periode dog 2 år.«

12. I § 125, stk. 1, nr. 9, ændres »§ 54, stk. 1« til: »§ 54, stk. 1, 2. pkt.«

13. § 126, stk. 1, nr. 2, affattes således:

»2) har gjort sig skyldig i overtrædelse af § 54, stk. 1, 1. pkt., eller under skærpende omstændigheder har gjort sig skyldig i overtrædelse af § 54, stk. 2,«

14. I § 128, stk. 2, ændres »§ 54, stk. 2, der er omfattet af § 126, stk. 1, nr. 2,« til: »§ 54, stk. 1 eller 2,«.

15. I § 133 a, stk. 2, nr. 2, indsættes efter »førerretten«: », eller som nævnt i stk. 4, nr. 1«.

16. § 133 a, stk. 3, nr. 1, affattes således:

»1) ejeren af køretøjet har gjort sig skyldig i et forhold, der medfører ubetinget frakendelse af førerretten efter § 126, stk. 1, nr. 1 eller 2, og«

17. I § 133 a indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Konfiskation skal ligeledes ske, hvis

1) ejeren af køretøjet har gjort sig skyldig i overtrædelse af § 56, stk. 1, 1. pkt., § 62, stk. 1, § 63 a, stk. 1, eller § 117 a og

2) den pågældende to gange tidligere, inden for de seneste 3 år før det nye forhold er begået, har gjort sig skyldig i forhold som nævnt i nr. 1 eller stk. 2, nr. 1.«

Stk. 4-7 bliver herefter stk. 5-8.

18. I § 133 a, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres »stk. 2 og 3« til: »stk. 2-4«.

19. I § 133 a, stk. 5, der bliver stk. 6, ændres »stk. 2 og 3« til: »stk. 2-4«.

20. I § 134, stk. 4, ændres »§ 118, stk. 7« til: »§ 118, stk. 6«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2012.

Givet på Amalienborg, den 8. marts 2011

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:
FREDERIK
Kronprins

/ Lars Barfoed

Omtryksnote
  • 24-08-2011:
  • Loven er omtrykt, da teksten »Under Vor Kongelige Hånd og Segl« før regentens eller rigsforstanderens navn på grund af en fejl i den tekniske produktion af forskriften var udeladt. Fejlen vedrører således ikke lovens indhold.