Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto, dødsboskatteloven og kursgevinstloven

(Forbedring af etablerings- og iværksætterkontoordningerne m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto, jf. lovbekendtgørelse nr. 1012 af 5. oktober 2006, som ændret bl.a. ved § 12 i lov nr. 1587 af 20. december 2006, lov nr. 90 af 20. februar 2008, § 5 i lov nr. 521 af 17. juni 2008, § 1 i lov nr. 1343 af 19. december 2008, § 7 i lov nr. 462 af 12. juni 2009, § 15 i lov nr. 521 af 12. juni 2009 og § 6 i lov nr. 525 af 12. juni 2009 og senest ved § 5 i lov nr. 724 af 25. juni 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 2 indsættes efter »fuldt skattepligtige personer,«: »som ikke efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst er skattemæssigt hjemmehørende i et andet land, og«.

2. I § 3, stk. 1, ændres to steder »40 pct.« til: »60 pct.«, og »100.000 kr.« ændres to steder til: »250.000 kr.«

3. I § 4, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »indeståendet«: », eller anbringes i et særskilt depot af obligationer, som er omfattet af kursgevinstloven bortset fra kursgevinstlovens § 29, og som er optaget til handel på et reguleret marked«.

4. I § 4, stk. 1, indsættes som 5. og 6. pkt.:

»Kontantkonto og depot skal være oprettet i samme pengeinstitut. Foretagne indskud og indestående kan overføres mellem kontantkonto og depot.«

5. I § 5, stk. 2, 1. pkt., og stk. 4, 1. pkt., ændres »113.900 kr.« til: »80.000 kr.«

6. I § 7, stk. 1, 1. pkt., ændres »litra g-j« til: »litra g og h«.

7. § 7, stk. 1, litra g-j, ophæves, og i stedet indsættes:

»g) Driftsomkostninger, der er fradragsberettigede efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

h) Udgifter omfattet af ligningslovens § 8 B, stk. 1, som den skattepligtige har valgt ikke at afskrive.«

8. I § 7, stk. 5, 6. pkt., ændres »indkomståret 2002 eller senere indkomstår« til: »indkomstårene 2002-2009«.

9. I § 7, stk. 5, indsættes efter 6. pkt.:

»Det beløb, der lægges til grund ved beregning af skattemæssige afskrivninger på det pågældende formuegode, reduceres ved forlods afskrivning med et beløb, der svarer til 50 pct. af de hævede indskud på etableringskonto, når der er foretaget fradrag for de hævede indskud på etableringskonto i indkomståret 2010 eller senere indkomstår.«

10. I § 7, stk. 10, 1. pkt., ændres »litra g-j« til: »litra g og h«.

11. I § 7, stk. 11, 9. pkt., ændres »§ 11, stk. 3« til: »§ 11, stk. 9«.

12. I § 7, stk. 11, 12. pkt., ændres »76/308/EØF af 15. marts 1976, som ændret ved Rådets direktiv 79/1071/EØF af 6. december 1979, Rådets direktiv 92/108/EØF af 14. december 1992 og Rådets direktiv 2001/44/EF af 15. juni 2001« til: »2008/55/EF af 26. maj 2008«.

13. I § 9, stk. 1, 3. pkt., og stk. 2, 4. pkt., § 10, stk. 1, 4. pkt., stk. 2, 4. pkt., stk. 4, 4. pkt., og stk. 5, 5. pkt., § 11, stk. 1, 5. pkt., og stk. 3, 4. pkt., og § 11 A, stk. 1, 7. pkt., ændres »60 pct.« til: »52,50 pct.«

14. I § 9, stk. 1, indsættes som 4. pkt.:

»Til og med indkomståret 2009 udgør afgiften dog 60 pct.«

15. I § 9, stk. 2, og § 11, stk. 3, indsættes efter 4. pkt.:

»Til og med indkomståret 2009 udgør afgiften dog 60 pct.«

16. I § 9, stk. 3, 4. pkt., indsættes efter »der er indsat på etableringskontoen eller iværksætterkontoen«: »eller er anbragt i et særskilt depot af obligationer«.

17. I § 10, stk. 1, 2 og 4, indsættes som 5. pkt.:

»Til og med indkomståret 2009 udgør afgiften dog 60 pct.«

18. I § 10, stk. 5, indsættes som 6. pkt.:

»Til og med indkomståret 2009 udgør afgiften dog 60 pct.«

19. I § 11, stk. 1, indsættes efter 5. pkt.:

»Til og med indkomståret 2009 udgør afgiften dog 60 pct.«

20. § 11, stk. 2, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2. Ophører kontohaverens skattepligt efter kildeskattelovens § 1, medregnes ikke hævede indskud på etableringskonto med tillæg efter 5. og 6. pkt. ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori skattepligten ophører. § 9, stk. 3, 1. -3. pkt., finder tilsvarende anvendelse vedrørende etableringskonto. Der betales ved ophør af kontohaverens skattepligt efter kildeskattelovens § 1 afgift med 52,50 pct. af indskudsbeløbet på iværksætterkonto med tillæg efter 5. pkt. Til og med indkomståret 2009 udgør afgiften dog 60 pct. De ikke hævede indskud tillægges 3 pct. for hvert år fra udløbet af de indkomstår, hvori indskuddene er fradraget, og indtil udløbet af det indkomstår, hvori skattepligten ophører. Til og med indkomståret 2001 udgør tillægget dog 5 pct. Når en kontohaver efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst indgået mellem Danmark og en fremmed stat, Færøerne eller Grønland bliver hjemmehørende uden for Danmark, sidestilles dette ved anvendelsen af reglerne i 1. -6. pkt. med ophør af skattepligt efter kildeskattelovens § 1. Hvis etablering har fundet sted, skal der dog ikke ske efterbeskatning eller afgiftsberigtigelse, så længe kontohaveren er skattepligtig efter kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 4, af indkomsten fra virksomheden. Hvis etablering har fundet sted, skal der heller ikke ske efterbeskatning eller afgiftsberigtigelse, så længe en kontohaver, der efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst bliver hjemmehørende uden for Danmark, er skattepligtig efter kildeskattelovens § 1 af indkomsten fra virksomheden. Kontohaveren kan efter reglerne i stk. 4-8 få henstand med betaling af skatter eller afgifter beregnet efter 1. -9. pkt.

Stk. 3. Ophører kontohaverens skattepligt efter kildeskattelovens § 1, betragtes gevinst og tab på obligationer omfattet af § 14, stk. 2, som realiseret. Værdien på tidspunktet for realisationen efter 1. pkt. træder i stedet for afståelses- eller indfrielsessummen. Endvidere indtræder der beskatning af nettokursgevinster på obligationer omfattet af § 14, stk. 2, der er realiseret i tidligere indkomstår. Når en kontohaver efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst indgået mellem Danmark og en fremmed stat, Færøerne eller Grønland bliver hjemmehørende uden for Danmark, sidestilles dette ved anvendelsen af reglerne i 1. -3. pkt. med ophør af skattepligt efter kildeskattelovens § 1. Kontohaveren kan efter reglerne i stk. 4-8 få henstand med betaling af skatten efter 1. -4. pkt. Der gives dog ikke henstand med betaling af skatten af gevinst på obligationer, der er afstået eller indfriet inden fraflytningen m.v.

Stk. 4. Henstand efter stk. 2 eller 3 er betinget af, at der ved fraflytning m.v. indgives selvangivelse til told- og skatteforvaltningen. Gives der udsættelse med indgivelse af selvangivelse efter skattekontrollovens § 4, stk. 4, skal selvangivelse som betingelse for henstand være indgivet inden denne frist. Henstand efter stk. 3 er endvidere betinget af, at der ved senere hel eller delvis afståelse eller indfrielse af obligationer indgives selvangivelse om gevinsten eller tabet på disse.

Stk. 5. Henstandsbeløbet efter stk. 2 eller 3 forfalder til betaling, når fristen for etablering efter § 8 er udløbet, indskud hæves efter § 9, stk. 2, eller den skattepligtige dør eller går konkurs, jf. stk. 1. § 10 finder tilsvarende anvendelse. Endvidere forfalder henstandsbeløb efter stk. 3 til betaling, når obligationerne afstås eller indfries. Det henstandsbeløb, der forfalder til betaling efter 3. pkt., beregnes på grundlag af den laveste værdi af den faktiske afståelses- eller indfrielsessum og handelsværdien på tidspunktet for fraflytningen m.v. En eventuelt resterende del af det henstandsbeløb, der vedrører de afståede eller indfriede obligationer, bortfalder. De beløb, der er indsat på etableringskontoen eller iværksætterkontoen eller er anbragt i et særskilt depot af obligationer, sikrer skatte- eller afgiftskravet efter stk. 2 eller 3 og kan ikke hæves, før skatten eller afgiften er betalt.

Stk. 6. Bliver kontohaveren igen skattemæssigt hjemmehørende her i landet, bortfalder pligten til at betale skat eller afgift efter stk. 2 af indskud, der ikke er hævet ved skattepligtens genindtræden. Obligationer omfattet af § 14, stk. 2, hvor der er indtrådt skattepligt efter stk. 3, men som på ny omfattes af skattepligt her i landet, anses for anskaffet på det faktiske anskaffelsestidspunkt til handelsværdien på tidspunktet for tilflytning m.v. Er der på dette tidspunkt fortsat et henstandsbeløb, skal der dog ske en nedsættelse af handelsværdien for de obligationer, som personen fortsat ejer. Handelsværdien nedsættes med henstandsbeløbet omregnet til indkomstgrundlag baseret på en skattesats på 35 pct.

Stk. 7. Indgives selvangivelse, jf. stk. 4, ikke rettidigt, bortfalder henstanden efter stk. 2 eller 3, og skatten anses for forfalden på det tidspunkt, hvor skatten ville være forfalden, hvis der ikke var givet henstand. Skatten forrentes med renten i henhold til opkrævningslovens § 7, stk. 2, med tillæg af 0,4 procentpoint pr. påbegyndt måned fra dette tidspunkt.

Stk. 8. Told- og skatteforvaltningen kan se bort fra overskridelse af fristen for indgivelse af selvangivelse som nævnt i stk. 4, jf. stk. 7.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 9 og 10.

21. I § 11 A, stk. 1, indsættes efter 7. pkt.:

»Til og med indkomståret 2009 udgør afgiften dog 60 pct.«

22. I § 11 B, stk. 2, ændres »§ 11, stk. 1 og 3,« til: »§ 11, stk. 1 og 9,«.

23. I § 14 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Kursgevinster og kurstab indgår i opsparingen på etableringskontoen eller iværksætterkontoen og medregnes ved opgørelsen af etableringskontoens eller iværksætterkontoens indestående. Kursgevinster og kurstab påvirker ikke størrelsen af de foretagne indskud. Nettokursgevinst eller nettokurstab medregnes ved opgørelsen af kontohaverens skattepligtige indkomst efter kursgevinstlovens § 14, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, jf. personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 2. Nettokursgevinst eller nettokurstab medregnes ved opgørelsen af kontohaverens skattepligtige indkomst for det førstkommende af følgende indkomstår:

1) Det indkomstår, hvori det sidste indskud hæves.

2) Det indkomstår, hvori det sidste indestående hæves.

3) Det indkomstår, hvori fristen efter § 8 for etablering udløber.

4) Det indkomstår, hvori kontohaveren går konkurs.

5) Det indkomstår, hvori kontohaveren dør.

6) Det niende indkomstår efter udløbet af det indkomstår, hvori etablering har fundet sted.«

§ 2

I lov om beskatning ved dødsfald (dødsboskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1362 af 26. november 2010, som ændret ved § 4 i lov nr. 460 af 31. maj 2000 og § 3 i lov nr. 459 af 12. juni 2009, foretages følgende ændringer:

1. § 9, stk. 1, nr. 3, 2. pkt., affattes således:

»Iværksætterkontoindskud medregnes med 105 pct. af beløbet, dog 120 pct. af indskud til og med indkomståret 2009, jf. dog § 43, stk. 3.«

2. § 22, stk. 1, nr. 3, 2. pkt., affattes således:

»Iværksætterkontoindskud medregnes med 105 pct. af beløbet, dog 120 pct. af indskud til og med indkomståret 2009, jf. dog § 43, stk. 3.«

§ 3

I lov om skattemæssig behandling af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter (kursgevinstloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1002 af 26. oktober 2009, som ændret ved § 1 i lov nr. 724 af 25. juni 2010 og § 4 i lov nr. 1561 af 21. december 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 35, 1. pkt., indsættes efter »pensionsbeskatningsloven,«: »og indskud af en obligation på en etableringskonto eller iværksætterkonto efter lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto«.

2. I § 35 indsættes efter 2. pkt.:

»Udlodning af en obligation fra en etableringskonto eller iværksætterkonto efter lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto sidestilles med erhvervelse.«

3. I § 35, 5. pkt., der bliver 6. pkt., ændres 1. -4. pkt.« til: »1. -5. pkt.«

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 15. marts 2011, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 1, nr. 2, 5-10, 13-15, 17-19 og 21, træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra og med indkomståret 2010.

Stk. 3. § 2 har virkning for dødsfald den 1. januar 2010 eller senere.

Stk. 4. Fraflytning m.v., der finder sted før lovens ikrafttræden, behandles efter de hidtil gældende regler.

Stk. 5. § 11, stk. 5, 6. pkt., i lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto som affattet ved denne lovs § 1, nr. 20, berører ikke rettigheder stiftet over en etableringskonto eller iværksætterkonto før lovens ikrafttræden.

Givet på Amalienborg, den 4. marts 2011

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:
FREDERIK
Kronprins

/ Troels Lund Poulsen

Omtryksnote
  • 24-08-2011:
  • Loven er omtrykt, da teksten »Under Vor Kongelige Hånd og Segl« før regentens eller rigsforstanderens navn på grund af en fejl i den tekniske produktion af forskriften var udeladt. Fejlen vedrører således ikke lovens indhold.