Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige

(Delegation af kompetence fra Ankenævnet for Huseftersyn)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 20 af 12. januar 2011 om disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 2, indsættes som 2. pkt. :

»Klager, der er indgivet til Ankenævnet for Huseftersyn før den 1. januar 2011, kan færdigbehandles og afgøres af disciplinær- og klagenævnet efter de regler, som gjaldt for Ankenævnet for Huseftersyn.«

2. I § 3, stk. 4, 1. pkt., ændres »økonomi- og erhvervsministeren« til: »Erhvervs- og Byggestyrelsen«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2011.

Erhvervs- og Byggestyrelsen, den 8. marts 2011

Finn Lauritzen

/ Janni Torp Kjærgaard