Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om teknisk forskrift om uddannelse, træning og certificering af officerer i højhastighedsfartøjer

I medfør af § 1, § 3, § 6, nr. 4, og § 32, stk. 8 i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 654 af 15. juni 2010 fastsættes efter bemyndigelse:

Formål

§ 1. Bekendtgørelsen skal sikre, at

1) rederier, der forestår drift af højhastighedsfartøjer, løbende udvikler og gennemfører uddannelse og træning samt ”Type rating” af fartøjets officerer,

2) rederierne udvikler og gennemfører sejlads- og manøvretræning af deres navigatører og fastsætter sikkerhedskriterier for sejladsen under vanskelige sejladsforhold, og

3) navigatører, inden for fartøjets sejladsrestriktioner, formår at sejle og manøvrere dette sikkert under de sejlads- og anløbsforhold, som kan forekomme.

Anvendelsesområde

§ 2. Bekendtgørelsen omfatter rederier, der forestår driften af danske højhastighedsfartøjer.

Stk. 2. § 6, § 7, § 8, stk. 7 og § 9 gælder tillige for udenlandske højhastighedsfartøjer, som regelmæssigt anløber danske havne.

Definitioner

§ 3. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) HSC Koden: ”International Code of Safety for High Speed Crafts, 1994/2000” med senere ændringer.

2) Højhastighedsfartøj: Fartøjer som opfylder de internationale koder for højhastighedsfartøjer, som nærmere defineret i bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v., kapitel X.

3) Navigatør: Skibsofficer eller skibsfører der varetager vagten på højhastighedsfartøjets bro eller varetager manøvrering af fartøjet under havneanløb.

4) Officer: Dual skibsofficer, navigatør, maskinchef eller maskinmester, der varetager bro- eller maskinvagten.

5) Sejladsrestriktioner: De operative begrænsninger som hurtigfærgen er underlagt i henhold til rutemanualen og ”Permit to Operate”.

6) Sikkerhedsstyringssystem: Det efter ISM-koden fastlagte sikkerhedsstyringssystem, eller for højhastighedsfartøjer som ikke er certificeret efter ISM-koden, fartøjets træningsmanual.

7) Type rating: Særlig vurdering af navigatører og maskinmestres egnethed til at udføre tjeneste på højhastighedsfartøjer.

8) VDR: Voyage Data Recorder, system til opsamling af hændelsesinformationer under afvikling af sejladsen.

Uddannelses- og træningsprogram for officerer

§ 4. Rederiet skal etablere og vedligeholde et uddannelses- og træningsprogram, som sikrer oplæring i de drifts- og sejladsmæssige risici og karakteristika, som er gældende for det højhastighedsfartøj, hvor officeren skal udføre tjeneste. Uddannelses- og træningsprogrammet skal indarbejdes i rederiets sikkerhedsstyringssystem.

Stk. 2. Uddannelses- og træningsprogrammet skal indeholde de særlige uddannelseskrav, der er fastlagt i HSC koden.

Stk. 3. Uddannelses- og træningsprogrammet skal tillige indeholde kravene til den operationelle træning, der skal afvikles som overtallig officer om bord i fartøjet eventuelt suppleret med simulatortræning.

Stk. 4. Den operationelle træning om bord skal tage udgangspunkt i officerens egne erfaringer og kvalifikationer og bør normalt have en varighed på 1 til 2 uger.

Stk. 5. Som opfølgning på uddannelses- og træningsprogrammet skal rederiet ved en operationel test (Type rating) i det relevante højhastighedsfartøj på den rute, hvor der skal udføres tjeneste, sikre sig, at officeren kan varetage alle de sikkerheds- og driftsmæssige opgaver, som er nødvendige i stillingen som officer om bord.

Oplæring af navigatører til sejlads på en given rute

§ 5. Det i § 4 fastlagte uddannelses- og træningsprogram skal tillige sikre, at fartøjets navigatører bliver oplært og trænet i de sejladsmæssige risici og karakteristika, som er gældende for det højhastighedsfartøj og på den rute, hvor navigatøren skal udføre tjeneste.

Stk. 2. Uddannelses- og træningsprogrammet skal indeholde de særlige bølge-risici, som højhastighedsfartøjer er udsat for og træning af de forholdsregler, som kan iværksættes for at forebygge konsekvenserne herved.

Stk. 3. Før der udføres selvstændig tjeneste på den pågældende rute, skal rederiet sikre sig, at navigatøren kan sejle og manøvrere fartøjet sikkert under de vind-, strøm og vejrforhold, som måtte forekomme under sejladsen, herunder ved havneanløb.

Særlige forholdsregler for anløb af havne der er vanskelige at besejle

§ 6. Denne bestemmelse gælder for højhastighedsfartøjer, der skal anløbe havne, som er vanskelige at besejle.

Stk. 2. Rederiet skal på baggrund af en samlet risikoanalyse, hvor bl.a. operative erfaringer, det anvendte højhastighedsfartøj, anløbsforholdene, de faktiske bundforhold og de fremherskende vind-, vejr- og strømforhold indgår, fastlægge de operative rammer for fartøjets sikre anvendelse og indarbejde disse i rutemanualen.

Stk. 3. Rederiet skal sikre, at højhastighedsfartøjets navigatører har gennemgået sejladstræning, der gør dem i stand til at sejle fartøjet sikkert inden for de fastlagte operative rammer, eksempelvis via anvendelse af en egnet sejladssimulator eller sidemandsoplæring.

Stk. 4. Rederiet må ikke lade navigatører udføre selvstændig vagttjeneste, før de har demonstreret, at de formår at håndtere højhastighedsfartøjet inden for de fastlagte sejladsrestriktioner.

Stk. 5. Rederiet skal registrere og undersøge utilsigtede/nær-ved hændelser i forbindelse med højhastighedsfartøjets operationer og skal på baggrund heraf vurdere behovet for at skærpe rammerne for fartøjets anvendelse og/eller træningen af fartøjets navigatører.

Stk. 6. Søfartsstyrelsen træffer beslutning om, hvilke havne der anses for vanskelige at besejle for det enkelte højhastighedsfartøj. I vurderingen heraf indgår fremherskende vejrforhold som vind, strøm og bølger sammenholdt med havnens placering og fysiske rammer, havnens besejlingsforhold, herunder vanddybder og plads til manøvrering, højhastighedsfartøjets manøvreegenskaber samt ulykker eller nær-ved hændelser med skibe eller fartøjer i den pågældende havn.

Tilgængelige oplysninger og opfølgning

§ 7. Rederiet skal i samarbejde med dets navigatører fastlægge verificerbare kriterier (vind, sø og fart) for, under hvilke forhold sejladsen kan ske sikkert, samt fastlægge instruktioner til navigatøren om forholdsregler, når disse grænser nærmes.

Stk. 2. De fastlagte grænser for højhastighedsfartøjets anvendelse skal indarbejdes i fartøjets rutemanual.

Stk. 3. Rederiet skal etablere procedurer for opfølgning på utilsigtede/nærved hændelser under sejladsen, herunder ved brug af registreringer i højhastighedsfartøjets VDR, og indarbejde disse i sit sikkerhedsstyringssystem.

Registrering og certificering

§ 8. Rederiet skal registrere det i §§ 4 – 6 fastlagte uddannelses- og træningsprogram for den enkelte officer og skal på Søfartsstyrelsens forlangende fremlægge dokumentation herfor.

Stk. 2. Med henblik på udstedelse af et ”Type Rating Certificate” skal rederiet efter at have gennemført udannelsesprogrammet i § 4 indsende anmodning herom til Søfartsstyrelsen.

Stk. 3. For at få fornyet (recertificeret) et ”Type Rating Certificate” skal rederiet mindst hvert andet år sikre sig, at officeren har den fornødne sejladserfaring i højhastighedsfartøjet og opfylder forudsætningerne for at blive ”Type rated” som beskrevet i § 4, stk. 5.

Stk. 4. Med fornøden sejladserfaring i stk. 3 forstås som minimum følgende effektive fartstid inden anmodning om recertificering:

1) 10 dage inden for den seneste måned, eller

2) 45 dage inden for de seneste 12 måneder, eller

3) 3 måneder inden for de seneste 24 måneder.

Stk. 5. Recertificering kan foretages inden for 1 måned før udløbet af et ”Type Rating Certificate”, med mindre andet er aftalt med Søfartsstyrelsen.

Stk. 6. Anmodning om udstedelse af ”Type Rating Certificate” skal fremsendes til Søfartsstyrelsen på en af styrelsen særligt dertil udarbejdet formular.

Stk. 7. Rederiet skal sikre, at dets officerer ikke udfører selvstændig tjeneste i højhastighedsfartøjet, medmindre de er i besiddelse af et gyldigt” Type Rating Certificate”.

Straf, foranstaltninger og ikrafttræden m.v.

§ 9. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, som overtræder §§ 4 og 5, 6, stk. 2-5, 7 eller 8.

Stk. 2. Sker der ikke konfiskation af udbytte, som er opnået ved overtrædelsen, skal der ved udmåling af bøde, herunder tillægsbøde, tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2011.

Stk. 2. For officerer, som allerede udfører tjeneste i højhastighedsfartøjet, træder § 8, stk. 3 i kraft i forbindelse med fornyelse af Type Rating Certifikatet.

Stk. 3. For navigatører som allerede udfører tjeneste i højhastighedsfartøjet træder §§ 5 og 6 i kraft den 1. september 2011.

Stk. 4. § 7 træder i kraft 1. juli 2011.

Søfartsstyrelsen, den 9. marts 2011

Per Sønderstrup

/ Steen Møller Nielsen