Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Kortskitse, der viser de i § 1 nævnte fredningsbælter
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fredningsbælter omkring Bornholm

I medfør af § 31, § 121, stk. 4, og § 130, stk. 2 og 4, i lov om fiskeri og fiskeriopdræt (fiskeriloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 978 af 26. september 2008, og efter bemyndigelse, fastsættes:

§ 1. Intet fiskeri må finde sted nærmere end 500 meter fra udløbet af følgende åer:

1) Blykobbe å.

2) Læså.

3) Øleå.

Stk. 2. I tiden fra 16. september til og med 15. januar må intet fiskeri finde sted nærmere end 500 meter fra udløbet af følgende bække og åer:

1) Kæmpeå.

2) Baggeå.

3) Byå.

4) Vallenså.

5) Lilleå.

6) Grødby å.

7) Henrikebæk.

8) Dammebæk.

9) Søbæk.

10) Skovsholm bæk.

11) Vaså.

12) Gyldenså.

13) Sølyst bæk.

14) Risebæk (ved Saltune).

15) Kelse å.

16) Kobbeå.

17) Melsted å.

18) Bobbeå.

19) Døndal å.

20) Møllegård bæk.

21) Tejn å.

22) Kampeløkke å.

23) Bakkebæk/Ålebæk.

§ 2. Ud over de i § 1 nævnte fredningsbælter findes der i farvandet omkring Bornholm ikke fredningsbælter i henhold til lov om fiskeri og fiskeopdræt.

Stk. 2. Som bilag 1 til bekendtgørelsen er trykt en kortskitse, der viser de i § 1 nævnte fredningsbælter.

§ 3. Med bøde straffes den, der overtræder eller forsøger at overtræde § 1.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 16. marts 2011 og gælder til og med den 31. december 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 440 af 29. maj 1992 om fredningsbælter omkring Bornholm ophæves.

Fiskeridirektoratet, den 11. marts 2011

Anders Munk Jensen

/ Rita Martinsen


Bilag 1

Kortskitse, der viser de i § 1 nævnte fredningsbælter

AH4184_4_1.png Size: (417 X 274)