Den fulde tekst

Ændringsforslag stillet den 11. marts 2011 uden for betænkningen

Ændringsforslag

til 2. behandling af

Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love

(Opfølgning på harmoniseringen af selskabers aktieafkastbeskatning m.v.)

[af skatteministeren (Troels Lund Poulsen)]

Til § 8

Af skatteministeren:

39) Efter nr. 6 indsættes som nye numre:

»09. I § 2 C, stk. 4, 10. pkt., der bliver stk. 5, 10. pkt., ændres »§ 17, stk. 2,« til: »§ 5 A«.

010. I § 2 C, stk. 7, der bliver stk. 8, indsættes som 2. pkt.:

»Ligningslovens § 16 A, stk. 3, nr. 1, finder tilsvarende anvendelse.««

[Manglende konsekvensændring som følge af ændring af aktieavancebeskatningslovens § 17, stk. 2, og tilføjelse i selskabsskattelovens § 2 C om, at der kan ske udbyttebeskatning ved ophør af selskabsbeskatningen efter § 2 C]

40) Efter nr. 8 indsættes som nyt nummer:

»011. I § 5, stk. 5, ændres »finder stk. 1-3 tilsvarende anvendelse.« til: »finder stk. 1-3 og ligningslovens § 16 A, stk. 3, nr. 1, tilsvarende anvendelse.««

[Tilføjelse i selskabsskattelovens § 5, stk. 5, om, at der kan ske udbyttebeskatning ved flytning af ledelsens sæde til udlandet]

Til § 14

41) Stk. 4, der bliver stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. § 1, nr. 4, 5 og 7, § 4, nr. 02, og § 8, nr. 09, har virkning for afståelser, der finder sted den 24. november 2010 eller senere.«

[Konsekvensændring]

42) Stk. 7, der bliver stk. 8, affattes således:

»Stk. 8. § 1, nr. 9, § 4, nr. 01, 1, 2 og 5-8, og § 7, nr. 4 og 7, har virkning for omstruktureringer og likvidationer, der vedtages den 24. november 2010 eller senere.«

[Konsekvensændring]

43) Efter stk. 14, der bliver stk. 15, indsættes som nyt stykke:

»Stk. 16. § 8, nr. 010 og 011, har virkning fra og med den 11. marts 2011.«

Stk. 15 bliver herefter stk. 17.

[Virkningstidspunkt for nr. 010 i ændringsforslag nr. 39 og ændringsforslag nr. 40]

44) Efter stk. 15, der bliver stk. 17, indsættes som nyt stykke:

»Stk. 18. § 8, nr. 06, har virkning for beskårne urealiserede nettokurstab på renteswaps vedrørende lån med sikkerhed i fast ejendom, der beskæres den 7. februar 2011 eller senere, eller som den 7. februar 2011 kunne fradrages i kursgevinster i indeværende indkomstår, jf. selskabsskattelovens § 11 B, stk. 10.«

Stk. 16 bliver herefter stk. 19.

[Virkningstidspunkt for den foreslåede bestemmelse om fremførsel af beskårne urealiserede nettokurstab på renteswaps i rentefradragsbegrænsningsreglerne]

Bemærkninger

Til nr. 39

Til nr. 09

Der er tale om en konsekvensændring som følge af lovforslagets § 1, nr. 4, hvorefter reglerne i den gældende § 17, stk. 2, flyttes til aktieavancebeskatningslovens § 5 A. Selskabsskattelovens § 2 C, stk. 4, 10. pkt., henviser til aktieavancebeskatningslovens § 17, stk. 2. Henvisningen skal derfor ændres til aktieavancebeskatningslovens § 5 A.

Til nr. 010

Med lovforslaget medfører selskabsskattelovens § 2 C, at filialer, kommanditselskaber og andre skattemæssigt transparente enheder skal anses for selvstændige skattesubjekter og beskattes på samme måde som aktieselskaber, når direkte ejere med mere end 50 pct. af kapitalen eller af stemmerne er hjemmehørende i en eller flere fremmede stater,

1) der anser kommanditselskabet m.v. for at være et selvstændigt skattesubjekt, eller

2) der ikke har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark, hvorefter kildeskatter på udbytter skal frafaldes eller nedsættes, og som ikke er medlem af EU.

Bestemmelsen skal forhindre, at forskelle i den skattemæssige kvalifikation af eksempelvis kommanditselskaber udnyttes til at undgå beskatning af indkomst i kommanditselskaber.

Det fremgår allerede af bestemmelsen, at der skal ske ophørsbeskatning af selskabet, når selskabet ikke længere omfattes af selskabsskattelovens § 2 C, hvorved aktiver og passiver i selskabet skal anses for afstået til handelsværdien på ophørstidspunktet.

Det foreslås med ændringsforslaget, at der ligeledes skal ske ophørsbeskatning af deltagerne i selskabet, når en af betingelserne i ligningslovens § 16 A, stk. 3, nr. 1, er opfyldt. Der er ligesom med ændringsforslag nr. 40 tale om en sikring af beskatning af den begrænsede skattepligt på udbytteudlodninger.

Til nr. 40

Det fremgår af selskabsskattelovens § 5, stk. 5, at hvis et selskab ophører med at være fuldt skattepligtigt, eller hvis et selskab efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst bliver hjemmehørende i udlandet, Grønland eller Færøerne (f.eks. ved flytning af ledelsens sæde), finder reglerne om selskabers afsluttende skatteansættelse og anmeldelse i forbindelse med opløsning eller overgang til skattefri virksomhed, jf. § 5, stk. 1-3, tilsvarende anvendelse.

Efter selskabsskattelovens § 5, stk. 7, anses selskabet for at have afhændet sine aktiver og passiver. Herved udløses en beskatning af avancer, genvundne afskrivninger m.v. i henhold til de almindelige regler.

Det foreslås, at der tillige skal ske beskatning af »likvidationsprovenuet« ved ophør af dansk skattepligt efter selskabsskattelovens § 1, hvis en af betingelserne i ligningslovens § 16 A, stk. 3, nr. 1, er opfyldt. Betingelserne i denne bestemmelse er:

a) Det modtagende selskab ejer mindst 10 pct. af aktiekapitalen i det selskab, der likvideres, og udlodningen omfattes af selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra c.

b) Det modtagende selskab ejer mindre end 10 pct. af aktiekapitalen, er skattepligtigt af udbytter, jf. selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra c, og har bestemmende indflydelse i det selskab, der likvideres, jf. ligningslovens § 2. Dette gælder dog ikke, hvis det modtagende selskab er hjemmehørende i en stat, der er medlem af EU eller EØS, og udbyttebeskatningen skulle være frafaldet eller nedsat efter bestemmelserne i direktiv 90/435/EØF eller en dobbeltbeskatningsoverenskomst med den pågældende stat, hvis der havde været tale om datterselskabsaktier.

c) Den modtagende fysiske person er hjemmehørende uden for EU/EØS og har bestemmende indflydelse i det selskab, der likvideres, jf. ligningslovens § 2.

Ændringsforslaget skal ses i sammenhæng med lovforslagets foreslåede ændringer i fusionsskattelovens § 15, stk. 4 og 5, hvorefter der vil kunne ske beskatning af udlodningen ved en skattefri grænseoverskridende fusion. Ændringsforslaget skal således ligeledes ses som en sikring af reglerne om begrænset skattepligt på udbytteudlodninger.

Provenumæssigt undgås der med ændringsforslaget et utilsigtet provenutab.

Til nr. 41

Der er tale om en konsekvensændring, som følge af at ændringsforslag nr. 22 trækkes tilbage og erstattes af ændringsforslag nr. 39.

Til nr. 42

Den foreslåede bestemmelse i fusionsskattelovens § 10, stk. 2, jf. lovforslagets § 4, nr. 2, og ændringsforslag nr. 10, og den foreslåede korresponderende ændring af fusionsskattelovens § 8, stk. 1, 1. pkt., jf. ændringsforslag nr. 9 (§ 4, nr. 01), indebærer, at den skattemæssige behandling af det indskydende selskabs aktier i det modtagende selskab ikke vil være omfattet af successionsbestemmelsen i fusionsskattelovens § 8, hvis det indskydende selskab ejer mindre end 10 pct. af kapitalen i det modtagende selskab. Fusionsskattelovens § 10, stk. 2, skal efter forslaget have virkning for fusioner, der vedtages den 24. november 2010 eller senere. Det foreslås derfor, at ændringen af fusionsskattelovens § 8, hvorved bestemmelsen kommer til at henvise til fusionsskattelovens § 10, stk. 2, tillægges samme virkningstidspunkt.

I ændringsforslag nr. 34 i betænkningen var det foreslået, at den konsekvensændring, der er indeholdt i ændringsforslag nr. 13 (§ 4, nr. 03) som følge af den foreslåede ophævelse af 8. pkt. i fusionsskattelovens § 15 c, stk. 1, jf. lovforslagets § 4, nr. 9, skulle have virkning for omstruktureringer og likvidationer, der vedtages den 24. november 2010 eller senere.

Ophævelsen af fusionsskattelovens § 15 c, stk. 1, 8. pkt., jf. lovforslagets § 4, nr. 9, er imidlertid ikke tillagt et særligt virkningstidspunkt, hvorfor konsekvensændringen i ændringsforslag nr. 13 (§ 4, nr. 03) heller ikke skal have et særligt virkningstidspunkt.

Det bemærkes, at forslaget om ophævelsen af 8. pkt. i fusionsskattelovens § 15 c, stk. 1, vedrører skattefri tilførsel af aktiver og ikke – som det ellers er angivet i bemærkningerne til ændringsforslag nr. 34 i betænkningen som optrykt – andre former for omstrukturering eller likvidation.

Til nr. 43

Det foreslås, at ændringsforslagene vedrørende selskabsskattelovens § 2 C, stk. 7 (bliver stk. 8), og § 5, stk. 5, får virkning fra og med, at disse ændringsforslag er sendt til Folketingets Skatteudvalg. Der er risiko for hamstring af de omtalte omgåelsesmuligheder, hvorfor det undtagelsesvis foreslås, at ændringsforslagene gives virkning før ikrafttrædelse af loven.

Til nr. 44

Det foreslås, at den foreslåede bestemmelse om fremførsel af beskårne urealiserede nettokurstab på renteswaps vedrørende lån med sikkerhed i fast ejendom har virkning for

nettokurstab, der beskæres den 7. februar 2011 eller senere, og

nettokurstab, der den 7. februar 2011 kunne fradrages i kursgevinster i indeværende indkomstår, jf. selskabsskattelovens § 11 B, stk. 10.

Den foreslåede bestemmelse har således virkning for beskårne kurstab, der ikke var forældet den 7. februar 2011, og for nettokurstab, der beskæres efter den 7. februar 2011.