Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 11-70/55

Resumé

Klager – en person – klagede over en satirisk artikel i Vejle Amts Folkeblad.

Pressenævnets formand udtaler:

Det er en betingelse for at klage til Pressenævnet, at klageren har retlig interesse i det forhold, der klages over. Det indebærer, at man som person, virksomhed, organisation eller lignende skal være omtalt, afbildet eller på anden måde identificeret i mediet. Det er ikke tilstrækkeligt blot at have interesse i det emne, der er behandlet.

Da [Klager] ikke selv er direkte eller indirekte nævnt i udsendelsen, har han ikke en sådan interesse, at der er grundlag for at behandle klagen, hvorfor denne afvises, jf. medieansvarsloven § 43, stk. 2, nr. 2.

[Klager] har klaget til Pressenævnet over en artikel i Vejle Amts Folkeblad den 11. februar 2011, idet han mener, at god presseskik er tilsidesat.

Vejle Amts Folkeblad bragte på siden med tv-oversigten (side 24) følgende:

”Folkemængden stod rundt om Jesus, der var naglet til korset. Svagt kan folkemængden dog stadig høre Jesus sige:

- John, John.

John hører dette og maser sig gennem folkemængden for at nå op til sin herre. Lige før han når derop, er der en soldat, der griber fat i ham, hugger hans højre fod af og smider ham tilbage i folkemængden.

Igen kalder Jesus dog svagt på John.

- Jeg er kommet, min Herre. Hvad vil du?

- John, John, John. Jeg kan se dit hus heroppefra.”

[Klager] har til støtte for klagen bl.a. anført, at han som kristen føler det stærkt stødende, at man bruger dette navn og korset. To ting, som mere end noget andet er grundlaget for Kristendommen i vort kristne land.

Pressenævnets formand udtaler:

Det er en betingelse for at klage til Pressenævnet, at klageren har retlig interesse i det forhold, der klages over. Det indebærer, at man som person, virksomhed, organisation eller lignende skal være omtalt, afbildet eller på anden måde identificeret i mediet. Det er ikke tilstrækkeligt blot at have interesse i det emne, der er behandlet.

Da [Klager] ikke selv er direkte eller indirekte nævnt i udsendelsen, har han ikke en sådan interesse, at der er grundlag for at behandle klagen, hvorfor denne afvises, jf. medieansvarsloven § 43, stk. 2, nr. 2.

Afgjort den 11. marts 2011