Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om ændring af lov om stempelafgift, retsafgiftsloven, skattestyrelsesloven og boafgiftsloven samt om ophævelse af lov om afgift ved førstegangsoverdragelse af visse ejerlejligheder og ændring af lov om tinglysningsafgift

(Ændret ikrafttrædelse, udvidet afgiftsfritagelse m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 383 af 2. juni 1999 om ændring af lov om stempelafgift, retsafgiftsloven, skattestyrelsesloven og boafgiftsloven samt om ophævelse af lov om afgift ved førstegangsoverdragelse af visse ejerlejligheder. (Ophævelse af stempelafgift på livsforsikringsdokumenter, forhøjelse af skadesforsikringsstempel m.v. samt konsekvensændringer som følge af lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder) foretages følgende ændringer:

1. I den under § 1, nr. 9, affattede § 26, stk. 2, ændres »§§ 3 og 3 A« til: »Kapitel 3 og 3 A«.

2. I § 6 indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. Lovens § 1, nr. 3, vedrørende ophævelse af stempellovens kapitel 13 om stempelafgift for lodsedler til klasselotterier har virkning for lodsedler, der er solgt efter den 1. januar 2000, og som vedrører lotterier, der er påbegyndt efter den 1. januar 2000.«

§ 2

I lov nr. 382 af 2. juni 1999 om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v. foretages følgende ændringer:

1. § 7, stk. 2, ophæves, og i stedet indsættes som stk. 2-4:

»Stk. 2. Udløser anmeldelsen tinglysning af forskellige rettigheder, udgør afgiften 1.400 kr. for hver rettighedstype. Flere rettigheder af samme type vedrørende den samme ejendom i samme anmeldelse udløser kun én afgift, selv om indføringerne vedrører flere forskellige rettigheder, såfremt de forskellige rettigheder er mellem samme parter.

    Stk. 3. Udløser anmeldelsen tinglysning af samme type rettighed på flere faste ejendomme inden for samme retskreds eller i flere løsøregenstande m.v., udgør afgiften 1.400 kr., såfremt de forskellige rettigheder er mellem samme parter.

    Stk. 4. Udløser anmeldelsen tinglysning af navne- og adresseændringer, udgør afgiften 1.400 kr. Dette gælder dog ikke, hvis anmeldelsen alene er begrundet i, at en af parterne, eller den, som skal modtage meddelelser om pantet, selv skifter navn eller ændrer adresse, uden at der sker et identitetsskift.

2. I § 10, stk. 1, nr. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Afgiftsfriheden omfatter boudlæg efter arvelovens § 7 a og § 7 b.«

3. I § 10 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Bestemmelsen i § 10, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse på gaver i henhold til testamentarisk bestemmelse.«

4. § 15, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Bestemmelserne i § 10, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse i forbindelse med registrering af ejerskifte af skib eller fly.«

5. I § 23, stk. 1, nr. 3, 1. pkt., ændres »pantebrevet ikke har været overgivet til kreditor eller kreditors repræsentant, eller der ikke er betalt ydelser i henhold til pantebrevet.« til: »og pantebrevet ikke har været overgivet til kreditor eller kreditors repræsentant, og der ikke er betalt ydelser i henhold til pantebrevet.«

§ 3

Loven træder i kraft den 1. januar 2000.

 

Givet på Christiansborg Slot, den 20. december 1999

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Ole Stavad