Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006 om merværdiafgiftsloven (momsloven), som ændret ved bekendtgørelse nr. 1380 af 12. december 2006, bekendtgørelse nr. 1206 af 2. december 2008, bekendtgørelse nr. 62 af 27. januar 2009, bekendtgørelse nr. 1497 af 15. december 2009, bekendtgørelse nr. 434 af 23. april 2010, bekendtgørelse nr. 685 af 21. juni 2010, bekendtgørelse nr. 1370 af 2. december 2010, bekendtgørelse nr. 1638 af 15. december 2010 og bekendtgørelse nr. 1640 af 17. december 2010, foretages følgende ændringer:

1. I Indledningen ændres »nr. 907 af 28. august 2006, som ændret ved lov nr. 545 af 26. maj 2010« til: »nr. 175 af 23. februar 2011«.

2. I § 44, stk. 1, ændres »ikke registrerede virksomheder og private forbrugere, der leverer nye transportmidler til« til: »de, der efter lovens § 53 har enkeltstående leverancer af nye transportmidler til registrerede virksomheder og private forbrugere i«.

3. I § 44, stk. 3, indsættes efter 3. pkt.:

»Registrerede virksomheder skal efter reglerne i § 66, stk. 1 og 2, opbevare dokumentation for, at de har sendt fakturakopierne til told- og skatteforvaltningen.«

4. I § 44 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. De, der efter lovens § 53 skal fakturere enkeltstående leverancer af nye transportmidler til andre EU-lande, skal sende kopi af fakturaen over den enkelte leverance samt eventuel samtidig ansøgning om afgiftsgodtgørelse med dokumentation for, at der her i landet er betalt afgift af transportmidlet, til told- og skatteforvaltningen senest 1 måned efter udgangen af den kalendermåned, hvori leverancen har fundet sted. Dokumenterne skal sendes i elektronisk indlæst (indscannet) form. Den elektroniske fremsendelse af dokumenterne skal være fordelt på periodens leverancer til det enkelte EU-land, idet det skal fremgå hvilket andet EU-land, at dokumenterne angår. Reglerne i § 66, stk. 1 og 2, gælder for opbevaring af dokumentation for, at fakturakopier og ansøgning om afgiftsgodtgørelse er blevet sendt til told- og skatteforvaltningen.«

5. § 54 a affattes således:

»§ 54 a. Virksomheder skal på afgiftsangivelsen efter lovens kapitel 15 oplyse virksomhedens udenlandshandel med varer eller ydelser samt virksomhedens indenlandske afgiftsfritagne leverancer af varer eller ydelser, specificeret i angivelsens

1) rubrik A-varer,

2) rubrik A-ydelser,

3) rubrik B-varer EU-salgsangivelse

4) rubrik B-varer, ikke EU-salgsangivelse

5) rubrik B-ydelser og

6) rubrik C.

Stk. 2. I rubrik A-varer anføres

1) værdien uden afgift af erhvervelse af varer fra andre EU-lande, jf. lovens § 11, og jf. § 52, stk. 6,

2) værdien uden afgift af udenlandske virksomheders installation og montering af varer her i landet, jf. § 78, stk. 1, og

3) værdien uden afgift af udenlandske virksomheders fjernsalg af varer her i landet, jf. § 83.

Stk. 3. I rubrik A-ydelser anføres værdien uden afgift af køb af ydelser fra andre EU-lande, når køberen er betalingspligtig for afgiften efter lovens § 46, stk. 1, nr. 3, jf. § 52, stk. 7, idet leveringsstedet for ydelserne er bestemt efter lovens § 16, stk. 1.

Stk. 4. I rubrik B-varer EU-salgsangivelse anføres værdien uden afgift af leverancer af varer til registrerede købere i andre EU-lande, jf. lovens § 34, stk. 1, nr. 1-4, og jf. § 52, stk. 8, jf. dog stk. 5, nr. 1.

Stk. 5. I rubrik B-varer, ikke EU-salgsangivelse anføres

1) værdien uden afgift af leverancer af nye transportmidler til ikke registrerede virksomheder og private forbrugere i andre EU-lande efter lovens § 34, stk. 1, nr. 2, og jf. § 44, stk. 1,

2) værdien uden afgift af installation og montering af varer i andre EU-lande, jf. § 77, og

3) værdien uden afgift af fjernsalg af varer til andre EU-lande, jf. § 82, stk. 2.

Stk. 6. I rubrik B-ydelser anføres værdien uden afgift af leverancer af ydelser til andre EU-lande, hvor køberen er betalingspligtig for afgiften af ydelserne, idet leveringsstedet for ydelserne er bestemt efter lovens § 16, stk. 1, jf. § 52, stk. 9.

Stk. 7. I rubrik C anføres værdien uden afgift af leverancer af andre varer og ydelser til købere her i landet, til andre EU-lande og til steder uden for EU, jf. § 52, stk. 10.«

6. §§ 72 og 73 affattes således:

»§ 72. Virksomheder, der leverer varer eller ydelser til registrerede købere i andre EU-lande, skal for hver måned angive leverancer af

1) varer uden afgift efter lovens § 34, stk. 1, nr. 1-4, jf. dog § 54 a, stk. 5, nr. 1, og

2) ydelser uden afgift, når køberen er betalingspligtig for afgiften af ydelserne, idet leveringsstedet for ydelserne er bestemt efter lovens § 16, stk. 1.

Stk. 2. Virksomheden skal ved angivelsen efter stk. 1, oplyse

1) virksomhedens registreringsnummer, navn og adresse samt angivelsesperiode for leverancer til andre EU-lande,

2) køberens registreringsnummer,

3) den samlede værdi af virksomhedens leverancer af varer uden afgift til hver enkelt køber i et andet EU-land, og

4) den samlede værdi af virksomhedens leverancer af ydelser uden afgift til hver enkelt køber i et andet EU-land, hvor køberen er betalingspligtig for afgiften af ydelserne, idet leveringsstedet for ydelserne er bestemt efter lovens § 16, stk. 1.

Stk. 3. Told- og skatteforvaltningen kan tillade, at virksomheder, der leverer varer uden afgift til registrerede købere i andre EU-lande, angiver leverancer af varer efter stk. 1 og 2, for hvert kvartal, hvis

1) virksomheden ikke er omfattet af lovens regler for månedlig afgiftsperiode, og

2) virksomhedens leverancer af varer uden afgift til andre EU-lande ikke overstiger 800.000 kr. i det indeværende kvartal og i hvert af de forudgående fire kvartaler.

Stk. 4. Virksomheder, der angiver leverancer af varer på vilkår efter stk. 3, men hvor virksomhedens leverancer af varer uden afgift til andre EU-lande overstiger 800.000 kr. i en eller to måneder inden for et kvartal, skal angive leverancer af varer efter stk. 1 og 2, for denne ene måned eller for hver af disse to måneder som samlet angivelsesperiode.

Stk. 5. Told- og skatteforvaltningen kan tillade, at virksomheder, der leverer ydelser uden afgift til registrerede købere i andre EU-lande, hvor køberen er betalingspligtig for afgiften af ydelserne, idet leveringsstedet for ydelserne er bestemt efter lovens § 16, stk. 1, angiver virksomhedens leverancer af ydelser efter stk. 1 og 2, for hvert kvartal, hvis

1) virksomheden ikke er omfattet af lovens regler for månedlig afgiftsperiode, og

2) virksomheden  angiver  leverancer  af varer på vilkår efter stk. 3, når virksomheden samtidig angiver leverancer af ydelser, og køberen er betalingspligtig for afgiften af ydelserne, idet leveringsstedet for ydelserne er bestemt efter lovens § 16, stk. 1, eller

3) virksomheden kun angiver leverancer af ydelser, og køberen er betalingspligtig for afgiften af ydelserne, idet leveringsstedet for ydelserne er bestemt efter lovens § 16, stk. 1.

§ 73. Virksomheder skal uanset længden af angivelsesperiode efter §§ 72, stk. 1, 3-4 eller 5, angive leverancer af varer eller ydelser til andre EU-lande senest den 25. i måneden efter angivelsesperiodens udløb til told- og skatteforvaltningen.

Stk. 2. Virksomheder skal elektronisk angive leverancer af varer eller ydelser til andre EU-lande efter § 72 til told- og skatteforvaltningen, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Told- og skatteforvaltningen kan tillade, at virksomheder, der ikke råder over eget teknisk udstyr til elektronisk angivelse efter stk. 2, angiver leverancer af varer eller ydelser til andre EU-lande ved at benytte en blanket, udarbejdet af told- og skatteforvaltningen.«

7. § 81, stk. 3 og 4, affattes således:

»Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 4. Reglerne i §§ 18 og 19 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. gælder også for overtrædelser af bekendtgørelsen.«

8. I § 100, stk. 2, ændres »§ 73, stk. 1« til: »§ 73, stk. 1 eller 2«.

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2011, jf. stk. 2.

Stk. 2. § 54 a samt §§ 72 og 73 i bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som affattet ved § 1, nr. 5 og 6, i denne bekendtgørelse, har virkning for angivelse for perioder, der begynder den 1. juli 2011 eller senere, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Efter § 72, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som affattet ved § 1, nr. 6, i denne bekendtgørelse, kan virksomheder få told- og skatteforvaltningens tilladelse til at angive leverancer af varer til andre EU-lande for 3. eller 4. kvartal 2011 på vilkår, at virksomheden ikke i 2011 er omfattet af lovens regler for månedlig afgiftsperiode, og at virksomhedens leverancer af varer til andre EU-lande ikke overstiger 800.000 kr. i det indeværende kvartal og i hvert af de forudgående fire kvartaler.

Skatteministeriet, den 23. marts 2011

Peter Christensen

/ Kaj-Henrik Ludolph