Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om afgift af naturgas og bygas og lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v.

(Forlængelse af den midlertidige lempelse for gasbaseret decentral kraftvarme og justering af reglerne for afgift af affaldsvarme)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om afgift af naturgas og bygas, jf. lovbekendtgørelse nr. 887 af 3. oktober 1996, som ændret bl.a. ved lov nr. 1028 af 23. december 1998 og senest ved § 3 i lov nr. 390 af 2. juni 1999, foretages følgende ændringer:

1. I § 31, stk. 5, 1. pkt., udgår »og § 34, stk. 2, i lov om afgift af svovl«.

2. I § 31, stk. 5, sidste pkt., udgår », og bestemmelsen kan kun anvendes indtil 31. december 1999«.

§ 2

I lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 28. september 1998, som senest ændret ved § 1 i lov nr. 390 af 2. juni 1999, foretages følgende ændringer:

1. I § 7 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Virksomheder, der ikke er omfattet af reglerne i § 5, stk. 3, men som forbruger varme omfattet af § 1, stk. 1, nr. 6, får godtgørelse for afgiften af den andel af varmen, der anvendes til fremstilling af elektricitet, hvoraf der betales afgift efter lov om afgift af elektricitet. Andelen beregnes som forholdet mellem på den ene side energiindholdet i den elektricitet, der er fremstillet i perioden, og på den anden side summen af energiindholdet i den elektricitet og varme, der er fremstillet i perioden.«

Stk. 3-5 bliver herefter stk. 4-6.

2. I § 7, stk. 5, der bliver stk. 6, ændres »og 4« til: », 4 og 5«.

3. I § 24, stk. 2, ændres »og 3« til: », 3 og 4«.

§ 3

    Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2000.

    Stk. 2. § 2 har virkning fra den 1. januar 1999.

Givet på Christiansborg Slot, den 20. december 1999

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Ole Stavad