Redaktionel note
Den fulde tekst

Lov om ændring af toldloven, lov om afgift af spiritus m.m., lov om tobaksafgifter, momsloven, kildeskatteloven og lov om en arbejdsmarkedsfond.

(Svigbekæmpende foranstaltninger m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I toldloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 113 af 27. februar 1996, som senest ændret ved § 31 i lov nr. 380 af 2. juni 1999, foretages følgende ændringer:

1. I § 13 ophæves stk. 2, og i stk. 3, der bliver stk. 2, ændres »stk. 2« til: »stk. 1«.

2. I § 29, stk. 1, 1. pkt., ændres »skal anmelde sig« til: »skal, før de importerer varer, anmelde sig«, og sidste pkt. udgår.

3. I § 29 indsættes efter stk. 1 som nye stykker:

»Stk. 2. Når en varemodtager anmelder sig til registrering, kan de statslige told- og skattemyndigheder kræve, at varemodtageren fremlægger fornødne økonomiske oplysninger om virksomheden samt oplysninger om den forventede import af varer. Såfremt de statslige told- og skattemyndigheder konkret skønner, at der er nærliggende risiko for, at told og merværdiafgifter efter § 30 eller told efter § 33, stk. 4, ikke betales rettidigt, kan de nægte varemodtageren kredit efter § 30 eller § 33, stk. 4.

    Stk. 3. Registrerede virksomheder skal anmelde ændringer i registrerede forhold samt væsentlige ændringer i virksomhedens importmønster til de statslige told- og skattemyndigheder, før de indfører varer under de ændrede forhold.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 4 og 5.

4. I § 29, stk. 3, der bliver stk. 5, ændres »i stk. 1 og 2« til: »i stk. 1 og 4«.

5. Efter § 30 indsættes:

»§ 30 a. Såfremt det konstateres, at en person eller virksomhed har afgivet en urigtig toldangivelse eller i øvrigt i toldforhold har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger, således at der er betalt for lidt i told og afgifter eller er udbetalt for meget i godtgørelse, afkræves personen eller virksomheden det skyldige beløb til betaling senest 10 dage efter påkrav.

Stk. 2. Såfremt en person eller virksomhed hæfter for en told- og afgiftsskyld, der er forfalden i forbindelse med afviklingen af en toldekspedition eller et toldforhold, afkræves personen eller virksomheden det skyldige beløb til betaling senest 10 dage efter påkrav.

Stk. 3. Overskrides den efter stk. 1 eller 2 fastsatte betalingsfrist, beregnes renter efter de i § 37 fastsatte regler, således at beløbet forrentes med en månedlig rente for hver påbegyndt måned fra den 1. i den måned, i hvilken beløbet skal betales.«

6. § 33, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Told og merværdiafgift af varer, der indføres til varemodtagere, som efter § 29, stk. 2, ikke kan opnå kredit, eller som efter § 38 ikke har adgang til kredit, skal betales ved fortoldningens afslutning.«

7. § 38 affattes således:

»§ 38. Afgives en fortoldningsangivelse eller udførelsesangivelse ikke inden for den i medfør af § 13, stk. 1, fastsatte frist, kan de statslige told- og skattemyndigheder straks fratage en varemodtager retten til kredit efter § 30 og § 33, stk. 4. Det samme gælder, hvis den registrerede virksomhed ikke betaler skyldig told og merværdiafgift rettidigt eller der foreligger oplysninger om virksomhedens forhold, der gør det overvejende sandsynligt, at told og merværdiafgift ikke vil blive betalt.«

8. I § 39 a ændres »§§ 30-33« til: »§ 29, stk. 2, §§ 30-33«.

9. I § 40 udgår »(godsregistrering)«, og »registrering« ændres til: »toldbehandling«.

10. I § 76, stk. 1, nr. 4, ændres »§ 13, stk. 3, 2. pkt.« til: »§ 13, stk. 2, 2. pkt.«

11. I § 79, stk. 1, nr. 1, ændres »ham« til: »den pågældende«.

12. I § 79, stk. 1, nr. 3, ændres »§ 29, stk. 1 og 2.« til: »§ 29, stk. 1, 3 og 4.«

13. § 81, stk. 1, 2. pkt., affattes således:

»Den, angivelsespligten påhviler, skal betale en ekspeditionsafgift for hver angivelse, hvor told og afgifter er ansat skønsmæssigt efter § 13, stk. 2.«

§ 2

I lov om afgift af spiritus m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 564 af 3. august 1998, som ændret ved § 20 i lov nr. 166 af 24. marts 1999 og § 21 i lov nr. 380 af 2. juni 1999, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »EF-lande« til: »EU-lande«, »EF-land« til: »EU-land«, »EF« til: »EU«, »EF s« til: »EU s« og »EF-landes« til: »EU-landes«.

2. I § 9 a indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. De statslige told- og skattemyndigheder kan, såfremt sælgeren ikke er registreret efter stk. 1, tilbageholde varer omfattet af stk. 2, indtil afgiften er betalt.«

Stk. 5 bliver herefter stk. 6.

3. I § 9 a, stk. 5, der bliver stk. 6, indsættes efter »sikkerhedsstillelse«: »og om den i stk. 5 nævnte tilbageholdelse af varer«.

4. I § 20 indsættes efter stk. 5 som nye stykker:

»Stk. 6. Skatteministeren kan fastsætte regler om indsendelse af modtagne ledsagedokumenter til de statslige told- og skattemyndigheder. Skatteministeren kan i den forbindelse fastsætte en frist for indsendelsen.

    Stk. 7. Skatteministeren kan fastsætte regler om, at de registrerede virksomheder inden afsendelse af varer skal varsle de statslige told- og skattemyndigheder om afsendelsen og indsende det i stk. 4, 1. pkt., nævnte ledsagedokument til disse myndigheder. Skatteministeren kan i den forbindelse fastsætte en frist for varslingen og indsendelsen.

    Stk. 8. Der skal betales en ekspeditionsafgift på 500 kr. for manglende eller for sen overholdelse af de i medfør af stk. 6 og 7 fastsatte regler og tidsfrister for varsling og indsendelse af ledsagedokumenter.

Stk. 9. De statslige told- og skattemyndigheder kan meddele fritagelse for ekspeditionsafgiften i henhold til stk. 8, når det på grund af særlige omstændigheder findes rimeligt.«

Stk. 6 og 7 bliver herefter stk. 10 og 11.

5. I § 20 a, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Listerne skal udarbejdes månedsvis og skal senest den 15. i den følgende måned indsendes til de statslige told- og skattemyndigheder.«

6. I § 20 a indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Der skal betales et gebyr på 65 kr. for erindringsskrivelser vedrørende indsendelse af de i stk. 1 nævnte lister.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

7. I § 31, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 20, stk. 1, 4, 5 eller 6« til: »§ 20, stk. 1, 4, 5, 10 eller 11«.

§ 3

I lov om tobaksafgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 635 af 21. august 1998, som ændret ved § 24 i lov nr. 380 af 2. juni 1999, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »EF« til: »EU«, »EF-land« til: »EU-land«, »EF-lande« til: »EU-lande«, »EF-landes« til: »EU-landes« og »EF s« til: »EU s«.

2. I § 2, stk. 6, ændres »§ 10, stk. 5-9« til: »§ 10, stk. 5-10«.

3. I § 10 indsættes efter stk. 8 som nyt stykke:

»Stk. 9. De statslige told- og skattemyndigheder kan, såfremt sælgeren ikke er registreret efter stk. 5, tilbageholde varer omfattet af stk. 6, indtil afgiften er betalt.«

Stk. 9 bliver herefter stk. 10.

4. I § 10, stk. 9, der bliver stk. 10, indsættes efter »sikkerhedsstillelse«: »og om den i stk. 9 nævnte tilbageholdelse af varer«.

5. I § 18 indsættes efter stk. 5 som nye stykker:

»Stk. 6. Skatteministeren kan fastsætte regler om indsendelse af modtagne ledsagedokumenter til de statslige told- og skattemyndigheder. Skatteministeren kan i den forbindelse fastsætte en frist for indsendelsen.

    Stk. 7. Skatteministeren kan fastsætte regler om, at de registrerede virksomheder inden afsendelse af varer skal varsle de statslige told- og skattemyndigheder om afsendelsen og indsende det i stk. 4, 1. pkt., nævnte ledsagedokument til disse myndigheder. Skatteministeren kan i den forbindelse fastsætte en frist for varslingen og indsendelsen.

    Stk. 8. Der skal betales en ekspeditionsafgift på 500 kr. for manglende eller for sen overholdelse af de i medfør af stk. 6 og 7 fastsatte regler og tidsfrister for varsling og indsendelse af ledsagedokumenter.

Stk. 9. De statslige told- og skattemyndigheder kan meddele fritagelse for ekspeditionsafgiften i henhold til stk. 8, når det på grund af særlige omstændigheder findes rimeligt.«

Stk. 6 og 7 bliver herefter stk. 10 og 11.

6. I § 19, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Listerne skal udarbejdes månedsvis og skal senest den 15. i den følgende måned indsendes til de statslige told- og skattemyndigheder.«

7. I § 19 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Der skal betales et gebyr på 65 kr. for erindringsskrivelser vedrørende indsendelse af de i stk. 1 nævnte lister.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

8. I § 25, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 18, stk. 1, 2, 3, 4, 5 eller 6« til: »§ 18, stk. 1, 2, 3, 4, 5 eller 10«.

§ 4

I lov om merværdiafgift (momsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 422 af 2. juni 1999, som ændret ved § 3 i lov nr. 388 af 2. juni 1999, foretages følgende ændringer:

1. I § 63 indsættes efter stk. 3 som nye stykker:

»Stk. 4. Krav på udbetalinger efter stk. 1 kan ikke overdrages før udløbet af den afregningsperiode, kravet vedrører. Aftaler om sådanne overdragelser er ugyldige.

    Stk. 5. Såfremt det konstateres, at en ejer eller stifter af en nyregistreret virksomhed tilhører den personkreds, der er nævnt i kildeskattelovens § 56 A, stk. 2, 2. pkt., og de statslige told- og skattemyndigheder vurderer, at der er en nærliggende risiko for tab vedrørende skatter og afgifter m.v., kan beløb, der skal angives i det første registreringsår, og som skulle have været udbetalt efter stk. 1, overføres til de følgende afgiftsperioder i op til 1 år fra registreringstidspunktet. I denne periode modregnes afgiftstilsvar efter § 56, stk. 1, 4. pkt., heri.«

§ 5

I lov om opkrævning af indkomstskat samt kommunal og amtskommunal ejendomsskat for personer m.v. (kildeskat), jf. lovbekendtgørelse nr. 639 af 3. august 1999, foretages følgende ændring:

1. I § 62 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Krav på tilbagebetaling af overskydende skat m.v. kan ikke overdrages før udløbet af det indkomstår, kravet vedrører. Aftaler om sådanne overdragelser er ugyldige.«

§ 6

I lov om en arbejdsmarkedsfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 720 af 14. september 1999, foretages følgende ændring:

1. I § 15, stk. 1, indsættes efter 4. pkt:

»Krav på udbetaling af overskydende bidrag m.v. kan ikke overdrages før udløbet af det indkomstår, kravet vedrører. Aftaler om sådanne overdragelser er ugyldige.«

§ 7

Ikrafttræden m.v.

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2000, jf. dog stk. 2-4.

    Stk. 2. § 1, nr. 5, har virkning for told- og afgiftsskyld, der er opstået efter den 1. januar 2000.

    Stk. 3. Skatteministeren fastsætter ikrafttrædelsestidspunktet, for så vidt angår § 1, nr. 1, 8, 10 og 13, § 2, nr. 4-7, og § 3, nr. 4-8.

    Stk. 4. § 63, stk. 4, i lov om merværdiafgift som affattet ved denne lovs § 4, nr. 1, samt §§ 5 og 6 har virkning for transporter, som er kommet frem til de statslige told- og skattemyndigheder efter den 6. oktober 1999. Med hensyn til overdragelser af fordringer mod de statslige told- og skattemyndigheder, kan de statslige told- og skattemyndigheder efter 1. januar 2005 foretage modregning over for overdrageren uden hensyn til overdragelsen. I særlige tilfælde kan de statslige told- og skattemyndigheder dispensere fra reglen i 1. og 2. pkt.

Givet på Christiansborg Slot, den 20. december 1999

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Ole Stavad

Redaktionel note
  • 1) Den korrigerede tekst er indlagt efter omtryk af Lovtidende A, hæfte nr. 181, den 08.01.2000.