Den fulde tekst
L 169
Forslag til lov om videnskabsetisk behandling af
sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter.
Af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder (V)).
Fremsat skr 17/3 11 Tillæg A
Lovf som fremsat 17/3 11 Tillæg A
1.beh 31/3 11 FF
Betænkning 26/5 11 Tillæg B
2.beh 30/5 11 FF
Lovf optrykt efter 2.beh 30/5 11 Tillæg H
3.beh 1/6 11 FF
Lovf som vedt 1/6 11 Tillæg C
Lov nr 593 af 14. juni 2011
Ordførere: (1.beh) Birgitte Josefsen (V), Karen J. Klint (S), Liselott Blixt (DF), Jonas Dahl (SF), Vivi Kier (KF), Manu Sareen (RV), Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA).
Ministre: (1.beh) indenrigs- og sundhedsministeren ( ).
Efter 1.beh henvist til Sundhedsudvalget(SUU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven reviderer regelsættet om det videnskabsetiske komitésystem og behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter.
Desuden indeholder loven
- en ændring af, hvordan komitésystemet organiseres,
- smidigere sagsbehandling og sikring af større ensartethed,
- ny opgavefordeling og klar opgaveportefølje i komitésystemet,
- forbedret mulighed for at forske i en række situationer (anonymt biologisk materiale, akutforskning, forskning i biologisk materiale fra retsmedicinske obduktioner), hvor man finder, at det ikke strider mod hensynet til forsøgspersonernes sikkerhed, integritet og velfærd, og
- forbedrede muligheder for at følge op på og kontrollere godkendte sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter.
Lovforslaget var baseret på anbefalingerne i betænkning nr. 1515 fra udvalget om revision af det videnskabsetiske komitésystem fra marts 2010.
Afstemning:
Vedtaget
92 stemmer for forslaget (V, S, DF, KF, RV)
3 stemmer imod forslaget (EL, LA)
15 stemmer hverken for eller imod forslaget (SF)