Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer

(Tilbagekaldelse af tilladelser ved gæld til det offentlige og offentliggørelse af tilsynsresultater)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 473 af 9. juni 2004 om godkendelse og syn af køretøjer foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »Færdselsstyrelsen« til: »Trafikstyrelsen« og »Færdselsstyrelsens« til: »Trafikstyrelsens«.

2. § 7 affattes således:

»§ 7. En tilladelse til at foretage syn eller omsyn bortfalder, hvis

1) tilladelsesindehaveren kommer under konkursbehandling eller likvidation eller

2) den teknisk ansvarlige persons tilknytning til tilladelsesindehaveren ophører.«

3. § 8, stk. 1, affattes således:

»Trafikstyrelsen kan tilbagekalde en tilladelse til at foretage syn eller omsyn, hvis

1) indehaveren af tilladelsen groft eller gentagne gange har overtrådt vilkårene i tilladelsen eller

2) virksomhedens ejer eller, hvis der er tale om en juridisk person, medlemmer af bestyrelsen eller direktionen, den teknisk ansvarlige person eller den juridiske person får konstateret gæld til det offentlige på 100.000 kr. eller derover.«

4. Efter § 10 indsættes:

»§ 10 a. Transportministeren kan fastsætte regler om offentliggørelse af resultater af tilsyn gennemført over for navngivne syns- og omsynsvirksomheder. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om offentliggørelse af sanktioner fastsat som følge af tilsyn med syns- og omsynsvirksomheder. Klage, herunder over tilsynsresultater, vil ikke have opsættende virkning.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler om formen for og omfanget af offentliggørelsen, herunder at offentliggørelsen skal ske i elektronisk form i et informationssystem vedrørende tilsynsresultater.

Stk. 3. Ministeren kan fastsætte regler om videregivelse af såvel enkeltstående oplysninger som masseoplysninger fra informationssystemet til en ubestemt kreds af modtagere.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. april 2011.

Givet på Christiansborg Slot, den 30. marts 2011

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Hans Christian Schmidt

Omtryksnote
  • 24-08-2011:
  • Loven er omtrykt, da teksten »Under Vor Kongelige Hånd og Segl« før regentens eller rigsforstanderens navn på grund af en fejl i den tekniske produktion af forskriften var udeladt. Fejlen vedrører således ikke lovens indhold.