Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 16. marts 2011

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

(Ændring af satser for revalideringsydelse til personer under 30 år)

[af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg)]

1. Ændringsforslag

Beskæftigelsesministeren har stillet 2 ændringsforslag til lovforslaget.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 9. februar 2011 og var til 1. behandling den 24. februar 2011. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Arbejdsmarkedsudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 2 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og beskæftigelsesministeren sendte den 6. januar 2011 dette udkast til udvalget, jf. AMU alm. del – bilag 86. Den 9. februar 2011 sendte beskæftigelsesministeren de indkomne høringssvar, et notat herom og et ligestillingsnotat til udvalget.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 2 spørgsmål til beskæftigelsesministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

3. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et flertal i udvalget (V, DF, KF og LA) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de stillede ændringsforslag.

Et mindretal i udvalget (S, SF, RV og EL) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling. Mindretallet vil stemme for de stillede ændringsforslag.

Socialdemokratiets, Socialistisk Folkepartis og Enhedslistens medlemmer af udvalget konstaterer, at unge under 30 år har haft stor gavn af de nuværende revalideringsydelser. En undersøgelse fra 2002 viste, at 2 år efter fuldført revalidering er seks ud af ti i job, og yderligere en er i ordinær uddannelse. LO konkluderer også i deres »Zoom på arbejdsmarkedet« fra 2009, at effekten af revalidering er dobbelt så stor som et almindeligt aktiveringsforløb. Nyere tal fra 2010 viser, at 43,9 pct. af unge imellem 20 og 24 år er i beskæftigelse eller uddannelse 3 måneder efter afsluttet revalideringsforløb. For hele gruppen er det 34,5 pct.

Så hvorfor pludselig ændre dette, der har hjulpet så mange i den svage gruppe af unge på vej? Fordi regeringen vil finansiere et hul i statskassen for igen at lade de arbejdsløse, de syge og de nedslidte betale regningen. Det mener S, SF og EL ikke er rimeligt, og på længere sigt vil det også være dårligt for dansk økonomi. Vi har ikke råd til, at flere unge falder fra.

Danske Handicaporganisationer, Rådet for Socialt Udsatte og LO er imod lovforslaget, fordi det er de svageste grupper i samfundet, der kommer til at betale regningen for regeringens såkaldte genopretningspakke.

Helt konkret fører vedtagelse af lovforslaget til, at de økonomiske vilkår for revalidender under 30 år bliver forringet i uacceptabel grad. Revalidender uden børn vil miste op til 6.550 kr. om måneden, når de skal have revalideringsydelse på kontanthjælpsniveau.

Kun revalidender med hjemmeboende børn og revalidender, der i 6 måneder forud for revalideringen har haft en gennemsnitlig indtægt, der er højere end maksimum dagpenge, har ret til en revalideringsydelse, der svarer til højeste dagpengesats, og undgår revalideringsydelse på kontanthjælpsniveau.

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at det er vigtigt, at revalidender, der er forsørgere til børn, er særlig motiverede til at gennemføre revalideringen. Derfor skal de fortsat have den højeste revalideringsydelse. S, SF og EL er helt enige i denne vurdering, men understreger, at det også gælder for revalidender uden børn. Det gælder for alle revalidender, at motivation ikke bare er vigtig, men er en afgørende forudsætning for en vellykket revalidering. Hvis der er daglige spekulationer om at få økonomien til at hænge sammen, er der ikke ro og fred til at koncentrere sig om uddannelsen, og der er stor fare for, at revalideringen bliver opgivet af økonomiske årsager.

Ministeren begrunder forslaget med følgende, jf. punkt 2.2 i bemærkningerne til lovforslaget:

»Med de gældende satser for revalidering vil mange unge, som hidtil har modtaget SU, kontanthjælp eller haft beskedne indtægter, gå frem i leveniveau, når de påbegynder revalidering. Dette er ikke hensigtsmæssigt, bl.a. fordi der ikke bør være et særligt økonomisk incitament til at søge revalidering i stedet for at tage uddannelse på ordinære vilkår for personer, der har haft begrænset tilknytning til arbejdsmarkedet.«

Når man læser disse bemærkninger, fremstår det, som om ministeren mener, at disse unges motiv til at søge revalidering er, at de vil få en højere ydelse end den nuværende SU, kontanthjælp eller anden beskeden indtægt. Man kunne få en mistanke om, at hensigten med lovforslaget er at demotivere de unge til at søge revalidering og at sikre, at så få unge som muligt gennemfører revalideringsforløb.

Man glemmer, at det i praksis er ganske svært at få bevilget revalidering. Betingelsen er, at ens arbejdsevne skal være begrænset af fysiske, psykiske eller sociale årsager, og at andre erhvervsrettede aktiviteter ikke er tilstrækkelige til, at man kan komme i arbejde.

Man glemmer endvidere, at så godt som alle uddannelsessøgende, der ikke har velhavende forældre, der hjælper dem, supplerer SU’en med erhvervsarbejde. Det er helt nødvendigt for, at de kan eksistere. Når unge får bevilget revalidering, er det bl.a., fordi de på grund af deres handicap eller sygdom ikke er i stand til at arbejde ved siden af uddannelsen.

S, SF og EL tror, at alle unge vil foretrække at være raske og kunne gennemføre deres uddannelse på SU eller tage arbejde uden forudgående hjælpeforanstaltninger frem for at være handicappede, lide af kroniske sygdomme eller have så massive sociale problemer, at revalidering er en nødvendig forudsætning for, at de i fremtiden kan få fast varigt arbejde og forsørge sig selv. S, SF og EL finder, at bemærkningerne til lovforslaget er en hån mod de unge, der har brug for revalidering.

Ministeren har i sit svar på spørgsmål 1 gjort det krystalklart, at man i de seneste 6 måneder forud for beslutningen om revalidering skal have haft en gennemsnitlig indtægt, der er højere end de 16.597 kr. om måneden, der p.t. svarer til højeste dagpengesats. S, SF og EL finder ministerens svar og formuleringen af § 52, stk. 4, helt uforståelig.

Når indtægten forud for revalideringen skal være højere end maksimal dagpengesats, afskærer man et stort antal revalidender fra at modtage den højeste revalideringsydelse. Mange af disse revalidender vil typisk have haft en almindelig fuldtidsløn, der har ligget højt over maksimum dagpenge. Denne løn kan de have haft i flere år, før f.eks. alvorlig sygdom eller følger af en arbejdsulykke forhindrer dem i at fortsætte med arbejdet. Herefter vil der ofte følge et langt forløb med behandling og afklaring. I denne periode, som kan strække sig over et eller flere år, modtager de sygedagpenge med højeste sats. Hvis der træffes afgørelse om revalidering, skal disse mennesker nu overgå til en nedsat revalideringsydelse på kontanthjælpsniveau. Det finder S, SF og EL helt urimeligt og uacceptabelt.

Kristendemokraterne, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldi og Sambandsflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Til § 1

Af beskæftigelsesministeren, tiltrådt af udvalget:

1) I det under nr. 2 foreslåede § 52 b, stk. 2, ændres »den årsopgørelse« til: »den eller de årsopgørelser« og »en årsopgørelse« til: »årsopgørelser«.

[Præcisering af, at indtægterne opgøres på grundlag af en eller to årsopgørelser]

Til § 2

2) Datoen »1. april 2011« ændres til: »15. april 2011«.

[Udskydelse af ikrafttrædelsestidspunkt]

Bemærkninger

Til nr. 1

I det fremsatte lovforslags § 1, nr. 2, foreslås det i § 52 b, stk. 2, at revalidendens forudgående indtægter fra selvstændig erhvervsvirksomhed opgøres som et månedligt gennemsnit på grundlag af den årsopgørelse, der dækker perioden nævnt i § 52, stk. 4. Hvis der ikke foreligger en årsopgørelse på tidspunktet for afgørelse om revalidering, kan der træffes en foreløbig afgørelse efter § 52, stk. 4, på baggrund af en erklæring på tro og love fra personen om, hvilke indtægter personen har haft fra selvstændig erhvervsvirksomhed.

Den foreslåede periode i § 52, stk. 4, vil i nogle tilfælde kunne falde ind under to årsopgørelser. Det foreslås, at dette præciseres i ordlyden.

Til nr. 2

I det fremsatte lovforslags § 2 fremgår det, at loven træder i kraft den 1. april 2011.

Det foreslås, at lovens ikrafttrædelsestidspunkt ændres til den 15. april 2011, da det fremsatte lovforslag ikke kan nå at træde i kraft den 1. april.

Det bemærkes, at denne ændring medfører en forskel på 1,3 mio. kr. i 2011, 2012 og 2013, hvorefter besparelsen er den samme, jf. nedenstående tabeller.

Forslaget indfases over 36 måneder. Ved udskydelse af ikrafttrædelsestidspunktet fra den 1. til den 15. april 2011 vil forslaget i stedet for den 1. april 2014 først være fuldt indfaset den 15. april 2014. Udskydelsen får derfor betydning i alle de år, der er berørt af indfasning.

Indfasning den 1. april 2011
(gamle refusionsprocenter)
     
 
2011
2012
2013
2014
 
24,0
56,0
88,0
96,0
         
Indfasning den 15. april 2011
(gamle refusionsprocenter)
     
 
2011
2012
2013
2014
 
22,7
54,7
86,7
96,0

Jens Vibjerg (V) Peter Juel Jensen (V) Louise Schack Elholm (V) Ulla Tørnæs (V) Bent Bøgsted (DF) Colette L. Brix (DF) Helle Sjelle (KF) fmd. Charlotte Dyremose (KF) Anders Samuelsen (LA) Torben Hansen (S) Anne-Marie Meldgaard (S) Lone Møller (S) Leif Lahn Jensen (S) nfmd. Eigil Andersen (SF) Karsten Hønge (SF) Morten Østergaard (RV) Line Barfod (EL)

Kristendemokraterne, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldi og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47
Socialdemokratiet (S) 45
Dansk Folkeparti (DF) 24
Socialistisk Folkeparti (SF) 23
Det Konservative Folkeparti (KF) 17
Radikale Venstre (RV) 9
Enhedslisten (EL) 4
Liberal Alliance (LA) 3
Kristendemokraterne (KD) 1
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Siumut (SIU) 1
Tjóðveldi (T) 1
Sambandsflokkurin (SP) 1
Uden for folketingsgrupperne (UFG) 2


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 130

Bilagsnr.
Titel
1
Høringssvar, høringsnotat og ligestillingsnotat, fra beskæftigelsesministeren
2
Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
3
Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
4
Ændringsforslag fra beskæftigelsesministeren
5
1. udkast til betænkning

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 130

Spm.nr.
Titel
1
Spm. om, hvorvidt en person, der i 6 måneder forud for beslutningen om revalidering har modtaget højeste sygedagpenge, vil være berettiget til at modtage den højeste revalideringsydelse, til beskæftigelsesministeren, og ministerens svar herpå
2
Spm. om, hvorvidt en person, der i tilfælde af sygdom eller arbejdsløshed er berettiget til at modtage højeste sygedagpenge eller arbejdsløshedsdagpenge, vil være berettiget til at modtage den højeste revalideringsydelse, til beskæftigelsesministeren, og ministerens svar herpå