Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tekniske forskrifter for gasser

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1444 af 15. december 2010 om tekniske forskrifter for gasser foretages følgende ændringer:

1. § 5, stk. 1, affattes således:

»Eksisterende virksomheder, anlæg og oplag, som i henhold til de hidtil gældende bestemmelser er lovlige, er kun omfattet af forskrifterne, jf. bilag 1, for så vidt angår udvidelser, samt i tilfælde af forandringer, der er væsentlige i forhold til forskrifterne, jf. dog stk. 2-16.«

2. I bilag 1 affattes indledningen til pkt. 2.1.2 således:

»2.1.2 Følgende oplag er undtaget fra bestemmelserne i disse forskrifter, jf. dog punkterne 1.3.2, 1.3.3, 1.3.13, 1.3.21 og 1.3.23:«

3. I bilag 1 affattes indledningen til pkt. 3.1.2 således:

»3.1.2 Følgende anlæg er undtaget fra bestemmelserne i disse forskrifter, jf. dog punkterne 1.3.2 – 1.3.4, 1.3.13, 1.3.21 og 1.3.23:«

4. I bilag 1 affattes indledningen til pkt. 4.1.2 således:

»4.1.2 Følgende anlæg er undtaget fra bestemmelserne i disse forskrifter, jf. dog punkterne 1.3.2 – 1.3.4, 1.3.26, 1.3.27 og 1.3.29 – 1.3.32:«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 28. marts 2011.

Beredskabsstyrelsen, den 16. marts 2011

Flemming Klokager

/ Elsebeth Grinvalds

Redaktionel note
  • www.brs.dk