Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om afgift af ledningsført vand

(Ændring af afgiftsperioden)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om afgift af ledningsført vand, jf. lovbekendtgørelse nr. 639 af 21. august 1998, som ændret ved § 27 i lov nr. 380 af 2. juni 1999, foretages følgende ændringer:

1. § 6 affattes således:

»§ 6. For registrerede virksomheder, som også er registreret efter merværdiafgiftsloven, er afgiftsperioden efter denne lov den samme som virksomhedens afgiftsperiode efter merværdiafgiftsloven.

    Stk. 2. For registrerede virksomheder, som ikke er registreret efter merværdiafgiftsloven, er afgiftsperioden kvartalet.«

2. I § 14, stk. 2, ændres »oktober kvartal« til: »den sidste afgiftsperiode i kalenderåret«.

3. I § 15 a indsættes efter »registreret virksomhed«: »med kvartalet eller kalenderhalvåret som afgiftsperiode« .

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2000.

Givet på Christiansborg Slot, den 20. december 1999

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

    /Ole Stavad