Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1213 af 25. oktober 2010 om tinglysning i bilbogen foretages følgende ændringer:

1. I indledningen indsættes efter »I medfør af«: »§ 42 e, stk. 3,«.

2. I § 5 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Dokumenter, der indlægges i bilagsbanken, må ikke indeholde personnumre.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

3. Efter § 15 indsættes:

»Kapitel 4 a

Rekonstruktion

§ 15 a. En afgørelse om indledning af rekonstruktionsbehandling skal anmeldes til tinglysning af skifteretten, når rekonstruktøren meddeler skifteretten, at skyldneren ejer et motorkøretøj.«

4. I § 20 ændres »person- eller CVR-nummer« til: »CVR-nummer eller navn og personnummer«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2011.

Justitsministeriet, den 23. marts 2011

Lars Barfoed

/ Joachim Kromann

Omtryksnote
  • 30-03-2011:
  • Bekendtgørelse nr. 234 af 23. marts 2011 om ændring af bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen er omtrykt den 30. marts 2011.

    § 1, nr. 3, udgår. § 1, nr. 4 og 5 bliver herefter til § 1, nr. 3 og 4.

    I nyt § 1, nr. 3, rettes »Kapitel 5 a« til: »Kapitel 4 a«.