Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tinglysning i tingbogen (fast ejendom)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 834 af 3. september 2009 om tinglysning i tingbogen (fast ejendom), som ændret ved bekendtgørelse nr. 1039 af 2. september 2010, foretages følgende ændringer:

1. I indledningen indsættes efter »I medfør af«: »§ 13, stk. 2,«.

2. I § 4 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Dokumenter, der indlægges i bilagsbanken, må ikke indeholde personnumre.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

3. § 31, stk. 4, 2. pkt., § 42, stk. 3, og § 46, stk. 2, ophæves.

4. Efter § 46 indsættes:

»Kapitel 10 a

Rekonstruktion

§ 46 a. En afgørelse om indledning af rekonstruktionsbehandling skal anmeldes til tinglysning af skifteretten, når rekonstruktøren meddeler skifteretten, at skyldneren ejer fast ejendom.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2011.

Justitsministeriet, den 23. marts 2011

Lars Barfoed

/ Joachim Kromann