Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

I medfør af § 43, stk. 3, og § 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 342 af 8. april 2011, fastsættes:

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på danske og udenlandske finansielle virksomheder, som formidler køb af investeringsprodukter til detailkunder her i landet, herunder gennem filialetablering, samt på danske og udenlandske investeringsrådgivere, som udøver virksomhed her i landet, herunder gennem filialetablering.

§ 2. Ved investeringsprodukter forstås:

1) instrumenter, jf. bilag 5 i lov om finansiel virksomhed,

2) indskud i pengeinstitutter, hvor et afkast afhænger af udviklingen i et eller flere underliggende aktiver,

3) garantbeviser,

4) andelsbeviser og

5) pantebreve.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på aftaler om diskretionær porteføljepleje, puljeordninger og værdipapirhandel med realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO’er), særligt dækkede obligationer (SDO’er) eller pantebreve, når værdipapirhandlen sker i tilknytning til og som forudsætning for udførelse af kunders optagelse, indfrielse eller omlægning af et lån med pant i fast ejendom.

Mærkning

§ 3. En finansiel virksomhed, der formidler køb af investeringsprodukter til detailkunder, og en investeringsrådgiver skal oplyse om risikomærkning af typer af investeringsprodukter, som de formidler eller yder investeringsrådgivning om.

Stk. 2. Den finansielle virksomhed og investeringsrådgiveren skal, når der ydes investeringsrådgivning, senest på tidspunktet for ordreafgivelsen give en detailkunde, jf. § 4, stk. 1, nr. 3, i bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel, oplysninger om risikomærkning af den type af investeringsprodukt, som ordren vedrører. Oplysningerne om mærkningen skal gives på papir eller andet varigt medium.

Stk. 3. Hvis en finansiel virksomhed formidler køb af investeringsprodukter via en elektronisk handelsplatform, eller en detailkunde uopfordret tager kontakt til en finansiel virksomhed og anmoder den finansielle virksomhed om at udføre en ordre, er den finansielle virksomhed ikke forpligtet til at give kunden oplysninger om risikomærkning, men skal stille information om produkttypens risikomærkning til rådighed for kunden.

§ 4. Risikomærkningen består i, at typen af investeringsprodukt bliver inddelt i henholdsvis kategorien grøn, gul eller rød, jf. stk. 2-4.

Stk. 2. En type af investeringsprodukt er i kategorien grøn, hvis risikoen for at tabe hele det investerede beløb må betragtes som meget lille, og produkttypen ikke er vanskelig at gennemskue.

Stk. 3. En type af investeringsprodukt er i kategorien gul, hvis der er risiko for, at det investerede beløb kan tabes helt eller delvist, og produkttypen ikke er vanskelig at gennemskue.

Stk. 4. En type af investeringsprodukt er i kategorien rød, hvis der er risiko for at tabe mere end det investerede beløb, eller hvis produkttypen er vanskelig at gennemskue.

Stk. 5. Det fremgår af bilag 1 hvilke typer af investeringsprodukter, der indgår i henholdsvis kategori grøn, gul og rød.

Tilsyn og straffebestemmelser

§ 5. Finanstilsynet kan, jf. § 348, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, give påbud om berigtigelse af forhold, der strider mod bestemmelser i denne bekendtgørelse. Manglende efterlevelse af påbud kan straffes med bøde.

Stk. 2. Overtrædelse af § 3, stk. 2 og 3, straffes med bøde.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Ikrafttræden

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 29. april 2011. § 3 træder dog først i kraft 1. juli 2011.

Økonomi- og Erhvervsministeriet, den 15. april 2011

Brian Mikkelsen

/ Hans Høj


Bilag 1

Inddeling af typer af investeringsprodukter i mærkningskategorier

Skemaet nedenfor fordeler typer af investeringsprodukter i de tre mærkningskategorier grøn, gul og rød.

Kategori
Beskrivelse
Investeringsprodukter
1: »Grøn«
Investeringsprodukter, hvor risikoen for at tabe hele det investerede beløb må betragtes som meget lille, hvis investeringen holdes til udløb. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue.
– Danske statsobligationer udstedt i DKK og EUR.
– Skatkammerbeviser.
– Statsobligationer udstedt af eurolande i EUR og DKK.
– Realkreditobligationer udstedt af danske realkreditinstitutter.
– Særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO) udstedt af danske realkreditinstitutter.
– Særligt dækkede obligationer (SDO) udstedt af danske penge- og realkreditinstitutter.
– Junior covered bonds og seniorgæld udstedt af danske penge- og realkreditinstitutter til finansiering af supplerende kapital til dækning af SDO’er og SDRO’er.
– Skibskreditobligationer og kasseobligationer udstedt af et skibsfinansieringsinstitut.
– Obligationer udstedt af Kommune Kredit.
2: »Gul«
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for at det investerede beløb kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue.
– Garantbeviser.
– Andelsbeviser.
– Aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked.
– Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked.
– Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det investerede beløb.
– Exchange Traded Notes, hvor der ikke kan tabes mere end det investerede beløb.
– Statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR.
– Udenlandske realkreditobligationer.
– Investeringsforeningsbeviser (UCITS).
– Specialforeningsbeviser.
– Strukturerede indlån.
– Tegningsretter på investeringsprodukter i gul kategori.
3: »Rød«
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for at tabe mere end det investerede beløb, eller produkttyper, som er vanskelige at gennemskue.
– Hedgefondbeviser uanset det underliggende investeringsprodukt.
– Pantebreve.
– Aktier, som ikke er optaget til handel på et reguleret marked (herunder handel på multilaterale handelsfaciliteter (MHF) og alternative markedspladser).
– Erhvervsobligationer, som ikke er handlet på et reguleret marked (herunder handel på multilaterale handelsfaciliteter (MHF) og alternative markedspladser).
– Certifikater, hvor der kan tabes mere end det investerede beløb.
– Exchange Traded Notes, hvor der kan tabes mere end det investerede beløb.
– Non-UCITS.
– Anparter i eksempelvis skibe, ejendomsprojekter m.v.
– Strukturerede obligationer.
– Optioner, futures, og terminsforretninger på fx: valuta, aktier, obligationer, andre værdipapirer, afkast, renter, indeks og råvarer.
– Renteswaps.
– Swaptioner.
– Aktieswaps og swaps på aktieindeks.
– Valutaswaps (udveksling af betalinger i forskellige valutaer).
– Inflationsswaps.
– Råvareswaps.
– Total Return Swaps.
– Contract For Difference (CFD’er).
– Credit Default Swap (CDS’er).
– Fremtidige renteaftaler (FRA’er).
– Exchange Traded Funds (ETF’er).
– Enhver anden derivataftale, som vedrører klimatiske variabler, fragtrater, emissionstilladelser eller inflationsrater eller andre økonomiske statistikker.
– Ethvert andet instrument omfattet af bilag 5, nr. 4)- nr. 11) i lov om finansiel virksomhed.
– Tegningsretter på investeringsprodukter i rød kategori.