Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om afgift af polyvinylklorid og ftalater

(Pvc og visse blødgøringsmidler)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Afgiftspligtigt vareområde

§ 1. Der svares afgift til statskassen af varer, som er nævnt i bilag 1 med indhold af polyvinyl-klorid (pvc) eller med indhold af polyvinylklorid og estere af o-ftalsyre (ftalater).

    Stk. 2. Afgiften betales på grundlag af de satser, der er nævnt i bilag 2, og varens nettovægt, jf. dog stk. 3, 4 og 5. Det er en betingelse for at betale afgiften på grundlag af de reducerede satser, der er nævnt i bilag 2, at afgiftspligtige over for de statslige told- og skattemyndigheder kan godtgøre, at en afgiftspligtig vare ikke indeholder ftalater.

    Stk. 3. For varer nævnt i bilag 1, nr. 5, betales afgiften på grundlag af de satser, som er nævnt i bilag 2, og antallet af varer.

    Stk. 4. For varer nævnt i bilag 1, nr. 7, betales afgiften på grundlag af de satser, der er nævnt i bilag 2, og varens overfladeareal.

    Stk. 5. For varer nævnt i bilag 1, nr. 9, betales afgiften på grundlag af de satser, der er nævnt i bilag 2, og vægten af plastindholdet i varen. Det er en betingelse, at den afgiftspligtige over for de statslige told- og skattemyndigheder kan godtgøre vægten af plast i varen. Kan vægten af plast ikke godtgøres, betales afgift af hele varens vægt.

§ 2. For varer, der ikke i sig selv er afgiftspligtige efter bilag 1, men som indeholder en eller flere afgiftspligtige varer, der udgør mindst 10 pct. af den samlede vares vægt, og er afgiftspligtige efter § 1, skal der svares afgift af den afgiftspligtige del af den samlede vare.

Registrerede virksomheder

§ 3. Den, som fremstiller varer, som er nævnt i bilag 1, skal anmelde sin virksomhed til registrering hos de statslige told- og skattemyndigheder.

    Stk. 2. Andre virksomheder, som fra udlandet modtager varer med henblik på videresalg, kan anmelde sin virksomhed til registrering hos de statslige told- og skattemyndigheder, hvis de årligt importerer varer nævnt i bilag 1, hvoraf afgiften overstiger 25.000 kr.

    Stk. 3.Der udstedes et bevis for registrering til de registrerede virksomheder.

§ 4. Registrerede virksomheder er berettiget til, uden at afgiften er berigtiget, fra udlandet og fra andre registrerede virksomheder at modtage afgiftspligtige varer med henblik på videresalg.

Afgiftsperioden og opgørelse af den afgiftspligtige mængde

§ 5. Afgiftsperioden er måneden.

§ 6. Registrerede virksomheder skal opgøre den afgiftspligtige mængde for en afgiftsperiode som den mængde afgiftspligtige varer, jf. §§ 1 og 2, der er udleveret fra virksomheden.

    Stk. 2. Registrerede virksomheders forbrug af egne varer sidestilles med udlevering. Eget forbrug omfatter ikke afgiftspligtige varer, der indgår i fremstillingen af anden afgiftspligtig vare, som er omfattet af §§ 1 eller 2, med henblik på videresalg.

    Stk. 3. Opgørelsen specificeres efter regler, der fastsættes af skatteministeren.

§ 7. I den afgiftspligtige mængde opgjort efter § 6 fradrages

1) varer, der leveres til en anden registreret virksomhed, jf. § 4,

2) varer, der leveres til udlandet samt til forbrug om bord i skibe i udenrigsfart,

3) varer, der hos virksomheden eller under transport til og fra denne er gået tabt ved brand, forlis eller lignende,

4) varer, der returneres til virksomheden, såfremt køber godtgøres varens pris inklusive afgiften, og

5) varer som udleveres fra virksomheden, og som der tidligere er svaret afgift af.

    Stk. 2. De statslige told- og skattemyndigheder kan fastsætte kontrolforskrifter for fradrag efter stk. 1.

Afgiftsfritagelse og godtgørelse

§ 8. Der er afgiftsfrihed for varer, der indføres eller modtages fra udlandet, i samme omfang og under tilsvarende betingelser som fastsat for afgiftsfrihed efter merværdiafgiftsloven § 36, stk. 1, nr. 1-3.

    Stk. 2. Varer, der leveres til diplomatiske repræsentationer, internationale institutioner m.v., der er omtalt i toldlovens § 4, samt hertil knyttede personer, er fritaget for afgift. Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regnskabs- og kontrolregler for afgiftsfritagelsen.

§ 9. De statslige told- og skattemyndigheder kan meddele virksomheder, der ikke er registreret efter § 3, godtgørelse af den betalte afgift, når den årlige godtgørelse udgør mindst 500 kr. af de varer, der er omhandlet i § 7, stk. 1, nr. 2.

    Stk. 2. De statslige told- og skattemyndigheder kan meddele virksomheder godtgørelse af den betalte afgift, når den årlige godtgørelse udgør mindst 500 kr. af de varer, der indgår i andre varer, som ikke er omfattet af afgiftspligten, og den samlede vare eksporteres.

    Stk. 3. De statslige told- og skattemyndigheder kan meddele montagevirksomheder godtgørelse af den betalte afgift på montagespild, når den årlige godtgørelse udgør mindst 500 kr. og montagespildet afleveres til et godkendt oparbejdningsanlæg eller et godkendt deponi. Ved montagevirksomheder forstås virksomheder, som monterer afgiftspligtige varer i ikke afgiftspligtige varer.

    Stk. 4. De statslige told- og skattemyndigheder fastsætter de nærmere regnskabs- og kontrolforskrifter i forbindelse med afgiftsgodtgørelse efter stk. 1, 2 og 3.

Regnskabsbestemmelser

§ 10. Fremstillingsvirksomheder skal føre regnskab over fremstilling af afgiftspligtige varer, tilgang af uberigtigede varer og udlevering samt forbrug af afgiftspligtige varer. Virksomhederne skal holde lageret af afgiftsberigtigede varer adskilt fra lageret af uberigtigede varer.

    Stk. 2. Andre registrerede virksomheder skal føre regnskab over tilgang af de uberigtigede varer og udlevering samt forbrug af de afgiftspligtige varer.

    Stk. 3. De statslige told- og skattemyndigheder fastsætter nærmere regler for de registrerede virksomheders regnskabsførelse.

Afregning af afgiften

§ 11. Registrerede virksomheder skal efter udløbet af hver måned og senest den 15. i den følgende måned til de statslige told- og skattemyndigheder angive mængden af de varer, hvoraf virksomheden skal betale afgift, jf. §§ 6 og 7. Angivelsen skal være underskrevet af virksomhedens ansvarlige ledelse.

    Stk. 2. Afgives den i stk. 1 omhandlede angivelse ikke inden udløbet af den nævnte frist, kan de statslige told- og skattemyndigheder inddrage registreringen af virksomheden, indtil den manglende angivelse er de statslige told- og skattemyndigheder i hænde.

§ 12. Afgiften for en afgiftsperiode skal indbetales til de statslige told- og skattemyndigheder senest den 15. i den måned, der følger efter afgiftsperioden. Udgør afgiften mindre end 50 kr., skal afgiften ikke indbetales.

    Stk. 2. Betales afgiften ikke rettidigt, skal der betales 1,3 pct. i månedlig rente for hver påbegyndt måned fra den 1. i den måned, i hvilken beløbet skal betales af virksomheden, dog mindst 50 kr.

    Stk. 3. Skatteministeren fastsætter nærmere regler for afgiftens indbetaling.

§ 13. De statslige told- og skattemyndigheder kan pålægge en virksomhed, der ikke har betalt afgift rettidigt, at afgive angivelsen, jf. § 11, stk. 1, for kortere perioder end en måned.

    Stk. 2. De statslige told- og skattemyndigheder kan endvidere pålægge en virksomhed, der ikke har betalt afgift rettidigt, en kortere betalingsfrist end den, som er nævnt i § 12, stk. 1, og kræve, at der stilles sikkerhed for afgiftens betaling.

§ 14. Betales forfalden afgift ikke senest 14 dage efter betalingsfristens udløb, kan de statslige told- og skattemyndigheder inddrage registreringen af virksomheden, indtil de forfaldne afgifter er betalt.

    Stk. 2. Er afgiftsperioden eller betalingsfristen forkortet efter § 13, kan registreringen inddrages straks efter betalingsfristens udløb.

§ 15. Såfremt det konstateres, at en virksomhed har afgivet urigtig angivelse, således at virksomheden har betalt for lidt i afgift, afkræves virksomheden det skyldige beløb til betaling senest 14 dage efter påkrav.

    Stk. 2. Kan størrelsen af det afgiftsbeløb, som påhviler virksomheden, ikke opgøres på grundlag af virksomhedens regnskaber, kan de statslige told- og skattemyndigheder ansætte afgiftstilsvaret skønsmæssigt.

    Stk. 3. Betales afgiften ikke rettidigt, skal der betales 1,3 pct. i månedlig rente for hver påbegyndt måned fra den 1. i den måned, i hvilken beløbet skal betales af virksomheden, dog mindst 50 kr.

Afgift af varer, der modtages fra udlandet

§ 16. Af afgiftspligtige varer, der indføres fra steder uden for EU eller fra visse områder, der ikke er omfattet af de pågældende EU-landes afgiftsområde, svares afgiften ved indførslen, jf. dog §§ 4 og 8. Afgiften afregnes efter reglerne i toldlovens kapitel 4, jf. dog stk. 2.

    Stk. 2. For varer, der indføres af en virksomhed registreret efter § 29 i toldloven, finder reglerne i § 17 tilsvarende anvendelse.

§ 17. I andre tilfælde end de i § 16 nævnte svares afgiften i forbindelse med varemodtagelsen her i landet, jf. dog §§ 4 og 8. Erhvervsdrivende varemodtagere skal inden afsendelsen af afgiftspligtige varer fra udlandet anmelde sig hos de statslige told- og skattemyndigheder. Anmeldelsen er gældende for 5 år.

    Stk. 2. Erhvervsdrivende varemodtagere, der er nævnt i stk. 1, skal efter udløbet af hver måned og senest den 15. i den følgende måned angive mængden af de varer, som virksomheden har modtaget i perioden, til de statslige told- og skattemyndigheder. Andre varemodtagere skal angive ved modtagelsen. Angivelsen skal være underskrevet af varemodtageren.

    Stk. 3. Afgiften skal indbetales til de statslige told- og skattemyndigheder senest samtidig med indsendelsen af den angivelse, som er nævnt i stk. 2. Udgør afgiften mindre end 50 kr., skal erhvervsdrivende ikke indbetale afgiften.

    Stk. 4. De statslige told- og skattemyndigheder kan pålægge erhvervsdrivende varemodtagere, der gentagne gange ikke har betalt afgiften rettidigt, at afgive angivelse ved varernes modtagelse. De statslige told- og skattemyndigheder kan endvidere pålægge varemodtageren at betale afgiften ved varernes modtagelse.

    Stk. 5. Bestemmelserne i § 10, stk. 2, og § 15 finder tilsvarende anvendelse.

    Stk. 6. Skatteministeren kan fastsætte regler for angivelse og indbetaling af afgiften.

Varer, der medbringes fra udlandet

§ 18. Bestemmelserne i § 15 og § 17, stk. 2, 2. pkt., og stk. 3, finder tilsvarende anvendelse på erhvervsdrivende, der medbringer afgiftspligtige varer fra andre EU-lande til brug i egen virksomhed.

Kontrolbestemmelser

§ 19. Med henblik på kontrol af lovens overholdelse har de statslige told- og skattemyndigheder, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn i virksomheder, der omfattes af § 3, og til at efterse virksomhedernes varebeholdninger, forretningsbøger, øvrige regnskabsmateriale samt korrespondance m.v.

    Stk. 2. Virksomhedernes indehavere og de personer, som er beskæftiget i virksomheden, skal yde de statslige told- og skattemyndigheder fornøden vejledning og hjælp ved foretagelsen af eftersynet.

    Stk. 3. De forretningsbøger m.v., som er nævnt i stk. 1, skal på de statslige told- og skattemyndigheders anmodning udleveres eller indsendes til de statslige told- og skattemyndigheder.

    Stk. 4. Erhvervsdrivende skal på anmodning meddele de statslige told- og skattemyndigheder oplysninger om deres indkøb af afgiftspligtige varer til virksomheden.

    Stk. 5. Leverandører af afgiftspligtige varer skal på anmodning meddele de statslige told- og skattemyndigheder oplysning om deres leverancer til erhvervsdrivende.

    Stk. 6. De statslige told- og skattemyndigheder er berettiget til at foretage eftersyn af afgiftspligtige varer under transport, når disse varer erhvervsmæssigt sælges fra udlandet eller erhvervsmæssigt transporteres til andre end registrerede virksomheder.

    Stk. 7. Med henblik på kontrol af lovens overholdelse har de statslige told- og skattemyndigheder, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn af varebeholdninger og regnskaber m.v. hos virksomheder, der har købt, leveret eller transporteret afgiftspligtige varer.

    Stk. 8. I det omfang oplysninger som nævnt i stk. 1 og 7 er registreret elektronisk, omfatter myndighedernes adgang til disse oplysninger også en elektronisk adgang hertil.

§ 20. I forbindelse med kontrol efter § 19 er de statslige told- og skattemyndigheder berettiget til at foretage enhver undersøgelse af varerne, der er nødvendig for udøvelse af kontrol, og til uden erstatning at udtage prøver af varerne, i det omfang det er nødvendigt for at undersøge deres beskaffenhed. Varemodtageren eller -fremstilleren er berettiget til efter undersøgelsens afslutning på begæring at få de udtagne prøver tilbageleveret, i det omfang de ikke er medgået ved undersøgelsen. Ved fastsættelsen af størrelsen af det beløb, der påhviler de angivne varer i afgift, kan den del af varerne, der er udtaget som prøver af de statslige told- og skattemyndigheder, ikke fradrages i den angivne mængde eller værdi.

    Stk. 2. Såfremt de statslige told- og skattemyndigheder har besluttet kun at undersøge en del af de angivne varer, anvendes resultaterne af den delvise undersøgelse på alle varer, der er anført under den pågældende varepost i den afgiftspligtiges regnskab. Varemodtageren eller -fremstilleren kan dog anmode om en supplerende undersøgelse af varerne, såfremt det kan sandsynliggøres, at resultatet af den delvise undersøgelse ikke kan anvendes på resten af de angivne varer.

    Stk. 3. Det påhviler varemodtageren eller -fremstilleren eller den, som handler på varemodtagerens eller -fremstillerens vegne, at udføre det for undersøgelsen af varerne nødvendige arbejde (ud- og indpakning, opvejning, opmåling m.v.). Omkostningerne i forbindelse hermed afholdes af varemodtageren eller -fremstilleren.

§ 21. Politiet yder de statslige told- og skattemyndigheder bistand til gennemførelsen af kontrollen efter § 19, stk. 1, 6 og 7. Justitsministeren kan efter forhandling med skatteministeren fastsætte nærmere regler herom.

Andre bestemmelser

§ 22. Virksomheder, der er registreret efter merværdiafgiftslovens § 47, stk. 2, og som her til landet ved fjernsalg sælger varer, der er afgiftspligtige efter §§ 1 og 2, skal anmeldes til registrering efter denne lov hos de statslige told- og skattemyndigheder. For disse virksomheder opgøres den afgiftspligtige mængde som den mængde varer, som virksomheden i perioden har solgt her til landet ved fjernsalg, jf. §§ 1 og 2.

§ 23. Den, der overdrager, erhverver, tilegner sig eller anvender varer, hvoraf der ikke er betalt afgift, som skulle have været betalt efter denne lov, skal svare afgift af varerne.

    Stk. 2. Afgiften af de nævnte varer kan afkræves til betaling senest 14 dage efter påkrav. Betales afgiften ikke rettidigt, finder lovens § 12, stk. 2, og § 15, stk. 3, tilsvarende anvendelse.

§ 24. Der skal betales et gebyr på 65 kr. for erindringsskrivelser vedrørende betaling af afgift efter denne lov.

§ 25. Skatteministeren kan bemyndige de statslige told- og skattemyndigheder til at træffe afgørelser efter denne lov. Ministeren kan fastsætte regler om adgangen til at klage over afgørelserne, herunder om, at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.

§ 26. Landsskatteretten påkender klager over de statslige told- og skattemyndigheders afgørelser i 1. instans af:

1) Spørgsmål om varers afgiftspligt.

2) Spørgsmål om, hvilken vægt eller hvilket areal afgiften skal beregnes af.

3) Spørgsmål om opgørelse af den afgiftspligtige mængde.

4) Spørgsmål om omfanget af afgiftsfritagelser og afgiftsgodtgørelser efter §§ 8 og 9.

5) Spørgsmål om skønsmæssig ansættelse efter § 15, stk. 2.

    Stk. 2. Reglerne i skattestyrelseslovens kapitler 3 og 3 A finder anvendelse ved klage til Landsskatteretten efter stk. 1.

§ 27. Reglerne om eftergivelse og henstand i merværdiafgiftslovens § 83 finder tilsvarende anvendelse på afgift, renter, gebyrer og administrative bøder efter denne lov. Reglerne finder ligeledes anvendelse på beløb, som personer er pligtige at betale som erstatning for selskabers manglende betaling af afgift.

§ 28. For betaling af afgift efter bestemmelserne i denne lov hæfter den, der som ejer, forpagter eller lignende driver virksomheden for egen regning samt de varemodtagere, som er nævnt i § 17, stk. 1, og de, der er i besiddelse af varen.

§ 29. Med steder uden for EU sidestilles med hensyn til bestemmelserne i denne lov Færøerne og Grønland samt Københavns Frihavn.

Straffebestemmelser

§ 30. Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt

1) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for afgiftskontrollen,

2) overtræder § 3, stk. 1, § 10, stk. 1 og 2, § 11, stk. 1, § 17, stk. 1, 2. pkt., eller stk. 2, § 19, stk. 2-5, § 20, stk. 3, § 22, 1. pkt., og § 32, stk. 3-5,

3) tilsidesætter vilkår, der er fastsat i medfør af § 8, stk. 2, og § 9, stk. 4,

4) undlader at efterkomme et meddelt påbud efter § 13, stk. 1, eller § 17, stk. 4, 1. pkt.,

5) fortsætter driften af en afgiftspligtig virksomhed, hvis registrering de statslige told- og skattemyndigheder har inddraget efter § 11, stk. 2, eller § 14 eller

6) overdrager, erhverver, tilegner sig eller anvender varer, hvoraf der ikke er betalt afgift, som skulle have været betalt efter loven, eller forsøger herpå.

    Stk. 2. I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelser i forskrifterne.

    Stk. 3. Den, der begår en af de nævnte overtrædelser med forsæt til at unddrage statskassen afgift, straffes med bøde, hæfte eller fængsel indtil 2 år.

    Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 31. Skønnes en overtrædelse ikke at ville medføre højere straf end bøde, kan skatteministeren tilkendegive den pågældende, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, såfremt den pågældende erkender sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist, der efter anmodning kan forlænges, at betale en bøde, som er angivet i tilkendegivelsen.

    Stk. 2. Med hensyn til den tilkendegivelse, som er nævnt i stk. 1, finder bestemmelsen om tiltalerejsning i retsplejelovens § 930, jf. § 926, tilsvarende anvendelse.

    Stk. 3. Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelsen inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.

    Stk. 4. Ransagning i sager om overtrædelse af bestemmelser i denne lov sker i overensstemmelse med retsplejelovens regler om ransagning i sager, som efter loven kan medføre frihedsstraf.

Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 32. Loven træder i kraft den 1. juli 2000. Bestemmelsen i stk. 3 træder dog i kraft den 2. juni 2000.

    Stk. 2. Loven finder anvendelse på varer, der fra og med den 1. juli 2000 udleveres fra eller forbruges i registrerede virksomheder, angives til fortoldning, medbringes eller modtages fra udlandet.

    Stk. 3. Virksomheder, der skal registreres ved lovens ikrafttræden, skal anmelde sig til registrering hos de statslige told- og skattemyndigheder senest den 16. juni 2000.

    Stk. 4. Virksomheder, der registreres fra lovens ikrafttræden, skal opgøre lagerbeholdningen af afgiftspligtige varer den 1. juli 2000. De statslige told- og skattemyndigheder fastsætter de nærmere regler for opgørelsen.

    Stk. 5. Virksomheder, der er omfattet af stk. 4, skal give de statslige told- og skattemyndigheder adgang til at kontrollere opgørelserne ved eftersyn af lagre, forretningsbøger m.v. Virksomhedernes indehavere og de i virksomhederne beskæftigede personer skal yde de statslige told- og skattemyndigheder fornøden vejledning og hjælp.

§ 33. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 20. december 1999

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Ole Stavad


Bilag 1

Afgiftspligtigt vareområde.

Der svares afgift til statskassen af følgende varer indeholdende polyvinylklorid og eventuelt estere af o-ftalsyre (ftalater):

1. Bløde rør og slanger samt fittings dertil af plast, henhørende under position 3917 i EU s kombinerede nomenklatur. Alle varer indeholdende blødgjort pvc og eventuelt ftalater henhørende under den nævnte position er omfattet af afgiften, bortset fra bløde rør til anvendelse i civile fly samt slanger til medicinsk brug, som er CE-mærket.

2. Gulvbelægningsmaterialer af plast, også selvklæbende, i ruller eller som fliser; væg- eller loftsbeklædning af plast både til tørre og våde rum henhørende under position 3918.10 i EU s kombinerede nomenklatur. Alle varer indeholdende blødgjort pvc og eventuelt ftalater tilhørende den nævnte position er omfattet af afgiften. Korkfliser indeholdende blødgjort pvc og eventuelt ftalater henhørende under position 4504 i EU s kombinerede nomenklatur er ligeledes omfattet af afgiften.

3. Selvklæbende folier og tape i ruller eller i strimler, henhørende under position 3919 i EU s kombinerede nomenklatur. Kun de nævnte varer indeholdende pvc og eventuelt ftalater er omfattet af afgiften.

4. Tagfolier, membranfolier, tagplader og ovenlysvinduer, henhørende under position 3919, 3920.41, 3920.42 og 3921 i EU s kombinerede nomenklatur. Kun de nævnte varer indeholdende pvc og eventuelt ftalater er omfattet af afgiften.

5. Tidsskriftskassetter, ringbind, brevordnere, charteks og plastlommer indeholdende blødgjort pvc og eventuelt ftalater henhørende under position 3926.10.00 i EU s kombinerede nomenklatur.

6. Handsker, forklæder, beskyttelsesdragter indeholdende blødgjort pvc og eventuelt ftalater, henhørende under position 3926.20.00 og regntøj indeholdende blødgjort pvc og eventuelt ftalater henhørende under 3926.20.00, 6210.40.00 og 6210.50.00 i EU s kombinerede nomenklatur.

7. Presenninger henhørende under position 3926.90.91 i EU s kombinerede nomenklatur indeholdende blødgjort pvc og eventuelt ftalater. Kun de nævnte varer indeholdende blød pvc og eventuelt ftalater er omfattet af afgiften. Presenninger til motorkøretøjer og trailere er fritaget for afgiften.

8. Dækketøj, gardiner, rullegardiner, forhæng og gardinkapper henhørende under position 3924, 3926, 6302, 6303 og 6304 i EU s kombinerede nomenklatur indeholdende blødgjort pvc og eventuelt ftalater.

9. Isolerede elektriske ledninger, kabler og andre isolerede elektriske ledere, også forsynet med forbindingsdele; optiske fiberkabler fremstillet af individuelt overtrukne fibre, også samlet med elektriske ledere eller forsynet med forbindelsesdele, henhørende under position 8544 i EU s kombinerede nomenklatur. Alle varer indeholdende blødgjort pvc og eventuelt ftalater henhørende under den nævnte position er omfattet af afgiften.

10. Tagrender og nedløbsrør henhørende under henholdsvis position 7216 i EU s kombinerede nomenklatur og 7304, 7305 og 7306 i EU s kombinerede nomenklatur indeholdende pvc og ftalater.

11. Skodder, jalousier (herunder persienner) og lignende varer samt dele dertil henhørende under position 3925.30.00 i EU s kombinerede nomenklatur. Kun de nævnte varer indeholdende pvc er omfattet af afgiften.

12. Kabelbakker og kabelpaneler til elektriske ledninger henhørende under position 3925.90.20 i EU s kombinerede nomenklatur. Kun de nævnte varer indeholdende pvc er omfattet af afgiften.

13. Staldinventar henhørende under position 3925 i EU s kombinerede nomenklatur. Kun de nævnte varer indeholdende pvc er omfattet af afgiften.

14. Tagrender og nedløbsrør henhørende under position 3917 og 3925 i EU s kombinerede nomenklatur. Kun de nævnte varer indeholdende pvc er omfattet af afgiften.


Bilag 2

Afgiften betales på grundlag af de satser, som er nævnt i dette bilag, og varens nettovægt, bortset fra varer nævnt i bilag 1, nr. 5, 7 og 9. For varer nævnt i bilag 1, nr. 5, betales afgiften på grundlag af de satser, som er nævnt i dette bilag og antallet af varer. For varer nævnt i bilag 1, nr. 7, betales afgiften på grundlag af de satser, som er nævnt i dette bilag, og varens overfladeareal. For varer nævnt i bilag 1, nr. 9, betales afgiften på grundlag af de satser, som er nævnt i dette bilag, og vægten af plastindholdet i varen.

Varer indeholdende blød pvc

Afgift ved indhold af ftalater

Reduceret afgift ved anden blødgører end ftalater

Bløde rør og slanger henhørende under position 3917 i EU s kombinerede nomenklatur

3,50 kr./kg

1,40 kr./kg

Gulv- og vægbelægninger fremstillet af støttemateriale, imprægneret, overtrukket eller lamineret med pvc, henhørende under position 3918.10.10 i EU s kombinerede nomenklatur

0,30 kr./kg

0,16 kr./kg

Andre gulvbelægninger henhørende under position 3918.10.90 i EU s kombinerede nomenklatur

3,00 kr./kg

1,60 kr./kg

Korkfliser henhørende under position 4504 i EU s kombinerede nomenklatur

0,30 kr./kg

0,16 kr./kg

Tape og selvklæbende folier henhørende under position 3919 i EU s kombinerede nomenklatur

3,50 kr./kg

1,40 kr./kg

Tagfolier, blødgjorte, henhørende under position 3919, 3920 eller 3921 i EU s kombinerede nomenklatur

3,50 kr./kg

1,40 kr./kg

Membranfolier, blødgjorte, henhørende under position 3919, 3920 eller 3921 i EU s kombinerede nomenklatur

3,50 kr./kg

1,40 kr./kg

Tagplader, blødgjorte, henhørende under position 3919, 3920 eller 3921 i EU s kombinerede nomenklatur

3,50 kr./kg

1,40 kr./kg

Ovenlysvinduer, blødgjorte, henhørende under position 3919, 3920 eller 3921 i EU s kombinerede nomenklatur

3,50 kr./kg

1,40 kr./kg

Charteks og plastlommer henhørende under position

3926.10.00 i EU s kombinerede nomenklatur

0,05 kr./stk

0,02 kr./stk

Tidsskriftskassetter henhørende under position 3926.10.00 i EU s kombinerede nomenklatur

0,33 kr./stk

0,13 kr./stk

Ringbind og brevordnere henhørende under position 3926.10.00 i EU s kombinerede nomenklatur

0,28 kr./stk

0,11 kr./stk

Handsker henhørende under position 3926.20.00 i EU s kombinerede nomenklatur

3,60 kr./kg

1,08 kr./kg

Forklæder henhørende under position 3926.20.00 i EU s kombinerede nomenklatur

3,60 kr./kg

1,08 kr./kg

Beskyttelsesdragter henhørende under position 3926.20.00 i EU s kombinerede nomenklatur

3,60 kr./kg

1,08 kr./kg

Regntøj henhørende under position 3926.20.00 og 6210 i EU s kombinerede nomenklatur

3,60 kr./kg

1,08 kr./kg

Presenninger henhørende under position 3926.90.91 i EU s kombinerede nomenklatur

1,70 kr./m2

0,42 kr./m2

Dækketøj, gardiner, rullegardiner, forhæng og gardinkapper henhørende under position 3924, 3926, 6302, 6303 og 6304 i EU s kombinerede nomenklatur

0,60 kr./kg

0,32 kr./kg

Kabler og ledninger henhørende under position 8544 (efter vægten af plast) i EU s kombinerede nomenklatur

2,48 kr./kg

0,91 kr./kg

Tagrender og nedløbsrør henhørende under position 7216 i EU s kombinerede nomenklatur og 7304, 7305 og 7306 i EU s kombinerede nomenklatur

0,25 kr./kg

0,10 kr./kg

Varer indeholdende hård pvc

Afgift

Tagplader og ovenlysvinduer henhørende under position 3919, 3920 eller 3921 i EU s kombinerede nomenklatur

1,60 kr./kg

Jalousier, persienner og skodder henhørende under position 3925.30.00 i EU s kombinerede nomenklatur

1,60 kr./kg

Kabelbakker og kabelpaneler henhørende under position 3925.90.20 i EU s kombinerede nomenklatur

1,60 kr./kg

Staldinventar henhørende under position 3925 i EU s kombinerede nomenklatur

1,60 kr./kg

Tagrender og nedløbsrør henhørende under position 3917 og 3925 i EU s kombinerede nomenklatur

1,60 kr./kg