Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (23. marts 2011)

Indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder)

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til ændring af sundhedsloven (Udvidet adgang til offentlige registre og elektroniske patientjournaler m.v.)

(Lovforslag nr. L 171)

Med dette lovforslag forslår regeringen en række initiativer til at øge anvendelsen af it i sundhedsvæsenet, som udspringer af regeringens it-vision. En øget it-anvendelse vil styrke vidensdelingen og således understøtte sammenhængende patientforløb, høj kvalitet i behandlingen og patientsikkerhed, herunder, at alle relevante oplysninger til brug for udredning, behandling og pleje m.v. er tilgængelige på sygehuset, i akutberedskabet, hos den praktiserende læge og i den kommunale hjemmepleje m.v.

Sundheds-it-systemer er under forsat udvikling og udbygning bl.a. til sammenhængende kliniske it-arbejdspladser, der understøtter sundhedspersonalets og sundhedsmyndighedernes daglige arbejde gennem vidensdeling. Lovforslaget skal bidrage til at nyttiggøre disse og mange andre it-initiativer, som både staten, regionerne og kommunerne løbende har iværksat - og som også har båret frugt.

Forslaget skal også imødegå patienternes forventninger til sundhedsvæsenet ved at understøtte en høj grad af vidensdeling bl.a. via kliniske informationssystemer, som kan give sundhedspersonalet et højt og opdateret vidensniveau om patienters aktuelle behandling, og via adgange for kommunerne og regionerne til data om sundhedsydelser til borgerne til at optimere tilrettelæggelse og planlægning af indsatsen på sundhedsområdet for at styrke det indbyrdes samarbejde om indsatsen for sammenhængende patientforløb, høj behandlingskvalitet og patientsikkerhed på tværs af sektorer.

På denne baggrund foreslår regeringen:

en udvidelse af adgangen for sundhedspersoner (tandlæger, jordemødre, sygeplejersker, sundhedsplejersker, social- og sundhedsassistenter, radiografer og ambulancebehandlere med særlig kompetence) til elektroniske helbredsoplysninger m.m. samt en præcisering af sundhedspersoners adgang og pligt til at videregive oplysninger om en afdød patients sygdomsforløb til pårørende og behandlende læger,

en bemyndigelse til indenrigs- og sundhedsministeren til (også) at fastsætte regler om privathospitalers it-anvendelse, herunder standarder for journaler m.v., når disse hospitaler tilbyder privatfinansieret behandling,

en udvidelse af kommunalbestyrelsernes (opfølgning på aftalen om kommunernes økonomi i 2011) og regionernes adgang til, efter nærmere af indenrigs- og sundhedsministeren fastsatte regler, at indhente og behandle persondata fra offentlige registre (e-sundhed/ LPR og Sygesikringsregisteret, EOJ (kommunale elektroniske omsorgsjournaler) og GES (genoptræning efter sundhedsloven mellem regeringen og KL m.v.) om patienters modtagelse af sundhedsydelser - til brug for tilrettelæggelse og planlægning af deres indsatser på sundhedsområdet og på tværs af sektorer.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.