Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde
Kapitel 2 Definitioner
Kapitel 3 Tilladelse til de enkelte former for spil
Kapitel 4 Godkendelse af bestyrere og personale
Kapitel 5 Oplysningspligt, salg og markedsføring
Kapitel 6 Andre bestemmelser i relation til udbud af spil
Kapitel 7 Gebyr
Kapitel 8 Afgifter
Kapitel 9 Registrering, afregning og opkrævning af afgiften
Kapitel 10 Administrative bestemmelser i relation til afgift
Kapitel 11 Midler til Grønlands Selvstyre fra spil i Grønland
Kapitel 12 Klager over afgørelser truffet af spillemyndigheden
Kapitel 13 Domstolsprøvelse
Kapitel 14 Retshåndhævelse
Kapitel 15 Ikrafttræden og overgangsbestemmelser
Den fulde tekst

Lov for Grønland om visse spil

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Kapitel 1

Lovens formål og anvendelsesområde

§ 1. Lovens formål er

1) at holde forbruget af spil om penge på et moderat niveau,

2) at beskytte unge eller andre udsatte personer mod at blive udnyttet gennem spil eller udvikle afhængighed af spil,

3) at beskytte spillere ved at sikre, at spil udbydes på en rimelig, ansvarlig og gennemsigtig måde, og

4) at sikre offentlig orden og forhindre, at spil tjener som støtte til kriminalitet.

§ 2. Loven finder alene anvendelse på de spil, der er nævnt i loven, hvor der for deltagelse kræves en indsats, og som udbydes eller arrangeres i Grønland, herunder på fartøjer, der befinder sig på grønlandsk territorium.

Stk. 2. Betaling i gættekonkurrencer i en radio- eller tv-udsendelse, hvor afholdelse af gættekonkurrence ikke udgør hovedindholdet af radio- eller tv-udsendelsen, anses ikke for indsats efter stk. 1, såfremt betalingen sker via en informations- og indholdstjeneste med integreret taksering eller en mobil betalingstjeneste og ikke overstiger en tillægstaksering på 5 kr. pr. telefonnummer pr. døgn.

Stk. 3. Loven omfatter ikke væddemål om den fremtidige værdi af finansielle aktiver eller spil under private former for mindre beløb.

§ 3. Udbud eller arrangering af spil omfattet af loven kræver tilladelse, medmindre andet følger af loven eller anden lovgivning.

§ 4. Tilladelse efter denne lov gives af spillemyndigheden. Skatteministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, er spillemyndighed.

Kapitel 2

Definitioner

§ 5. I denne lov forstås ved:

1) Lotteri: aktiviteter, hvor en deltager har en chance for at vinde en gevinst, og hvor gevinstchancen udelukkende beror på tilfældighed.

2) Væddemål: aktiviteter, hvor en deltager har en chance for at vinde en gevinst, og hvor der væddes om resultatet af en fremtidig begivenhed eller indtræffelse af en fremtidig hændelse.

3) Puljevæddemål: væddemål, hvor hele eller dele af gevinsten afhænger af størrelsen af den samlede pulje af indsatser eller bliver delt mellem vinderne.

4) Onlinespil: spil indgået mellem en spiller og en spiludbyder ved brug af fjernkommunikation, og hvor gevinstchancen beror på tilfældighed eller en kombination af tilfældighed og færdighed.

Kapitel 3

Tilladelse til de enkelte former for spil

§ 6. Tilladelse til udbud af lotteri og væddemål på heste- og hundevæddeløb kan gives til Danske Spil A/S. Tilladelsen kan kun omfatte udbud af tilsvarende lotterier og væddemål på heste- og hundevæddeløb, som Danske Spil A/S har tilladelse til at udbyde i Danmark.

Stk. 2. Tilladelsen kan helt eller delvis med skatteministerens godkendelse overdrages til et af Danske Spil A/S helejet datterselskab.

§ 7. Der kan gives tilladelse til udbud af væddemål og drift af onlinekasinoer.

Stk. 2. Tilladelse efter stk. 1 kan kun gives til spiludbydere, der har en flerårig tilladelse til udbud af væddemål eller drift af onlinekasino i Danmark, og kan alene omfatte tilsvarende udbud af væddemål og onlinekasinospil, som er omfattet af den danske tilladelse.

§ 8. Ud over tilladelser nævnt i § 6 og § 7 kan der gives tilladelse til udbud af væddemål og drift af onlinekasino i Grønland til personer, som har bopæl i Grønland, og til selskaber m.v. (juridiske personer), som er etableret i Grønland. Tilladelse gives for indtil 1 år ad gangen, og den afgiftspligtige spilleindtægt må ikke overstige 1.000.000 kr.

Stk. 2. Onlinekasinoer kan udbyde roulette, baccarat, punto banco, black jack, poker og spil på gevinstgivende spilleautomater i et onlinekasino. Der kan gives tilladelse til andre former for spil, ligesom den enkelte tilladelse kan begrænses til en eller flere spilleformer.

Stk. 3. Der kan ikke med en tilladelse efter stk. 1 udbydes væddemål på heste- og hundevæddeløb, kapflyvning med duer og resultatet af lotterier eller andre tilfældigt frembragte hændelser bortset fra landbaserede væddemål på resultatet af elektronisk simulerede sportsbegivenheder.

Stk. 4. Tilladelse efter stk. 1 kan kun gives til personer, der

1) er fyldt 21 år,

2) ikke er umyndiggjort eller sat under lavværgemål, jf. § 2 og § 53 i myndighedsloven gældende for Grønland,

3) ikke har anmeldt betalingsstandsning, indgivet begæring om tvangsakkord, konkurs eller gældssanering eller er i betalingsstandsning, under konkursbehandling, gældssanering eller tvangsakkord,

4) ikke er idømt bøde eller foranstaltninger efter kriminallov for Grønland for forhold, der begrunder nærliggende fare for misbrug af adgangen til at arbejde med spil, og

5) ikke har forfalden gæld til det offentlige.

Stk. 5. Tilladelse efter stk. 1 kan kun gives til selskaber m.v. (juridiske personer), der opfylder betingelserne i stk. 4, nr. 3-5, og hvis medlemmer af direktionen og bestyrelsen opfylder betingelserne i stk. 4, nr. 1-5. Indtræder der et nyt medlem i bestyrelsen, eller ansættes et nyt medlem i direktionen, skal dette inden 14 dage anmeldes til spillemyndigheden.

Stk. 6. Spillemyndigheden kan træffe afgørelse om, at et medlem af bestyrelsen eller direktionen i selskaber m.v. (juridiske personer) skal udtræde af bestyrelsen eller direktionen, hvis medlemmet er idømt bøde eller foranstaltninger efter kriminallov for Grønland for forhold, der begrunder nærliggende fare for misbrug af adgangen til at arbejde med spil, eller har forfalden gæld til det offentlige, der overstiger 100.000 kr.

Stk. 7. Medlemmer af bestyrelsen eller direktionen i selskaber m.v. (juridiske personer) skal udtræde af bestyrelsen eller direktionen, hvis medlemmet ikke længere opfylder en af betingelserne i stk. 4, nr. 2 og 3.

Stk. 8. Tilladelse til udbud og arrangering af spil kan kun gives til ansøgere, der må antages at kunne udøve virksomhed med spil på økonomisk og fagligt forsvarlig vis.

Stk. 9. Tilladelse kan ikke gives, hvis ansøgeren, medlemmer af direktion eller bestyrelse eller andre, der kan øve en bestemmende indflydelse på virksomhedens drift, har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at virksomheden ikke vil blive drevet på forsvarlig måde.

§ 9. Der kan gives tilladelse til afholdelse af lokale puljevæddemål på cykelløb på bane, hundevæddeløb på væddeløbsbane, kapflyvning med duer og hestevæddeløb.

Stk. 2. Tilladelse efter stk. 1 kan gives for indtil 3 år og for et bestemt antal dage for de enkelte år.

Stk. 3. Når begivenheden, der indgås væddemål på, finder sted på en afgrænset bane, må indsatsen i væddemålet kun ske inden for banens område og i direkte tilknytning til begivenheden. Når begivenheden, der indgås væddemål på, ikke foregår på en afgrænset bane, må indsatsen kun ske på et af politiet godkendt sted og kun på selve dagen for begivenheden og med politiets tilladelse den forudgående dag.

Stk. 4. Tilladelse kan kun gives til selskaber m.v. (juridiske personer), der er arrangør af cykelløb på bane, hundevæddeløb på væddeløbsbane eller kapflyvning med duer, og som er tilknyttet den pågældende sportsgrens centralorganisation eller forbund. Tilladelse til lokale puljevæddemål på hestevæddeløb kan kun gives til foreninger, som i en årrække har haft en sådan tilladelse.

§ 10. Tilladelse til udbud af spil i Grønland, jf. § 6 og § 7, stk. 1, bortfalder, såfremt tilladelse til tilsvarende udbud af spil i Danmark tilbagekaldes eller bortfalder i medfør af lov om spil.

Stk. 2. Spillemyndigheden kan tilbagekalde en tilladelse til udbud af spil i Grønland, jf. §§ 6-9, hvis tilladelsesindehaverens udbud af spil udgør en væsentlig forstyrrelse af den offentlige orden, eller hvis tilladelsesindehaveren eller dennes repræsentant

1) groft eller gentagne gange har overtrådt denne lov, forskrifter udstedt efter denne lov eller vilkår for tilladelsen,

2) groft eller gentagne gange ikke angiver og betaler forfaldne afgifter, jf. § 28 og § 29 samt kapitel 8,

3) ikke betaler forfaldent gebyr, jf. § 23,

4) er idømt en foranstaltning efter kriminalloven, der begrunder nærliggende fare for misbrug af adgangen til at arbejde med spil,

5) ikke længere skønnes at kunne udbyde eller arrangere virksomhed med spil på økonomisk og fagligt forsvarlig vis eller

6) har forfalden gæld til det offentlige, der overstiger 100.000 kr.

Stk. 3. En tilladelse til udbud af spil i Grønland, jf. §§ 6-9, bortfalder, hvis

1) tilladelsesindehaveren meddeler, at vedkommende ikke længere ønsker at udbyde spil i Grønland,

2) tilladelsesindehaveren afgår ved døden, bliver umyndiggjort eller kommer under lavværgemål, har anmeldt betalingsstandsning, har indgivet begæring om tvangsakkord, konkurs eller gældssanering eller er i betalingsstandsning, under konkursbehandling, gældssanering eller tvangsakkord eller

3) der er truffet afgørelse om tvangsopløsning af virksomheden.

Stk. 4. Uanset stk. 3, nr. 2, kan tilladelsesindehaverens dødsbo eller ægtefælle, der sidder i uskiftet bo, en tilladelsesindehaver, der har anmeldt betalingsstandsning, en tilladelsesindehavers konkursbo eller værge for en tilladelsesindehaver fortsætte med at udbyde spil med henblik på en afvikling, hvis der sker meddelelse herom til spillemyndigheden inden 14 dage efter dødsfaldet, anmeldelse af betalingsstandsningen, konkursdekretets afsigelse eller værgemålets iværksættelse. Adgangen hertil gælder i maksimalt 6 måneder efter den begivenhed, der medførte tilladelsens bortfald.

§ 11. Pyramidespil er forbudt. Ved pyramidespil forstås et pyramidisk opbygget arrangement, hvor

1) deltagelse kræver indsats af penge eller andre økonomiske værdier,

2) deltagerne stilles mulighed for økonomisk vinding i udsigt og

3) en sådan vinding hovedsagelig hidrører fra indsats fra deltagere, der efterhånden indtræder i arrangementet.

Kapitel 4

Godkendelse af bestyrere og personale

§ 12. Den daglige drift af butikker, hvor der sælges lotteri eller væddemål, jf. §§ 6-8, skal forestås af tilladelsesindehaveren selv eller af en bestyrer. Bestyreren skal forud for ansættelsen godkendes af spillemyndigheden. Det er en betingelse for at opnå godkendelse, at bestyreren opfylder betingelserne i § 8, stk. 4, nr. 1, 2 og 4.

Stk. 2. Bestyreren kan ikke godkendes, hvis bestyreren eller andre, der kan øve en bestemmende indflydelse på bestyrerens arbejde, har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at spillestedet ikke vil blive drevet på forsvarlig måde.

Stk. 3. En godkendt bestyrer skal give spillemyndigheden besked, hvis vedkommende ikke længere opfylder betingelsen i § 8, stk. 4, nr. 2.

Stk. 4. Godkendelsen af en bestyrer kan tilbagekaldes, hvis bestyreren ikke længere opfylder betingelsen i stk. 2 eller er idømt bøde eller foranstaltninger efter kriminallov for Grønland for forhold, der begrunder nærliggende fare for misbrug af adgangen til at arbejde med spil.

Stk. 5. En godkendelse af en bestyrer bortfalder, hvis bestyreren ikke længere opfylder betingelsen i § 8, stk. 4, nr. 2.

§ 13. Ansatte i butikker, hvor der hovedsagelig sælges lotteri og væddemål, skal være fyldt 18 år.

Kapitel 5

Oplysningspligt, salg og markedsføring

§ 14. Tilladelsesindehaveren skal gøre alle relevante oplysninger om spillet, herunder spilleregler, lettilgængelige for spilleren og myndighederne.

§ 15. Modtagelse af indsatser til spil fra personer under 18 år og anden formidling af sådanne personers deltagelse i spil er ikke tilladt, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. For landbaseret lotteri, jf. § 6, er modtagelse af indsats fra personer over 16 år og anden formidling af sådanne personers deltagelse i lotteriet tilladt.

§ 16. Tilladelsesindehaveren må ikke yde spilleren kredit for deltagelse i spil.

§ 17. Markedsføring af spil

1) skal fremstille gevinstchancen på en korrekt og balanceret måde, således at der ikke skabes et indtryk af, at gevinstchancen er større, end den i realiteten er,

2) skal fremstille spil som et underholdningstilbud,

3) må hverken i kommunikationsudformning eller medievalg målrettes mod børn og unge under 18 år,

4) må ikke ved brug af kendte personligheder i strid med sandheden antyde, at deltagelse i spil har bidraget til den kendtes succes, og

5) må ikke have et indhold, der giver indtryk af, at deltagelse i spil fremmer en løsning på finansielle problemer eller giver spilleren social accept.

Stk. 2. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om markedsføringen af spil.

Kapitel 6

Andre bestemmelser i relation til udbud af spil

§ 18. Der kan fastsættes vilkår for tilladelser givet efter § 8.

§ 19. Skatteministeren kan fastsætte regler om, at der ikke kan udbydes væddemål på bestemte kategorier af begivenheder, samt nærmere regler om spillene og afvikling af disse, herunder regler om indsatser og gevinster i spillene, tilbagebetalingsprocenter, kontrolforanstaltninger, der er nødvendige for lovens gennemførelse, godkendelse og placering af teknisk udstyr, der anvendes til afvikling af spil, informationsforpligtelser, registrering af spillerne, opbevaring af data, foranstaltninger til beskyttelse af spillernes penge, krav til klagesagsbehandling, tilladelsesindehaverens personales deltagelse i spil og nærmere regler om betalingsformidling af indsatser og gevinster til og fra en ulovlig spiludbyder samt forebyggelse af hvidvask af penge.

§ 20. Spillemyndigheden fører tilsyn med overholdelse af lovens bestemmelser i relation til udbud af spil, med bestemmelser i forskrifter fastsat i medfør af § 19 og med vilkår fastsat for tilladelsesindehavere.

Stk. 2. Spillemyndigheden eller på vegne af denne en relevant grønlandsk myndighed har til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn i lokaler, der benyttes af den ansvarlige tilladelsesindehaver i forbindelse med udbud og arrangering af spil, og til at efterse disses tekniske faciliteter til brug for spillene, forretningsbøger, øvrigt regnskabsmateriale samt korrespondance og andre dokumenter, der kan have betydning for tilsynet, uanset om disse oplysninger er på papir eller på elektroniske medier.

Stk. 3. Tilladelsesindehaveren og dennes ansatte skal yde myndighederne nævnt i stk. 2 fornøden vejledning og hjælp ved foretagelsen af eftersynet.

Stk. 4. Myndighederne nævnt i stk. 2 kan pålægge tilladelsesindehaverne at afgive oplysninger om spillevirksomheden samt anmode om udlevering eller indsendelse af det i stk. 2 nævnte materiale.

Stk. 5. Leverandører og udlejere af udstyr til udbud af spil skal på begæring give myndighederne nævnt i stk. 2 oplysninger om deres leverancer til tilladelsesindehavere omfattet af denne lov.

Stk. 6. Skatteministeren kan indgå aftale med det grønlandske selvstyre om de nærmere regler for varetagelse af tilsyn og videregivelse af information i relation til udbud af spil.

§ 21. Politiet yder bistand til eftersyn efter § 20, stk. 2.

§ 22. Indehavere af tilladelse til udbud af væddemål eller drift af onlinekasino, jf. § 7, skal, 1 år efter at tilladelsen er taget i brug, få udarbejdet en rapport, der redegør for, om tilladelsesindehaveren i det forgangne år har udbudt spil i overensstemmelse med betingelserne for tilladelsen. Rapporten skal udarbejdes af en af spillemyndigheden godkendt virksomhed. Rapporten skal være spillemyndigheden i hænde senest 14 måneder efter den dato, hvor tilladelsen er taget i brug.

Stk. 2. Indehavere af tilladelse til udbud af væddemål eller drift af onlinekasino, jf. § 7, skal efter det første år senest 2 måneder efter afslutningen af hvert regnskabsår offentliggøre en årsredegørelse med virksomhedens nøgletal og en beretning om, hvordan tilladelsesindehaveren har efterlevet lovens krav.

Kapitel 7

Gebyr

§ 23. For tilladelser udstedt til væddemål og drift af onlinekasino, jf. § 8, betales et gebyr på 50.000 kr. til spillemyndigheden til dækning af de samlede omkostninger ved behandling af ansøgningen, udstedelse af tilladelse og tilsyn med tilladelsesindehaveren. Gebyret reguleres efter § 20 i lov om indkomstskat for personer m.v.

Stk. 2. Gebyret skal indbetales senest samtidig med indgivelse af ansøgningen. Hvis ansøgningen afvises, tilbagebetales 25.000 kr. til ansøger. Beløbet reguleres efter § 20 i lov om indkomstskat for personer m.v.

Kapitel 8

Afgifter

§ 24. Indehaveren af tilladelse til udbud af lotterier i Grønland, jf. § 6, skal af gevinster vundet i lotterier betale en afgift til den danske stat på 15 pct. beregnet af den del af gevinstbeløbet, der overstiger 200 kr.

§ 25. Indehavere af tilladelse til udbud af væddemål og onlinekasino i Grønland, jf. §§ 7 og 8, skal betale en afgift til den danske stat på 20 pct. af bruttospilleindtægten, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Af væddemål, der afvikles gennem et system beregnet til at muliggøre indgåelse af væddemål spillerne imellem (en væddemålsbørs), beregnes afgiften nævnt i stk. 1 af det beløb, tilladelsesindehaveren har taget i kommission.

Stk. 3. Af spil i onlinekasino, hvor der tages kommission, beregnes afgiften nævnt i stk. 1 af det beløb, som tilladelsesindehaveren har taget i kommission.

§ 26. Indehavere af tilladelse til udbud af lokale puljevæddemål, jf. § 9, skal betale en afgift på 11 pct. af indskudssummen med et fradrag på 20.000 kr. (2010-niveau) pr. afholdt løbsdag. Der kan dog højst foretages fradrag for 24 løbsdage inden for et kalenderår. Fradragsbeløbet reguleres efter § 20 i lov om indkomstskat for personer m.v.

Kapitel 9

Registrering, afregning og opkrævning af afgiften

§ 27. Personer og selskaber m.v. (juridiske personer), der er afgiftspligtige efter denne lov, og som ikke i forvejen er registreret hos told- og skatteforvaltningen i Danmark for virksomhed med spiludbud, skal indgive anmeldelse om deres afgiftspligtige virksomhed til registrering hos told- og skatteforvaltningen, senest 4 uger efter at tilladelse til at afholde spil er opnået, og før afholdelse af spil påbegyndes.

Stk. 2. En registrering efter stk. 1 bortfalder, hvis tilladelsen til at udbyde spil i Grønland tilbagekaldes eller bortfalder eller den afgiftspligtige virksomhed ophører.

Stk. 3. Ændringer i de oplysninger, der er anmeldt til registrering, skal meddeles told- og skatteforvaltningen senest 8 dage efter ændringen.

§ 28. For lotterier nævnt i § 24 og for væddemål og spil i onlinekasino nævnt i § 25 er afgiftsperioden ugen (mandag til søndag).

Stk. 2. Afgiften skal angives og indbetales senest 5 dage efter afgiftsperiodens udløb. Falder den seneste angivelses- og indbetalingsdag på en helligdag, skal angivelse og indbetaling ske førstkommende hverdag. Skal en spiludbyder, der er afgiftspligtig efter denne lov, angive og indbetale afgift af tilsvarende lotterier, væddemål og spil i onlinekasino udbudt i Danmark, skal afgiften efter denne lov angives og indbetales sammen med afgiften for spillet udbudt i Danmark.

Stk. 3. Personer og selskaber m.v. (juridiske personer), der udbyder spil, hvoraf der skal betales gevinstafgift, skal indeholde afgiften af kontante gevinster ved udbetaling. Ved udbetalingen af gevinster til spillerne afrundes det udregnede afgiftsbeløb nedad til nærmeste hele krone.

Stk. 4. Afgiftspligten omfatter alle gevinster, uanset om disse afhentes eller ej. Dog skal der ikke betales afgift af lotterigevinster, der falder på ikke solgte lodsedler. Ligeledes skal der ikke betales afgift af uafhentede lotterigevinster, hvis de efterfølgende genanvendes som gevinster i tilsvarende lotterispil.

§ 29. For puljevæddemål nævnt i § 26 er afgiftsperioden ugen (mandag til søndag).

Stk. 2. Afgiften skal angives og indbetales senest 15 dage efter afgiftsperiodens udløb, såfremt der har været udbudt puljevæddemål i perioden. Falder den seneste angivelses- og indbetalingsdag på en helligdag, skal angivelse og indbetaling ske senest førstkommende hverdag.

§ 30. Såfremt angivelse og indbetaling ikke sker rettidigt, skal told- og skatteforvaltningen i Danmark give spillemyndigheden meddelelse herom.

Kapitel 10

Administrative bestemmelser i relation til afgift

§ 31. En spiludbyder, der er afgiftspligtig efter denne lov, skal føre et regnskab, der kan danne grundlag for opgørelsen af afgiften og kontrollen med afgiftens berigtigelse.

§ 32. Told- og skatteforvaltningen i Danmark fører kontrol med afgiftens angivelse og betaling m.v.

Stk. 2. Told- og skatteforvaltningen i Danmark eller på vegne af denne en relevant grønlandsk myndighed har til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn i lokaler, der benyttes af registreringspligtige personer og selskaber m.v. (juridiske personer), og til at efterse disses forretningsbøger, øvrigt regnskabsmateriale, korrespondance og andre dokumenter, der kan have betydning for opgørelsen af afgiftstilsvaret.

Stk. 3. Indehavere af registrerede virksomheder og de i virksomheden beskæftigede personer skal yde myndighederne nævnt i stk. 2 fornøden hjælp ved foretagelsen af eftersynet.

Stk. 4. Det i stk. 2 nævnte materiale skal efter anmodning fra myndighederne nævnt i stk. 2 udleveres eller indsendes til disse.

Stk. 5. Registreringspligtige personer og selskaber m.v. (juridiske personer) samt leverandører og udlejere af materiel m.v., herunder software, til disse til brug for et spil skal efter anmodning meddele alle nødvendige oplysninger til brug for kontrollen.

Stk. 6. Pengeinstitutter, advokater og andre, der modtager midler til forvaltning eller erhvervsmæssigt udlåner penge, skal efter anmodning give den kontrollerende myndighed enhver oplysning om deres økonomiske mellemværender med navngivne registreringspligtige virksomheder.

Stk. 7. I det omfang oplysningerne nævnt i stk. 2 og 4-6 er registreret elektronisk, omfatter den kontrollerende myndigheds adgang til disse oplysninger også elektronisk adgang.

Stk. 8. Skatteministeren kan indgå aftale med det grønlandske selvstyre om de nærmere regler for varetagelse af kontrol og videregivelse af information i relation til afgift.

§ 33. Politiet yder bistand til eftersyn efter § 32, stk. 2.

§ 34. Skatteministeren kan fastsætte regler om registrering efter § 27 af personer og selskaber m.v. (juridiske personer), om angivelse og indbetaling af afgiften og om opbevaring af regnskabsmateriale og regnskabsførelse, herunder regnskabsførelse for indskud og gevinster.

Kapitel 11

Midler til Grønlands Selvstyre fra spil i Grønland

§ 35. Der overføres årligt et beløb fra den danske stat til Grønlands Selvstyre for spil udbudt i Grønland med tilladelse i henhold til denne lov. Beløbet svarer til det beløb, der af Danske Spil A/S på baggrund af regnskabsåret 2010 overføres i 2011 til Grønlands Selvstyre i henhold til lov om visse spil, lotterier og væddemål.

Stk. 2. Beløbet i stk. 1 reguleres med forbrugerprisindekset. Procenten beregnes med 1 decimal. Det således regulerede beløb afrundes opad til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 1 million.

Stk. 3. Finansministeren og skatteministeren afgiver inden den 1. januar 2016 en redegørelse med henblik på eventuel revision af størrelsen af beløbet til Grønlands Selvstyre nævnt i stk. 1.

Stk. 4. Beløbet nævnt i stk. 1 fordeles af Grønlands Selvstyre til almennyttige formål, jf. dog stk. 5.

Stk. 5. En del af beløbet nævnt i stk. 1, som størrelsesmæssigt svarer til den i 2003 bortfaldne statsafgift af spil i Grønland, der blev modregnet i det årlige bloktilskud, kan af Grønlands Selvstyre anvendes til andre formål.

§ 36. Grønlands Selvstyre fastsætter de nærmere regler om regnskabsaflæggelse og revision med hensyn til midler, som efter § 35 fordeles til private organisationer m.v. Til brug for Rigsrevisionen kan selvstyret indhente yderligere materialer til en nøjere regnskabsgennemgang.

Kapitel 12

Klager over afgørelser truffet af spillemyndigheden

§ 37. Klager over afgørelser truffet af spillemyndigheden kan påklages til Landsskatteretten. Skatteforvaltningslovens § 13, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse på klager over afgørelser truffet af spillemyndigheden.

§ 38. Klager over spillemyndighedens afgørelser om tilbagekaldelse af tilladelser til udbud af spil, jf. § 10, stk. 2, nr. 1, 4 og 5, har opsættende virkning, medmindre Landsskatteretten bestemmer andet.

Stk. 2. Klager over andre af spillemyndighedens afgørelser om tilbagekaldelse af tilladelser til udbud af spil end nævnt i stk. 1 har ikke opsættende virkning. Landskatteretten kan dog tillægge en klage opsættende virkning, hvis særlige omstændigheder taler derfor. Landsskatterettens afgørelse kan træffes af retspræsidenten, en retsformand eller en kontorchef i Landsskatteretten.

§ 39. Klager over spillemyndighedens afgørelser om tilbagekaldelse af godkendelsen af en bestyrer, jf. § 12, stk. 4, har opsættende virkning, medmindre Landsskatteretten bestemmer andet.

§ 40. Klager over spillemyndighedens afgørelser om, at et medlem af bestyrelsen eller direktionen skal udtræde, på grund af at medlemmet er idømt bøde eller foranstaltninger efter kriminallov for Grønland, der begrunder nærliggende fare for misbrug af adgangen til at arbejde med spil, jf. § 8, stk. 6, har opsættende virkning, medmindre Landsskatteretten bestemmer andet.

Stk. 2. Klager over spillemyndighedens afgørelser om, at et medlem af bestyrelsen eller direktionen skal udtræde, på grund af at medlemmet har forfalden gæld til det offentlige, der overstiger 100.000 kr., har ikke opsættende virkning. Landsskatteretten kan dog tillægge en klage opsættende virkning, hvis særlige omstændigheder taler derfor. Landsskatterettens afgørelse kan træffes af retspræsidenten, en retsformand eller en kontorchef i Landsskatteretten.

Kapitel 13

Domstolsprøvelse

§ 41. Afgørelser truffet af spillemyndigheden eller Landsskatteretten kan ikke indbringes for domstolene, senere end 3 måneder efter at afgørelsen er truffet. Finder indbringelse ikke sted inden for tidsfristen, er afgørelsen endelig.

§ 42. Ved domstolsprøvelse af afgørelser om tilbagekaldelse af tilladelser til udbud af spil eller godkendelse som bestyrer finder §§ 38-40 tilsvarende anvendelse.

§ 43. Det kan i en dom om tilbagekaldelse af en tilladelse til udbud af spil eller godkendelse af en bestyrer fastsættes, at anke ikke har opsættende virkning.

§ 44. En afgørelse om tilbagekaldelse af en tilladelse til udbud af spil, jf. § 10, stk. 2, nr. 1, 4 og 5, kan af den, afgørelsen vedrører, forlanges indbragt for domstolene. Dette gælder dog ikke tilladelse til lokale puljevæddemål. Anmodning om domstolsprøvelse skal, inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende, fremsættes over for spillemyndigheden. Spillemyndigheden anlægger sag mod tilladelsesindehaveren i den borgerlige retsplejes former.

Kapitel 14

Retshåndhævelse

§ 45. Bøde idømmes den, som forsætligt eller groft uagtsomt

1) udbyder eller arrangerer spil omfattet af loven uden behørig tilladelse efter denne lov, formidler deltagelse i spil uden tilladelse i Grønland eller udbyder pyramidespil i Grønland,

2) overtræder § 8, stk. 5, 2. pkt., og stk. 7, § 9, stk. 3, § 12, stk. 1 og 3, §§ 13, 15 og 16, § 17, stk. 1, § 20, stk. 3-5, § 22, § 27, stk. 1 og 3, § 28, stk. 2, § 29, stk. 2, § 31 eller § 32, stk. 3 eller 5-7,

3) stiller lokaler til rådighed for afvikling af spil, der ikke har tilladelse efter loven,

4) tilsidesætter vilkår fastsat efter § 18,

5) reklamerer for spiludbydere, der ikke har tilladelse efter denne lov,

6) i erhvervsmæssigt øjemed formidler deltagelse i et spil, der har tilladelse efter loven, uden tilladelsesindehaverens godkendelse,

7) søger erhverv ved spil, der ikke har tilladelse, eller

8) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for afgiftskontrollen.

Stk. 2. Under skærpende omstændigheder, herunder navnlig i gentagelsestilfælde, eller når lovovertrædelsen har haft særlig omfattende karakter, kan der idømmes foranstaltninger efter kriminallov for Grønland.

§ 46. I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelser i forskrifterne.

§ 47. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) et kriminalretligt ansvar efter reglerne i kapitel 5 i kriminallov for Grønland.

§ 48. Ved udmåling af bøde i henhold til § 45, stk. 1, nr. 1 og 5, skal der ud over de almindelige principper i kriminallov for Grønland tages hensyn til virksomhedens omsætning. Ved udmåling af bøde, herunder tillægsbøde, skal der tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel.

Kapitel 15

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 49. Skatteministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden. Skatteministeren kan herunder bestemme, at lovens bestemmelser træder i kraft på forskellige tidspunkter, dog således at § 35 og § 36 træder i kraft 1 år efter tidspunktet for ikrafttræden af § 6.

§ 50. En person, der inden lovens ikrafttræden er bestyrer af en butik, hvor der sælges lotteri eller væddemål, skal ikke søge om godkendelse.

Stk. 2. For en person, der inden lovens ikrafttræden er ansat i en butik, hvor der hovedsagelig sælges lotteri eller væddemål, finder lovens § 13 ikke anvendelse.

§ 51. I lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil foretages følgende ændringer:

1. § 26, stk. 1, nr. 3, affattes således:

»3) ikke har indgivet begæring om rekonstruktion, konkurs eller gældssanering eller er under rekonstruktionsbehandling, konkursbehandling eller gældssanering,«

2. I § 42, stk. 5, indsættes som 2.-4. pkt.:

»Gebyret skal indbetales senest samtidig med indgivelse af ansøgningen. Hvis ansøgningen afvises, tilbagebetales 25.000 kr. til ansøger. Beløbet reguleres efter § 20 i lov om indkomstskat for personer m.v.«

3. I § 45, stk. 2, 1. pkt., ændres »har anmeldt betalingsstandsning« til: »er under rekonstruktionsbehandling«, og »anmeldelse af betalingsstandsning« ændres til: »indledningen af rekonstruktionsbehandlingen«.

4. § 66, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Skatteministeren kan bestemme, at lovens bestemmelser træder i kraft på forskellige tidspunkter.«

5. § 69, nr. 1, ophæves.

6. I § 72, stk. 3, ændres »udbydes« til: »sælges«.

7. §§ 73-75 ophæves.

§ 52. I lov om visse spil, lotterier og væddemål, jf. lovbekendtgørelse nr. 273 af 17. april 2008, som ændret senest ved § 69 i lov nr. 848 af 1. juni 2010, foretages følgende ændring:

1. I § 10 indsættes som stk. 7:

»Stk. 7. Ved udmåling af bødestraf i henhold til stk. 1 og 3 skal der ud over de almindelige principper i straffeloven tages hensyn til virksomhedens omsætning. Ved udmåling af bøde, herunder tillægsbøde, skal der tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel.«

§ 53. I lov nr. 698 af 25. juni 2010 om afgifter af spil foretages følgende ændringer:

1. I § 13, stk. 2, nr. 1, ændres »§ 13, stk. 1, nr. 18« til: »§ 13, stk. 1, nr. 17«.

2. § 35, stk. 1, affattes således:

»Skatteministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden. Skatteministeren kan bestemme, at lovens bestemmelser træder i kraft på forskellige tidspunkter, jf. dog stk. 2 og 3.«

3. I § 35 indsættes som stk. 7:

»Stk. 7. Beløb, som indehavere af tilladelser til spillehaller efter regler gældende før lovens ikrafttræden kan udlodde mod afgiftsnedslag, kan kun udloddes til lokale velgørende formål i den kommune, hvor spillehallen er beliggende, uanset at tidspunktet for udlodning er efter lovens ikrafttræden.«

§ 54. I lov om spillekasinoer, jf. lovbekendtgørelse nr. 861 af 10. oktober 1994, som ændret ved lov nr. 443 af 31. maj 2000, § 5 i lov nr. 366 af 24. maj 2005, lov nr. 420 af 9. maj 2006, § 27 i lov nr. 538 af 8. juni 2006 og § 13 i lov nr. 718 af 25. juni 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 9 a, stk. 4, indsættes efter »politiet«: »og spillemyndigheden«.

2. I § 13 ændres »politiet« til: »spillemyndigheden«.

3. I § 20 ændres »Politiet« til: »Spillemyndigheden«.

4. I § 20 a, stk. 2, ændres »kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor spillekasinoet er beliggende, blandt de ansatte i kommunens administration for en periode af to år« til: »spillemyndigheden og er alene underlagt spillemyndighedens instruktion«.

5. I § 20 a, stk. 3, 1. pkt., ændres »kommunen« til: »spillemyndigheden«.

6. § 20 a, stk. 3, 2. pkt., ophæves.

7. § 20 a, stk. 4 og 5, ophæves.

Stk. 6 bliver herefter stk. 4.

8. I § 20 b, stk. 1, 3. pkt., og § 20 b, stk. 2, 2. pkt., udgår »i medfør af § 20 a, stk. 5«.

9. I § 24, stk. 1, nr. 1, udgår »og 5«.

10. Efter § 24 indsættes:

»§ 24 a. Skatteministeriet overtager de kommunalt ansatte, der udelukkende eller helt overvejende er beskæftiget med varetagelsen af opgaven med kontrol af kasinoer.

§ 24 b. De pligter og rettigheder, der følger af lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse, finder tilsvarende anvendelse for personale, der er ansat i henhold til kollektiv overenskomst, bestemmelser om løn- og arbejdsforhold, der er fastsat eller godkendt af offentlig myndighed, eller individuel aftale, og som i forbindelse med overførslen efter § 24 a ikke er omfattet af lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse.

§ 24 c. Tjenestemænd, der overføres efter § 24 a, overgår til ansættelse i staten på vilkår, der i øvrigt svarer til de hidtidige vilkår.

Stk. 2. Tjenestemænd omfattet af stk. 1 får ved pensionering fra denne ansættelse udbetalt den samlede tjenestemandspension af staten.

Stk. 3. Finansministeren fastsætter efter forhandling med indenrigs- og sundhedsministeren regler om beregning og eventuel fordeling mellem den hidtidige og den nye ansættelsesmyndighed af pensionsforpligtelsen for tjenestemænd, der overføres efter § 24 a.

Stk. 4. Finansministeren kan efter forhandling med indenrigs- og sundhedsministeren fastsætte regler om beregning, administration, refusion, revision m.v. af pensionerne efter stk. 2 og 3.

Stk. 5. Finansministeren træffer afgørelse om tvivlsspørgsmål i henhold til stk. 3 og 4.

Stk. 6. Stk. 2-5 finder tilsvarende anvendelse for ansatte med en pensionsordning, der i det væsentlige giver samme rettigheder som tjenestemændenes pensionsordninger.«

Givet på Amalienborg, den 22. marts 2011

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:
FREDERIK
Kronprins

/ Peter Christensen

Redaktionel note
  • Lov nr. 223 af 22. marts 2011 for Grønland om visse spil med de ændringer, der følger af § 3 i lov nr. 1573 af 15. december 2015 og § 3 i lov nr. 1574 af 15. december 2015, er sammenskrevet ved bekendtgørelse nr. 336 af 7. april 2016 af lov for Grønland om visse spil . Lovbekendtgørelsen vedrører Grønland og er derfor ikke tilgængelig på retsinformation.dk. Lovbekendtgørelsen er offentliggjort i Lovtidende A.
Omtryksnote
  • 24-08-2011:
  • Loven er omtrykt, da teksten »Under Vor Kongelige Hånd og Segl« før regentens eller rigsforstanderens navn på grund af en fejl i den tekniske produktion af forskriften var udeladt. Fejlen vedrører således ikke lovens indhold.