Den fulde tekst
L 171
Forslag til lov om ændring af sundhedsloven. (Udvidet adgang til offentlige registre og elektroniske patientjournaler m.v.).
Af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder (V)).
Fremsat skr 23/3 11 Tillæg A
Lovf som fremsat 23/3 11 Tillæg A
1.beh 31/3 11 FF
Betænkning 18/5 11 Tillæg B
2.beh 26/5 11 FF
Lovf optrykt efter 2.beh 26/5 11 Tillæg H
3.beh 30/5 11 FF
Lovf som vedt 30/5 11 Tillæg C
Lov nr 605 af 14. juni 2011
Ordførere: (1.beh) Birgitte Josefsen (V), Karen J. Klint (S), Liselott Blixt (DF), Jonas Dahl (SF), Vivi Kier (KF), Manu Sareen (RV).
Ministre: (1.beh) indenrigs- og sundhedsministeren ( ).
Efter 1.beh henvist til Sundhedsudvalget(SUU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven udvider adgangen for sundhedspersoner til elektroniske helbredsoplysninger. Udtrykket sundhedspersoner dækker over tandlæger, jordemødre, sygeplejersker, sundhedsplejersker, social- og sundhedsassistenter, radiografer og ambulancebehandlere med særlig kompetence.
Indenrigs- og sundhedsministeren får i loven bemyndigelse til at fastsætte regler om privathospitalers it-anvendelse, herunder standarder for journaler m.v., når disse hospitaler tilbyder privatfinansieret behandling.
Herudover udvider loven kommunernes og regionernes adgang til at indhente og behandle persondata fra offentlige registre om patienters modtagelse af sundhedsydelser. Det skal give kommunerne og regionerne adgang til at planlægge deres indsatser på sundhedsområdet og på tværs af sektorer.
Afstemning:
Vedtaget
106 stemmer for forslaget (V, S, DF, SF, KF, RV, LA)
2 stemmer imod forslaget (EL)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget