Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v., lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om en børne- og ungeydelse og lov om Det Fælles Lønindeholdelsesregister

(Effektivisering af inddrivelsen af gæld til det offentlige)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Justitsministeriet

§ 1

I lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 572 af 20. juni 2001, som ændret ved § 13 i lov nr. 430 af 6. juni 2005, foretages følgende ændring:

1. I § 5 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Ved anvendelsen af retsplejelovens § 487 træder de geografiske områder, som restanceinddrivelsesmyndighedens lokale afdelinger dækker, i stedet for retskredse.«

Skatteministeriet

§ 2

I lov nr. 1333 af 19. december 2008 om inddrivelse af gæld til det offentlige foretages følgende ændringer:

1. I § 3 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Skatteministeren kan fastsætte regler om, at restanceinddrivelsesmyndigheden kan videregive oplysninger til kreditoplysningsbureauer om en virksomheds restance for de typer af krav, der er nævnt i § 4 a.«

Stk. 2-5 bliver herefter stk. 3-6.

2. I § 3, stk. 5, der bliver stk. 6, ændres »stk. 1-4« til: »stk. 1 og 3-5«.

3. Efter § 4 indsættes:

»§ 4 a. Der kan uanset § 4, stk. 1, ske særskilt lønindeholdelse af beløb til dækning af kontrolafgifter med tillæg af renter, gebyrer og andre omkostninger for overtrædelse af bestemmelser i færdselsloven, lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jernbaneloven og lov om trafikselskaber samt af beløb til dækning af medielicens og radiolicens med tillæg af renter, gebyrer og andre omkostninger efter lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. Skatteministeren fastsætter nærmere regler for denne lønindeholdelse. Fordringer efter 1. pkt. dækkes i den rækkefølge, i hvilken restanceinddrivelsesmyndigheden træffer bestemmelse om lønindeholdelse for kravene.«

4. I § 12 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Skatteministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om fristen for at foretage modregning i overskydende skatter over for ægtefællen.«

§ 3

I lov om en børne- og ungeydelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 972 af 22. september 2006, som ændret bl.a. ved § 102 i lov nr. 1336 af 19. december 2008, § 1 i lov nr. 624 af 11. juni 2010 og § 3 i lov nr. 725 af 25. juni 2010 og senest ved § 1 i lov nr. 1609 af 22. december 2010, foretages følgende ændring:

1. § 11, stk. 2, 1. pkt., affattes således:

»I hele ydelsen kan modregnes eventuelle restancer vedrørende betaling for dag- og klubtilbud efter dagtilbudsloven og de tidligere §§ 29 og 35 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007, samt skolefritidsordning, jf. § 50, stk. 2, i lov om folkeskolen.«

§ 4

I lov om Det Fælles Lønindeholdelsesregister, jf. lovbekendtgørelse nr. 601 af 19. august 1998, som ændret ved § 41 i lov nr. 430 af 6. juni 2005, § 15 i lov nr. 404 af 8. maj 2006, § 2 i lov nr. 516 af 7. juni 2006 og § 103 i lov nr. 1336 af 19. december 2008, foretages følgende ændring:

1. § 4, stk. 1 og 2, affattes således:

»Beløb, der inddrives fra skyldneren ved lønindeholdelse, dog ikke lønindeholdte beløb til særskilt lønindeholdelse, jf. § 4 a i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, dækkes, hvis samtidig indeholdelse ikke er mulig, i denne rækkefølge:

1) Bøder.

2) Underholdsbidrag omfattet af lov om opkrævning af underholdsbidrag.

3) Andre fordringer.

Stk. 2. I tilfælde af flere afgørelser om lønindeholdelse inden for samme kategori, jf. stk. 1, dækkes fordringerne i den rækkefølge, i hvilken Det Fælles Lønindeholdelsesregister har modtaget indberetning om afgørelserne, hvis samtidig indeholdelse ikke er mulig.«

§ 5

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Skatteministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af § 4.

Givet på Christiansborg Slot, den 30. marts 2011

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Peter Christensen

Omtryksnote
  • 24-08-2011:
  • Loven er omtrykt, da teksten »Under Vor Kongelige Hånd og Segl« før regentens eller rigsforstanderens navn på grund af en fejl i den tekniske produktion af forskriften var udeladt. Fejlen vedrører således ikke lovens indhold.