Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige skattelove

(Variabel forrentning ved ikke rettidig betaling og ansættelsesændringer, rente ved indbetaling af foreløbig skat efter indkomstårets udløb samt ændring af procenttillæg og procentgodtgørelse for personer og selskaber m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om opkrævning af indkomstskat samt kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat for personer m.v. (kildeskat), jf. lovbekendtgørelse nr. 639 af 3. august 1999, foretages følgende ændringer:

1. I § 23, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »samt«: »det i § 59, 4. pkt., nævnte tillæg,«.

2. I § 59, 3. pkt., ændres »15. februar« til: »15. marts«, og »25.000 kr.« ændres til: »40.000 kr.«.

3. I § 59 indsættes som 4. og 5. pkt.:

»I det omfang de samlede indbetalinger efter indkomstårets udløb overstiger 40.000 kr., skal den skattepligtige betale et tillæg på 2 pct. Tillægget anses for indeholdt i indbetalingen og fragår heri, inden indbetalingen godskrives den skattepligtige efter § 60, stk. 1, litra e.«

4. I § 62, stk. 2, 1. pkt., ændres »3 pct.« til: »2 pct.«.

5. I § 62, stk. 2, indsættes som 3. pkt.:

»Der ydes dog godtgørelse af overskydende skat, der modsvares af beløb, hvoraf der er betalt tillæg efter § 59, 4. pkt.«.

6. I § 62, stk. 3, ændres »en rente på 0,6 pct.« til: »en rente svarende til basisrenten i henhold til § 63, stk. 3, med tillæg af 0,4 procentpoint«.

7. I § 62 A, stk. 1, 3. pkt., ændres »0,6 pct.« til: »basisrenten i henhold til § 63, stk. 3, med tillæg af 0,4 procentpoint«.

8. I § 62 A, stk. 2, 2. pkt., ændres »0,6 pct.« til: »basisrenten i henhold til § 63, stk. 3, med tillæg af 0,4 procentpoint«.

9. I § 62 A, stk. 3, 2. pkt., ændres »en rente på 0,6 pct.« til: »en rente svarende til basisrenten i henhold til § 63, stk. 3, med tillæg af 0,4 procentpoint«.

10. I § 63, stk. 1, ændres »0,6 pct.« til: »basisrenten i henhold til stk. 3 med tillæg af 0,4 procentpoint«.

11. I § 63 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Der fastsættes en basisrente for kalenderåret. Renten offentliggøres senest femtesidste børsdag forud for det år, hvor den skal have virkning. Renten for et år beregnes på grundlag af et simpelt gennemsnit opgjort med to decimaler af en af Københavns Fondbørs A/S dagligt udregnet effektiv obligationsrente for de seneste 20 børsdage forud for den 15. december i det foregående år. Den effektive obligationsrente opgøres med to decimaler for fastforrentede kroneobligationer i åbne serier, der noteres på Københavns Fondsbørs A/S, bortset fra konverterbare obligationer noteret over pari samt indeksregulerede obligationer. Renten udgør den gennemsnitlige obligationsrente, der er udregnet efter 4. pkt., oprundet til nærmeste halve procentpoint, divideret med 24 og afrundet til 1 decimal.«.

12. I § 89, 2. pkt., ændres »0,6 pct.« til: »basisrenten i henhold til § 63, stk. 3, med tillæg af 0,4 procentpoint«.

§ 2

I lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 727 af 7. oktober 1998, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 910 af 16. december 1998 og senest ved § 1 i lov nr. 387 af 2. juni 1999, foretages følgende ændringer:

1. I § 29 A, stk. 5, 3. pkt., ændres »0,6 pct.« til: »basisrenten i henhold til kildeskattelovens § 63, stk. 3, med tillæg af 0,4 procentpoint«.

2. I § 29 B, stk. 4, 3. pkt., ændres »11¾ pct.« til: »10 pct.«.

3. I § 29 B, stk. 5, ændres to steder »6 pct.« til: »4 pct.«.

4. I § 29 B, stk. 5, 10. pkt., ændres »0,6 pct.« til: »basisrenten i henhold til kildeskattelovens § 63, stk. 3, med tillæg af 0,4 procentpoint«.

5. I § 29 B, stk. 6, ændres to steder »1,5 pct.« til: »1 pct.«.

6. I § 30, stk. 2, 3. pkt., ændres »0,6 pct.« til: »basisrenten i henhold til kildeskattelovens § 63, stk. 3, med tillæg af 0,4 procentpoint«.

7. I § 30, stk. 4, 2. pkt., ændres »0,6 pct.« til: »basisrenten i henhold til kildeskattelovens § 63, stk. 3, med tillæg af 0,4 procentpoint«.

8. I § 30, stk. 5, 3. pkt., ændres »en rente på 0,6 pct.« til: »rente i henhold til kildeskattelovens § 63, stk. 3, med tillæg af 0,4 procentpoint«.

9. I § 30 A, stk. 1, 2. pkt., ændres »11¾ pct.« til: »10 pct.«.

§ 3

I lov om en arbejdsmarkedsfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 720 af 14. september 1999, foretages følgende ændring:

1. I § 13, stk. 5, 2. pkt., ændres »0,6 pct. i månedlig rente« til: »rente i henhold til kildeskattelovens § 63, stk. 3, med tillæg af 0,4 procentpoint«.

§ 4

I lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af aktier m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 643 af 5. august 1999, foretages følgende ændringer:

1. I § 13 a, stk. 5, 8. pkt., og stk. 7, 2. pkt., ændres »0,6 pct.« til: »renten i henhold til kildeskattelovens § 63, stk. 3, med tillæg af 0,4 procentpoint«.

§ 5

I lov om afgift af dødsboer og gaver (boafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 662 af 12. august 1999, foretages følgende ændringer:

1. I § 38 ændres to steder »en rente på 0,6 pct.« til: »rente i henhold til kildeskattelovens § 63, stk. 3, med tillæg af 0,4 procentpoint«.

§ 6

I lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding, jf. lovbekendtgørelse nr. 793 af 29. september 1993, som ændret bl.a. ved § 8 i lov nr. 277 af 13. maj 1998 og senest ved § 12 i lov nr. 166 af 24. marts 1999, foretages følgende ændring:

1. I § 4, stk. 4, 1. pkt., ændres »0,6 pct.« til: »renten i henhold til kildeskattelovens § 63, stk. 3, med tillæg af 0,4 procentpoint«.

§ 7

I lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 530 af 25. juni 1999, foretages følgende ændring:

1. I § 39, stk. 4, ændres »på 0,6 pct.« til: »svarende til renten i henhold til kildeskattelovens § 63, stk. 3, med tillæg af 0,4 procentpoint«.

§ 8

I lov om beskatning af fonde og visse foreninger (fondsbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 755 af 20. oktober 1998, som ændret senest ved § 6 i lov nr. 166 af 24. marts 1999, foretages følgende ændring:

1. I § 3 A, stk. 6, 5. pkt., ændres »1,3 pct.« til: »basisrenten i henhold til kildeskattelovens § 63, stk. 3, med tillæg af 0,8 procentpoint«.

§ 9

    Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

    Stk. 2. § 1, nr. 1-5, og § 2, nr. 2, 3, 5 og 9, har virkning for restskat, overskydende skat og indbetalinger af foreløbig skat vedrørende indkomståret 2000 og efterfølgende indkomstår.

    Stk. 3. § 1, nr. 6-12, § 2, nr. 1, 4 og 6-8, og §§ 3-8 har virkning for renter, der påløber den 1. januar 2002 og senere. Skatteministeren kan fastsætte, at reglerne har virkning for renter, der påløber før den 1. januar 2002, dog ikke tidligere end 1. januar 2001.

Givet på Christiansborg Slot, den 20. december 1999

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Ole Stavad