Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

(Overgangsregler for danske tjenestemandspensionister m.fl.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 85 af 20. februar 2008 om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien, som ændret ved lov nr. 351 af 6. maj 2009, foretages følgende ændring:

1. Efter § 6 indsættes:

»§ 7. Indkomstskatterne nedsættes efter anmodning for en person, der den 28. november 2007 var hjemmehørende i Frankrig og den 31. januar 2008 modtog dansk tjenestemandspension, som kun kunne beskattes i Danmark efter artikel 12 i dobbeltbeskatningsoverenskomsten af 8. februar 1957 mellem Danmark og Frankrig. Nedsættelsen gælder, så længe vedkommende forbliver hjemmehørende i Frankrig. Nedsættelsen udgør et beløb svarende til den franske skat af den pågældende tjenestemandspension. Såfremt personen betaler fransk skat af andre indtægter end tjenestemandspensionen, kan nedsættelsen ikke overstige den del af den samlede franske skat, der efter forholdet mellem tjenestemandspensionen og hele den i Frankrig beskattede indkomst vedrører den del af indkomsten, der udgør tjenestemandspensionen. Nedsættelsen kan dog ikke overstige den del af indkomstskatterne, som de er beregnet, inden nedsættelsen er givet, der vedrører tjenestemandspensionen.

Stk. 2. Hvis et ægtepar den 28. november 2007 var hjemmehørende i Frankrig og kun den ene ægtefælle er omfattet af stk. 1, nedsættes efter anmodning den anden ægtefælles indkomstskatter af dansk tjenestemandspension, som vedkommende begynder at modtage efter den 31. januar 2008, og som kun kunne beskattes i Danmark efter artikel 12 i dobbeltbeskatningsoverenskomsten af 8. februar 1957 med Frankrig. Nedsættelsen gælder, så længe ægteparret forbliver hjemmehørende i Frankrig. Stk. 1, 3.-5. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Hvis en person, som den 28. november 2007 var hjemmehørende i Frankrig, er omfattet af § 3 og vedkommende senere begynder at modtage dansk tjenestemandspension, der efter artikel 12 i den i § 1 nævnte overenskomst kun kunne beskattes i Danmark, vil denne pension blive omfattet af stk. 1.

Stk. 4. Hvis et ægtepar den 28. november 2007 var hjemmehørende i Frankrig og den ene ægtefælle er omfattet af § 3 og den anden ægtefælle senere begynder at modtage dansk tjenestemandspension, der efter artikel 12 i den i § 1 nævnte overenskomst kun kunne beskattes i Danmark, vil denne pension blive omfattet af stk. 1.

§ 7 A. En person, som den 28. november 2007 var hjemmehørende i Frankrig eller Spanien og var ansat med base i København af et internationalt luftfarts- eller skibsfartskonsortium til arbejde om bord på fly eller skib i international trafik, fritages for dansk beskatning af lønnen for dette arbejde, hvis konsortiet har effektiv ledelse i en anden stat, på Færøerne eller i Grønland. Fritagelsen gælder, så længe den pågældende forbliver hjemmehørende i Frankrig henholdsvis Spanien.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. april 2011.

Stk. 2. Loven har virkning fra indkomståret 2009.

Givet på Christiansborg Slot, den 30. marts 2011

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Peter Christensen

Omtryksnote
  • 24-08-2011:
  • Loven er omtrykt, da teksten »Under Vor Kongelige Hånd og Segl« før regentens eller rigsforstanderens navn på grund af en fejl i den tekniske produktion af forskriften var udeladt. Fejlen vedrører således ikke lovens indhold.