Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32002R0178
 
32004R0882
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forhåndsanmeldelse m.v. af fødevarer med oprindelse i eller afsendt fra Japan

I medfør af § 50, samt § 60, stk. 3, i lov nr. 526 af 24. juni 2005 om fødevarer, fastsættes:

Bekendtgørelsens område

§ 1. Denne bekendtgørelse fastsætter supplerende bestemmelser til Kommissionens forordning om særlige betingelser for import af foderstoffer og fødevarer med oprindelse i eller afsendt fra Japan som følge af ulykken på Fukushima atomkraftværk for at få den til at fungere effektivt i Danmark.

Definitioner

§ 2. I denne bekendtgørelse gælder følgende definitioner:

1) Ved et ”parti” forstås en mængde af en fødevare af samme type og forarbejdningsgrad, som fremgår af det dokument, som ledsager det. Det skal endvidere hidrøre fra samme afsender, transporteres med samme transportmiddel, og være bestemt til en og samme modtager. Endelig skal det præsenteres samlet for kontrol.

2) Ved en ”importør” forstås en person eller virksomhed hjemmehørende i Danmark, som foranlediger import af fødevarer, og som har modtaget bekræftelse på, at aktiviteten er registreret hos fødevareafdelingen.

Forhåndsanmeldelse

§ 3. Importøren skal give forhåndsmeddelelse om ankomsten af hvert parti af de i forordningen omhandlede produkter til de kompetente myndigheder på grænsekontrolstederne for animalske produkter og til den fødevareafdeling, virksomheden hører under, for ikke animalske produkter.

Kontrolbestemmelser

§ 4. Fødevarer, der er ulovlige iht. til forordningen, destrueres i overensstemmelse med artikel 19, stk. 2, litra a, i forordning (EF) nr. 882/2004. Fødevarestyrelsen fastsætter de nærmere vilkår for destruktionen, herunder den dokumentation, som importøren af partiet skal fremlægge. Destruktionen skal ske under tilsyn af en repræsentant for Fødevarestyrelsen.

Stk. 2. Omkostninger i forbindelse med beslaglæggelse og destruktion af fødevarer påhviler importøren af partiet.

Straffebestemmelser

§ 5. Med bøde straffes den, der

1) overtræder § 3 eller § 4, stk. 1, i denne bekendtgørelse, eller

2) tilsidesætter vilkår fastsat i medfør af § 4, stk. 1.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis den ved handlingen eller undladelsen skete overtrædelse er begået med forsæt eller grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er

1) forvoldt skade på sundheden eller fremkaldt fare herfor eller

2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 6. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes med bøde den, der overtræder følgende bestemmelser i Kommissionens forordning om særlige betingelser for import af foderstoffer og fødevarer med oprindelse i eller afsendt fra Japan som følge af ulykken på Fukushima atomkraftværk

1) artikel 2

2) artikel 3

3) artikel 4

4) artikel 7

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 27. marts 2011.

Fødevarestyrelsen, den 25. marts 2011

Esben Egede Rasmussen

/ Jan Thiele