Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 10-70/23

Resumé

Klager – en person – klagede over artiklen ”Misbrugskonsulent under anklage” på dr.dk.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Pressenævnet bemærker indledningsvis, at det ligger uden for nævnets kompetence efter medieansvarsloven at pålægge et medie at slette artikler.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at meddelelser, der kan krænke privatlivets fred skal undgås, medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale. Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse, jf. punkt B.1. Det følger videre, at oplysninger, der kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende, skal forelægges for den, de krænkende oplysninger vedrører, jf. punkt A.3.

Efter det oplyste lægges det til grund, at klager er omtalt i bogen Forklædt Som Nazist, at han har deltaget i en fest med White Pride-medlemmer, og at han arbejder som misbrugskonsulent for Aarhus Kommune. På baggrund af klagers stilling finder Pressenævnet, at der var en almen interesse i at omtale episoden, hvorefter klager ifølge bogen formentlig havde indtaget kokain til festen. Nævnet udtaler derfor ikke kritik af Danmarks Radio for at have offentliggjort artiklen og i den forbindelse at have nævnt klagers navn.

Det fremgår af artiklen, at beskyldningen er fremsat af forfatteren, og klagers kommentar er gengivet. Nævnet finder ikke grundlag for at udtale kritik af Danmarks Radio for ikke at have kontrolleret beskyldningen yderligere eller for at fastslå, at der ikke er udvist den fornødne kildekritik.

Overskriften ”Misbrugskonsulent på kokain” kan give indtryk af, at [Klager] med sikkerhed har indtaget kokain, hvilket bogens beskrivelse af episoden ikke giver grundlag for at fastslå. Overskriften blev imidlertid hurtigt ændret af dr.dk på mediets eget initiativ, og nævnet finder ikke tilstrækkeligt grundlag for at udtale kritik af dr.dk i anledning af den misvisende overskrift.

[Klager] har ved advokat Trine Nytrup klaget til Pressenævnet over en artikel på dr.dk den 26. oktober 2010, idet han mener, at god presseskik er tilsidesat.

1 Sagsfremstilling

dr.dk/Regioner/Aarhus/Nyheder bragte den 26. oktober 2010 en artikel under overskriften ”Misbrugskonsulent under anklage”, hvoraf følgende fremgik:

”En misbrugskonsulent i Århus Kommune bliver i en ny bog anklaget for at tage kokain.

Bogen er skrevet af Charlotte Johannsen, der gennem et år var en del af den racistiske gruppe White Pride i Århus.

Bogen, Forklædt Som Nazist, udkommer i dag, og ifølge forfatteren Charlotte Johannsen så hun til en fest for White Pride-medlemmer, at en mand, der går under navnet Føreren, blev tilbudt kokain. Hun så ham derefter gå ind i et andet rum og bøje sig over et spejl, der lige var blevet brugt til to baner kokain.

Ifølge bogen tog han altså tilsyneladende selv kokain, og det har betydning, for Føreren er én og samme person som den 34-årige [Klager], der arbejder som misbrugskonsulent på Århus Kommunes Center for Misbrugsbehandling.

Det oplyser organisationen Redox, der overvåger den yderste højrefløj i Danmark.

Organisationen har taget mange billeder af bøllerne i den racistiske gruppe White Pride i Århus, og her kan man se [Klager] på tilskuerbænkene på Århus Stadion sammen med andre medlemmer af White Pride.

[Klager] vil ikke interviewes til radioen, men han vil gerne citeres. Han siger, at han har været medlem af White Pride, da han var yngre. Han siger også, at han stadig omgås medlemmer af gruppen.

Han afviser, at han har taget kokain, men han siger, at han har deltaget i en fest med White Pride-medlemmer, hvor Charlotte Johannsen også var til stede. Men anklagen om kokainmisbrug kalder han det pure opspind.

[Klager] er nu medlem af Vederfølner, der kalder sig en forening af nationaltsindede danskere, som kæmper imod islamisering.”

Af boghandlens hjemmeside SAXO.com fremgik følgende:

Misbrugskonsulent på kokain

En misbrugskonsulent i Århus Kommune bliver i en ny bog anklaget for at tage kokain.

DR Østjylland, 26. oktober 2010

Læs hele artiklen hos DR Østjylland [Link til artiklen ”Misbrugskonsulent under anklage”på dr.dk.]”

Danmarks Radio afviste ved brev modtaget hos klagers advokat den 3. december 2010 klagers anmodning om at fjerne artiklen.

2 Parternes synspunkter

2.1 [Klager]s synspunkter

Advokat Trine Nytrup har anført, at det ikke har almen interesse at beskylde klager med navns nævnelse for at have et misbrug /forbrug af kokain. Det fremgår ikke af bogen, at klager har taget kokain. Der er heller ikke beviser eller øjenvidneberetninger på, at klager i forbindelse med den i bogen beskrevne episode har indtaget euforiserende stoffer.

Beskyldningen er dr.dk’s meget vide fortolkning af den omtalte bog”Forklædt Som Nazist”, og den alvorlige beskyldning burde have været efterprøvet i langt højere grad end sket. Artiklen kunne have ført til afskedigelse af klager, og dr.dk bør fjerne artiklen.

Til støtte for klagen har klager henvist til, at overskriften på saxo.com ”Misbrugskonsulent på kokain” angiveligt blev ændret, fordi beskyldningen var for grov. Beskyldningen fastholdes imidlertid i artiklens tekst.

Dr.dk har ikke udvist den nødvendige kildekritik over for de personer, der har skrevet bogen. Disse personer har tilknytning til det venstreorienterede miljø, der har en politisk interesse i at skade klager.

2.2 Danmarks Radios synspunkter

Danmarks Radio har anført, at oplysningen om, at klager kan have taget kokain, normalt ville falde indenfor rammerne af privatlivets fred. Det forhold, at klager arbejder for Aarhus Kommune som misbrugskonsulent, gør imidlertid, at forholdet om en eventuel kokainindtagelse overstiger hensynet til klager og dermed omfattes af hensynet til den almene offentlige interesse.

Danmarks Radio har ikke beskyldt [Klager] for at tage kokain. Anklagen er fremsat i bogen ”Forklædt Som Nazist”, som artiklen refererer. Danmarks Radio har henvist til følgende udsagn i artiklen:

”Bogen, Forklædt Som Nazist, udkommer i dag, og ifølge forfatteren Charlotte Johannsen så hun til en fest for White Pride-medlemmer, at en mand, der går under navnet Føreren, blev tilbudt kokain. Hun så ham derefter gå ind i et andet rum og bøje sig over et spejl, der lige var blevet brugt til to baner kokain.

Ifølge bogen tog han altså tilsyneladende selv kokain [Danmarks Radios fremhævning], og det har betydning, for Føreren er én og samme person som den 34-årige [Klager], der arbejder som misbrugskonsulent på Århus Kommunes Center for Misbrugsbehandling.”

Danmarks Radio forelagde anklagen for klager, der afviste et interview til radioen, men gerne ville udtale sig til citat. Udtalelsen fremgår af artiklen.

Danmarks Radio har bekræftet, at overskriften først lød ”Misbrugskonsulent på kokain”. Mediet ændrede imidlertid overskriften på eget initiativ.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Thomas Rørdam, Hans Peter Blicher, Lene Sarup og Marianne Druedahl.

Pressenævnet bemærker indledningsvis, at det ligger uden for nævnets kompetence efter medieansvarsloven at pålægge et medie at slette artikler.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at meddelelser, der kan krænke privatlivets fred skal undgås, medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale. Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse, jf. punkt B.1. Det følger videre, at oplysninger, der kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende, skal forelægges for den, de krænkende oplysninger vedrører, jf. punkt A.3.

Efter det oplyste lægges det til grund, at klager er omtalt i bogen Forklædt Som Nazist, at han har deltaget i en fest med White Pride-medlemmer, og at han arbejder som misbrugskonsulent for Aarhus Kommune. På baggrund af klagers stilling finder Pressenævnet, at der var en almen interesse i at omtale episoden, hvorefter klager ifølge bogen formentlig havde indtaget kokain til festen. Nævnet udtaler derfor ikke kritik af Danmarks Radio for at have offentliggjort artiklen og i den forbindelse at have nævnt klagers navn.

Det fremgår af artiklen, at beskyldningen er fremsat af forfatteren, og klagers kommentar er gengivet. Nævnet finder ikke grundlag for at udtale kritik af Danmarks Radio for ikke at have kontrolleret beskyldningen yderligere eller for at fastslå, at der ikke er udvist den fornødne kildekritik.

Overskriften ”Misbrugskonsulent på kokain” kan give indtryk af, at [Klager] med sikkerhed har indtaget kokain, hvilket bogens beskrivelse af episoden ikke giver grundlag for at fastslå. Overskriften blev imidlertid hurtigt ændret af dr.dk på mediets eget initiativ, og nævnet finder ikke tilstrækkeligt grundlag for at udtale kritik af dr.dk i anledning af den misvisende overskrift.

Afgjort den 22. marts 2011