Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 11-70/34

Resumé

Klager – en person – klagede over artiklerne ”Talsmand for højregruppe anholdt” og ”Politiet: højreekstrem bag bombefabrik” på ekstrabladet.dk.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at et medie skal udvise kildekritik over for nyhedskilderne, i særdeleshed når disses udsagn kan være farvet af personlig interesse eller skadevoldende hensigt, jf. punkt A.2.

Efter det oplyste lægges det til grund, at ekstrabladet.dk blandt andet baserede beskyldningerne mod klager i artiklerne den 12. og 14. januar 2011 på oplysninger indhentet fra Redox.dk, som må anses for særdeles kritisk indstillet over for personer på højrefløjen. Dette forhold gav avisen anledning til at udvise særlig agtpågivenhed over for oplysninger fra Redox, men anvendelsen af oplysninger fra Redox er ikke i sig selv tilstrækkeligt til at fastslå, at god presseskik er tilsidesat.

Der foreligger modstridende oplysninger om, hvorvidt klager er en central figur på højrefløjen og stod bag ”Xerxes-rapporten”. På grundlag af de begrænsede muligheder for at føre bevis for nævnet, kan nævnet ikke fastslå, om oplysningerne er rigtige. Nævnet finder imidlertid, at oplysningerne kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for klager, hvorfor de har skullet efterprøves i særlig grad inden offentliggørelsen, først og fremmest ved forelæggelse for [Klager]. Da ekstrabladet.dk hverken har fremlagt dokumentation for beskyldningernes rigtighed eller givet klager lejlighed til at kommentere oplysningerne inden offentliggørelsen den 12. januar 2011, udtaler nævnet sin kritik af ekstrabladet.dk og pålægger ekstrabladet.dk at offentliggøre kritikken som nedenfor bestemt.

Den 14. januar 2011 kl. 14.22 indsatte avisen opfølgningen ”[Klager]. Jeg bliver chikaneret” til artiklen ”Politiet: højreekstrem bag bombefabrik”. Pressenævnet finder, at avisen ikke kan forvente, at personer besvarer en e-mail sendt kl. 9.26 inden kl. 14.22 samme dag. Dette må særligt gælde, hvor journalisten som her har oplyst først at kunne træffes efter kl. 13.00. Da ekstrabladet.dk imidlertid bragte klagers kommentar fra e-mailen af 12. januar 2011 kl. 21.37, finder nævnet ikke grundlag for at udtale sin kritik af avisen for ikke at afvente klagers kommentar.

Det fremgår af medieansvarsloven § 36, stk. 1, at en anmodning om genmæle i massemedierne over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er bragt i et massemedie, skal tages til følge, medmindre oplysningerne rigtighed er utvivlsom.

Det følger af medieansvarslovens § 38, stk. 1, at et genmæles indhold i alt væsentligt skal være begrænset til de nødvendige faktiske oplysninger. Pressenævnet finder ikke grundlag for at afvise klagers genmæleanmodning af 16. januar 2011 i medfør lovens § 38, stk. 1, da anmodningen i det væsentlige vedrører faktiske forhold.

Som ovenfor nævnt kan Pressenævnet ikke tage stilling til, om oplysningerne er utvivlsomt rigtige. Da de er egnet til at påføre klager skade af betydning, er klager som udgangspunkt berettiget til at få bragt et genmæle. Under hensyn til, at klager er citeret for at afvise de fremførte påstande, og at nævnet har pålagt mediet at offentliggøre det ovenfor kritiserede forhold, finder nævnet imidlertid ikke grundlag for også at pålægge ekstrabladet.dk at bringe et genmæle.

Efter det oplyste var klager ikke bekendt med avisens henvendelse forud for offentliggørelsen af artiklen 12. januar 2011. Selv om oplysningen om, at klager ikke ønskede at besvare spørgsmål i sagen, ikke er korrekt, finder nævnet, at oplysningen ikke er egnet til at påføre ham skade af betydning. Klager er derfor ikke berettiget til at få bragt et genmæle heroverfor.

I medfør af medieansvarslovens § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af ekstrabladet.dk at offentliggøre et kendelsesresume.

[Klager] har klaget til Pressenævnet over to artikler på ekstrabladet.dk henholdsvis den 12. og 14. januar 2011, idet han mener, at god presseskik er tilsidesat. Klagen omfatter endvidere mediets genmæle, som efter klagers opfattelse er utilstrækkeligt.

1 Sagsfremstilling

Ekstrabladet.dk bragte den 12. januar 2011 kl. 18.56 artiklen ”Talsmand for højregruppe anholdt”, hvoraf følgende fremgik:

”Det var talsmanden for Danmarks Nationale Front, den 43-årige [Person A], der i dag blev anholdt under en politi-aktion mod hans hus i Hørsholm.

Betjent dømtHans [Person A]s kendskab til det autonome miljø dannede grundlag for 'spionrapporten' Xerxes, der blev fundet hos en højreorienteret politimand, som brugte sin adgang til politiets registre til at skaffe oplysninger om venstreorienterede aktivister.

’Formanden’ for Danmarks Nationale FrontHan er tæt knyttet til den centrale figur på højrefløjen [Klager], der var manden bag ’Xerxes’ rapporten. [Person A] var den primære kilde til oplysningerne om det venstreorienterede miljø. [[Klager] sendte kl. 21.37 en e-mail under emnet ”Genmæle”. Kl. 23.16 slettede avisen dette afsnit.]

[Person A] spiller ifølge Redox en helt central rolle i Danmarks Nationale Front, og omtales af flere kilder nær gruppen som ’formanden’.

[Person A] er bindeled til DNF’s kontakter i militante nazi-grupper i Rusland og resten af den gamle østblok, skriver Redox.dk.”

Ekstrabladet.dk bragte den 13. januar 2011 kl. 13.29 en artikel under overskriften ”Politiet: højreekstrem bag bombefabrik” og underoverskriften ”Politiet har sigtet den 43-årige højreekstremist [Person A] for forsøg på at fremstille en eller flere bomber. Kemikalier i hans hus kunne bruges til sprængstoffer”. I denne version var klager ikke omtalt.

Ekstrabladet.dk sendte den 14. januar 2011 kl. 09.26 følgende e-mail til [Klager]:

”Du bedes venligst ringe til mig [journalisten] efter kl. 13 på [telefonnummer slettet af Pressenævnet], da jeg har nogle spørgsmål i forbindelse med din mail. Jeg er i retten til en anden sag indtil da.”

Ekstrabladet.dk opdaterede samme dag kl. 14.22 artiklen ”Politiet: højreekstrem bag bombefabrik”. Følgende afsnit var indsat i forlængelse af det oprindelige indhold af artiklen:

”[Klager]. Jeg bliver chikaneretIfølge Redox er [Person A], som ekstrabladet.dk beskrev i går, tæt knyttet til en central figur på højrefløjen [Klager].

Denne skrev - stadig ifølge Redox - 'Xerxes-rapporten' en privat efterretningsrapport om det venstreradikale miljø med [Person A] som primær kilde.

Rapporten endte i hænderne på en højreorienteret politimand [Person B], som har fået dom for, at han misbrugte politiets registre til spionage mod venstreekstremister.

Men [Klager] afviser i en mail til ekstrabladet.dk oplysningerne fra det venstreorienterede researchkollektiv Redox:

- Jeg er ikke det fjerneste involveret i sagen fra Nordsjælland eller sagen mod [Person B], siger [Klager], der i øvrigt ikke ønsker at svare på spørgsmål om sagen.

[Klager] henviser bl.a. til, at to personer fra Antifascistisk Aktion, som er knyttet til Redox, er sigtet for dataindbrud:

- For år tilbage kastede dette betændte miljø sin vrede på min person, fordi jeg offentligt kritiserede deres metoder. Siden da har de gemt sig bag anonyme hjemmesider, hvorfra man hævngerrigt stadigt chikanerer og terroriserer mig og min familie med voldstrusler, hetz og hærværk. Ganske som det har ramt flere andre venstrefløjskritikere, siger [Klager].”

Avisen sendte kl. 14.36 bl.a. følgende til [Klager]:

”Da du ikke reagerer på vores henvendelser om uddybende spørgsmål, har jeg taget dine kommentarer fremsendt pr. mail, med i artiklen som ønsket.

http://ekstrabladet.dk/112/[Link til artiklen ”Politiet: højreekstrem bag bombefabrik”].”

[Klager] sendte ved e-mail af 16. januar 2011 under emnet ”Nyt genmæle” følgende til Ekstra Bladet:

”I min mail af 13/1 beder jeg Ekstra Bladet være mig behjælpelig med udformningen af mit genmæle, ifald man finder det utilstrækkeligt. I en mail modtaget den 14/1 kl. 9.24 kræver du, at jeg ”skal ringe til dig” efter kl. 13, da du har nogle spørgsmål i forbindelse med din mail.”

Af jeres hjemmeside fremgår, at du har opdateret din artikel kl. 14:22.

Mine mails til Ekstra Bladet er alle afsendt ud på aftenen, altså udenfor almindelig arbejdstid. Dette faktum burde fortælle ethvert anstændigt menneske, at jeg formodentligt ikke kan rende og passe private mails i arbejdstiden. Faktisk har jeg end ikke adgang til computer på mit arbejde og så først dine mails sent fredag aften.

Under alle omstændigheder er det dig, der sender en åben tidsfrist uden på nogen måde at indikere, at der er tale om en særlig hast og at det får konsekvenser, hvis jeg ikke gør som du byder. En periode på maximalt 1 time og 22 minutters forløb er derfor ganske urimeligt grundlag at beskylde mig for ’ikke at reagere’.

Ekstra Bladet bedes derfor bringe følgende genmæle:

”14/1 hævder Ekstra Bladet, at jeg er en central figur på højrefløjen, og at jeg ikke ønsker at svare på spørgsmål om bl.a. en bombesag fra Nordsjælland. Jeg vil gerne, men kan ikke svare på spørgsmål om sådanne sager, da [jeg] ingen viden har om dem, ligesom højrefløjen uden tvivl finder mig betydningsløs”.

…”

Redox.dk anfører, at hjemmesiden er apolitisk og økonomisk uafhængig og arbejder for at opkvalificere debatten om racisme og nazisme.

Uriasposten.net anfører bl.a. under afsnittet ”Om Uriasposten” følgende:

hvorfor

Det er der flere grunde til, men først og fremmest fordi de danske medier anskuer Verden med røde eller lyserøde briller, hvor konservatisme eller synspunkter der ligger til højre for midten typisk kun bruges som skældsord. Til det kan jeg kun sige: Festen er slut.”

2 Parternes synspunkter

2.1 [Klager]s synspunkter

[Klager] har anført, at han fejlagtigt beskyldes for at være en ”central figur” på højrefløjen. Endvidere beskyldes klager fejlagtigt for i samarbejde med den anholdte højreekstremist at have skrevet en rapport om venstreorienterede personer: ”Xerxes-rapport” http://www.uriasposten.net/archives/6994.

Klager har tidligere offentligt taget til orde mod den yderste voldelige venstrefløj, men har ikke været politisk aktiv de seneste otte år. Googler man ”[Klager]” er den anonyme, militante gruppe Redox eneste kilde, der påstår det modsatte. Oplysningerne stammer alene fra den anonyme hjemmeside redox.dk, som avisen ikke har forholdt sig kritisk overfor. Ekstra Bladet påstår, at Redox er en ”velfunderet” kilde, men bestrider ikke, at Redox er en del af den voldelige venstrefløj med eventuelle skadevoldende hensigter.

Avisen kunne uden videre have efterprøvet Redox’ oplysning om, hvem der har udfærdiget rapporten. Beskyldningerne kan være skadelige og farlige for klager, og der påhviler avisen en skærpet pligt til at kontrollere Redox’ påstande. Avisen har ikke gjort sit yderste for at forelægge klager de anonyme og usande påstande. Der er heller ingen presserende nyhedsmæssig grund til at inddrage klager i bladets dækning uden først at forelægge oplysningerne for klager. Avisen påstår, at klager ikke var til at opspore. Klagers adresse fremgår imidlertid af de gule sider.

Klager sendte den 12. januar 2011 et genmæle til avisen. I en anden e-mail sendt 13. januar 2011 til avisens chefredaktør (som klager dog ikke er i besiddelse af, da han ikke længere har adgang til sin gamle mailkonto), sendte han en genmæleanmodning, hvori chefredaktøren anmodedes om hjælp til at udforme en genmæletekst, hvis avisen fandt genmælet utilfredsstillende. Klager fik den 14. januar 2011 mulighed for at vende tilbage ”efter kl. 13”. Allerede efter én time og 22 minutter, kl. 14:22, indflettede avisen i en ny artikel det væsentligste i klagers genmæle (den oprindelige version, som klagers genmæle rettede sig mod, er ikke længere tilgængelig på nettet). Klager så først avisens e-mail sent samme aften.

Genmælet er indskrevet i en opdigtet, mistænkeliggørende sammenhæng. I artiklen hævder avisen på ny, at klager er en ”central figur på højrefløjen”, og at klager ”i øvrigt ikke ønsker at svare på spørgsmål om sagen”, hvilket ikke er korrekt. Disse oplysninger er medtaget for at så tvivl om troværdigheden af klagers genmæle. Angrebet mod klager blev bragt den 12. januar 2011, hvorfor udsagnet ”beskrev i går” ikke er korrekt. Beskyldningerne mod klager var heller ikke tilgængelige i få timer. De blev fjernet i nogle få timer, inden de på ny blev offentliggjort. Avisen kontaktede klager første gang ved e-mail af 14. januar 2011, og ikke ”i går” som avisen har oplyst i artiklen 14. januar.

2.2 Ekstra Bladets synspunkter

Ekstrabladet.dk har anført, at [Klager] ikke bliver sat i forbindelse med sigtelserne mod [Person A] i artiklen. I artiklen fremgår det, at [Person A] er ”tæt knyttet til den centrale figur på højrefløjen, [Klager], der var manden bag ”Xerxes-rapporten”.

[Klager] og [Person A] anses for tæt forbundne på den yderste højrefløj, idet [Person A] var den centrale kilde til rapporten. Han var tidligere tilknyttet det autonome miljø, men skiftede side til den yderste højrefløj. Oplysningen baserede sig først og fremmest på oplysninger fra researchkollektivet redox.dk, som avisens journalist samme aften flere gange var i kontakt med om sagen.

Avisen har ofte brugt Redox.dk som kilde på lige fod med andre kilder, da de, uanset politisk tilhørsforhold, har et meget grundigt kendskab til den yderste højrefløj, og deres synspunkter er velfunderede. Endvidere har Redox oplyst, at Redox er i besiddelse af den oprindelige rapport, og at [Klager] står bag rapporten. Rapporten var central i straffesagen mod politibetjenten, der blev dømt for omfattende misbrug af politiets registre i bestræbelserne på at samle oplysninger om autonome, anti-fascister og andre på venstrefløjen. Rapportens betydning for straffesagen fremgår af Københavns Byrets retsbog.

Klagers genmæletekst af 12. januar 2011 var langt mere vidtgående end begrænset til det nødvendige, som kræves i medieansvarslovens § 38. Da det ikke var muligt at få kontakt til de relevante personer og kilder i sagen på dette sene tidspunkt, fjernede avisen de to linjer, der omhandlede forbindelsen mellem klager og [Person A]. Den kortfattede oplysning lå således på nettet i få timer.

Efter [Klager]s henvendelse om aftenen den 12. januar 2011 forsøgte avisen flere gange at få kontakt til ham den 13. januar 2011 med henblik på at få en kommentar og bringe det ønskede genmæle. Klager havde ikke opgivet telefonnummer og besvarede ikke sine e-mails. Han var i øvrigt ikke til at opspore. Heller ikke den 14. januar 2011 var det muligt at få fat i klager, der ignorerede avisens e-mailhenvendelser.

Avisen bragte derfor klagers kommentarer fremsendt 12. januar 2011 i en opdateret artikel 14. januar. Her kom klager til orde i et omfang, der er mere vidtgående end kravene til et genmæle. Efter den opdaterede artikel henvendte klager sig igen med et nyt krav om genmæle, der heller ikke opfylder kravene i medieansvarsloven § 38. Dette genmæle har avisen ikke bragt, da klagers tidligere offentliggjorte kommentarer må anses for fyldestgørende.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Thomas Rørdam, Hans Peter Blicher, Lene Sarup og Marianne Druedahl.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at et medie skal udvise kildekritik over for nyhedskilderne, i særdeleshed når disses udsagn kan være farvet af personlig interesse eller skadevoldende hensigt, jf. punkt A.2.

Efter det oplyste lægges det til grund, at ekstrabladet.dk blandt andet baserede beskyldningerne mod klager i artiklerne den 12. og 14. januar 2011 på oplysninger indhentet fra Redox.dk, som må anses for særdeles kritisk indstillet over for personer på højrefløjen. Dette forhold gav avisen anledning til at udvise særlig agtpågivenhed over for oplysninger fra Redox, men anvendelsen af oplysninger fra Redox er ikke i sig selv tilstrækkeligt til at fastslå, at god presseskik er tilsidesat.

Der foreligger modstridende oplysninger om, hvorvidt klager er en central figur på højrefløjen og stod bag ”Xerxes-rapporten”. På grundlag af de begrænsede muligheder for at føre bevis for nævnet, kan nævnet ikke fastslå, om oplysningerne er rigtige. Nævnet finder imidlertid, at oplysningerne kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for klager, hvorfor de har skullet efterprøves i særlig grad inden offentliggørelsen, først og fremmest ved forelæggelse for [Klager]. Da ekstrabladet.dk hverken har fremlagt dokumentation for beskyldningernes rigtighed eller givet klager lejlighed til at kommentere oplysningerne inden offentliggørelsen den 12. januar 2011, udtaler nævnet sin kritik af ekstrabladet.dk og pålægger ekstrabladet.dk at offentliggøre kritikken som nedenfor bestemt.

Den 14. januar 2011 kl. 14.22 indsatte avisen opfølgningen ”[Klager]. Jeg bliver chikaneret” til artiklen ”Politiet: højreekstrem bag bombefabrik”. Pressenævnet finder, at avisen ikke kan forvente, at personer besvarer en e-mail sendt kl. 9.26 inden kl. 14.22 samme dag. Dette må særligt gælde, hvor journalisten som her har oplyst først at kunne træffes efter kl. 13.00. Da ekstrabladet.dk imidlertid bragte klagers kommentar fra e-mailen af 12. januar 2011 kl. 21.37, finder nævnet ikke grundlag for at udtale sin kritik af avisen for ikke at afvente klagers kommentar.

Det fremgår af medieansvarsloven § 36, stk. 1, at en anmodning om genmæle i massemedierne over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er bragt i et massemedie, skal tages til følge, medmindre oplysningerne rigtighed er utvivlsom.

Det følger af medieansvarslovens § 38, stk. 1, at et genmæles indhold i alt væsentligt skal være begrænset til de nødvendige faktiske oplysninger. Pressenævnet finder ikke grundlag for at afvise klagers genmæleanmodning af 16. januar 2011 i medfør lovens § 38, stk. 1, da anmodningen i det væsentlige vedrører faktiske forhold.

Som ovenfor nævnt kan Pressenævnet ikke tage stilling til, om oplysningerne er utvivlsomt rigtige. Da de er egnet til at påføre klager skade af betydning, er klager som udgangspunkt berettiget til at få bragt et genmæle. Under hensyn til, at klager er citeret for at afvise de fremførte påstande, og at nævnet har pålagt mediet at offentliggøre det ovenfor kritiserede forhold, finder nævnet imidlertid ikke grundlag for også at pålægge ekstrabladet.dk at bringe et genmæle.

Efter det oplyste var klager ikke bekendt med avisens henvendelse forud for offentliggørelsen af artiklen 12. januar 2011. Selv om oplysningen om, at klager ikke ønskede at besvare spørgsmål i sagen, ikke er korrekt, finder nævnet, at oplysningen ikke er egnet til at påføre ham skade af betydning. Klager er derfor ikke berettiget til at få bragt et genmæle heroverfor.

I medfør af medieansvarslovens § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af ekstrabladet.dk at offentliggøre følgende:

”Kritik fra Pressenævnet

[Underrubrik]

Pressenævnet har kritiseret ekstrabladet.dk for at omtale en person som en central figur på højrefløjen og som manden bag den såkaldte ’Xerxes-rapport” om det venstreradikale miljø, selv om der ikke var dokumentation herfor.

[brødtekst]

Ekstrabladet.dk bragte i januar artiklerne ”Talsmand for højregruppe anholdt” og ”Politiet: højreekstrem bag bombefabrik”.

Artiklerne beskrev blandt andet anholdelsen af talsmanden for Danmarks Nationale Front og den private efterretningsrapport om det venstreradikale miljø, ’Xerxes-rapporten’.

I den forbindelse var en mand omtalt som en central figur på højrefløjen, og som manden bag rapporten.

Manden har klaget til Pressenævnet.

Pressenævnet finder, at ekstrabladet.dk har tilsidesat god presseskik ved at bringe beskyldningerne uden at have dokumentation herfor og uden at give klager lejlighed til at kommentere oplysningerne inden offentliggørelsen af artiklen. Nævnet har derfor udtalt sin kritik af ekstrabladet.dk.

Pressenævnet har pålagt os at bringe ovennævnte meddelelse. Hele kendelsen kan læses på nævnets hjemmeside: pressenaevnet.dk, Kendelser, 11-70/34.”

Afgjort den 22. marts 2011