Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om den skattemæssige behandling af husdyrbesætninger

(Nedsættelse af satsen for nedskrivning)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om den skattemæssige behandling af husdyrbesætninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 919 af 2. december 1993, som ændret senest ved lov nr. 434 af 26. juni 1998, foretages følgende ændring:

1. § 2, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. I det beløb, der er opgjort efter stk. 1, kan der med virkning for opgørelsen af den skattepligtige indkomst i de enkelte indkomstår foretages en nedskrivning, som højst kan udgøre følgende procentdel af beløbet:

    Indkomstår pct.

    2000 28

    2001 24

    2002 20

    2003 og derefter 15.«

§ 2

    Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

    Stk. 2. Loven har virkning fra og med indkomståret 2000.

Givet på Christiansborg Slot, den 20. december 1999

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

    /Ole Stavad