Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 11-70/39

Resumé

Klager – en debatskribent – klagede over artiklen ”Ifølge lovgivningen er papirkister lovlige” i Ugeavisen Øboen.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Pressenævnet bemærker indledningsvis, at det ligger uden for nævnets kompetence at vurdere, om og i givet fald i hvilke situationer ligkister fremstillet af papir lovligt kan anvendes.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at angreb og svar, hvor det er rimeligt, bør bringes i sammenhæng og på samme måde, jf. punkt A.4.

Pressenævnet finder, at Ugeavisen Øboen ikke har tilsidesat god presseskik ved ikke at indhente klagers kommentarer til [Person A]s bemærkninger om oplysningerne i klagers debatindlæg ”Papirkister må ikke bruges i Danmark” af 4. januar 2011. Nævnet har herved lagt vægt på, at [Klager] måtte være forberedt på, at hans debatindlæg kunne føre til modindlæg med andre opfattelser og vurderinger.

I overensstemmelse med det almindelige princip om redaktørens ret til at redigere mediet var Ugeavisen Øboen endvidere berettiget til at afvise offentliggørelse af yderligere indlæg fra [Klager].

Det følger af medieansvarslovens § 36, stk. 1, at en anmodning om genmæle i massemedierne over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er blevet bragt i et massemedie, skal tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom.

Pressenævnet kan som ovenfor oplyst ikke tage stilling til, hvorvidt anvendelse af papirkister strider mod gældende lovgivning. Nævnet finder, at [Person A]s oplysninger under alle omstændigheder ikke er af en sådan karakter, at de er egnet til at påføre klager skade af betydning. [Klager] er derfor ikke berettiget til at få bragt et genmæle.

[Klager] har klaget til Pressenævnet over en artikel i Ugeavisen Øboen den 11. januar 2011, idet han mener, at god presseskik er tilsidesat. Klagen omfatter endvidere mediets afslag på at bringe klagers læserbrev som genmæle.

1 Sagsfremstilling

Forud for offentliggørelsen af den påklagede artikel bragte Ugeavisen Øboen den 4. januar 2011 læserbrevet ”Papirkister må ikke bruges i Danmark” skrevet af [Klager].

Ugeavisen Øboen bragte den 11. januar 2011 den påklagede artikel ”Ifølge lovgivningen er papirkister lovlige” med underoverskriften ”Konsulent fra Region Syddanmark afviser påstande fra [Klager] om at papirkister ikke må bruges i Danmark”. Af artiklen fremgik følgende:

”De måske kommende papirkister fra Dancof på Langeland må slet ikke bruges i Danmark, hverken til begravelse eller kremering.

Sådan lyder det fra [Klager], Søndenbro Mejeri, der i flere læserbreve i ØBOEN og i øvrigt på diverse debat-fora på internettet sår tvivl om seriøsiteten i Bendt Skovs projekt med at producere ligkister af genbrugspapir.

Bendt Skov, Illebølle, har fået tilsagn fra Vækstforum Syddanmark på godt 3,5 mio. kroner til at etablere denne ligkistefabrik på Langeland.

Ifølge [Klager] skal der ifølge reglerne bruges kister af enten træ eller spånplade. Det skulle fremgå af en deklaration fra Danske Krematoriers Landsforening.

Men denne udlægning afvises af [Person A], senior fondskonsulent hos Region Syddanmark. [Person A] fastslår, at der i Danmark ikke findes lovgivning, der hindrer en godkendelse af Dancof-kisterne. Ifølge [Person A] fastslås det i en bekendtgørelse kun, at kister hverken må være helt eller delvist fremstillet af plastic, og at det i øvrigt er krematoriets bestyrelse der afgør om kister er egnede til brænding. Desuden skal der over en kiste være mindst 1 meter jord.

- Dette betyder, at en kiste skal have en vis trykholdbarhed, men også at den skal være nedbrydelig. Dette er ikke det samme som at sige at kisten skal være lavet af træ, oplyser [Person A].

Heller ikke i cirkulæret om udførelse af ligbrænding har [Person A] fundet noget, der hindrer brugen af papirkister:

- Som vi ser Dancof-projektet er der ikke noget der taler for, at produktet ikke kan leve op til dansk lovgivning. [Klager] har fremført, at brancheorganisationen Danske Krematorier har et regelsæt, der foreskriver, at kister skal være udført i enten træ eller spånplader. Som man kan se, er der ikke noget i lovgivningen der kræver en så snæver afgrænsning. Formodningen taler derfor for, at Dancof vil kunne godkendes også til krematoriebrug, fortsætter [Person A].

For en sikkerheds skyld vil Region Syddanmark forhøre sig hos Teknologisk Institut.”

[Klager] klagede ved e-mail af 19. januar 2011 til ugeavisen, der den 25. januar 2011 afviste at bringe endnu et læserbrev, da det ifølge avisen ikke indeholdt nye synspunkter i forhold til læserbrevet af 4. januar 2011. Ugeavisen Øboen afviste også at bringe et genmæle.

Af Danske Krematoriers Landsforenings hjemmeside fremgår følgende om ”Kistedeklarationen” (dkl.dk/kistedeklarationen):

Formål

Deklarationen omfatter alle kister, der leveres til brænding på danske krematorier.

Formålet med godkendelse af kister egnet til brænding er at sikre, at brændingen af den enkelte kiste kan foretages på en sådan måde, at alle eksisterende krav til internt og eksternt miljø samt al øvrig gældende lovgivning kan overholdes.

Dette indebærer, at antændelse og forbrænding af kisten skal forløbe roligt og resulterer i en fuldt udbrændt aske.

Materialer

Til kistens bund, sider og låg kan anvendes enten massivtræ eller spånplader i kvaliteten E1 med en tykkelse på mindst 12 mm. Endvidere kan kisten indeholde en begrænset mængde af MDF-plade til sarg og lister samt en begrænset mængde af masonit til låget.”

2 Parternes synspunkter

2.1 [Klager]s synspunkter

[Klager] har anført, at Ugeavisen Øboen kun har spurgt den ene part, [Person A], Syddansk Vækstforum, i sagen. Efterfølgende har [Person A] givet klager ret i, at Dancof kisterne ikke kan godkendes ifølge Danske Krematoriers Landsforening.

[Klager] har videre anført, at ugeavisen hænger ham ud med navns nævnelse og med urette fremstiller hans synspunkter som urigtige. Påstandene om kisternes lovlighed dokumenteres ikke. Det afviste læserbrev var et svar på artiklens forkerte oplysninger og burde have været offentliggjort.

2.2 Ugeavisen Øboens synspunkter

Ugeavisen har anført, at man ikke har krav på genmæle over for vurderinger eller meningstilkendegivelser. Oplysningerne om ligkister af papir vedrører ikke [Klager] selv eller hans virksomhed. [Klager] ønsker alene genmæle i forhold til en vurdering, der fremsættes i artiklen, hvorfor han efter ugeavisens opfattelse ikke har krav på genmæle.

Ugeavisen har videre anført, at det er redaktørens ret at redigere avisen og beslutte, hvad der bringes i bladet. Ugeavisen Øboen er derfor ikke forpligtet til at bringe klagers læserbrev.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget: Thomas Rørdam, Hans Peter Blicher, Lars Lindskov og Marianne Druedahl.

Pressenævnet bemærker indledningsvis, at det ligger uden for nævnets kompetence at vurdere, om og i givet fald i hvilke situationer ligkister fremstillet af papir lovligt kan anvendes.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at angreb og svar, hvor det er rimeligt, bør bringes i sammenhæng og på samme måde, jf. punkt A.4.

Pressenævnet finder, at Ugeavisen Øboen ikke har tilsidesat god presseskik ved ikke at indhente klagers kommentarer til [Person A]s bemærkninger om oplysningerne i klagers debatindlæg ”Papirkister må ikke bruges i Danmark” af 4. januar 2011. Nævnet har herved lagt vægt på, at [Klager] måtte være forberedt på, at hans debatindlæg kunne føre til modindlæg med andre opfattelser og vurderinger.

I overensstemmelse med det almindelige princip om redaktørens ret til at redigere mediet var Ugeavisen Øboen endvidere berettiget til at afvise offentliggørelse af yderligere indlæg fra [Klager].

Det følger af medieansvarslovens § 36, stk. 1, at en anmodning om genmæle i massemedierne over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er blevet bragt i et massemedie, skal tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom.

Pressenævnet kan som ovenfor oplyst ikke tage stilling til, hvorvidt anvendelse af papirkister strider mod gældende lovgivning. Nævnet finder, at [Person A]s oplysninger under alle omstændigheder ikke er af en sådan karakter, at de er egnet til at påføre klager skade af betydning. [Klager] er derfor ikke berettiget til at få bragt et genmæle.

Afgjort den 22. marts 2011