Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning til bekendtgørelse om rengøring og desinfektion af transportmidler til klovbærende dyr

Indledning

Denne vejledning er information til transportvirksomheder og besætningsejere om rengøring og desinfektion af transportmidler, der anvendes til transport af klovbærende dyr, jf. bekendtgørelse om rengøring og desinfektion af transportmidler til klovbærende dyr

Formålet

Formålet med reglerne er at forebygge spredning af smitsomme husdyrsygdomme med transportmidler, der anvendes i forbindelse med transport af klovbærende dyr.

Enkle forholdsregler mod smittespredning

Rengøring og desinfektion af transportmidlet umiddelbart efter aflæsning af dyrene medvirker til at forebygge spredning af smitsomme husdyrsygdomme. Det er et krav, at rengøringen og desinfektionen foretages umiddelbart efter hver transport. Det betyder, at rengøringen og desinfektionen skal foretages straks på det nærmest mulige sted efter aflæsningen af dyrene.

Transportørerne skal føre optegnelser over den foretagne rengøring og desinfektion af transportmidler, hvorved det skriftligt dokumenteres, hvor og hvornår rengøring og desinfektion har fundet sted. Både dato og tidspunkt for rengøring og desinfektion skal fremgår af optegnelserne. Optegnelser kan være i papirform eller elektroniske, så længe de kan forevises fødevareregionen i forbindelse med kontrol.

Det er transportørens ansvar, at transportmidlerne rengøres og desinficeres efter reglerne, men det skal understreges, at besætningsejerne, som en del af de smittebeskyttende foranstaltninger for deres besætninger, også bør sikre sig, at de transportmidler, der afhenter dyr i deres besætninger er behørigt rengjorte. Det gælder for alle afhentninger af dyr, herunder afhentning til slagtning og levebrug, såvel i Danmark som ved udførsel til andre lande.

Pendulkørsel

Der er en enkel undtagelse fra reglen om, at transportmidlerne skal rengøres og desinficeres umiddelbart efter hver transport. Det drejer sig om de situationer, som falder under begrebet pendulkørsel.

Ved pendulkørsel forstås:

flere på hinanden følgende transporter af dyr mellem de samme to besætninger, der udføres inden for samme dag

flere på hinanden følgende transporter af dyr mellem én besætning og ét græsningsareal, der udføres inden for samme dag

flere på hinanden følgende transporter af dyr mellem de samme to græsningsarealer, der udføres inden for samme dag.

Med ’besætning’ menes en samling af dyr af samme dyreart, som anvendes til et bestemt formål, som er knyttet til en bestemt geografisk beliggenhed, og som har en ejer i form af en juridisk eller fysisk person. Begrebet dækker i denne sammenhæng ikke slagterier, samlesteder og lignende, hvor dyr opholder sig midlertidigt.

Begrebet ’samme dag’ skal opfattes bogstavelig, nemlig som døgnet med samme kalenderdato.

Der kan ikke foretages andre transporter ind i mellem transporterne i pendulkørslen, uden at der rengøres og desinficeres efter den almindelige regel.

Transportmidlet skal dog altid rengøres og desinficeres umiddelbart efter sidste transport i pendulkørslen og inden for samme dag.

Samhandel og import fra tredjelande

Der er krav om transportmidler, der har været anvendt til indførsel af klovbærende dyr fra andre EU lande eller fra tredjelande til Danmark, skal rengøres og desinficeres umiddelbart efter transporten på en af Fødevarestyrelsen godkendt rengørings- og desinfektionsplads.

Vejledningen finder anvendelse fra den 1. april 2010.

Fødevarestyrelsen, den 24. marts 2011

Stig Mellergaard

/ Louise Fisker