Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om særtransport

(ansøgning om særtransport)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 374 af 23. april 2007 om særtransport, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1457 af 11. december 2007, foretages følgende ændringer:

1. § 8, stk. 6, affattes således:

»Stk. 6. For blokvogn, hvor godset udgør forbindelsen mellem blokvognsmodulet bagest og det trækkende køretøj, skal det trækkende køretøjs sammenkobling med det ubelæssede blokvognsmodul være godkendt af en synsvirksomhed, medmindre blokvognsmodulet kan sammenkobles synsfrit med lastbil, jf. stk. 4.«

2. § 9, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»Lastbil, traktor og motorredskab, der godkendes som trækkraft for blokvogn, skal opfylde de almindelige for lastbil henholdsvis traktor og motorredskab gældende bestemmelser.«

3. § 19, stk. 2 affattes således:

»Stk. 2. Ansøgning skal indgives til politiet. Se vejledning på www.politi.dk.«

4. I § 40, stk. 1 og 4, ændres »Færdselsstyrelsen« til: »Trafikstyrelsen«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft 1. juni 2011.

Trafikstyrelsen, den 3. maj 2011

Carsten Falk Hansen

/ Ib Rasmussen