Den fulde tekst

Ændringsforslag stillet den 25. marts 2011

Ændringsforslag

til 3. behandling af

Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love

(Opfølgning på harmoniseringen af selskabers aktieafkastbeskatning m.v.)

[af skatteministeren (Troels Lund Poulsen)]

Til § 1

Af skatteministeren:

1) Efter nr. 21 indsættes som nyt nummer:

»01. Efter § 39 B indsættes:

»§ 40. Henstandsbeløbet efter § 39 A nedskrives med den skat, som personen har betalt på aktier medtaget i beholdningsoversigten som følge af selskabsskattelovens § 5, stk. 5, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 3, nr. 1, litra c. Saldoen nedskrives, når skatten er betalt. Saldoen kan ikke nedskrives til mindre end 0 kr.««

[Samspillet mellem udbyttebeskatningen ved flytning af ledelsens sæde og fraflytningsbeskatningen i aktieavancebeskatningslovens §§ 38-39 B justeres, således at der ikke opstår utilsigtet dobbeltbeskatning]

Til § 8

2) Efter nr. 12 indsættes som nyt nummer:

»01. I § 5, stk. 5, indsættes som 2. pkt.:

»Skattebetalingen efter 1. pkt. for en fysisk person, jf. aktieavancebeskatningslovens § 16, stk. 3, nr. 1, litra c, nedsættes, i det omfang den fysiske person har betalt skat af gevinst og tab på aktierne i selskabet som følge af aktieavancebeskatningslovens §§ 38 og 39 A.««

[Samspillet mellem udbyttebeskatningen ved flytning af ledelsens sæde og fraflytningsbeskatningen i aktieavancebeskatningslovens §§ 38-39 B justeres, således at der ikke opstår utilsigtet dobbeltbeskatning]

Til § 14

3) Efter stk. 9 indsættes som nyt stykke:

»Stk. 10. § 1, nr. 01, og § 8, nr. 9, 01 og 12, har virkning fra og med den 11. marts 2011.«

Stk. 10-15 bliver herefter stk. 11-16.

[Konsekvensændring som følge af ændringsforslag nr. 1 og 2]

4) Stk. 16, der bliver stk. 17, udgår.

[Konsekvensændring som følge af ændringsforslag nr. 3]

Bemærkninger

Til nr. 1 og 2

I lovforslagets § 8, nr. 12, (som optrykt efter 2. behandling) foreslås en ændring af selskabsskattelovens § 5, stk. 5, hvorved der kan ske udbyttebeskatning af »likvidationsprovenuet« ved flytning af ledelsens sæde hos følgende aktionærer:

1) Selskaber, der ejer mindst 10 pct. af aktiekapitalen i det selskab, hvor ledelsens sæde flyttes, når udlodningen omfattes af selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra c.

2) Selskaber, der ejer mindre end 10 pct. af aktiekapitalen, der er skattepligtige af udbytter, jf. selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra c, og som har bestemmende indflydelse i det selskab, hvor ledelsens sæde flyttes. Dette gælder dog ikke, hvis selskabsaktionæren er hjemmehørende i en stat, der er medlem af EU eller EØS, og udbyttebeskatningen skulle være frafaldet eller nedsat efter bestemmelserne i direktiv 90/435/EØF eller en dobbeltbeskatningsoverenskomst med den pågældende stat, hvis der havde været tale om datterselskabsaktier.

3) Fysiske personer, der er hjemmehørende uden for EU/EØS, og som har bestemmende indflydelse i det selskab, hvor ledelsens sæde flyttes, jf. ligningslovens § 2.

I aktieavancebeskatningslovens §§ 38-39 B findes der imidlertid allerede værnsregler (fraflytterbeskatningsreglerne), der skal sikre beskatningen af fysiske personer, der er aktionærer, og som fraflytter Danmark. Det fremgår af disse regler, at aktierne anses for realiseret ved fraflytningen fra Danmark. Gevinst og tab vedrørende aktierne opgøres på fraflytningstidspunktet. Der gives imidlertid henstand med betalingen af den beregnede skat, hvis det ønskes.

Henstandsbeløbet forfalder til betaling efter reglerne i aktieavancebeskatningslovens § 39 A, stk. 2-10. Betalingen forfalder eksempelvis, hvis der udloddes udbytter til aktionæren og den samlede faktiske danske og udenlandske beskatning er mindre end den, aktionæren ville have betalt, hvis aktionæren fortsat havde været hjemmehørende i Danmark. I givet fald forfalder forskellen mellem de to beløb til betaling, og henstandsbeløbet nedskrives med det betalte beløb.

De to regelsæt overlapper imidlertid delvis hinanden. Fysiske personer med bestemmende indflydelse i selskabet, som flytter (eller er flyttet) til et land uden for EU/EØS, kan således blive beskattet efter begge værnsregler, hvis selskabsledelsens sæde også flyttes til udlandet. Dette medfører en utilsigtet dobbeltbeskatning.

Det foreslås, at denne utilsigtede dobbeltbeskatning fjernes med dette ændringsforslag.

Det foreslås derfor i aktieavancebeskatningslovens § 40, at henstandsbeløbet efter fraflytningsbeskatningsreglerne nedskrives med den skat, som personen betaler eller har betalt som følge af selskabsskattelovens § 5, stk. 5, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 3, nr. 1, litra c, på de pågældende aktier. Det foreslås samtidig, at saldoen nedskrives, når skatten er betalt, og at saldoen ikke kan nedskrives til mindre end 0 kr.

Dette forslag skal forhindre dobbeltbeskatning i de tilfælde, hvor den fysiske person har fået henstand med avancebeskatningen efter aktieavancebeskatningslovens § 38, og hvor ledelsens sæde flyttes, inden henstandsbeløbet er betalt (fuldt ud).

Hvis den fysiske person har betalt fraflytteravancebeskatning (helt eller delvis) inden flytningen af ledelsens sæde, nedsættes beskatningen af den fysiske person efter selskabsskattelovens § 5, stk. 5, jf. aktieavancebeskatningslovens § 16, stk. 3, nr. 1, litra c, i det omfang den fysiske person har betalt skat af gevinst og tab på aktierne i selskabet som følge af aktieavancebeskatningslovens §§ 38 og 39 A. Bestemmelsen finder alene anvendelse for den del af den beregnede skat efter aktieavancebeskatningslovens § 38, hvor skatten er betalt.

Eksempel:

En fysisk person er tidligere flyttet fra Danmark til Schweiz. Den fysiske person har en henstandssaldo på oprindelig 28, som alene vedrører aktier i selskabet X. Henstandssaldoen er delvis betalt som følge af udbytteudlodninger fra selskab X, således at den nu er på 21,5. Der er med andre ord betalt 6,5 af den oprindelig beregnede avanceskat på aktierne i selskabet.

Ledelsens sæde i selskab X flyttes nu ligeledes til Schweiz. Likvidationsprovenuet ved flytningen af ledelsens sæde er på 100. Udbyttebeskatningen er efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Schweiz (fra og med 2011) maksimeret til 15 pct. Beskatningen efter selskabsskattelovens § 5, stk. 5, 1, pkt., kan derfor opgøres til 15. Denne beskatning nedbringes efter 2. pkt. i selskabsskattelovens § 5, stk. 5, med den betalte skat efter fraflytningsbeskatningsreglerne til (15-6,5) 8,5.

Udbyttebeskatningen på 8,5 nedbringer henstandssaldoen til (21,5-8,5) 13.

Til nr. 3 og 4

Der er tale om konsekvensændringer som følge af ændringsforslag nr. 1 og 2.