Den fulde tekst

Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven og selskabsskatteloven

(Opfølgning på pinsepakken m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 638 af 2. august 1999, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, nr. 8, ændres »§ 12« til: »§§ 11 A eller 12«.

2. I § 2, stk. 3, nr. 14 og 15, § 25, § 35, stk. 3, og § 37 ændres »realrenteafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 726 af 4. september 1995 med senere ændringer« til: »realrenteafgiftsloven«, i § 35, stk. 4, nr. 2, § 36, stk. 1-3, 5 og 6, og § 38 ændres »realrenteafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 726 af 4. september 1995 med senere ændringer,« til: »realrenteafgiftsloven«, og i § 39 ændres »realrenteafgiftslovens kapitel 1 og 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 726 af 4. september 1995 med senere ændringer« til: »realrenteafgiftslovens kapitel 1 og 2«.

3. I § 4, stk. 2, 1. pkt., ændres »er udbytter og kursgevinst eller -tab omfattet af § 2, stk. 1, nr. 4« til: »er kursgevinst eller -tab omfattet af § 2, stk. 1, nr. 4«.

4. I § 4, stk. 2, indsættes efter 1. pkt.:

»Kurstab er dog ikke fradragsberettiget efter reglerne i dette kapitel, i det omfang kurstabet modsvarer udbytte, som ikke er skattepligtigt efter reglerne i dette kapitel, jf. 7. pkt.«.

5. I § 4, stk. 4, ændres »Finanstilsynets bekendtgørelse om investeringsforeningers adgang til at anbringe midler i finansielle instrumenter samt indgå terminsforretninger« til: »Finanstilsynets bekendtgørelse om investeringsforeningers og specialforeningers anvendelse af afledte instrumenter«.

6. I § 7, stk. 1, 2. pkt., ændres »passiverne ifølge årsregnskabet med tillæg af den udgiftsførte skat af årets afkast« til: »passiverne ifølge årsregnskabet med tillæg af betalt acontoskat, jf. § 20, stk. 1, og fradrag af afsat tilgodehavende endelig skat, jf. § 22, stk. 1«.

7. I § 7, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »hensættelser«: »og passiver«.

8. I § 7, stk. 4, stk. 6 og stk. 7, nr. 2, ændres henholdsvis 2 steder, 3 steder og 1 sted »§ 16, stk. 7« til: »§ 16, stk. 3«.

9. I § 7, stk. 7, nr. 1, ændres »som de i § 16, stk. 3, nr. 1, nævnte skattepligtige var i besiddelse af ved udgangen af 1982« til: »som livsforsikringsvirksomheder og pensionskasser, der er omfattet af lov om forsikringsvirksomhed, Arbejdsmarkedets Tillægspension og Lønmodtagernes Dyrtidsfond var i besiddelse af ved udgangen af 1982«.

10. I § 7, stk. 9, indsættes efter 2. pkt.:

»Stk. 8, 1. pkt., finder tilsvarende anvendelse.«

11. I § 7 indsættes efter stk. 9 som stk. 10:

»Stk. 10. Nedsættelse af beskatningsgrundlagene efter stk. 1-9 foretages sideordnet med nedsættelse af beskatningsgrundlagene efter §§ 15 og 16. Den samme hensættelse kan dog alene anvendes til nedsættelse af beskatningsgrundlaget én gang.«

12. I § 8, stk. 1, nr. 2, indsættes efter »jf. § 2, stk. 3, nr. 1 og 3«: », i foreninger, der ikke oppebærer formueafkast som nævnt i nr. 1«.

13. § 8, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Skattepligtige efter § 1, stk. 1, skal ikke medregne afkast af aktier og andele i selskaber, hvori den skattepligtige direkte eller indirekte ejer 25 pct. eller mere af aktie- eller andelskapitalen (datterselskaber), for den periode, hvor § 9, stk. 1, finder anvendelse, eller hvis datterselskabet selv er skattepligtigt efter denne lov. En flerhed af skattepligtige efter § 1, stk. 1, der udøver virksomhed på grundlag af fælles aftale, anses i denne relation for at udgøre ét selskab.«

14. § 9 affattes således:

»§ 9. Skattepligtige efter § 1, stk. 1, (moderselskabet), der direkte eller indirekte ejer 25 pct. eller mere af aktie- eller andelskapitalen i et selskab (datterselskabet), hvis virksomhed i væsentlig grad består i investering i fast ejendom eller er af finansiel karakter, skal ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget efter kapitel 2 henholdsvis kapitel 3 medregne den del af datterselskabets beskatningsgrundlag, der svarer til den gennemsnitlige andel af datterselskabets aktie- eller andelskapital, som moderselskabet har ejet i indkomståret. En flerhed af skattepligtige efter § 1, stk. 1, der udøver virksomhed på grundlag af fælles aftale, anses i denne relation for at udgøre ét selskab. Overskud eller underskud ved drift af fast ejendom som nævnt i § 2, stk. 1, nr. 7, og overskud eller underskud ved drift af virksomhed som nævnt i § 2, stk. 1, nr. 8, bortset fra overskud eller underskud af finansierings- og investeringsvirksomhed, opgøres efter reglerne i § 13, stk. 2. Formueafkast af aktiver og passiver i finansierings- og investeringsvirksomheder medregnes efter de for det enkelte aktiv eller passiv i denne lov fastsatte regler. Der medregnes kun beskatningsgrundlag for den periode, hvori ejerbetingelsen er opfyldt, og kun såfremt datterselskabet ikke selv er skattepligtigt efter denne lov. Ejer et datterselskab, der selv er skattepligtigt efter denne lov, direkte eller indirekte 25 pct. eller mere af aktie- eller andelskapitalen i et selskab, medregnes dette selskabs beskatningsgrundlag i videst muligt omfang hos datterselskabet. En eventuel resterende del af selskabets beskatningsgrundlag medregnes hos moderselskabet.

    Stk.2. Datterselskabets virksomhed anses for i væsentlig grad at bestå i investering i fast ejendom eller at være af finansiel karakter, hvis mindst 331/3 pct. af dets indtægter stammer fra investering i fast ejendom eller fra finansiel virksomhed eller forsikringsvirksomhed, eller hvis handelsværdien af dets faste ejendommme eller finansielle aktiver udgør mindst 331/3 pct. af handelsværdien af selskabets samlede aktiver. Ved denne bedømmelse ses bort fra indkomst fra og værdi af aktier og obligationer m.v., af hvilke gevinst og tab løbende medregnes ved opgørelsen af datterselskabets skattepligtige indkomst (lagerprincippet), forudsat at datterselskabet ikke er omfattet af bestemmelserne i selskabsskattelovens § 32, og indkomst fra og værdi af aktier og fast ejendom, i det omfang skattefrie avancer i medfør af selskabsskattelovens § 13, stk. 8-13, anses for medgået til udbetalinger til de forsikrede, til hensættelser og til skat efter denne lov. Dette gælder dog ikke, såfremt moderselskabet indgår i en sambeskatning, jf. selskabsskattelovens § 31, der ikke omfatter moderselskabets datterselskaber. Der ses endvidere bort fra indkomst fra og værdi af aktier i selskaber, hvori datterselskabet direkte eller indirekte ejer 25 pct. eller mere af aktie- eller andelskapitalen. I stedet inddrages indkomst og formue i de pågældende selskaber forholdsmæssigt efter datterselskabets direkte eller indirekte ejerandele.

    Stk. 3. Ved opgørelsen af datterselskabets beskatningsgrundlag efter kapitel 2 henholdsvis kapitel 3 for en periode, hvori ejerbetingelsen for inddragelse under beskatning efter stk. 1 er opfyldt, kan der foretages fradrag for et beløb svarende til det beløb, hvormed for samme periode summen af driftsudgifter, hensættelser m.v., som er fradragsberettigede efter skattelovgivningens almindelige regler, uden at være fradragsberettigede efter reglerne i denne lov, overstiger de samlede indtægter, som er skattepligtige efter skattelovgivningens almindelige regler uden at være skattepligtige efter reglerne i denne lov. For udenlandske forsikringsselskaber skal hensættelser til dækning af forpligtelserne over for de forsikrede opgøres efter de regler, der gælder for tilsvarende danske forsikringsselskaber. Er fradragsbeløbet mindre end datterselskabets beskatningsgrundlag efter kapitel 2 og 3 før fradrag, fordeles fradraget forholdsmæssigt. Overstiger fradragsbeløbet datterselskabets beskatningsgrundlag efter kapitel 2 og 3 før fradrag, kan den overskydende del af beløbet fradrages ved opgørelsen af datterselskabets beskatningsgrundlag for efterfølgende perioder. Fradrag skal ske i den tidligst mulige periode.

    Stk. 4. Indkomstskatter betalt af datterselskabet, der forholdsmæssigt kan henføres til den del af datterselskabets beskatningsgrundlag, der medregnes ved moderselskabets indkomstopgørelse efter denne lov, kan fradrages i skatterne efter kapitel 2 henholdsvis kapitel 3, dog højst med et beløb svarende til skatten af beskatningsgrundlaget i datterselskabet. Hvis moderselskabet indgår i en sambeskatning, jf. selskabsskattelovens § 31, der ikke omfatter datterselskabet, og moderselskabets skattepligtige indkomst er negativ, kan som indkomstskatter betalt af datterselskabet, jf. 1. pkt., højst medregnes et beløb svarende til den beregnede indkomstskat af summen af moderselskabets skattepligtige indkomst og den del af datterselskabets skattepligtige indkomst, der svarer til den gennemsnitlige ejerandel i indkomståret. I tilfælde, hvor flere datterselskaber er omfattet af bestemmelsen i 2. pkt., kan som indkomstskat betalt af disse datterselskaber højst medregnes et beløb svarende til den beregnede indkomstskat af summen af moderselskabets skattepligtige indkomst og den del af hvert af disse datterselskabers skattepligtige indkomster, der svarer til den gennemsnitlige ejerandel i indkomståret. Den beregnede indkomstskat, jf. 3. pkt., fordeles mellem datterselskaberne efter forholdet mellem den medregnede del af datterselskabets skattepligtige indkomst og summen af de medregnede dele af datterselskabernes skattepligtige indkomster. I tilfælde, hvor datterselskabet er sambeskattet med andre datterselskaber, jf. selskabsskattelovens § 31, finder 1. og 2. pkt. tilsvarende anvendelse på indkomstskatter, der er betalt af sambeskatningsindkomsten. Hvis et moderselskab i medfør af stk. 9 skal medregne fortjeneste på aktiver og passiver i et datterselskab, nedsættes moderselskabets skat efter kapitel 2 henholdsvis kapitel 3 med halvdelen af den forholdsmæssige del af den indkomstskat, der kunne være pålignet datterselskabet af gevinst på aktiver og passiver, såfremt datterselskabet havde afstået aktiverne og passiverne på samme tidspunkt. Aktiver og passiver som nævnt i stk. 9 anses ved opgørelsen af den indkomstskat, der kunne være pålignet datterselskabet, for anskaffet henholdsvis afstået til de i stk. 9 nævnte handelsværdier. Fradraget skal dog ikke kunne overstige halvdelen af den del af moderselskabets skat efter kapitel 2 henholdsvis kapitel 3, som forholdsmæssigt falder på gevinst på aktiver og passiver i datterselskabet, der er medregnet ved opgørelsen af moderselskabets beskatningsgrundlag efter kapitel 2 henholdsvis kapitel 3. Ligningslovens § 33, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse.

    Stk. 5. Moderselskabet fører for hvert datterselskab, der er inddraget under beskatning efter stk. 1, en konto for skatter efter kapitel 2 henholdsvis kapitel 3 af gevinst eller tab på aktiver og passiver, der ved beskatning efter denne lov opgøres efter reglerne i § 13, stk. 3 (lagerprincippet). På kontoen indgår den del af moderselskabets skat efter kapitel 2 henholdsvis kapitel 3, der svarer til skatten af gevinst på aktiver og passiver i datterselskabet, og som der ikke er givet fradrag for efter stk. 4, 1. pkt. Overstiger den forholdsmæssige andel af datterselskabets indkomstskat opgjort efter stk. 4, 1. pkt., der svarer til skatten af gevinst på aktiver og passiver, den forholdsmæssige andel af moderselskabets skat efter kapitel 2 henholdsvis kapitel 3 af gevinst på de samme aktiver og passiver, kan det overskydende beløb, der kan rummes inden for saldoen, fradrages i moderselskabets øvrige skat efter kapitel 2 henholdsvis kapitel 3. Saldoen nedsættes med det fradragne beløb. Kan et fradragsberettiget beløb ikke rummes i moderselskabets øvrige skat efter kapitel 2 henholdsvis kapitel 3, udbetales beløbet kontant. Hvis der er tab på aktiver, beregnes en negativ skat, der fragår i saldoen. Hvis et moderselskab i medfør af stk. 9 skal medregne fortjeneste på aktiver og passiver og halvdelen af den forholdsmæssige andel af datterselskabets indkomstskat opgjort efter stk. 4, 3. pkt., af gevinst på aktiver og passiver overstiger halvdelen af den forholdsmæssige andel af moderselskabets skat efter kapitel 2 henholdsvis kapitel 3 af gevinst på de samme aktiver og passiver, kan det overskydende beløb, der kan rummes inden for saldoen, fradrages i moderselskabets øvrige skat efter kapitel 2 henholdsvis kapitel 3. 4.-6. pkt. finder tilsvarende anvendelse.

    Stk. 6. Moderselskabet kan ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget efter kapitel 2 henholdsvis kapitel 3 vælge at se bort fra negativt beskatningsgrundlag hidrørende her fra landet eller fra fremmed stat, Færøerne eller Grønland, herunder et til negativ skat fremført fra tidligere år, jf. § 18, svarende negativt beskatningsgrundlag. Der ses bort fra så stor en del af det negative beskatningsgrundlag, at beskatningsgrundlaget efter kapitel 2 henholdsvis kapitel 3 svarer til det samlede positive formueafkast, der er omfattet af lempelsen efter stk. 4. Det beløb, der ses bort fra, omregnes til negativ skat og fradrages efter reglerne i § 18.

    Stk. 7. Stk. 4-6 finder ikke anvendelse, hvis datterselskabet er sambeskattet med moderselskabet, jf. selskabsskattelovens § 31. I stedet finder § 14, stk. 2, og § 19, stk. 1-4, anvendelse.

    Stk. 8. Afkast af aktier i datterselskabet medregnes ikke ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget for den periode, hvor stk. 1 finder anvendelse. Endvidere ses der ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget for denne periode bort fra fordringer og gæld mellem moderselskabet og datterselskabet.

    Stk. 9. Aktiver og passiver i et datterselskab, der inddrages under beskatning efter stk. 1, anses ved beskatning efter stk. 1 for anskaffet til handelsværdien på tidspunktet for inddragelsen. Aktiver og passiver i et datterselskab, der udgår af beskatning efter stk. 1, anses ved beskatning efter stk. 1 for afstået til handelsværdien på det tidspunkt, hvor datterselskabet udgår af beskatningen efter stk. 1.«

15. I § 11 ændres »de i her i landet tegnede forsikringer« til: »de forsikringer, der er tegnet her i landet«.

16. I § 11 indsættes efter stk. 1 som stk. 2:

»Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse på livsforsikringsselskaber og forsikringsselskaber, der udelukkende udbyder forsikringer eller pensionskasseordninger, der er omfattet af pensionsbeskatningslovens §§ 53 A eller 53 B, eller forsikringer, der ikke er omfattet af pensionsbeskatningsloven, og som alene kan komme til udbetaling i tilfælde af den forsikredes sygdom, invaliditet eller død inden forsikringens aftalte udløbstidspunkt, såfremt det aftalte udløbstidspunkt ikke ligger senere end første policedag efter den forsikredes fyldte 80. år.«

17. I § 13, stk. 3, indsættes efter 4. pkt.:

»Likvidationsprovenu, der udloddes fra aktieselskaber, anpartsselskaber, andelsselskaber, investeringsforeninger m.v. i det kalenderår, hvori selskabet endeligt opløses, anses som salgssum.«

5.-7. pkt. bliver herefter 6.-8. pkt.

18. I § 13, stk. 3, indsættes efter 6. pkt., der bliver 7. pkt.:

»Aktier m.v. i selskaber, der inddrages under beskatning efter § 9, anses ved beskatning efter § 3 eller § 8 for afstået til handelsværdien på tidspunktet for inddragelsen. Aktier m.v. i selskaber, der udgår af beskatningen efter § 9, anses ved beskatningen efter § 3 eller § 8 for anskaffet til handelsværdien på det tidspunkt, hvor selskabet udgår af beskatningen efter § 9.«

19. I § 14, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »indkomståret efter denne lov«: »efter fradrag af underskud fra tidligere indkomstår, jf. ligningslovens § 15«.

20. I § 14, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:

»Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst tages ikke hensyn til indkomst hos selskaber, som livsforsikringsselskabet er sambeskattet med, jf. selskabsskattelovens § 31, jf. dog stk. 2.«

2.-4. pkt. bliver herefter 3.-5. pkt.

21. § 14, stk. 1, 4. pkt., der bliver 5. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Ved beregningen af nedsættelsen af beskatningsgrundlagene efter 3. henholdsvis 4. pkt. indgår negativt skattepligtigt formueafkast efter kapitel 2 eller kapitel 3 eller negativt afkast, der ikke er skattepligtigt efter denne lov, med 0 såvel ved opgørelsen af det skattepligtige formueafkast som ved opgørelsen af det samlede formueafkast. Ved opgørelsen af det samlede formueafkast finder reglerne i denne lov tilsvarende anvendelse ved opgørelsen af afkast, der ikke er skattepligtigt efter denne lov.«

22. § 14, stk. 2, 2. pkt., affattes således:

»Som skattepligtig indkomst anvendes summen af livsforsikringsselskabets skattepligtige indkomst og en til den andel, der skal medregnes ved beskatningen efter § 9, svarende forholdsmæssig andel af de sambeskattede datterselskabers skattepligtige indkomst.«

23. § 14, stk. 3, ophæves.

Stk. 4 bliver herefter stk. 3.

24. I § 14, stk. 4, der bliver stk. 3, ændres »Stk. 1-3« til: »Stk. 1 og 2«.

25. I § 14 indsættes efter stk. 4, der bliver stk. 3, som nyt stykke:

»Stk. 4. Nedsættelse af beskatningsgrundlagene efter stk. 1-3 foretages efter nedsættelse af beskatningsgrundlagene efter §§ 7, 15 og 16.«

26. I § 15, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »pensionsbeskatningslovens §§ 53 A eller 53 B«: »eller forsikringer, der ikke er omfattet af pensionsbeskatningsloven, og som alene kan komme til udbetaling i tilfælde af den forsikredes sygdom, invaliditet eller død inden forsikringens aftalte udløbstidspunkt, såfremt det aftalte udløbstidspunkt ikke ligger senere end første policedag efter den forsikredes fyldte 80. år«.

27. I § 15, stk. 1, 2. pkt., ændres »passiverne ifølge årsregnskabet med tillæg af den udgiftsførte skat af årets afkast« til: »passiverne ifølge årsregnskabet med tillæg af betalt acontoskat, jf. § 20, stk. 1, og fradrag af afsat tilgodehavende endelig skat, jf. § 22, stk. 1«.

28. I § 15, stk. 2, 2. pkt., indsættes efter »pensionsbeskatningslovens §§ 53 A eller 53 B«: »eller forsikringer, der ikke er omfattet af pensionsbeskatningsloven, som nævnt i stk. 1, 1. pkt.,«.

29. § 15, stk. 3, 2. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Beskatningsgrundlaget nedsættes med den procentdel, der svarer til forholdet mellem passiverne for de pågældende forsikrings- og pensionsaftaler og passiverne ifølge årsregnskabet med tillæg af betalt acontoskat, jf. § 20, stk. 1, og fradrag af afsat tilgodehavende endelig skat, jf. § 22, stk. 1. Stk. 2 finder tilsvarende anvendelse.«

30. I § 15, stk. 4, 2. pkt., ændres »passiverne ifølge årsregnskabet med tillæg af den udgiftsførte skat af årets afkast« til: »passiverne ifølge årsregnskabet med tillæg af betalt acontoskat, jf. § 20, stk. 1, og fradrag af afsat tilgodehavende endelig skat, jf. § 22, stk. 1«.

31. I § 15, stk. 5, 1. pkt., ændres »og hvis ejer ikke er omfattet af kildeskattelovens § 1« til: »og hvis ejer ikke er skattepligtig efter kildeskattelovens § 1, eller hvis ejer er skattepligtig efter kildeskattelovens § 1, men efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst er hjemmehørende i en fremmed stat, på Færøerne eller i Grønland«.

32. I § 15, stk. 5, indsættes efter 2. pkt.:

»Ejeren af forsikringen skal på opfordring fra livsforsikringsselskabet afgive erklæring om, hvorvidt den pågældende er skattepligtig til Danmark, jf. 1. pkt.«.

33. I § 15 indsættes efter stk. 5 som nye stykker:

»Stk. 6. § 7, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse ved opgørelsen af de hensættelser og passiver, der er nævnt i stk. 1-5.

    Stk. 7. Nedsættelse af beskatningsgrundlagene efter stk. 1-5 foretages sideordnet med nedsættelse af beskatningsgrundlagene efter §§ 7 og 16. Den samme hensættelse kan dog alene anvendes til nedsættelse af beskatningsgrundlaget én gang.«

34. I § 16, stk. 1, 1. pkt., udgår », jf. stk. 2-7«.

35. I § 16, stk. 1, 2. pkt., ændres »passiverne ifølge årsregnskabet med tillæg af den udgiftsførte skat af årets afkast« til: »passiverne ifølge årsregnskabet med tillæg af betalt acontoskat, jf. § 20, stk. 1, og fradrag af afsat tilgodehavende endelig skat, jf. § 22, stk. 1«.

36. § 16, stk. 2, 3. pkt., affattes således:

»Afkastprocenten beregnes ud fra kurserne på selskabets børsnoterede obligationer, bortset fra indeksobligationer, konvertible obligationer og præmieobligationer, ved udgangen af indkomståret, idet kurserne reguleres efter stk. 3.«

37. § 16, stk. 3-6, ophæves.

Stk. 7 bliver herefter stk. 3.

38. I § 16, stk. 7, der bliver stk. 3, affattes 1. pkt. således:

»De årlige urealiserede ændringer i kursværdien som følge af forkortelse af restløbetiden på obligationer, pantebreve og andre fordringer i danske kroner opgøres på grundlag af anskaffelsessummen.«

39. I § 16 indsættes efter stk. 7, der bliver stk. 3, som nye stykker:

»Stk. 4. § 7, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse ved opgørelsen af de i stk. 1 nævnte hensættelser og passiver.

    Stk. 5. Nedsættelse af beskatningsgrundlagene efter stk. 1 foretages sideordnet med nedsættelse af beskatningsgrundlagene efter §§ 7 og 15. Den samme hensættelse kan dog alene anvendes til nedsættelse af beskatningsgrundlaget én gang.«

40. I § 17 indsættes efter stk. 4 som stk. 5:

»Stk. 5. Er den overdragende og den fortsættende institution skattepligtige efter såvel denne lov som selskabsskatteloven, og gennemføres en overdragelse som nævnt i stk. 1, nr. 1-4, efter reglerne i fusionsskatteloven, skal overdragelsen tillige ske efter reglerne i stk. 2-4. Det er en betingelse for at anvende reglerne i stk. 2-4 på en overdragelse som nævnt i stk. 1, nr. 1-4, mellem institutioner, der er skattepligtige efter såvel denne lov som selskabsskatteloven, at overdragelsen tillige sker efter fusionsskattelovens regler.«

41. Efter § 17 indsættes som § 17 a:

»§ 17 a. Selskabsskattelovens § 4, stk. 5, finder tilsvarende anvendelse ved en skattepligtig institutions skattepligtige overdragelse af en virksomhed til et nystiftet datterselskab, hvori institutionen bliver ejer af samtlige aktier eller anparter. Er institutionen skattepligtig efter såvel denne lov som selskabsskatteloven, skal overdragelsen tillægges skattemæssig virkning fra samme dato i relation til denne lov og til selskabsskatteloven.

    Stk. 2. Selskabsskattelovens § 8 A finder tilsvarende anvendelse ved skattepligtig fusion af institutioner, der er skattepligtige efter denne lov. Er institutionerne skattepligtige efter såvel denne lov som selskabsskatteloven, skal fusionen tillægges skattemæssig virkning fra samme dato i relation til denne lov og til selskabsskatteloven.«

42. I § 18, stk. 1, 2. pkt., ændres »kapitel 2 og kapitel 3« til: »kapitel 2 og dernæst i skat efter kapitel 3«.

43. I § 18, stk. 2, 2. pkt., ændres »kapitel 3 og kapitel 2« til: »kapitel 3 og dernæst i skat efter kapitel 2«.

44. § 19 affattes således:

»§ 19. Skat betalt til fremmed stat, Færøerne eller Grønland kan fradrages i skat efter kapitel 2 henholdsvis kapitel 3 efter reglerne i ligningslovens § 33, stk. 1 og 2. Hele den i Danmark beskattede indkomst, jf. ligningslovens § 33, stk. 1, 2. pkt., opgøres som det beskatningsgrundlag, der svarer til skatten efter kapitel 2 henholdsvis kapitel 3 efter fradrag af eventuel negativ skat, jf. § 18.

    Stk. 2. For livsforsikringsselskaber og hjælpe- og understøttelsesfonde, der er skattepligtige efter selskabsskatteloven, fordeles fradraget for skat betalt til fremmed stat, Færøerne eller Grønland forholdsmæssigt efter skatten i henhold til denne lov efter fradrag af eventuel negativ skat efter § 18 henholdsvis skatten efter selskabsskatteloven.

    Stk. 3. Skattepligtige efter § 1, stk. 1, fører en konto for skatter efter kapitel 2 henholdsvis kapitel 3 af gevinst eller tab på et aktiv, såfremt gevinst eller tab på det pågældende aktiv kan beskattes i fremmed stat, på Færøerne eller i Grønland, og gevinst eller tab ved beskatningen efter denne lov medregnes efter reglerne i § 13, stk. 3 (lagerprincippet). På kontoen indgår den forholdsmæssige del af selskabets skat, jf. ligningslovens § 33, stk. 1, 2. pkt., og stk. 1, 2. pkt., der svarer til skatten af gevinst på aktivet, og som der ikke er givet fradrag for efter stk. 1. Overstiger den skat til fremmed stat, Færøerne eller Grønland, der kan gives fradrag for i medfør af ligningslovens § 33, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, af gevinst på aktivet, den forholdsmæssige del af selskabets skat, der svarer til gevinst på aktivet, kan det overskydende beløb, der kan rummes inden for saldoen, fradrages i selskabets øvrige skat efter kapitel 2 henholdsvis kapitel 3. Saldoen nedsættes med det fradragne beløb. Kan et fradragsberettiget beløb ikke rummes i selskabets øvrige skat efter kapitel 2 henholdsvis kapitel 3, udbetales beløbet kontant. Hvis der er tab på aktivet, beregnes en negativ skat, der fragår i saldoen.

    Stk. 4. Den skattepligtige kan ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget efter kapitel 2 henholdsvis kapitel 3 vælge at se bort fra negativt beskatningsgrundlag hidrørende her fra landet eller fra fremmed stat, Færøerne eller Grønland, herunder et til negativ skat fremført fra tidligere år, jf. § 18, svarende negativt beskatningsgrundlag. Der ses bort fra så stor en del af det negative beskatningsgrundlag, at beskatningsgrundlaget svarer til det samlede positive formueafkast fra fremmede stater, Færøerne og Grønland, der er omfattet af dobbeltbeskatningslempelse efter stk. 1. Det beløb, der ses bort fra, omregnes til negativ skat og fradrages efter reglerne i § 18.

    Stk. 5. Skat betalt til fremmed stat, Færøerne eller Grønland af indkomst hidrørende fra aktiver tilhørende en bank, sparekasse eller andelskasse (pengeinstitut), som er udskilt fra dettes øvrige aktiver, og som danner grundlag for pensionsopsparing m.v. for en nærmere bestemt personkreds (puljeordninger), kan fradrages i skat for hver enkelt deltager i puljen. Der kan ikke for den enkelte puljedeltager fradrages større beløb end den danske skat, der efter fradrag i henhold til § 7 kan henføres til den pågældendes forholdsmæssige andel i de indkomster, der er blevet beskattet i udlandet, på Færøerne eller i Grønland.

    Stk. 6. Fradrag efter stk. 1 og 5 kan tilsammen ikke udgøre et større beløb end det, der ville kunne fradrages efter stk. 1, hvis samtlige de aktiver, hvis afkast beskattes i udlandet, på Færøerne eller i Grønland, havde været ejet direkte af den skattepligtige.

    Stk. 7. I tilfælde, hvor skat betalt til fremmed stat, Færøerne eller Grønland, fradrages for hver enkelt puljedeltager efter stk. 5, kan der ikke ske fradrag i pengeinstituttets skat for den pågældende udenlandske skat.«

45. § 20, stk. 1, 3. pkt., affattes således:

»Renten svarer til den rente, der er nævnt i stk. 2.«

46. I § 20 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Renten for et indkomstår, som forrentningen vedrører, beregnes som et simpelt gennemsnit af de af Københavns Fondsbørs dagligt opgjorte effektive renter i de første 7 måneder af året forud for indkomståret af obligationer med en restløbetid på over 5 år.«

47. § 22, stk. 1, 5. pkt., affattes således:

»Renten svarer til den rente, der er nævnt i § 20, stk. 2, for året efter indkomståret.«

48. I § 23, stk. 1, 3. pkt., ændres »samlekonto i pengeinstituttet« til: »konto tilhørende den centrale told- og skatteforvaltning«.

49. § 23, stk. 2, 1. pkt., affattes således:

»Pengeinstituttet indbetaler senest den 15. december umiddelbart efter indkomstårets udløb den resterende skyldige skat efter stk. 1 med tillæg af beregnede renter efter stk. 3 til den centrale told- og skatteforvaltning.«

50. § 23, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Af forskellen mellem den beregnede endelige skat, jf. stk. 2, og den skat, der i løbet af indkomståret er indsat på den særlige konto tilhørende den centrale told- og skatteforvaltning, jf. stk. 1, beregnes renter fra tidspunktet for seneste rettidige indbetaling på den særlige konto, til betaling sker. Renten svarer til den i § 20, stk. 2, nævnte rente. Betales skatten senere end den 15. december umiddelbart efter indkomstårets udløb, beregnes denne rente dog kun til denne dag. Betales skatten senere end den 15. december umiddelbart efter indkomstårets udløb, anvendes § 28.«

51. § 24, stk. 2, 2. pkt., affattes således:

»Renten svarer til den rente, der er nævnt i § 20, stk. 2, for det løbende indkomstår.«

52. § 27, stk. 6, 2. pkt., og § 28, stk. 1, 2. pkt., affattes således:

»Renten svarer til den rente, der er nævnt i § 20, stk. 2, for hvert af de indkomstår, som forrentningen vedrører.«

53. I § 35, stk. 4, nr. 2, indsættes efter »fortsat anvendelse«: », jf. dog § 36, stk. 2 og 6«.

54. I § 35, stk. 4, indsættes efter nr. 2 som nye numre:

»3) Uanset bestemmelsen i § 4, stk. 4, 3. pkt., i realrenteafgiftsloven kan den skattepligtige vælge at medregne kursgevinster og -tab, der realiseres ved salg af værdipapirer, ved opgørelsen af de i § 2, stk. 1, nr. 2, nævnte gevinster og tab på værdipapirer. Kursgevinster og -tab, der vælges medregnet ved opgørelsen af de i § 2, stk. 1, nr. 2, nævnte gevinster og tab på værdipapirer, overføres til den særlige saldo med 0.

4) Uanset bestemmelsen i § 4 c, 2. pkt., i realrenteafgiftsloven kan den skattepligtige vælge at medregne fortjeneste eller tab ved afhændelse af fast ejendom ved opgørelsen af de i § 2, stk. 1, nr. 7, nævnte gevinster og tab på fast ejendom. Fortjenester og tab, der vælges medregnet ved opgørelsen af de i § 2, stk. 1, nr. 7, nævnte gevinster og tab på fast ejendom, overføres til den særlige saldo med 0.

5) Uanset bestemmelserne i nr. 1 og 2 kan den skattepligtige vælge, at bestemmelserne i § 13, stk. 2-5, skal have virkning fra og med indkomståret 2000 ved beskatningen af datterselskaber, der i medfør af bestemmelserne i § 9, stk. 1, bliver inddraget under beskatningen efter reglerne i denne lov.

6) Uanset nr. 2 gælder ved opgørelsen af et livsforsikringsselskabs samlede afkast, jf. § 14, stk. 1, at afkast, der ikke er skattepligtigt efter denne lov, opgøres efter selskabsskattelovgivningens regler.«

55. I § 39, 1. pkt., udgår »summen af«.

56. I § 39 udgår 3. pkt., og i stedet indsættes:

»§ 18 finder tilsvarende anvendelse, idet afgift efter realrenteafgiftslovens kapitel 1 behandles som skat efter denne lovs kapitel 2, og afgift efter realrenteafgiftslovens kapitel 2 behandles som skat efter denne lovs kapitel 3.«

§ 2

I lov om skattemæssig behandling af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter (kursgevinstloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 644 af 3. august 1999, som ændret ved § 1 i lov nr. 911 af 16. december 1998, foretages følgende ændringer:

1. § 28, stk. 1, affattes således:

»Selskaber, der er omfattet af pensionsafkastbeskatningslovens § 1, stk.1, skal anvende lagerprincippet, jf. § 33, stk. 1, ved opgørelsen af gevinst og tab på fastforrentede fordringer.«

2. I § 41 indsættes som stk.18 og 19:

»Stk. 18. Selskaber som nævnt i § 28, som for indkomstårene 2000 og 2001 anvender opgørelsesprincipperne i § 4, stk. 3 og 4, i realrenteafgiftsloven ved opgørelsen af gevinst og tab på fastforrentede fordringer, skal anvende de samme principper ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. I tilfælde, hvor realiserede tab og gevinster medregnes fuldt ud i pensionsafkastgrundlaget efter pensionsafkastbeskatningsloven § 35, stk. 4, nr. 3, skal samme realiserede tab og gevinster medtages fuldt ud ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst uden at medtages på saldoen.

    Stk. 19. Et selskab som nævnt i § 28, der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for indkomståret 2002 skifter til lagerprincippet ved opgørelsen af gevinst og tab på fastforrentede fordringer, medtager ultimoværdien for indkomståret 2001 som primoværdi for indkomståret 2002. Ultimoværdien for indkomståret 2001 opgøres efter de indkomstskattemæssige regler, der gælder for selskabet for indkomståret 2001. En eventuel resterende saldo ved udgangen for indkomståret 2001 medregnes i den skattepligtige indkomst for indkomståret 2002.«

§ 3

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 754 af 28. september 1999, foretages følgende ændring:

1. I § 33, stk. 1, 1. pkt.,indsættes efter »i Danmark«: », jf. pensionsafkastbeskatningslovens § 19, stk. 2«.

§ 4

I lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 727 af 7. oktober 1998, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 387 af 2. juni 1999, foretages følgende ændringer:

1. I § 13, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »fradrage«: »beløb, der er medgået til skat efter pensionsafkastbeskatningsloven vedrørende det indkomstår, der svarer til indkomståret efter denne lov, samt«.

2. I § 13, stk. 8, 1. pkt., stk. 11, 4. pkt., og stk. 13, 1. pkt., ændres: »realrenteafgift« til: »skat efter pensionsafkastbeskatningsloven.«

§ 5

    Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra og med indkomståret 2000, jf. dog stk. 2-4.

    Stk. 2. Vælger et livsforsikringsselskab eller et forsikringsselskab at anvende reglerne i pensionsafkastbeskatningsloven fra og med indkomståret 1999, jf. pensionsafkastbeskatningslovens § 35, stk. 3, har § 1 dog virkning fra og med indkomståret 1999.

    Stk. 3. § 2, nr. 1, har virkning fra og med indkomståret 2002.

    Stk. 4. For indkomståret 1999 kan forsikringsselskaber ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. selskabsskattelovens § 13, stk. 2, fradrage betalt 5 pct.-afgift af aktieafkast m.v., jf. §§ 4 og 8 i lov nr. 430 af 26. juni 1998, jf. realrenteafgiftslovens § 11 a. 5 pct.-afgiften af aktieafkast m.v. skal medregnes ved forsikringsselskabernes fradragsbegrænsning, jf. selskabsskattelovens § 13, stk. 8-13.

 

Givet på Christiansborg Slot, den 20. december 1999

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Ole Stavad