Den fulde tekst

Ændringsforslag stillet den 28. marts 2011

Ændringsforslag

til 3. behandling af

Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love

(Opfølgning på harmoniseringen af selskabers aktieafkastbeskatning m.v.)

[af skatteministeren (Troels Lund Poulsen)]

Til § 8

Af skatteministeren:

5) Efter nr. 12 indsættes som nyt nummer:

»01. I § 5, stk. 5, indsættes som 2. pkt.:

»Skattebetalingen efter 1. pkt. for en fysisk person, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 3, nr. 1, litra c, nedsættes, i det omfang den fysiske person har betalt skat af gevinst og tab på aktierne i selskabet som følge af aktieavancebeskatningslovens §§ 38 og 39 A.««

[Rettelse af fejlhenvisning]

Bemærkninger

Til nr. 5

Der er alene tale om en fejlrettelse. Ved en fejl er der i ændringsforslag nr. 2 (indsættelsen af et nyt punktum i selskabsskattelovens § 5, stk. 5) henvist til aktieavancebeskatningslovens § 16, stk. 3, nr. 1, litra c. Der skulle være henvist til ligningslovens § 16 A, stk. 3, nr. 1, litra c. Ændringsforslaget har således ingen materiel betydning.

Ændringsforslag nr. 2 er samtidig hermed trukket tilbage.