Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 11-70/43

Resumé

Foreningen af Speciallæger som mandatar for en overlæge klagede over artiklen ”Råddenskaben udgår fra ledelsen” i Dagens Medicin.

Pressenævnets formand udtaler:

Klage over god presseskik kan rettes til mediet selv eller direkte til Pressenævnet. I begge tilfælde er klagefristen fire uger fra offentliggørelsen. Rettes klagen først til mediet, kan mediets afgørelse senest fire uger efter, at den er kommet frem til klageren, indbringes for Pressenævnet, jf. medieansvarsloven § 34, stk. 2. En anmodning om genmæle skal fremsendes til mediet senest fire uger efter offentliggørelsen af de faktiske oplysninger, der ønskes imødegået, jf. medieansvarsloven § 36, stk. 3. Afslag på genmæle kan indbringes for Pressenævnet senest fire uger efter, at afslaget er kommet frem til den, der har anmodet herom, jf. medieansvarsloven § 40, stk. 1.

Advokat Arvid Andersen afviste ved e-mail af 12. januar 2011 yderligere drøftelser, og klagen må derfor anses for at vedrøre et afslag af tirsdag den 4. januar 2011. Da nævnet først har modtaget klagen torsdag den 3. februar 2011, er fristen overskredet. Klagen afvises derfor som for sent indgivet, jf. lovens § 43, stk. 3.

Foreningen af Speciallæger har som mandatar for overlæge [Klager] ved advokat Arvid Andersen klaget til Pressenævnet over artiklen ”Råddenskaben udgår fra ledelsen” bragt den 19. november 2010 i Dagens Medicin, idet klager mener, at god presseskik er tilsidesat. Klager anser sig endvidere berettiget til at få bragt et genmæle.

Klagen er modtaget i Pressenævnet den 3. februar 2011.

Advokat Arvid Andersen rettede ved brev af 14. december 2010 henvendelse til Dagens Medicin, der svarede samme dag og oplyste, at magasinet udkom næste gang den 14. januar 2011. På klagers forespørgsel, om magasinet ville være villig til at bringe et genmæle også efter den 17. december 2010, svarede magasinet ligeledes den 14. december 2010, at man også efter 17. december 2010 ville være indstillet på at bringe et ”eftermæle”.

Advokat Arvid Andersen anmodede ved e-mail af 4. januar 2011 Dagens Medicin om at få bragt en berigtigelse/genmæle vedrørende artiklen af 19. november 2010. Ordlyden af berigtigelsen var vedhæftet e-mailen. Ved e-mail samme dag kl. 14.00 svarede Dagens Medicin, at man var nødt til at afvise udkastet til genmæle/berigtigelse og skrev afslutningsvis:

”Jeg [chefredaktøren] hører dog gerne dine kommentarer – og jeg er indstillet på at rykke fristen en uge, måske mere, hvis sagen kan finde en rigtig afslutning. Hvis ikke, så må sagen blive afgjort i Pressenævnet.

På dette link kan I se, hvornår man har krav på et genmæle:

http://www.pressenaevnet.dk/Klagevejledning.aspx”

Klagers advokat takkede den 12. januar 2011 for tilbagemeldingen og oplyste følgende:

”Jeg har på denne baggrund drøftet din tilbagemelding med FAS og [Klager] og det er vores samlede opfattelse at parterne står så langt fra hinanden at det næppe er muligt at ”bygge bro” mellem vores respektive opfattelser.

Det er derfor vores indstilling at sagen skal foreligges for Pressenævnet.”

Advokat Arvid Andersen har til støtte for klagen bl.a. anført, at Dagens Medicin allerede ved e-mail af 14. december 2010 accepterede, at fristerne for at bringe et genmæle blev fraveget. Sagen er indbragt for Pressenævnet ved brev af 2. februar 2011, hvilket er fire uger og en dag efter bladets meddelelse om, at man ikke agtede at bringe et genmæle. Baggrunden for den tid, der gik med at indgive klagen til Pressenævnet var navnlig, at der skulle tilvejebringes en ikke anonymiseret udgave af advokatrapporten, som var nødvendig for, at [Klager] kunne godtgøre grundlaget for sin klage.

Dagens Medicin har bl.a. anført, at den ansvarshavende redaktør den 14. december 2010 afviste at bringe et genmæle. Tirsdag den 4. januar 2011 – efter at fristen for at klage til mediet var udløbet – sendte klagers advokat pr. e-mail et forslag til genmæle. Ved e-mail af samme dag afvistes klagers krav på ny.

Pressenævnets formand udtaler:

Klage over god presseskik kan rettes til mediet selv eller direkte til Pressenævnet. I begge tilfælde er klagefristen fire uger fra offentliggørelsen. Rettes klagen først til mediet, kan mediets afgørelse senest fire uger efter, at den er kommet frem til klageren, indbringes for Pressenævnet, jf. medieansvarsloven § 34, stk. 2. En anmodning om genmæle skal fremsendes til mediet senest fire uger efter offentliggørelsen af de faktiske oplysninger, der ønskes imødegået, jf. medieansvarsloven § 36, stk. 3. Afslag på genmæle kan indbringes for Pressenævnet senest fire uger efter, at afslaget er kommet frem til den, der har anmodet herom, jf. medieansvarsloven § 40, stk. 1.

Advokat Arvid Andersen afviste ved e-mail af 12. januar 2011 yderligere drøftelser, og klagen må derfor anses for at vedrøre et afslag af tirsdag den 4. januar 2011. Da nævnet først har modtaget klagen torsdag den 3. februar 2011, er fristen overskredet. Klagen afvises derfor som for sent indgivet, jf. lovens § 43, stk. 3.

Afgjort den 28. marts 2011