Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 11-70/58

Resumé

Klager – en person og Foreningen for Børns rettigheder i forældremyndighedssager – klagede over udsendelsen ”forældrekrig” på DR1.

Pressenævnets formand udtaler:

Fristen for at indbringe Danmarks Radios afgørelse for Pressenævnet er fire uger efter, at afgørelsen er kommet frem til klageren, jf. medieansvarsloven § 34, stk. 3. Da klagen vedrører et afslag fra april 2010, og nævnet først har modtaget klagen i marts 2011, er fristen overskredet. Det forhold, at klagefristen til Pressenævnet ikke er oplyst i klagevejledningen fra Danmarks Radio, kan ikke bevirke, at der ses bort fra den lange overskridelse af fristen. Klagen over Danmarks Radio afvises derfor i medfør af medieansvarsloven § 43, stk. 3.

[Klager] og Foreningen for Børns rettigheder i forældremyndighedssager har klaget til Pressenævnet over udsendelsen ”Forældrekrig” på DR1 onsdag den 17. marts 2010, idet klagerne mener, at god presseskik er tilsidesat.

Klagen er modtaget i Pressenævnet den 8. marts 2011.

[Klager] klagede ved e-mail af 11. april 2010 til Pressenævnet over udsendelsen. Da en klage over Danmarks Radio først skal indgives til mediet, videresendte Pressenævnet den 13. april 2010 klagen til Danmarks Radio for besvarelse, jf. medieansvarslovens § 34, stk. 3, og oplyste, at nævnet ikke foretog sig videre på det foreliggende grundlag. Danmarks Radio afviste ved e-mail af 20. april 2010 til [Klager] klagen og vejledte med følgende:

”Som jeg nævnte indledningsvist har du herefter mulighed for at klage til Pressenævnet. Pressenævnets adresse er Gyldenløvesgade 11, 4. sal, 1600 København V, e-mail: sekr@pressenaevnet.dk.”

Klagerne har til støtte for klagen bl.a. anført, at Danmarks Radio ikke overholdt indgåede aftaler i forbindelse med udsendelsen. [Klager] er klar over, at 4-ugers klagefristen til Pressenævnet ikke er overholdt.

Pressenævnets formand udtaler:

Fristen for at indbringe Danmarks Radios afgørelse for Pressenævnet er fire uger efter, at afgørelsen er kommet frem til klageren, jf. medieansvarsloven § 34, stk. 3. Da klagen vedrører et afslag fra april 2010, og nævnet først har modtaget klagen i marts 2011, er fristen overskredet. Det forhold, at klagefristen til Pressenævnet ikke er oplyst i klagevejledningen fra Danmarks Radio, kan ikke bevirke, at der ses bort fra den lange overskridelse af fristen. Klagen over Danmarks Radio afvises derfor i medfør af medieansvarsloven § 43, stk. 3.

Afgjort den 28. marts 2011