Den fulde tekst

Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love

(Opfølgning på harmoniseringen af selskabers aktieafkastbeskatning m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 89 af 25. januar 2010, som ændret ved § 3 i lov nr. 724 af 25. juni 2010 og § 3 i lov nr. 1561 af 21. december 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 3, nr. 6, ændres »aktierne« til: »aktier omfattet af § 17«.

2. Efter § 2 indsættes:

»Omsættelige investeringsforeningsbeviser

§ 3. Omsættelige investeringsforeningsbeviser anses altid for investeringsforeningsbeviser, der er optaget til handel på et reguleret marked.«

3. I § 4 A, stk. 1, ændres »jf. dog stk. 2-4« til: »jf. dog stk. 2, 3 og 7«.

4. § 4 A, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Datterselskabsaktierne anses for ejet direkte af de af moderselskabets (mellemholdingselskabets) direkte og indirekte aktionærer, som er omfattet af selskabsskattelovens § 1, § 2, stk. 1, litra a, eller §§ 31 A eller 32, fondsbeskatningslovens § 1 eller ligningslovens § 16 H, og som i ethvert led mellem aktionæren og mellemholdingselskabet ejer mindst 10 pct. af aktiekapitalen i det underliggende selskab. Det gælder dog kun, hvis følgende betingelser alle er opfyldt:

1) Mellemholdingselskabets primære funktion er ejerskab af datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier, jf. § 4 B.

2) Mellemholdingselskabet udøver ikke reel økonomisk virksomhed vedrørende aktiebesiddelsen.

3) Mellemholdingselskabet ejer ikke hele aktiekapitalen i datterselskabet, eller mellemholdingselskabet ejer hele aktiekapitalen i et datterselskab, som ikke er skattepligtigt i Danmark, og hvor beskatningen af udbytter fra datterselskabet ved direkte ejerskab ikke ville skulle nedsættes eller frafaldes efter bestemmelserne i direktiv 90/435/EØF om en fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater eller efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Færøerne, Grønland eller den stat, hvor datterselskabet er hjemmehørende.

4) Aktierne i mellemholdingselskabet er ikke optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet.

5) Mere end 50 pct. af aktiekapitalen i mellemholdingselskabet ejes direkte eller indirekte af selskaber m.v. som nævnt i 1. pkt., som ikke ville kunne modtage udbytter skattefrit ved direkte ejerskab af aktierne i det enkelte datterselskab.«

5. I § 4 A indsættes efter stk. 3 som nye stykker:

»Stk. 4. Hvis de samme aktier som følge af stk. 3 ejes direkte af flere selskabsaktionærer omfattet af stk. 3, 1. pkt., anses aktierne for ejet direkte af den øverste aktionær.

Stk. 5. Hvis aktierne ejet af selskabsaktionærer som nævnt i stk. 3, nr. 5, er tillagt udbyttepræference, medregnes følgende aktiebesiddelser i mellemholdingselskabet ved opgørelsen i stk. 3, nr. 5:

1) Aktiebesiddelser tilhørende personlige aktionærer med bestemmende indflydelse, jf. ligningslovens § 16 H, stk. 6, i selskabsaktionæren.

2) Aktiebesiddelser tilhørende personer, der er nærtstående til de personlige aktionærer, jf. ligningslovens § 16 H.

3) Porteføljeaktiebesiddelser tilhørende selskaber m.v., hvorover personkredsen nævnt i nr. 1 og 2 har bestemmende indflydelse, jf. ligningslovens § 16 H, stk. 6.

4) Porteføljeaktiebesiddelser tilhørende fonde m.v. stiftet af personkredsen nævnt i nr. 1 og 2, jf. ligningslovens § 16 H, stk. 6.

Stk. 6. Ved indeholdelse af udbytteskat efter kildeskattelovens § 65 i tilfælde, hvor en selskabsaktionær efter stk. 3 anses for at eje aktier i underliggende selskaber direkte, forpligtes selskabsaktionæren til betaling af et beløb svarende til skatteværdien af selskabsaktionærens andel af det udloddede udbytte til mellemholdingselskabet. Betalingen har ingen skattemæssige konsekvenser for betaleren eller modtageren.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 7.

6. § 4 B, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Koncernselskabsaktier anses for ejet direkte af de af det ejende koncernselskabs (mellemholdingselskabets) aktionærer, som er omfattet af selskabsskattelovens § 1, § 2, stk. 1, litra a, eller §§ 31 A eller 32, fondsbeskatningslovens § 1 eller ligningslovens § 16 H, og som ejer mindst 10 pct. af aktiekapitalen i det underliggende selskab i ethvert led mellem aktionæren og mellemholdingselskabet. Det gælder dog kun, hvis alle betingelserne i § 4 A, stk. 3, nr. 1-5, er opfyldt. § 4 A, stk. 4-6, finder tilsvarende anvendelse.«

7. Efter § 5 indsættes i kapitel 1:

»Tab

§ 5 A. Tab ved afståelse af aktier kan kun fradrages, i det omfang tabet overstiger summen af følgende modtagne udbytter:

1) Modtagne udbytter af de pågældende aktier, som den skattepligtige i ejertiden har været fritaget for at medregne ved indkomstopgørelsen.

2) Modtagne udbytter af de pågældende aktier, hvor den skattepligtige har opnået lempelse vedrørende udbytteudlodninger efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst med et større beløb end den skat, der er betalt til den fremmede stat. Der medregnes et beløb, der modsvarer den forøgede lempelse.

Stk. 2. Summen af modtagne udbytter i stk. 1 forhøjes, i det omfang den skattepligtige af udbyttepræferenceaktier i det pågældende selskab har modtaget tilsvarende udbytter, som ikke allerede har reduceret tabsfradrag efter stk. 1.

Stk. 3. Selskaber, der er skattepligtige efter § 17 eller er omfattet af § 43, stk. 4, skal til summen af modtagne udbytter efter stk. 1 medregne ethvert tilskud og udbytte af udbyttepræferenceaktier ydet af det aktietabsgivende koncernselskab og koncernselskaber, som det aktietabsgivende koncernselskab direkte eller indirekte har bestemmende indflydelse over, til andre koncernselskaber, som det aktietabsgivende koncernselskab ikke har direkte eller indirekte bestemmende indflydelse over. Ved koncernselskaber forstås selskaber i samme koncern efter selskabsskattelovens § 31 C. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse for personer, der er skattepligtige efter § 7, hvis disse direkte eller indirekte har bestemmende indflydelse over såvel det tilskudsydende som det tilskudsmodtagende selskab.«

8. § 13, stk. 3, ophæves.

9. § 17, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Uanset stk. 1 kan tab ved afståelse af koncerninterne konvertible obligationer og tegningsretter til sådanne konvertible obligationer ikke fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Ved koncerninterne konvertible obligationer forstås obligationer i koncernforbundne selskaber, jf. selskabsskattelovens § 31 C.«

10. I § 22, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:

»1. pkt. finder dog alene anvendelse, hvis årets nettogevinst eller nettotab sammenlagt med nettogevinster og nettotab på fordringer og gæld omfattet af kursgevinstlovens §§ 14 og 23 overstiger 2.000 kr.«

11. I § 23 A, 1. pkt., indsættes efter »§ 9«: »og § 17«.

12. § 25, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Stk. 1 finder ikke anvendelse i de tilfælde, hvor gevinst og tab opgøres efter lagerprincippet.«

13. I § 28, stk. 2, indsættes som 3. pkt.:

»Uanset 1. og 2. pkt. finder stk. 1 ikke anvendelse, hvis et tab på de aktier, der er erhvervet i forbindelse med kapitalindskuddet, ikke medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. § 8.«

14. Efter § 28 indsættes:

»§ 28 A. Nedskrives en fordring på en kapitalejer vedrørende ikke indbetalt selskabskapital, jf. selskabslovens § 33, nedsættes anskaffelsessummen for de aktier, der er tegnet i forbindelse med stiftelsen af fordringen, med et beløb svarende til det, fordringen er nedskrevet med.

Stk. 2. Anvendes lagerprincippet på de aktier, hvor anskaffelsessummen skal nedsættes efter stk. 1, nedskrives aktiernes værdi ved indkomstårets begyndelse i det år, hvor fordringen nedskrives. For aktier, som er erhvervet i indkomstårets løb, anvendes anskaffelsessummen i stedet for aktiernes værdi ved indkomstårets begyndelse.«

15. I § 33 A, stk. 2, nr. 2, ændres »§ 8« til: »§§ 8 eller 10«.

16. I § 38, stk. 4, 3. pkt., ændres »§§ 13, 14« til: »§§ 13-14«.

17. I § 39, stk. 3, 1. pkt., ændres »76/308/EØF af 15. marts 1976, som ændret ved Rådets direktiv 79/1071/EØF af 6. december 1979, Rådets direktiv 92/108/EØF af 14. december 1992 og Rådets direktiv 2001/44/EF af 15. juni 2001« til: »2008/55/EF af 26. maj 2008«.

18. I § 39, stk. 3, indsættes som 3. og 4. pkt.:

»Er personens fraflytning sket til et land, der er omfattet af den i 1. pkt. nævnte overenskomst eller det i 1. pkt. nævnte direktiv, og flytter personen efterfølgende videre til et land, der ikke er omfattet af den nævnte overenskomst eller det nævnte direktiv, er fortsat henstand betinget af, at der stilles betryggende sikkerhed, jf. 2. pkt. Er personens fraflytning sket til et land, der ikke er omfattet af den i 1. pkt. nævnte overenskomst eller det i 1. pkt. nævnte direktiv, og flytter personen efterfølgende videre til et land, der er omfattet af den nævnte overenskomst eller det nævnte direktiv, frigives den stillede sikkerhed efter anmodning.«

19. I § 39 A, stk. 4, indsættes som 5. pkt.:

»Der skal dog højst betales et beløb, der svarer til den negative skatteværdi af det opgjorte tab, beregnet på grundlag af reglerne i personskattelovens § 8 a.«

20. I § 39 A, stk. 11, indsættes efter 1. pkt.:

»Samtidig med indsendelsen af denne selvangivelse skal der gives oplysning om adressen på indsendelsestidspunktet.«

21. I § 39 A indsættes som stk. 13:

»Stk. 13. Told- og skatteforvaltningen kan anmode personen om inden for en rimelig frist at indsende dokumentation til brug for fastsættelsen af henstandsbeløb, der forfalder til betaling efter reglerne i stk. 2-10. Indsendes dokumentationen ikke rettidigt, bortfalder henstanden, og det beløb, der står på henstandssaldoen, forfalder til betaling. Told- og skatteforvaltningen kan se bort fra overskridelsen af den fastsatte frist. Fristen for betaling af beløb omfattet af 2. pkt. er den anden måned efter fremsendelse af betalingskravet med sidste rettidige betalingsdag den 20. i forfaldsmåneden. Stk. 12, 2. og 3. pkt., finder tilsvarende anvendelse.«

22. Efter § 39 B indsættes:

»§ 40. Henstandsbeløbet efter § 39 A nedskrives med den skat, som personen har betalt på aktier medtaget i beholdningsoversigten som følge af selskabsskattelovens § 5, stk. 5, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 3, nr. 1, litra c. Saldoen nedskrives, når skatten er betalt. Saldoen kan ikke nedskrives til mindre end 0 kr.«

23. I § 43 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Tab ved skift af skattemæssig status efter § 33 A, stk. 2, nr. 1, til at være omfattet af § 9 kan fradrages i indkomstårets nettogevinster på de samme aktier, når aktierne er anskaffet i perioden fra den 23. april 2006 til den 22. april 2009. Skift af skattemæssig status skal ske senest i det fjerde indkomstår efter indkomståret, hvor aktierne er anskaffet. Det opgjorte tab efter 1. pkt. fradrages i de efterfølgende indkomstår efter de principper, der gælder for tab omfattet af § 9, stk. 4, idet tabet alene kan fradrages i nettogevinster på de samme aktier. Det fremførselsberettigede tab skal selvangives i indkomståret og udgør en del af skatteansættelsen for det pågældende indkomstår. Tabet bortfalder, hvis aktionæren efter det skattemæssige statusskifte tegner nye aktier i samme selskab til overkurs i forhold til aktiernes handelsværdi. Tabet bortfalder, hvis aktierne efterfølgende skifter skattemæssig status efter § 33 A, stk. 2, nr. 2, til at være omfattet af § 8. Livsforsikringsselskaber kan ikke opgøre tab efter 1. pkt.«

§ 2

I lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom (ejendomsavancebeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 891 af 17. august 2006, som ændret bl.a. ved § 5 i lov nr. 525 af 12. juni 2009 og § 4 i lov nr. 725 af 25. juni 2010 og senest ved § 2 i lov nr. 1560 af 21. december 2010, foretages følgende ændring:

1. § 6 A, stk. 5, 1. pkt., affattes således:

»Uanset stk. 1, 4. pkt., anses udlejning af fast ejendom til et selskab, hvori ejeren af den faste ejendom og dennes ægtefælle direkte eller indirekte har bestemmende indflydelse, for erhvervsmæssig virksomhed.«

§ 3

I lov om beskatning af fonde og visse foreninger (fondsbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1248 af 2. november 2010, som ændret ved § 7 i lov nr. 513 af 7. juni 2006, foretages følgende ændringer:

1. § 3, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Fonde omfattet af § 1, nr. 1 og 4, kan anvende realisationsprincippet ved opgørelsen af gevinst og tab på porteføljeaktier, jf. aktieavancebeskatningslovens § 9. Fonden kan dog ikke anvende realisationsprincippet på investeringsforeningsbeviser som nævnt i aktieavancebeskatningslovens § 20, stk. 1, og investeringsforeningsbeviser som nævnt i aktieavancebeskatningslovens § 20 A, hvis investeringsforeningen er omfattet af definitionen i aktieavancebeskatningslovens § 22, stk. 2 og 3. Endvidere kan fonden ikke anvende realisationsprincippet på porteføljeaktier, der er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, hvis fonden i et indkomstår har anvendt lagerprincippet på sådanne aktier. Det er en betingelse, at fonden anvender realisationsprincippet på alle porteføljeaktier med de undtagelser, der følger af 2. og 3. pkt. Hvis fonden i et indkomstår har anvendt lagerprincippet på porteføljeaktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, bortfalder fondens adgang efter 1. pkt. til at anvende realisationsprincippet på porteføljeaktier. Adgangen efter 1. pkt. til at anvende realisationsprincippet på porteføljeaktier, der er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, er betinget af, at der sker uddelinger for et beløb svarende til summen af den skattepligtige indkomst før fradrag efter §§ 4 og 5 og indtægter, som i henhold til stk. 2 og § 10 ikke skal medregnes til den skattepligtige indkomst. Hensættelser omfattet af § 4, stk. 4, 8 og 9, og § 5, stk. 1 og 2, sidestilles med uddelinger. Uddelinger, hvor hensættelser benyttes, medregnes dog ikke. Det er ikke et krav efter 6. pkt., at uddelingerne er fradragsberettigede. Betingelsen i 6. pkt. anses for opfyldt, selv om fonden har anvendt en del af indkomsten for det pågældende indkomstår til betaling af indkomstskat, jf. § 11, eller har anvendt en del af indkomsten for det pågældende indkomstår til betaling af skat til en fremmed stat, Færøerne eller Grønland, som følge af at den fremmede stat, Færøerne eller Grønland har indeholdt skat af udbytte af aktier, renter eller royalty fra kilder dér. Hvis fonden i et indkomstår ikke opfylder betingelsen i 6. pkt., eller hvis der i et indkomstår udløses beskatning efter § 4, stk. 6 eller 8, af ubenyttede hensættelsesbeløb hensat i indkomståret 2010 eller senere, anvendes lagerprincippet fra og med det pågældende indkomstår på sådanne aktier. Aktieavancebeskatningslovens § 24, stk. 3, 1. pkt., finder anvendelse ved skift fra realisationsprincippet til lagerprincippet.«

2. I § 3, stk. 6, ændres »lov om fonde« til: »lov om fonde og visse foreninger«.

§ 4

I lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1260 af 3. november 2010, som ændret ved § 17 i lov nr. 516 af 12. juni 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 8, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »dette selskab«: », jf. dog § 10, stk. 2«.

2. I § 8, stk. 4, ændres »§ 17, stk. 2,« til: »§ 5 A«.

3. I § 9, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Uanset 1. pkt. behandles det kontante vederlag som udbytte i de tilfælde, som er nævnt i ligningslovens § 16 A, stk. 3, nr. 1.«

4. I § 10 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Fortjeneste og tab på aktier, som det indskydende selskab ejer i det modtagende selskab, og som ved fusionen bliver annulleret eller bliver til egne aktier i det modtagende selskab ved dette selskabs overtagelse af aktiver og passiver fra det indskydende selskab, medregnes ikke ved indkomstopgørelsen, hvis det indskydende selskab ejer 10 pct. eller mere af kapitalen i det modtagende selskab.«

5. I § 12, stk. 3, indsættes efter 2. pkt.:

»Til udlodninger m.v. medregnes ethvert tilskud ydet af selskabet eller foreningen og af koncernselskaber, jf. selskabslovens § 31 C, som selskabet eller foreningen direkte eller indirekte har bestemmende indflydelse over, til koncernselskaber, som selskabet eller foreningen ikke har bestemmende indflydelse over.«

6. I § 12, stk. 7, 1. og 2. pkt., ændres »2.-4. pkt.« til: »2.-5. pkt.«

7. I § 15, stk. 4, indsættes som 4.-7. pkt.:

»Uanset 1. pkt. beskattes udlodningen ved annulleringen af aktier i det indskydende selskab, der annulleres af et modtagende selskab ved fusionen, som udbytte, når det modtagende selskab ejer mindst 10 pct. af aktiekapitalen i det indskydende selskab, og når udbyttebeskatningen ikke skal frafaldes eller nedsættes efter bestemmelserne i direktiv 90/435/EØF om en fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater eller efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Færøerne, Grønland eller den stat, hvor moderselskabet er hjemmehørende. Tilsvarende beskattes udlodningen ved annulleringen af aktier i det indskydende selskab, der annulleres af et modtagende selskab ved fusionen, som udbytte i det tilfælde, som er nævnt i ligningslovens § 16 A, stk. 3, nr. 1, litra b. Det er uanset 1.-3. pkt. en betingelse for anvendelsen af reglerne i kapitel 1, at der er opnået tilladelse hertil fra told- og skatteforvaltningen, hvis en person eller et selskab, som har bestemmende indflydelse i det indskydende selskab, jf. ligningslovens § 2, og som ikke omfattes af 4. eller 5. pkt., hverken er hjemmehørende i EU eller i en stat, som har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark. Told- og skatteforvaltningen kan fastsætte særlige vilkår for tilladelsen.«

8. I § 15, stk. 5, indsættes som 3. pkt.:

»Aktionærerne i det indskydende selskab beskattes i de tilfælde, som er nævnt i ligningslovens § 16 A, stk. 3, nr. 1, af udlodningen ved ophøret af det indskydende selskab som udbytte.«

9. § 15 a, stk. 1, 10. pkt., affattes således:

»4. pkt. finder heller ikke anvendelse, hvis en person eller et selskab, der har bestemmende indflydelse i det indskydende selskab, jf. ligningslovens § 2, hverken er hjemmehørende i EU eller i en stat, som har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark.«

10. I § 15 a, stk. 2, indsættes som 4. pkt.:

»Det er endelig en betingelse for anvendelsen af stk. 1, 4. pkt., at der ikke tildeles kontantvederlag til selskaber, der ved spaltningen ejer mindst 10 pct. af kapitalen i det indskydende selskab, eller hvis aktier i det indskydende selskab er omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 4 B.«

11. I § 15 c, stk. 1, 4. pkt., ændres »5.-8. pkt.« til: »5.-7. pkt.«

12. § 15 c, stk. 1, 8. pkt., ophæves.

§ 5

I kildeskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1403 af 7. december 2010, som ændret senest ved § 3 i lov nr. 1560 af 21. december 2010 og § 1 i lov nr. 1565 af 21. december 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, nr. 6, 1. pkt., ændres »ligningslovens § 16 B« til: »ligningslovens § 16 B, stk. 1«.

2. I § 73 E, stk. 3, 1. pkt., ændres »76/308/EØF af 15. marts 1976, som ændret ved Rådets direktiv 79/1071/EØF af 6. december 1979, Rådets direktiv 92/108/EØF af 14. december 1992 og Rådets direktiv 2001/44/EF af 15. juni 2001« til: »2008/55/EF af 26. maj 2008«.

3. I § 73 E, stk. 3, indsættes som 3. og 4. pkt.:

»Er personens fraflytning sket til et land, der er omfattet af den i 1. pkt. nævnte overenskomst eller det i 1. pkt. nævnte direktiv, og flytter personen efterfølgende videre til et land, der ikke er omfattet af den nævnte overenskomst eller det nævnte direktiv, er fortsat henstand betinget af, at der stilles betryggende sikkerhed, jf. 2. pkt. Er personens fraflytning sket til et land, der ikke er omfattet af den i 1. pkt. nævnte overenskomst eller det i 1. pkt. nævnte direktiv, og flytter personen efterfølgende videre til et land, der er omfattet af den nævnte overenskomst eller det nævnte direktiv, frigives den stillede sikkerhed efter anmodning.«

§ 6

I lov om skattemæssig behandling af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter (kursgevinstloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1002 af 26. oktober 2009, som ændret ved § 1 i lov nr. 724 af 25. juni 2010, § 4 i lov nr. 1561 af 21. december 2010 og § 3 i lov nr. 174 af 4. marts 2011, foretages følgende ændringer:

1. I § 3 ændres »§§ 4 og 5« til: »§§ 4, 5 og 24 A«.

2. I § 6 ændres »§§ 8 og 24« til: »§§ 8, 24 og 24 A«.

3. § 8, 2. pkt., affattes således:

»Den skattefri gevinst opgøres som forskellen mellem gældens værdi ved påtagelsen og fordringens værdi for kreditor på tidspunktet for gældseftergivelsen.«

4. I § 22, stk. 1, ændres »§ 26, stk. 4« til: »§ 26, stk. 5«.

5. I § 23, 1. pkt., indsættes efter »§ 22«: »eller § 24 A«.

6. I § 23, 2. pkt., indsættes efter »§ 14«: »og gevinst og tab på investeringsforeningsbeviser i udloddende obligationsbaserede investeringsforeninger, jf. aktieavancebeskatningslovens § 22,«.

7. § 24, stk. 1, 2. pkt., affattes således:

»Den skattefri gevinst opgøres som forskellen mellem gældens værdi ved påtagelsen og fordringens værdi for kreditor på tidspunktet for gældseftergivelsen.«

8. Efter § 24 indsættes:

»Kapitel 4 a

Ikke indbetalt selskabskapital

§ 24 A. Gevinst og tab på fordringer og gæld vedrørende ikke indbetalt selskabskapital medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.«

9. I § 25, stk. 1, ændres »stk. 2-12« til: »stk. 2-10«.

10. I § 26 indsættes før stk. 1 som nyt stykke:

»Gevinst og tab på fordringer og gæld opgøres efter reglerne i stk. 2-5, jf. dog § 25, stk. 2-5, om lagerprincippet og § 25, stk. 7-10.«

Stk. 1-4 bliver herefter stk. 2-5.

11. § 31, stk. 1, 3. pkt., affattes således:

»1. pkt. gælder dog ikke for kontrakter som nævnt i 2. pkt. vedrørende aktier, hvor den skattepligtige skal opgøre gevinst og tab efter reglerne i aktieavancebeskatningslovens § 23, stk. 5.«

12. § 32, stk. 2, 1. og 2. pkt., affattes således:

»Tab på en kontrakt som nævnt i stk. 1, 1. pkt., kan fradrages i indkomstårets gevinst på kontrakter. Yderligere tab kan fradrages, i det omfang tabet ikke overstiger forudgående indkomstårs skattepligtige nettogevinster på kontrakter, dog ikke et tidligere indkomstår end 2002.«

13. § 32, stk. 3, 1. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Tab på kontrakter, der ikke kan fradrages efter stk. 2, kan fradrages i nettogevinster på aktier optaget til handel på et reguleret marked, hvis kontrakten udelukkende indeholder ret eller pligt til at afstå eller erhverve aktier eller er baseret på et aktieindeks. Det er endvidere en betingelse for fradrag efter 1. pkt., at enten kontrakten, de underliggende aktier eller de aktier, der indgår i det indeks, kontrakten er baseret på, er optaget til handel på et reguleret marked.«

14. I § 32, stk. 3, 2. pkt., ændres »1. pkt.« til: »1. og 2. pkt.«

15. I § 32, stk. 3, 4. pkt., ændres »1.-3. pkt.« til: »1.-4. pkt.«

16. I § 38, stk. 3, 1. pkt., ændres »76/308/EØF af 15. marts 1976, som ændret ved Rådets direktiv 79/1071/EØF af 6. december 1979, Rådets direktiv 92/108/EØF af 14. december 1992 og Rådets direktiv 2001/44/EF af 15. juni 2001« til: »2008/55/EF af 26. maj 2008«.

17. I § 38, stk. 3, indsættes som 3. og 4. pkt.:

»Er personens fraflytning sket til et land, der er omfattet af den i 1. pkt. nævnte overenskomst eller det i 1. pkt. nævnte direktiv, og flytter personen efterfølgende videre til et land, der ikke er omfattet af den nævnte overenskomst eller det nævnte direktiv, er fortsat henstand betinget af, at der stilles betryggende sikkerhed, jf. 2. pkt. Er personens fraflytning sket til et land, der ikke er omfattet af den i 1. pkt. nævnte overenskomst eller det i 1. pkt. nævnte direktiv, og flytter personen efterfølgende videre til et land, der er omfattet af den nævnte overenskomst eller det nævnte direktiv, frigives den stillede sikkerhed efter anmodning.«

18. I § 38 A, stk. 4, indsættes som 5. pkt.:

»Der skal dog højst betales et beløb, der svarer til den negative skatteværdi af det opgjorte tab, beregnet på grundlag af reglerne i personskattelovens § 8 a.«

19. I § 38 A, stk. 8, indsættes efter 1. pkt.:

»Samtidig med indsendelsen af denne selvangivelse skal der gives oplysning om adressen på indsendelsestidspunktet.«

20. I § 38 A indsættes som stk. 10:

»Stk. 10. Told- og skatteforvaltningen kan anmode personen om inden for en rimelig frist at indsende dokumentation til brug for fastsættelsen af henstandsbeløb, der forfalder til betaling efter reglerne i stk. 2-7. Indsendes dokumentationen ikke rettidigt, bortfalder henstanden, og det beløb, der står på henstandssaldoen, forfalder til betaling. Told- og skatteforvaltningen kan se bort fra overskridelsen af den fastsatte frist. Fristen for betaling af beløb omfattet af 2. pkt. er den anden måned efter fremsendelse af betalingskravet med sidste rettidige betalingsdag den 20. i forfaldsmåneden. Stk. 9, 2. og 3. pkt., finder tilsvarende anvendelse.«

21. I § 41, stk. 14, 15, 16 og 17, og § 42, stk. 11, 13 og 15, ændres »§ 26, stk. 1 og 2« til: »§ 26, stk. 2 og 3«.

22. I § 42, stk. 12 og 14, ændres »§ 26, stk. 1« til: »§ 26, stk. 2«.

23. I § 43 indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. Tab på finansielle kontrakter, der er konstateret i indkomståret 2009 eller tidligere, og som efter reglerne i § 31 i lovbekendtgørelse nr. 140 af 5. februar 2008 kunne have været fremført til fradrag i indkomståret 2010 eller senere, men som hverken omfattes af § 31 eller § 31 A, behandles efter reglerne i § 31, stk. 3.«

§ 7

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1365 af 29. november 2010, som ændret bl.a. ved § 4 i lov nr. 462 af 12. juni 2009 og senest ved § 2 i lov nr. 1595 af 22. december 2010 og § 2 i lov nr. 1612 af 22. december 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 15, stk. 2, 2. pkt., indsættes efter »gældsforpligtelser«: »og frigørelse for gældsforpligtelser, der udgør skattefrit udbytte efter selskabsskattelovens § 13, stk. 1, nr. 2, eller skattefrit tilskud efter selskabsskattelovens § 31 D«.

2. I § 15, stk. 2, 3. pkt., ændres »§ 8« til: »§§ 8 og 24 A«.

3. § 16 A, stk. 3, nr. 1, affattes således:

»1) Udlodning af likvidationsprovenu foretaget i det kalenderår, hvori selskabet endeligt opløses, medmindre udlodningen er omfattet af stk. 2, nr. 2, eller en af følgende betingelser er opfyldt:

a) Det modtagende selskab ejer mindst 10 pct. af aktiekapitalen i det selskab, der likvideres, og udlodningen omfattes af selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra c.

b) Det modtagende selskab ejer mindre end 10 pct. af aktiekapitalen, er skattepligtigt af udbytter, jf. selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra c, og har bestemmende indflydelse i det selskab, der likvideres, jf. § 2. Dette gælder dog ikke, hvis det modtagende selskab er hjemmehørende i en stat, der er medlem af EU eller EØS, og udbyttebeskatningen skulle være frafaldet eller nedsat efter bestemmelserne i direktiv 90/435/EØF eller en dobbeltbeskatningsoverenskomst med den pågældende stat, hvis der havde været tale om datterselskabsaktier.

c) Den modtagende fysiske person er hjemmehørende uden for EU/EØS og har bestemmende indflydelse i det selskab, der likvideres, jf. § 2.«

4. I § 16 A, stk. 5, ændres to steder »stk. 4, 1.-4. pkt.« til: »stk. 4, 1.-5. pkt.«

5. § 16 B, stk. 2, nr. 2, affattes således:

»2) Ved afståelse af aktier m.v. til et selskab i likvidation i det kalenderår, hvori selskabet endeligt opløses, medmindre en af følgende betingelser er opfyldt:

a) Det afstående selskab ejer mindst 10 pct. af aktiekapitalen i det selskab, der likvideres, og udlodningen omfattes af selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra c.

b) Det afstående selskab ejer mindre end 10 pct. af aktiekapitalen, er skattepligtigt af udbytter, jf. selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra c, og har bestemmende indflydelse i det selskab, der likvideres, jf. § 2. Dette gælder dog ikke, hvis det modtagende selskab er hjemmehørende i en stat, der er medlem af EU eller EØS, og udbytttebeskatningen skulle være frafaldet eller nedsat efter bestemmelserne i direktiv 90/435/EØF eller en dobbeltbeskatningsoverenskomst med den pågældende stat, hvis der havde været tale om datterselskabsaktier.

c) Den afstående fysiske person er hjemmehørende uden for EU/EØS og har bestemmende indflydelse i det selskab, der likvideres, jf. § 2.«

6. I § 16 C, stk. 3, nr. 3, indsættes som 3. og 4. pkt.:

»Dog kan foreningen vælge at opgøre gevinst på alle konti i fremmed valuta efter gennemsnitsmetoden, jf. kursgevinstlovens § 26, stk. 4. Er gennemsnitsmetoden valgt, kan foreningen ikke senere vælge at opgøre gevinst efter kursgevinstlovens § 26, stk. 5.«

7. I § 16 C, stk. 4, indsættes efter 1. pkt.:

»Ved opgørelsen af tab på fordringer omfattet af kursgevinstlovens § 14, stk. 1, finder stk. 3, nr. 3, 3. og 4. pkt., tilsvarende anvendelse.«

8. I § 16 C, stk. 5, nr. 1, ændres »1. og 2. pkt.« til: »1.-3. pkt.«

9. I § 16 C, stk. 5, nr. 2, ændres »stk. 4, 3. pkt.« til: »stk. 4, 4. pkt.«

10. I § 16 C, stk. 5, nr. 3, ændres »stk. 4, 4. pkt.« til: »stk. 4, 5. pkt.«

11. I § 16 C, stk. 5, nr. 4, ændres »stk. 4, 5. pkt.« til: »stk. 4, 6. pkt.«

12. § 16 H, stk. 1, nr. 2, 2. pkt., affattes således:

»Ved bedømmelsen ses der bort fra skattepligtig indkomst hidrørende fra selskaber kontrolleret af selskabet, hvis selskaberne er hjemhørende i samme land som selskabet.«

§ 8

I lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1376 af 7. december 2010, som ændret ved § 2 i lov nr. 513 af 7. juni 2006 og § 7 i lov nr. 459 af 12. juni 2009, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 1, nr. 2, affattes således:

»2) andre selskaber, i hvilke ingen af deltagerne hæfter personligt for selskabets forpligtelser, og som fordeler overskuddet i forhold til deltagernes i selskabet indskudte kapital, selskaber omfattet af § 2 C og selskaber m.v. omfattet af § 3 i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, som ikke er omfattet af nr. 3, 3 a eller 4,«

2. I § 1, stk. 8, 2. pkt., udgår »og kontoførende investeringsforeninger«.

3. I § 2, stk. 1, litra c, 1. pkt., ændres »ligningslovens § 16 B« til: »ligningslovens § 16 B, stk. 1«.

4. I § 2 A, stk. 3, indsættes efter 2. pkt.:

»Rente- og royaltybetalinger til det udenlandske selskab i 2. pkt. er alene fradragsberettigede, hvis kildebeskatning skal frafaldes eller nedsættes i forhold til det udenlandske selskab efter direktiv 2003/49/EF om en fælles ordning for beskatning af renter og royalties, der betales mellem associerede selskaber i forskellige medlemsstater, eller efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Færøerne, Grønland eller den stat, hvor det udenlandske selskab er hjemmehørende.«

5. I § 2 B indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse, selv om der efter udenlandske skatteregler er tale om en fordring for kreditor, i det omfang kreditor selv har gæld til et koncernforbundet selskab, for hvilket der er tale om indskudt kapital. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse, selv om der måtte være flere kreditorled. 1. pkt. finder ikke anvendelse, hvis kildebeskatning skal frafaldes eller nedsættes i forhold til kreditor efter direktiv 2003/49/EF om en fælles ordning for beskatning af renter og royalties, der betales mellem associerede selskaber i forskellige medlemsstater, eller efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Færøerne, Grønland eller den stat, hvor den udenlandske kreditor er hjemmehørende.«

6. § 2 C, stk. 1, nr. 2, affattes således:

»2) som ikke har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark, hvorefter kildeskatter på udbytter til selskaber skal frafaldes eller nedsættes, og som ikke er medlem af EU.«

7. I § 2 C indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Rente- og royaltybetalinger til ejere anses for at være interne betalinger, der ikke kan fradrages, hvis betalingen efter reglerne i ejerens hjemland anses for at være en intern betaling. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse på kursgevinster på fordringer, der er stiftet på sådanne vilkår, at gælden skal indfries til en forud fastsat overkurs i forhold til værdien på stiftelsestidspunktet. Kildebeskatningen efter § 2, stk. 1, litra d, g og h, frafaldes, hvis der ikke er fradrag efter 1. eller 2. pkt.«

Stk. 2-9 bliver herefter stk. 3-10.

8. I § 2 C, stk. 4, 10. pkt., der bliver stk. 5, 10. pkt., ændres »§ 17, stk. 2,« til: »§ 5 A«.

9. I § 2 C, stk. 7, der bliver stk. 8, indsættes som 2. pkt.:

»Ligningslovens § 16 A, stk. 3, nr. 1, finder tilsvarende anvendelse.«

10. I § 2 C, stk. 9, 1. pkt., der bliver stk. 10, 1. pkt., ændres »Stk. 1-8« til: »Stk. 1-9«.

11. I § 2 C, stk. 9, nr. 1, 1. pkt., der bliver stk. 10, nr. 1, 1. pkt., indsættes efter »pengeinstitutter«: »samt fordringer på løbende ydelser, jf. ligningslovens § 12 B, modtaget som vederlag ved salg af selskaber«.

12. I § 5, stk. 5, ændres »finder stk. 1-3 tilsvarende anvendelse.« til: »finder stk. 1-3 og ligningslovens § 16 A, stk. 3, nr. 1, tilsvarende anvendelse.«

13. I § 5, stk. 5, indsættes som 2. pkt.:

»Skattebetalingen efter 1. pkt. for en fysisk person, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 3, nr. 1, litra c, nedsættes, i det omfang den fysiske person har betalt skat af gevinst og tab på aktierne i selskabet som følge af aktieavancebeskatningslovens §§ 38 og 39 A.«

14. I § 5 B, stk. 4, indsættes efter 2. pkt.:

»Til udlodninger m.v. medregnes ethvert tilskud ydet af selskabet eller foreningen og af koncernselskaber, jf. § 31 C, som selskabet eller foreningen direkte eller indirekte har bestemmende indflydelse over, til koncernselskaber, som selskabet eller foreningen ikke har bestemmende indflydelse over.«

15. I § 5 B, stk. 8, 1. og 2. pkt., ændres »2. og 3. pkt.« til: »2. -4. pkt.«

16. I § 11 B, stk. 4, nr. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Provisioner m.v. vedrørende varegæld m.v. eller varefordringer m.v. indgår dog ikke.«

17. I § 11 B, stk. 4, nr. 3, indsættes efter 3. pkt.:

»Tab og gevinst på obligationer udstedt til finansiering af udlån omfattet af 3. pkt. og finansielle kontrakter i tilknytning hertil medregnes ikke.«

18. I § 11 B, stk. 4, nr. 3, indsættes efter 4. pkt., der bliver 5. pkt.:

»Urealiserede kursgevinster på en renteswap vedrørende lån med sikkerhed i fast ejendom medregnes ikke, men kan fremføres ved efterfølgende indkomstårs opgørelse af nettofinansieringsudgifter til modregning i urealiserede kurstab på samme kontrakt og i realiserede kurstab på samme kontrakt, der realiseres i det indkomstår, hvor kontrakten ophører.«

19. I § 11 B, stk. 4, nr. 3, 5. pkt., der bliver 7. pkt., udgår », eller hvis der er tale om en valutakursterminskontrakt m.v.«

20. I § 11 B, stk. 5, 8. pkt., ændres »stk. 4, nr. 3, 4.-5. pkt.« til: »stk. 4, nr. 3, 6. og 7. pkt.«

21. I § 11 B, stk. 8, 3. pkt., ændres »stk. 3, 4. pkt.« til: »stk. 3, 2. pkt.«

22. I § 11 B, stk. 10, udgår », herunder valutakurstab,« og », herunder valutakursgevinster,«.

23. I § 11 B, stk. 10, indsættes efter 1. pkt.:

»Uanset 1. pkt. kan beskårne urealiserede kurstab på en renteswap vedrørende lån med sikkerhed i fast ejendom fremføres i kontraktens løbetid til fradrag i urealiserede kursgevinster på samme kontrakt og i realiserede kursgevinster på samme kontrakt, der realiseres i det indkomstår, hvor kontrakten ophører.«

24. I § 13, stk. 1, nr. 2, indsættes efter 3. pkt.:

»Bestemmelsen i 1. pkt. omfatter heller ikke udbytte, i det omfang et datterselskab på et lavere ejerniveau har haft fradrag for udbytteudlodningen, uden at fradraget er modsvaret af beskatning af udbytteudlodningen til et mellemliggende niveau, og kildebeskatningen af udbytteudlodningerne i ingen af de mellemliggende niveauer har skullet frafaldes eller nedsættes efter direktiv 90/435/EØF.«

25. I § 21, 3. pkt., ændres »§ 13, stk. 1, nr. 2, 6. pkt.« til: »§ 13, stk. 1, nr. 2, 7. pkt.«

26. I § 31 D indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. Det anses ikke for at være et skattepligtigt tilskud til mellemholdingselskabet, når beløb, der anses for modtaget af aktionæren efter aktieavancebeskatningslovens § 4 A, stk. 3, eller § 4 B, stk. 2, ikke udloddes til aktionæren.«

27. § 32, stk. 5, nr. 2, 4. pkt., ophæves.

§ 9

I lov om skattefri virksomhedsomdannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1166 af 2. oktober 2007, som ændret ved § 10 i lov nr. 521 af 17. juni 2008, § 7 i lov nr. 98 af 10. februar 2009, § 17 i lov nr. 462 af 12. juni 2009 og § 18 i lov nr. 525 af 12. juni 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Ejeren (ejerne) har endvidere adgang til at anvende reglerne i denne lov, hvis virksomheden omdannes til et udenlandsk selskab, der er omfattet af begrebet selskab i en medlemsstat i artikel 3 i direktiv 2009/133/EF, og som er skattepligtigt efter selskabsskattelovens § 1, stk. 6, eller efter selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra a.«

2. I § 5 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Ved omdannelse af virksomheden efter § 1, stk. 1, 2. pkt., til et udenlandsk selskab, der er skattepligtigt efter selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra a, anses aktiver og passiver, der ikke som følge af virksomhedsomdannelsen er knyttet til det udenlandske selskabs faste driftssted eller faste ejendom her i landet, for afstået af ejeren på tidspunktet for omdannelsen af virksomheden. Afståelsessummen ansættes til handelsværdien på dette tidspunkt.«

3. I § 6, stk. 5, indsættes som 2. pkt.:

»Ved omdannelse af virksomheden efter § 1, stk. 1, 2. pkt., til et udenlandsk selskab, der er skattepligtigt efter selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra a, omfatter stk. 1-4 ikke aktiver og passiver, der som følge af virksomhedsomdannelsen ikke er knyttet til det udenlandske selskabs faste driftssted eller faste ejendom her i landet.«

§ 10

I lov om beskatning af rederivirksomhed (tonnageskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 834 af 29. august 2005, som ændret bl.a. ved § 6 i lov nr. 530 af 17. juni 2008 og senest ved § 17 i lov nr. 525 af 12. juni 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, 3. pkt., indsættes efter »selskabsskattelovens § 2 C«: », medmindre dette selskab er koncernforbundet, jf. § 3, stk. 1, med et selskab omfattet af tonnageskatteordningen«.

2. I § 6, stk. 2, 1. pkt., ændres »Skibe, som ejes af rederiet, og som udlejes« til: »Skibe, som ejes eller lejes af rederiet, og som udlejes eller videreudlejes«.

3. I § 6, stk. 2, 2. pkt., ændres »Endvidere kan skibe, som ejes af rederiet, og som udlejes« til: »Endvidere kan skibe, som ejes eller lejes af rederiet, og som udlejes eller videreudlejes«.

4. I § 22, stk. 1, 2 og 4, ændres »selskabets generalforsamlingsvalgte revisor« til: »en revisor«.

§ 11

I lov nr. 408 af 1. juni 2005 om ændring af skattekontrolloven, skattestyrelsesloven, ligningsloven og tonnageskatteloven. (Ændring af oplysnings- og dokumentationspligt vedrørende transfer pricing), som ændret ved § 91 i lov nr. 428 af 6. juni 2005 og § 10 i lov nr. 308 af 19. april 2006, foretages følgende ændringer:

1. § 1, nr. 9, ophæves.

2. § 5, stk. 1, 2. og 3. pkt., ophæves.

§ 12

I lov nr. 308 af 19. april 2006 om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove. (Justering af erhvervsbeskatningen) foretages følgende ændring:

1. § 12, stk. 1, 2. og 3. pkt., ophæves.

§ 13

I lov nr. 724 af 25. juni 2010 om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love. (Harmonisering af beskatningen af fordringer i danske kroner og fremmed valuta og nedsættelse af beskatningen af kapitalindkomst m.v.) foretages følgende ændringer:

1. I § 20, stk. 2, 1. pkt., ændres »§ 1, nr. 13-22, 24-31, 33 og 34« til: »§ 1, nr. 13-22, 24-31 og 33«.

2. § 20, stk. 3, 2. og 3. pkt., ophæves.

§ 14

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 1, nr. 14, og § 6, nr. 1, 2, 5 og 8, har virkning fra og med den 1. marts 2011.

Stk. 3. § 1, nr. 2 og 8, har virkning fra og med den 1. januar 2010.

Stk. 4. § 1, nr. 1 og 3-6, og § 8, nr. 10, 11, 16, 18, 22, 26 og 27, har virkning for indkomstår, der påbegyndes efter lovens ikrafttræden. Aktieavancebeskatningslovens § 4 A, stk. 5, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 5, har dog virkning fra og med den 24. november 2010.

Stk. 5. § 1, nr. 7, 9 og 11, § 4, nr. 2, og § 8, nr. 8, har virkning for afståelser, der finder sted den 24. november 2010 eller senere.

Stk. 6. § 1, nr. 10, har virkning for investeringsforeningsbeviser i udloddende investeringsforeninger, der afstås den 1. januar 2011 eller senere. § 6, nr. 6, har virkning fra indkomståret 2010. For investeringsforeningsbeviser, der afstås i indkomståret 2010, finder aktieavancebeskatningslovens § 22, stk. 1, og stk. 2, 2. pkt., ikke anvendelse, hvis investeringsforeningen udelukkende investerer i obligationer og årets nettogevinst eller nettotab sammenlagt med nettogevinster og nettotab på fordringer og gæld omfattet af kursgevinstlovens §§ 14 og 23 ikke overstiger 2.000 kr. Hvis den skattepligtige har bagudforskudt indkomstår 2011, finder 3. pkt. tilsvarende anvendelse for investeringsforeningsbeviser, der afstås fra begyndelsen af indkomståret til den 1. januar 2011. Den skattepligtige kan for indkomståret 2010 vælge at opgøre gevinst og tab på fordringer og gæld i fremmed valuta efter reglerne i kursgevinstlovens §§ 16 og 23, jf. lovbekendtgørelse nr. 1002 af 26. oktober 2009, og gevinst og tab på beviser i udloddende investeringsforeninger, der udelukkende investerer i obligationer, efter reglerne i aktieavancebeskatningslovens § 22, jf. lovbekendtgørelse nr. 89 af 25. januar 2010. Opgøres gevinst og tab efter 5. pkt., medregnes gevinst og tab på fordringer og gevinst og tab på gæld i fremmed valuta uden hensyntagen til kursgevinstlovens § 14, stk. 1, 2. pkt., og kursgevinstlovens § 23, 2. pkt., som ændret ved denne lovs § 6, nr. 6. Tilsvarende opgøres gevinst og tab på beviser i udloddende investeringsforeninger, der udelukkende investerer i obligationer, uden hensyntagen til 3. pkt.

Stk. 7. § 1, nr. 13, fondsbeskatningslovens § 3, stk. 3, 10. pkt., som affattet ved denne lovs § 3, nr. 1, og § 6, nr. 13-15 og 23, har virkning fra indkomståret 2010.

Stk. 8. § 1, nr. 15, § 4, nr. 1, 3, 4 og 7-10, og § 7, nr. 3 og 5, har virkning for omstruktureringer og likvidationer, der vedtages den 24. november 2010 eller senere.

Stk. 9. § 1, nr. 19, har virkning for afståelser, der sker den 1. januar 2011 eller senere.

Stk. 10. § 1, nr. 22, og § 8, nr. 9, 12 og 13, har virkning fra og med den 11. marts 2011.

Stk. 11. § 1, nr. 23, har virkning fra og med indkomståret 2010. Aktieavancebeskatningslovens § 5 A som affattet ved denne lovs § 1, nr. 7, finder tilsvarende anvendelse ved opgørelse af tab, hvor det skattemæssige statusskifte sker inden den 24. november 2010.

Stk. 12. Fondsbeskatningslovens § 3, stk. 3, 1.-9. pkt. og 11. og 12. pkt., som affattet ved denne lovs § 3, nr. 1, § 6, nr. 11, og § 10 har virkning for indkomstår, der påbegyndes efter lovens ikrafttræden.

Stk. 13. § 4, nr. 5 og 6, og § 8, nr. 4, 5, 7, 14, 15 og 24, har virkning for den 24. november 2010 og senere. § 8, nr. 2 og 6, har virkning for indkomstår, der påbegyndes den 1. januar 2011 eller senere.

Stk. 14. § 6, nr. 18, har virkning for afståelser og indfrielser m.v., der sker den 1. januar 2011 eller senere.

Stk. 15. § 7, nr. 6-11, har virkning for udlodninger fra investeringsforeninger, der foretages i investeringsforeningens indkomstår 2011 og senere.

Stk. 16. § 8, nr. 1, har virkning for indkomstår, der påbegyndes den 24. november 2010 eller senere.

Stk. 17. § 8, nr. 17 og 19, har virkning for indkomstår, der påbegyndes den 24. november 2010 eller senere. Selskaber kan vælge at anvende bestemmelserne fra indkomståret 2008 eller fra et senere indkomstår, der ligger forud for indkomståret efter 1. pkt. Indgår selskabet i en koncern, jf. selskabsskattelovens § 11 B, stk. 8, træffes valget samlet for hele koncernen af administrationsselskabet.

Stk. 18. § 8, nr. 23, har virkning for beskårne urealiserede nettokurstab på renteswaps vedrørende lån med sikkerhed i fast ejendom, der beskæres den 7. februar 2011 eller senere, eller som den 7. februar 2011 kunne fradrages i kursgevinster i indeværende indkomstår, jf. selskabsskattelovens § 11 B, stk. 10.

Stk. 19. § 9 har virkning for skattefri virksomhedsomdannelse med omdannelsesdato den 1. januar 2011 eller senere.

Givet på Christiansborg Slot, den 30. marts 2011

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Peter Christensen

Omtryksnote
  • 24-08-2011:
  • Loven er omtrykt, da teksten »Under Vor Kongelige Hånd og Segl« før regentens eller rigsforstanderens navn på grund af en fejl i den tekniske produktion af forskriften var udeladt. Fejlen vedrører således ikke lovens indhold.