Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af dele af lov om ændring af lov om et Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram og lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug

I medfør af § 3, stk. 1, i lov nr. 1606 af 22. december 2010 om ændring af lov om et Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram og lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug bestemmes, at lovens § 1 træder i kraft den 26. april 2011.

Klima- og Energiministeriet, den 11. april 2011

Lykke Friis

/ Ib Larsen