Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om bemyndigelse til at udstede og tilbagekalde kaldesignaler og identifikationsnumre og til at fastsætte regler for udstedelsen og tilbagekaldelsen

I medfør af § 45 i lov nr. 475 af 12. juni 2009 om radiofrekvenser fastsættes:

Udstedelse og tilbagekaldelse af kaldesignaler og identifikationsnumre

§ 1. Trafikstyrelsen bemyndiges til at udstede og tilbagekalde kaldesignaler og identifikationsnumre til brug for anvendelse af radiofrekvenser i luftfartsradiotjenester i dansk indregistrerede luftfartøjer eller på jordstationer.

Stk. 2. Trafikstyrelsen bemyndiges til i medfør af § 29 i lov om radiofrekvenser at fastsætte regler for udstedelse og tilbagekaldelse af kaldesignaler og identifikationsnumre som nævnt i stk. 1.

§ 2. Dansk Ultralet Flyverunion bemyndiges til at udstede og tilbagekalde identifikationsnumre til brug for anvendelse af radiofrekvenser i luftfartsradiotjenester i ultralette flyvemaskiner i henhold til regler fastsat af IT- og Telestyrelsen i medfør af § 29 i lov om radiofrekvenser.

§ 3. Dansk Hanggliding & Paragliding Union bemyndiges til at udstede og tilbagekalde identifikationsnumre til brug for anvendelse af radiofrekvenser i luftfartsradiotjenester i dragefly (hangglidere), herunder motoriserede dragefly, og glideskærme (paraglidere) i henhold til regler fastsat af IT- og Telestyrelsen i medfør af § 29 i lov om radiofrekvenser.

Ikrafttræden

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2011.

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 23. maj 2011

Charlotte Sahl-Madsen

/ Søren Johansen