Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Bilag 4

Bilag 5

Bilag 6

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v.

I medfør af § 6, stk. 2, §§ 27-31 og § 54, stk. 2, i lov nr. 475 af 12. juni 2009 om radiofrekvenser fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen fastsætter regler for anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse i

1) skibe,

2) luftfartøjer,

3) jordbaserede luftfartsradiotjenester,

4) amatørradio- og amatørradiosatellittjenesten,

5) andre tjenester, jf. bilag 5, og

6) radioanlæg, der alene er indrettet til modtagning.

Stk. 2. Bekendtgørelsen fastsætter ligeledes regler for

1) radioprøver og certifikater til amatørradio- og amatørradiosatellittjenesten,

2) udstedelse og anvendelse af kaldesignaler og identifikationsnumre til amatørradio- og amatørradiosatellittjenesten,

3) anvendelse af kaldesignaler og identifikationsnumre til luftfartsradiotjenester i dansk indregistrerede luftfartøjer og på jordstationer,

4) udstedelse og anvendelse af identifikationsnumre til luftfartsradiotjenester i ultralette flyvemaskiner, dragefly (hangglidere), herunder motoriserede dragefly, og glideskærme (paraglidere),

5) udstedelse og anvendelse af kaldesignaler og identifikationsnumre til landstationer og til sømærker i maritime radiotjenester og

6) udstedelse af identifikationsnumre til afregningsselskaber (AAIC-numre).

Frekvensanvendelse uden tilladelse

§ 2. Radiofrekvenser, der er afsat til maritime radiotjenester, som nævnt i bilag 1, må anvendes uden tilladelse i skibe.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder dog ikke frekvensanvendelse i landbaserede radioanlæg, herunder sømærker, i forbindelse med maritime radiotjenester.

Stk. 3. Anvendelse af radiofrekvenser, jf. stk. 1, skal ske under overholdelse af de i bilag 1 nævnte krav og begrænsninger, herunder krav om certifikater og anvendelse af kaldesignaler og identifikationsnumre.

§ 3. Radiofrekvenser, der er afsat til luftfartsradiotjenester, som nævnt i bilag 2, må anvendes uden tilladelse i luftfartøjer.

Stk. 2. Anvendelse af radiofrekvenser, jf. stk. 1, skal ske under overholdelse af de i bilag 2 nævnte krav og begrænsninger, herunder krav om certifikater og anvendelse af kaldesignaler og identifikationsnumre.

Stk. 3. Radiofrekvenser, der er afsat til luftfartsradiotjenester, som nævnt i bilag 3, må anvendes uden tilladelse i jordbaserede radioanlæg.

Stk. 4. Anvendelse af radiofrekvenser, jf. stk. 3, skal ske under overholdelse af de i bilag 3 nævnte krav og begrænsninger, herunder at der til det pågældende jordbaserede radioanlæg foreligger en teknisk godkendelse udstedt af Trafikstyrelsen.

§ 4. Radiofrekvenser, der er afsat til amatørradio- og amatørradiosatellittjenesten, som nævnt i bilag 4, må anvendes uden tilladelse.

Stk. 2. Anvendelse af radiofrekvenser, jf. stk. 1, skal ske under overholdelse af de i bilag 4 nævnte krav og begrænsninger, herunder krav om certifikater og anvendelse af kaldesignaler.

§ 5. Radiofrekvenser, der er afsat til anvendelse inden for andre end de i §§ 2-4 nævnte tjenester, som nævnt i bilag 5, må anvendes uden tilladelse.

Stk. 2. Anvendelse af radiofrekvenser, jf. stk. 1, skal ske under overholdelse af de i bilag 5 nævnte krav og begrænsninger.

Kaldesignaler og identifikationsnumre til landstationer og sømærker i maritime radiotjenester

§ 6. IT- og Telestyrelsen udsteder efter ansøgning kaldesignaler og identifikationsnumre til brug for anvendelse af radiofrekvenser i maritime radiotjenester på danske landstationer.

Stk. 2. IT- og Telestyrelsen udsteder efter ansøgning kaldesignaler og identifikationsnumre til brug for anvendelse af radiofrekvenser i maritime radiotjenester på fysiske og virtuelle sømærker.

Stk. 3. Udstedelse af identifikationsnumre som nævnt i stk. 2, kan efter IT- og Telestyrelsens nærmere vurdering udstedes i serier, som tildeles en offentlig myndighed.

§ 7. Til brug for frekvensanvendelse i radioanlæg som nævnt i § 6, stk. 1 og 2, må der alene benyttes

1) det kaldesignal eller identifikationsnummer, som er tildelt landstationen eller sømærket, eller

2) landstationens geografiske navn efterfulgt af ordet »radio«.

§ 8. IT- og Telestyrelsen kan tilbagekalde et kaldesignal eller et identifikationsnummer, der er udstedt, jf. § 6, hvis indehaveren af kaldesignalet eller identifikationsnummeret ikke betaler forfaldne gebyrer, der er opkrævet i henhold til regler, der er fastsat i medfør af § 51, stk. 1, i lov om radiofrekvenser.

Identifikationsnumre til afregningsselskaber (AAIC-numre)

§ 9. IT- og Telestyrelsen udsteder AAIC-numre (Accounting Authority Identification Code), efterhånden som ansøgninger herom modtages.

Stk. 2. AAIC-numre er sammensat af en tobogstavers landekode, DK, efterfulgt af et to-cifret tal. Der kan højst udstedes 25 AAIC-numre i Danmark.

Kaldesignaler og identifikationsnumre til luftfartsradiotjenester i dansk indregistrerede luftfartøjer eller på jordstationer

§ 10. Til brug for frekvensanvendelse i radioanlæg i dansk indregistrerede luftfartøjer eller på jordstationer, må der alene benyttes

1) det kaldesignal eller identifikationsnummer, som Trafikstyrelsen har udstedt til luftfartøjet eller jordstationen,

2) det registreringsnavn, Trafikstyrelsen har udstedt til luftfartøjet,

3) et identifikationsnavn sammensat af luftfartsselskabets kendingsbogstaver efterfulgt af flyets rutenummer, eller

4) jordstationens geografiske navn eller navnet på flyvepladsen.

Identifikationsnumre til luftfartsradiotjenester i ultralette flyvemaskiner, dragefly, herunder motoriserede dragefly, og glideskærme

§ 11. Dansk Ultralet Flyverunion udsteder efter ansøgning identifikationsnumre til brug for anvendelse af radiofrekvenser i luftfartsradiotjenester i ultralette flyvemaskiner.

Stk. 2. Dansk Hanggliding & Paragliding Union udsteder efter ansøgning identifikationsnumre til brug for anvendelse af radiofrekvenser i luftfartsradiotjenester i dragefly (hangglidere), herunder motoriserede dragefly, og glideskærme (paraglidere).

Stk. 3. Dansk Ultralet Flyverunion og Dansk Hanggliding & Paragliding Union kan tilbagekalde et identifikationsnummer, der er udstedt efter stk. 1 eller 2, hvis indehaveren af identifikationsnummeret ikke betaler forfaldne gebyrer, der er opkrævet i henhold til regler fastsat i medfør af § 51, stk. 1, i lov om radiofrekvenser.

§ 12. Til brug for frekvensanvendelse i ultralette flyvemaskiner, dragefly (hangglidere), herunder motoriserede dragefly, og glideskærme (paraglidere) må alene benyttes det identifikationsnummer, som Dansk Ultralet Flyverunion eller Dansk Hanggliding & Paragliding Union har udstedt efter § 11, eller et identifikationsnummer udstedt af Trafikstyrelsen.

Prøver og certifikater til amatørradio- og amatørradiosatellittjenesten

§ 13. IT- og Telestyrelsen afholder prøver til opnåelse af certifikat i kategorierne A, B og D.

Stk. 2. IT- og Telestyrelsen afholder de i bilag 6 nævnte prøver som skriftlige prøver.

Stk. 3. Indholdet af prøverne og prøvekrav fremgår af bilag 6.

Stk. 4. IT- og Telestyrelsen kan i særlige tilfælde, hvor det vil være enten umuligt eller meget vanskeligt for den pågældende at aflægge en almindelig skriftlig prøve, jf. stk. 2, bistå med oplæsning af spørgsmålene og udfyldelse af svarskemaet i det omfang, det efter IT- og Telestyrelsens opfattelse er forsvarligt under hensyntagen til formålet med prøven.

Stk. 5. Efter IT- og Telestyrelsens forudgående godkendelse kan Landsforeningen Experimenterende Danske Radioamatører eller dennes lokalafdelinger i særlige tilfælde, jf. stk. 4, bistå med oplæsning af spørgsmålene og udfyldelse af svarskemaet i det omfang, det efter IT- og Telestyrelsens opfattelse er forsvarligt under hensyntagen til formålet med prøven.

§ 14. IT- og Telestyrelsen kan anerkende skriftlige prøver til opnåelse af certifikat i kategorierne A, B og D, som er afholdt af Landsforeningen Experimenterende Danske Radioamatører eller dennes lokalafdelinger.

Stk. 2. Landsforeningen Experimenterende Danske Radioamatører eller dennes lokalafdelinger afholder de i bilag 6 nævnte prøver som skriftlige prøver.

Stk. 3. Indholdet af prøverne og prøvekrav fremgår af bilag 6.

Stk. 4. Landsforeningen Experimenterende Danske Radioamatører eller dennes lokalafdelinger skal anmelde dato og sted for afholdelse af skriftlig prøve til IT- og Telestyrelsen, som offentliggør dato og sted på styrelsens hjemmeside. Tilmelding skal foretages til IT- og Telestyrelsen. IT- og Telestyrelsen fremsender herefter de prøvesæt, der skal anvendes ved prøven.

Stk. 5. Prøvens afholdelse overværes af mindst to tilsynsførende, som ud over kontrol med selve prøveaflæggelsen også kontrollerer prøvedeltagernes identitet.

Stk. 6. Efter afholdt skriftlig prøve indsendes de besvarede prøvesæt af Landsforeningen Experimenterende Danske Radioamatører eller dennes lokalafdelinger til IT- og Telestyrelsen, som vurderer besvarelserne og meddeler resultatet til de eksaminerede.

Stk. 7. Alle har, uanset radioforeningsmæssige tilhørsforhold, adgang til at aflægge prøve hos Landsforeningen Experimenterende Danske Radioamatører eller dennes lokalafdelinger.

§ 15. Udenlandske certifikater udstedt i overensstemmelse med CEPT-anbefaling T/R 61-02 om Harmonised Amateur Radio Examination Certificate (HAREC) ligestilles med beståede danske prøver, jf. §§ 13 og 14. Ligeledes ligestilles beståede udenlandske prøver med beståede danske prøver, jf. §§ 13 og 14, hvis det dokumenteres overfor IT- og Telestyrelsen, at prøvekravene er opfyldt ved beståelse af tilsvarende prøver i andre lande.

Stk. 2. Tilladelser, som er udstedt af udenlandske myndigheder, er gyldige under kortvarige ophold i Danmark, hvis en sådan gyldighed er indeholdt i internationale aftaler, der er tiltrådt af Danmark.

§ 16. IT- og Telestyrelsen udsteder, jf. §§ 13, 14 og 15, certifikat i kategorierne A, B eller D til anvendelse af radiofrekvenser i amatørradio- og amatørradiosatellittjenesten til personer, der har bestået en prøve.

Stk. 2. IT- og Telestyrelsen kan udstede HAREC-certifikat (Harmonised Amateur Radio Examination Certificate) i overensstemmelse med CEPT-anbefaling T/R 61-02 til personer, der har erhvervet et certifikat i kategori A.

§ 17. Den, der er indehaver af et certifikat, og som efter IT- og Telestyrelsens vurdering ikke længere er i besiddelse af de kundskaber, som indehaveren af et certifikat forudsættes at have, skal aflægge en ny prøve.

Stk. 2. Hvis indehaveren af et certifikat, som nævnt i § 16, stk. 1 og 2, ikke består den nye prøve, tilbagekalder IT- og Telestyrelsen certifikatet.

Kaldesignaler til amatørradio- og amatørradiosatellittjenesten

§ 18. IT- og Telestyrelsen udsteder til personer, der har et gyldigt certifikat, efter ansøgning et personligt kaldesignal, herunder kaldesignal til ubemandede radioanlæg, til brug for anvendelse af radiofrekvenser i amatørradio- og amatørradiosatellittjenesten. Kaldesignal kan ligeledes udstedes til juridiske personer, hvis en person, der har et gyldigt certifikat, jf. § 16, er ansvarlig for anvendelsen af radiofrekvenserne.

Stk. 2. Udstedelse af et kaldesignal er betinget af, at anvendelsen af radiofrekvenserne er knyttet til en dansk adresse, hvorfra frekvensanvendelsen normalt sker.

Stk. 3. IT- og Telestyrelsen udsteder kaldesignaler til brug for amatørradioformål i følgende kaldesignalserier: OU, OV, OZ, 5P, 5Q.

Stk. 4. Et kaldesignal, der tidligere har været udstedt som personligt kaldesignal, frigives efter at have ligget stille i 25 år.

§ 19. Til brug for frekvensanvendelse i amatørradio- og amatørradiosatellittjenesten, må der alene benyttes det kaldesignal, som IT- og Telestyrelsen har udstedt til radioamatøren, det ubemandede radioanlæg eller den juridiske person, jf. § 18.

Stk. 2. Den, der har et udenlandsk kaldesignal og må anvende radiofrekvenser i amatørradio- og amatørradiosatellittjenesten efter denne bekendtgørelses regler, kan anvende det udenlandske kaldesignal indledt med »OZ/« under kortvarige ophold i Danmark.

§ 20. IT- og Telestyrelsen kan tilbagekalde et kaldesignal, der er udstedt, jf. § 18, hvis indehaveren af kaldesignalet ikke betaler gebyrer, der er opkrævet i medfør af § 51, stk. 2, i lov om radiofrekvenser, eller hvis et certifikat tilbagekaldes af IT- og Telestyrelsen i medfør af § 17, stk. 2.

Tavshedspligt

§ 21. Indholdet og eksistensen af radiosignaler, som modtages af andre end den, for hvem de er bestemt, må ikke bruges, offentliggøres eller videregives til uvedkommende.

Stk. 2. Tavshedspligten i stk. 1 gælder ikke radiokommunikation, der er beregnet til almindelig brug for offentligheden, f.eks. nødsignaler, navigationssignaler, amatørradio, radiofoni- og fjernsynsudsendelser.

Straffebestemmelser

§ 22. Med bøde straffes den, der overtræder:

1) Krav og begrænsninger fastsat i bilag 1-5.

2) Regler om brug af kaldesignaler og identifikationsnumre, jf. §§ 7, 10, 12 og 19.

3) Reglen om tavshedspligt, jf. § 21, stk. 1.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden m.m.

§ 23. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2011.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 28300 af 1. oktober 1997 om bestemmelser om prøver i amatør-radio og amatør-radiosatellittjenesten ophæves.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 1178 af 12. oktober 2010 om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v. ophæves.

Stk. 4. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på certifikater, kaldesignaler og identifikationsnumre til amatørradio- og amatørradiosatellittjenesten, luftfartsradiotjenester samt landstationer og sømærker i maritime radiotjenester, der er erhvervet, og prøver, der er bestået efter tidligere gældende regler.

Stk. 5. Kaldesignaler og identifikationsnumre til amatørradio- og amatørradiosatellittjenesten, luftfartsradiotjenester samt landstationer og sømærker i maritime radiotjenester, erhvervet før bekendtgørelsens ikrafttræden forbliver i kraft.

Stk. 6. Certifikater til luftfartsradiotjenester samt amatørradio- og amatørradiosatellittjenesten, der er erhvervet, og prøver, der er bestået efter tidligere gældende regler, er fortsat gyldige. Certifikater til amatørradio- og amatørradiosatellittjenesten i Kategori C, udstedt efter tidligere gældende regler, betragtes som certifikater i Kategori A.

IT- og Telestyrelsen, den 2. maj 2011

Jørgen Abild Andersen

/ Søren Johansen


Bilag 1

Radiofrekvenser til maritime radiotjenester, der må anvendes uden tilladelse, jf. § 2

1. Radiofrekvenser i maritime radiotjenester

1.1. MF

1.1.1. Radiofrekvenser:

415-526,5 kHz
1810,0-1830,0 kHz
2502,0-2850,0 kHz
1606,5-1625,0 kHz
2000,0-2160,0 kHz
3155,0-3400,0 kHz
1635,0-1800,0 kHz
2170,0-2498,0 kHz
3500,0-3800,0 kHz

1.1.2. Radiogrænseflade for radiofrekvenserne 1606,5-3800,0 kHz:

Nr. 00 037.

1.2. HF

1.2.1. Radiofrekvenser:

4000-4650 kHz
13,410-13,570 MHz
20,010-21,000 MHz
5060-5450 kHz
13,870-14,000 MHz
22,000-22,855 MHz
6200-6525 kHz
14,350-14,990 MHz
23,000-23,200 MHz
8100-8815 kHz
16,360-17,410 MHz
23,350-24,000 MHz
10,150-11,175 MHz
18,168-18,89975 MHz
25,010-25,210 MHz
12,230-13,200 MHz
19,68025-19,800 MHz
26,10025-26,175 MHz

1.2.2. Radiogrænseflade:

Nr. 00 037.

1.3. VHF

1.3.1. Radiofrekvenser:

121,5 MHz
155,625 MHz
160,625-160,875 MHz
123,1 MHz
155,775 MHz
160,925-160,950 MHz
155,500 MHz
155,825 MHz
161,500-162,025 MHz
155,525 MHz
156,025-157,425 MHz
 

1.3.2. Radiogrænseflade for radiofrekvenserne 155,500-162,025 MHz:

Nr. 00 039.

1.4. UHF

1.4.1. Radiofrekvenser:

457,525-457,575 MHz
467,525-467,575 MHz

1.4.2. Radiogrænseflade:

Nr. 00 038.

1.5. Satellit

1.5.1. Radiofrekvenser:

1626,5-1660,5 MHz (sender)
1525,0-1559,0 MHz (modtager)

1.6. EPIRB

1.6.1. Radiofrekvenser:

121,5 MHz
243,0 MHz
406,0-406,1 MHz (COSPAS-SARSAT)

1.6.2. Radiogrænseflade:

Nr. 00 041.

1.6.3. Begrænsninger i anvendelse:

Nødradioanlæg på 406,0-406,1 MHz må ikke anvendes på land.

1.7. Radioanlæg til stedbestemmelse (radar/SART)

1.7.1. Radiofrekvenser:

2900-3100 MHz
9200-9500 MHz
5470-5660 MHz
9500-9800 MHz

1.7.2. Radiogrænseflader:

Nr. 00 040 for radiofrekvenser til SART og nr. 00 046.

1.8. Nærmere specifikationer for anvendelse af radiofrekvenser i de nævnte frekvensbånd fremgår af IT- og Telestyrelsens frekvenslister, som bl.a. gengiver de fastsatte regler fra Det Internationale Radioreglement.

1.9. Uanset de ovennævnte radiogrænseflader skal radioanlæg, der indgår i den radiopligtige udrustning på skibe, der sejler under SOLAS-regler, være godkendt efter bestemmelserne i EF-direktiv 96/98/EF, som senest er ændret ved direktiv 2009/26/EF af 6. april 2009, om udstyr på skibe (marinedirektivet).

2. Krav om kaldesignaler, identifikationsnumre og certifikater

Anvendelse af radiofrekvenser, der er nævnt i punkt 1, kræver gyldigt kaldesignal og identifikationsnummer, som er udstedt til skibet af Søfartsstyrelsen. Ved skibe forstås også vindmøller placeret på havet, boreplatforme, radioskoler, laboratorier, demonstration og udstillinger samt redningskøretøjer og redningsfly. Kaldesignaler og identifikationsnumre udstedt af IT- og Telestyrelsen før 1. januar 2005 kan fortsat anvendes, hvis de er gyldige efter regler udstedt af Søfartsstyrelsen.

Radiofrekvenser, der er nævnt i punkt 1.1., 1.2., 1.3., 1.5. og 1.6., må kun anvendes af en person, der er indehaver af et certifikat, som er gyldigt til betjening af radioanlægget, eller under overvågning af en person, der er indehaver af et sådant certifikat, jf. skemaet nedenfor.

Certifikater giver adgang til betjening af radioanlæg som markeret med »X« i nedenstående skema:

Radioanlæg
Certifikattype
 
GOC
ROC
GEN
LRC
BEG
SRC
TLG
VHF-telefoni
X
X
X
X
X
X
X
MF-telefoni
X
 
X
X
(X)
 
X
HF-telefoni
X
 
X
X
(X)
 
X
VHF-telefoni med DSC
X
X
 
X
 
X
 
MF-telefoni med DSC
X
   
X
     
HF-telefoni med DSC
X
   
X
     
HF-telex
X
 
X
     
X
EPIRB (nødradiofyr)
X
X
X
X
 
X
X
SART (radartransponder)
X
X
X
X
 
X
X
Satellitjordstationsudstyr
X
   
(X)
     
Telegrafi
           
X

(X) = tilvalg

Følgende forkortelser er anvendt for certifikaterne i maritime radiotjenester:

1) Generelt certifikat som radiooperatør i GMDSS (GOC).

2) Begrænset certifikat som radiooperatør i GMDSS (ROC).

3) Generelt certifikat som radiotelefonist (GEN).

4) Certifikat til betjening af maritime MF-, HF- og VHF-radioanlæg (LRC).

5) Begrænset certifikat som radiotelefonist (BEG).

6) Certifikat til betjening af maritime VHF-radioanlæg (SRC).

7) Radiotelegrafistcertifikat (TLG).

Søfartsstyrelsen fastsætter regler om prøver til opnåelse af certifikaterne GOC, ROC, LRC og SRC til betjening af radioanlæg i maritime radiotjenester.

3. Øvrige krav og begrænsninger

1. Et skib må ikke stationeres på eller uden for dansk søterritorium med det formål at udveksle radiokorrespondance.

2. Radioanlæg må alene anvendes med det minimum af sendeeffekt, som er nødvendig for at sikre en pålidelig forbindelse.

3. Der må ikke foretages falske eller vildledende udsendelser, unødvendige og overflødige udsendelser. Ej heller må der foretages udsendelser, hvis identitet enten ikke er angivet eller er angivet falsk.

4. Når et skib befinder sig i en dansk havn, må radioanlæg om bord kun anvendes til nødkorrespondance. Undtaget herfra er:

1) Satellitjordstationsudstyr.

2) VHF-radioanlæg.

3) Radioanlæg beregnet til intern kommunikation om bord.

5. Den ansvarlige for et dansk skib, som befinder sig inden for fremmede landes territorialgrænser, skal sikre, at skibet overholder bestemmelser, som vedkommende land måtte fastsætte for anvendelse af radiofrekvenser.

6. Radiofrekvenserne 1F (155,625 MHz), 2F (155,775 MHz) og 3F (155,825 MHz) til interskibskommunikation i fiskefartøjer (registreret med havnekendingsnummer) må alene anvendes i skandinavisk farvand.

7. Radiofrekvenserne 1L (155,500 MHz) og 2L (155,525 MHz) til interskibskommunikation i lystfartøjer må alene anvendes i skandinavisk farvand.


Bilag 2

Radiofrekvenser til luftfartsradiotjenester, der må anvendes uden tilladelse i luftfartøjer, jf. § 3, stk. 1

1. Radiofrekvenser i luftfartsradiotjenester

1.1. MF/HF OR

1.1.1. Radiofrekvenser:

495-505 kHz
5680-5730 kHz
15,010-15,100 MHz
3025-3155 kHz
6685-6765 kHz
17,970-18,030 MHz
3800-3950 kHz
8965-9040 kHz
23,200-23,350 MHz
4700-4850 kHz
11,175-11,275 MHz
 
5450-5480 kHz
13,200-13,260 MHz
 

1.2. MF/HF R

1.2.1. Radiofrekvenser:

495-505 kHz
5480-5680 kHz
11,275-11,400 MHz
2850-3025 kHz
6525-6685 kHz
13,260-13,360 MHz
3400-3500 kHz
8815-8965 kHz
17,900-17,970 MHz
4650-4700 kHz
10,005-10,100 MHz
21,924-22,000 MHz

1.3. VHF

1.3.1. Radiofrekvenser:

117,975-137,000 MHz

1.4. ELT

1.4.1. Radiofrekvenser:

121,50 MHz
243,00 MHz
406,00-406,10 MHz (COSPAS-SARSAT)

1.4.2. Radiogrænseflade:

Nr. 00 042.

1.4.3. Begrænsninger i anvendelse:

Nødradioanlæg på 406,0-406,1 MHz må ikke anvendes på land.

1.5. Satellit

1.5.1. Radiofrekvenser:

1626,500-1660,500 MHz (sender)
1525,000-1559,000 MHz (modtager)

1.6. Radioanlæg til stedbestemmelse (radar)

1.6.1. Radiofrekvenser:

960,000-1215,000 MHz
1215,000-1260,000 MHz
2700,000-2900,000 MHz
3100,000-3400,000 MHz
4200,000-4400,000 MHz (højdemålere)
5255,000-5470,000 MHz
5725,000-5830,000 MHz
8500,000-9200,000 MHz
9300,000-9500,000 MHz
9500,000-9800,000 MHz
13,2500-13,4000 GHz
24,0500-24,2500 GHz
45,5000-47,0000 GHz
59,0000-64,0000 GHz

1.7. Begrænsninger i anvendelse:

Radioanlæg som nævnt i punkt 1.1.-1.6. skal overholde radiotekniske krav, som er anført i ICAO’s Anneks 10 til den af Danmark tiltrådte konvention af 7. december 1944 angående international civil luftfart.

2. Krav om kaldesignaler, identifikationsnumre og certifikater

2.1. Dansk indregistrerede luftfartøjer og jordstationer

Anvendelse af radiofrekvenser, der er nævnt i punkt 1.1. til 1.4., i luftfartsradiotjenester i dansk indregistrerede luftfartøjer eller på jordstationer må kun ske ved anvendelse af kaldesignaler eller identifikationsnumre udstedt af Trafikstyrelsen, det registreringsnavn Trafikstyrelsen har udstedt til luftfartøjet, et identifikationsnavn sammensat af luftfartsselskabets kendingsbogstaver efterfulgt af flyets rutenummer eller jordstationens geografiske navn eller navnet på flyvepladsen.

Trafikstyrelsen fastsætter regler om udstedelse og tilbagekaldelse af kaldesignaler og identifikationsnumre.

2.2. Ultralette flyvemaskiner, dragefly (hangglidere), herunder motoriserede dragefly, og glideskærme (paraglidere)

Anvendelse af radiofrekvenser, der er nævnt i punkt 1.1. til 1.4., til luftfartsradiotjenester i ultralette flyvemaskiner, dragefly (hangglidere), herunder motoriserede dragefly, og glideskærme (paraglidere) må kun ske ved anvendelse af identifikationsnumre udstedt af Dansk Ultralet Flyverunion eller Dansk Hanggliding & Paragliding Union eller af Trafikstyrelsen.

Radiofrekvenser, der er nævnt i punkt 1.1. til 1.4., må kun anvendes af en person, der er indehaver af et certifikat, der er gyldigt til betjening af radioanlægget, eller under overvågning af en person, der er indehaver af et sådant certifikat, jf. skemaet nedenfor.

Anvendelse af radiofrekvenser til kommunikation mellem luftfartsselskab og luftfartøj på en til formålet anvist særlig radiofrekvens (operational control), er dog undtaget fra kravet om certifikat jf. vejledning for Airline Company VHF Operational Stations udstedt af Trafikstyrelsen.

Certifikater giver adgang til betjening af radioanlæg, som markeret med »X« i nedenstående skema:

Radioanlæg
Certifikattype
 
GEN
BEG
N-BEG
N-JOR
VHF-telefoni
X
X
X
X *)
HF-telefoni
X
     
Nødradioudstyr
X
X
X
X *)
Satellitudstyr
X
X
   

*) Certifikatet giver ligeledes ret til at afprøve HF-radioudstyr og nødradioudstyr på jorden

Følgende forkortelser er anvendt for certifikater i luftfartsradiotjenester:

1) Generelt certifikat som luftfarts-radiotelefonist (GEN).

2) Begrænset certifikat som luftfarts-radiotelefonist (BEG).

3) Nationalt begrænset certifikat som luftfarts-radiotelefonist (N-BEG).

4) Nationalt begrænset certifikat til jordstationer (N-JOR).

Trafikstyrelsen fastsætter regler om prøver til opnåelse af certifikat til betjening af radioanlæg i luftfartsradiotjenester.

3. Øvrige krav og begrænsninger

1. Radioanlæg må alene anvendes med det minimum af sendeeffekt, som er nødvendig for at sikre en pålidelig forbindelse.

2. Der må ikke foretages falske eller vildledende udsendelser, unødvendige og overflødige udsendelser. Der må ikke foretages udsendelser, hvis identitet enten ikke er angivet eller er angivet falsk.

3. Når et luftfartøj befinder sig på en dansk flyveplads eller lufthavn, må radioanlæg om bord kun anvendes til nødkorrespondance. Undtaget herfra er:

1) Satellitjordstationsudstyr.

2) Kommunikation med pågældende jordstation eller, hvis denne ikke er bemandet, kommunikation med luftfartøjer, med klarering (handling agency) eller med luftfartsselskaber (operational control).

3) Funktionsprøver efter tilladelse fra kontroltårn under forudsætning af, at prøven ikke er til gene for anden kommunikation.

4. Den ansvarlige for et dansk luftfartøj, som befinder sig inden for fremmede landes territorialgrænser, skal sikre, at luftfartøjet overholder bestemmelser, som vedkommende land måtte fastsætte for anvendelse af radiofrekvenser.


Bilag 3

Radiofrekvenser til luftfartsradiotjenester, der må anvendes uden tilladelse i jordbaserede radioanlæg, jf. § 3, stk. 3

1. Radiofrekvenser i luftfartsradiotjenester

1.1. Radiofrekvenser

74,8-75,2 MHz (marker beacons, markeringsfyr)
108,0-137,0 MHz (ILS stedbestemmelse, VOR og kommunikation)
328,6-335,4 MHz (ILS nedstyringsvinkel, glide path)

1.2. Radioanlæg til stedbestemmelse, radionavigation m.v. (radar)

Radiofrekvenser:

960,0000-1215,0000 MHz (DME, SSR, TACAN, JTIDS, GNSS)
2700,0000-2900,0000 MHz (luftfartsradarer)
13,2500-13,4000 GHz (aeronautisk radionavigation, radarer)
15,4000-15,7000 GHz (aeronautisk radionavigation, fast satellit, jord til rum, luftfartsradarer)

1.3. Begrænsninger i anvendelse

Radioanlæg som nævnt i punkt 1.1. og 1.2. skal overholde radiotekniske krav, som er anført i ICAO’s Anneks 10 til den af Danmark tiltrådte konvention af 7. december 1944 angående international civil luftfart.

2. Krav om teknisk godkendelse udstedt af Trafikstyrelsen

Anvendelse af radiofrekvenser i jordbaserede radioanlæg i luftfartsradiotjenesterne må ske uden tilladelse, forudsat at der for det pågældende jordbaserede radioanlæg foreligger en teknisk godkendelse udstedt af Trafikstyrelsen.


Bilag 4

Radiofrekvenser til amatørradio- og amatørradiosatellittjenesten, der må anvendes uden tilladelse, jf. § 4

1. Frekvensbånd og sendeeffekter

1.1. Amatørradiotjenesten - bemandede radioanlæg

Frekvensbånd
Certifikattype
 
Kategori A
Kategori B
Kategori D
135,7000-137,8000 kHz
1 W
1 W
0
1810,0000-1850,0000 kHz
1000 W
100 W
0
1850,0000-2000,0000 kHz
10 W
10 W
0
3500,0000-3800,0000 kHz
1000 W
100 W
0
7000,0000-7200,0000 kHz
1000 W
100 W
0
10,1000-10,1500 MHz
1000 W
100 W
0
14,0000-14,3500 MHz
1000 W
100 W
0
18,0680-18,1680 MHz
1000 W
100 W
0
21,0000-21,4500 MHz
1000 W
100 W
0
24,8900-24,9900 MHz
1000 W
100 W
0
28,0000-29,7000 MHz
1000 W
100 W
0
50,0000-52,0000 MHz
1000 W
100 W
50 W
69,9875-70,0625 MHz
25 W
25 W
25 W
70,0875-70,1125 MHz
25 W
25 W
25 W
70,1875-70,3875 MHz
25 W
25 W
25 W
70,4125-70,5125 MHz
25 W
25 W
25 W
144,0000-146,0000 MHz
1000 W
100 W
50 W
432,0000-438,0000 MHz
1000 W
100 W
50 W
1240,0000-1300,0000 MHz
250 W
100 W
50 W
2300,0000-2450,0000 MHz
250 W
100 W
0
3400,000-3410,0000 MHz
250 W
100 W
0
5650,0000-5850,0000 MHz
250 W
100 W
0
10,0000-10,5000 GHz
250 W
100 W
0
24,0000-24,2500 GHz
250 W
100 W
0
47,0000-47,2000 GHz
250 W
100 W
0
76,0000-81,5000 GHz
250 W
100 W
0
122,2500-123,0000 GHz
250 W
100 W
0
134,0000-141,0000 GHz
250 W
100 W
0
241,0000-250,0000 GHz
250 W
100 W
0

1.2. Amatørradiotjenesten - ubemandede amatørradiobeacons

Frekvensbånd
Certifikattype
 
Kategori A og B
Kategori D
28,201-28,225 MHz
100 W
0
50,020-50,080 MHz
100 W
50 W
70,0125-70,0500 MHz
25 W
25 W
144,400-144,490 MHz
100 W
50 W
432,400-432,490 MHz
100 W
50 W
1296,800-1296,990 MHz
100 W
50 W
2320,800-2320,990 MHz
100 W
0
3400,800-3400,990 MHz
100 W
0
5760,800-5760,990 MHz
100 W
0
10,36800-10,36899 GHz
100 W
0
24,04800-24,04899 GHz
100 W
0
24,19200-24,19400 GHz
100 W
0
47,0000-47,2000 GHz
100 W
0
76,0000-81,5000 GHz
100 W
0
134,0000-141,0000 GHz
100 W
0
241,0000-250,0000 GHz
100 W
0

1.3. Amatørradiotjenesten - ubemandede digitale stationer (amatørradiodigipeatere og mailbokse m.v.)

Frekvensbånd
Certifikattype
 
Kategori A og B
Kategori D
29,200-29,300 MHz
100 W
0
50,620-50,750 MHz
100 W
50 W
144,8000-144,9750 MHz
100 W
50 W
432,5250-432,5750 MHz
100 W
50 W
433,6250-433,7750 MHz
100 W
50 W
434,4500-434,5750 MHz
100 W
50 W
1240,000-1241,000 MHz
100 W
50 W
1298,500-1299,975 MHz
100 W
50 W
2355,000-2365,000 MHz
100 W
0
2392,000-2400,000 MHz
100 W
0
5670,000-5700,000 MHz
100 W
0
10,0000-10,1500 GHz
100 W
0
10,2500-10,3500 GHz
100 W
0
24,0500-24,1920 GHz
100 W
0
24,1940-24,2500 GHz
100 W
0
47,0000-47,2000 GHz
100 W
0
76,0000-81,5000 GHz
100 W
0
134,0000-141,0000 GHz
100 W
0
241,0000-250,0000 GHz
100 W
0

1.4. Amatørradiotjenesten - ubemandede amatørradiorepeatere

Frekvensbånd: Udgangsfrekvenser
Certifikattype
 
Kategori A og B
Kategori D
29,660-29,690 MHz 1)5)
100 W
0
51,810-51,990 MHz 2)6)
100 W
50 W
145,6000-145,7875 MHz 3)6)
100 W
50 W
434,5250-434,5750 MHz 3)7)9)
100 W
50 W
434,6000-434,9750 MHz 3)7)
100 W
50 W
1297,000-1297,475 MHz 4)8)
100 W
50 W
2321-2322 MHz
100 W
0
2365-2379 MHz
100 W
0
5720-5760 MHz
100 W
0
5762-5790 MHz
100 W
0
10,150-10,250 GHz
100 W
0
10,350-10,368 GHz
100 W
0
10,370-10,450 GHz
100 W
0
24,050-24,192 GHz
100 W
0
24,194-24,250 GHz
100 W
0
47,0000-47,2000 GHz
100 W
0
76,0000-81,5000 GHz
100 W
0
134,0000-141,0000 GHz
100 W
0
241,0000-250,0000 GHz
100 W
0

1) Kanalafstand 10 kHz

2) Kanalafstand 20 kHz

3) Kanalafstand 12,5 kHz

4) Kanalafstand 25 kHz

5) Korresponderende indgangsfrekvens: -100 kHz

6) Korresponderende indgangsfrekvens: -600 kHz

7) Korresponderende indgangsfrekvens: -2,0 MHz

8) Korresponderende indgangsfrekvens: -6,0 MHz

9) Digital kommunikation

1.5. Amatørradiosatellittjenesten - bemandede radioanlæg

Frekvensbånd
Certifikattype
 
Kategori A
Kategori B
Kategori D
7000,0000-7100,0000 kHz
1000 W
100 W
0
14,0000-14,2500 MHz
1000 W
100 W
0
18,0680-18,1680 MHz
1000 W
100 W
0
21,0000-21,4500 MHz
1000 W
100 W
0
24,8900-24,9900 MHz
1000 W
100 W
0
28,0000-29,7000 MHz
1000 W
100 W
0
144,0000-146,0000 MHz
1000 W
100 W
50 W
435,0000-438,0000 MHz
1000 W
100 W
50 W
1260,0000-1270,0000 MHz
250 W
100 W
50 W
2400,0000-2450,0000 MHz
250 W
100 W
0
3400,0000-3410,0000 MHz
250 W
100 W
0
5660,0000-5670,0000 MHz
250 W
100 W
0
10,4500-10,5000 GHz
250 W
100 W
0
24,0000-24,0500 GHz
250 W
100 W
0
47,0000-47,2000 GHz
250 W
100 W
0
76,0000-81,5000 GHz
250 W
100 W
0
134,0000-141,0000 GHz
250 W
100 W
0
241,0000-250,0000 GHz
250 W
100 W
0

2. Krav om kaldesignaler og certifikater

Anvendelse af radiofrekvenser, der er nævnt i punkt 1, må kun ske ved anvendelse af kaldesignal udstedt af IT- og Telestyrelsen, jf. § 18. Kaldesignalet skal udsendes ved opkald og ved afslutning af hver forbindelse, dog mindst hvert tiende minut så længe forbindelsen er etableret.

Radiofrekvenser, der er nævnt i punkt 1, må kun anvendes af personer, der er indehavere af de fornødne certifikater, jf. § 14. Under punkt 1 i dette bilag, er det anført, hvilke radiofrekvenser og sendeeffekter certifikaterne i kategorierne A, B og (eller) D giver adgang til at anvende.

Personer, der har Kategori B-certifikat, må dog, uanset begrænsningerne i punkt 1.1. og 1.5., anvende sendeeffekter for Kategorien A, hvis anvendelsen overvåges af en person, som har Kategori A certifikat.

Ligeledes må personer, der har Kategori D-certifikat, uanset begrænsningerne i punkt 1.1., 1.5. og 5.1., anvende radiofrekvenser, sendeeffekter og udstyr for Kategorierne B henholdsvis A, hvis anvendelsen overvåges af en person, som har Kategori B- henholdsvis A-certifikat.

3. Begrænsninger i det udsendte signals spektralbredde

Ved det udsendte signals spektralbredde forstås i frekvensbånd op til 146 MHz bredden af det udsendte signal målt mellem de punkter, hvor signalet er dæmpet 6 dB i forhold til spidssendeeffekten (PEP).

I frekvensbånd op til 146 MHz skal det udsendte signal målt 1 spektralbredde uden for de tilladte båndgrænser være dæmpet mindst 60 dB i forhold til spidssendeeffekten (PEP).

Ved det udsendte signals spektralbredde forstås i frekvensbånd over 146 MHz bredden af det udsendte signal målt mellem de punkter, hvor signalet er dæmpet 60 dB i forhold til spidssendeeffekten (PEP).

Spektralbredden måles med en spidsvisende spektrumanalysator ved fuld modulation af senderen med et for den pågældende sender repræsentativt modulationssignal efter IT- og Telestyrelsens skøn.

I frekvensbånd under 1810 kHz må senderens spektralbredde ikke overstige 2,1 kHz.

I frekvensbånd mellem 1810 kHz og 30 MHz må senderens spektralbredde ikke overstige 8 kHz.

I frekvensbånd mellem 50 og 146 MHz må senderens spektralbredde ikke overstige 16 kHz.

I frekvensbånd over 146 MHz må senderens spektralbredde ikke overstige det pågældende amatørbånds bredde.

I forbindelse med ubemandede amatørradiobeacons, amatørradiodigipeatere og -mailbokse m.v. og amatørradiorepeatere skal de anvendte spektralbredder være tilpasset de almindeligt anvendte kanalafstande i det enkelte frekvensbånd.

4. Sendeeffekter

Ved sendeeffekt forstås spidssendeeffekt (PEP), det vil sige den maksimale middeleffekt, som senderen i løbet af en periode af HF-signalet afgiver til en refleksionsfri belastning på 50 ohm ved sendere med ubalanceret udgang og 300 ohm eller 600 ohm ved sendere med balanceret udgang. Effekten måles med et spidsvisende effektmeter på det sted, hvor antennen (antennekablet) eller en antennetuner tilsluttes senderens sidste trin.

Det anvendte effektmeter skal have så stor båndbredde, at det kan måle alle sendesignalets komposanter inden for det pågældende frekvensbånd, som er afsat til amatørradio- eller amatørradiosatellittjenesten.

Ved sendere, hvor sendeeffekten er afhængig af det modulerende signal, måles sendeeffekten under fuld modulation af senderen med et for den pågældende sender repræsentativt modulationssignal efter IT- og Telestyrelsens skøn.

I frekvensbåndet 135,7-137,8 kHz forstås ved sendeeffekt den effektivt udstrålede effekt (ERP), det vil sige den til antennen tilførte spidssendeeffekt multipliceret med antennens virkningsgrad.

Tilsvarende begrænsninger gælder for et eventuelt tilsluttet forstærkertrin.

5. Øvrige krav og begrænsninger

1. Den, der har Kategori D-certifikat, må alene benytte fabriksfremstillede radioanlæg, som ikke er undtaget fra bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 27 af 10. januar 2007 om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold.

2. Der må kun oprettes forbindelse med andre radioanlæg i amatørradio- og amatørradiosatellittjenesten.

3. Radioanlæg må ved internationale forbindelser (inkl. Grønland og Færøerne) kun anvendes til udveksling af meddelelser i relation til amatørradio, jf. nr. 1.56 i Det Internationale Radioreglement, og til bemærkninger af personlig karakter.

4. Ved internationale forbindelser (inkl. Grønland og Færøerne) må udsendelser ikke krypteres. Der skal anvendes klart sprog i form af tale, morse eller ved anvendelse af digital kommunikation, hvor der benyttes alment tilgængelige protokoller og programmer.

5. Der må oprettes radioforbindelse med amatørradiostationer i andre lande i overensstemmelse med bestemmelserne i Det Internationale Radioreglement.

6. Det er ikke tilladt at:

1) Foretage udsendelser med forretningsmæssigt eller kommercielt indhold, udsendelse af musik, underholdning, reklame, propaganda eller lignende.

2) Foretage blindsending eller udsendelse af oplysningsstof.


Bilag 5

Radiofrekvenser til andre tjenester, som må anvendes uden tilladelse, jf. § 5

Indholdsfortegnelse

1.
Brugerterminaler (CPE) i Fixed Wireless Access (FWA), der er under kontrol af et FWA-net
2.
Brugerterminaler, der er under kontrol af et trådløst kommunikationsnet
3.
Digitale landmobile radioterminaler, herunder TETRA, der er under kontrol af et digitalt landmobilt net
4.
Intelligente transportsystemer (ITS)
5.
Jordstationer ombord på fartøjer (ESV - Earth Stations on board Vessels)
6.
Jordstationer ombord på luftfartøjer (AES - Aircraft Earth Stations)
7.
Kortdistanceradarudstyr til biler
8.
Laveffekts radioanlæg med integreret eller dedikeret antenne
9.
Laveffekts radioanlæg med spoleformede antenner
10.
Laveffekts radioanlæg (op til 500 mW) til datakommunikationsformål
11.
Laveffekts radioanlæg til fjernstyring
12.
Laveffekts radioanlæg til fjernstyring af modeller
13.
Laveffekts radioanlæg til lavinealarmer
14.
Laveffekts radioanlæg til lokale datanet (MGWS/RLANs)
15.
Laveffekts radioanlæg til lokale datanet (WAS/RLANs)
16.
Laveffekts radioanlæg til overførsel af audiosignaler
17.
Medicinske implantater
18.
Meteor Scatter terminaler, der er under kontrol af et Meteor Scatter-net
19.
Mikrobølgeanlæg
20.
Mobilkommunikation ombord på fly (MCA)
21.
Mobilkommunikation ombord på skibe (MCV)
22.
Mobiltelefon
23.
Mobiltelefon
24.
Mobiltelefon (IMT 2000)
25.
Målesendere
26.
Personalarmer
27.
PMR 446 (analog og digital)
28.
Privatradioanlæg
29.
Radioanlæg til styring af tyverisikring i motorkøretøjer
30.
Radiofrekvensidentifikation (RFID)
31.
Radiokædeanlæg
32.
Radioudstyr i fri cirkulation
33.
RTTT (Road Transport & Traffic Telematics)
34.
Satellitterminaler (FSS (Stationære satellittjenester), herunder VSAT og SNG)
35.
Terminaler i den mobile satellittjeneste
36.
Togradio (Automatisk vognidentifikation/AVI)
37.
Togradio (Eurobalise)
38.
Togradio (Euroloop)
39.
Togradio (GSM-R terminaler), der er under kontrol af et GSM-R-net
40.
Togradio (Automatisk Tog Kontrol/ATC)
41.
Trådløse mikrofonanlæg
42.
Trådløs telefon (DECT)
43.
UWB til kommunikation, analyse af bygningsmaterialer (BMA) og detektering af objekter (ODC)

1. Brugerterminaler (CPE) i Fixed Wireless Access (FWA), der er under kontrol af et FWA-net

1.1. Radiofrekvenser:

3410,000-4200,000 MHz
5925,000-8500,000 MHz
10,150-10,300 GHz
10,500-10,650 GHz
12,750-13,250 GHz
14,500-14,620 GHz
15,230-15,350 GHz
17,700-19,700 GHz
22,000-23,600 GHz
24,500-26,500 GHz
27,500-29,500 GHz
31,000-31,300 GHz
31,800-33,400 GHz
37,500-39,500 GHz

1.2. Radiogrænseflader:

Nr. 00 033, nr. 00 034, nr. 00 035 og nr. 00 036.

1.3. Begrænsninger i anvendelse:

ERP må maksimalt være 55 dBW i frekvensbånd, der deles med satellittjenester.

2. Brugerterminaler, der er under kontrol af et trådløst kommunikationsnet

2.1. Radiofrekvenser:

410,0-430,0 MHz
24,5-26,5 GHz
40,5-43,5 GHz

3. Digitale landmobile radioterminaler, herunder TETRA, der er under kontrol af et digitalt landmobilt net

3.1. Radiofrekvenser

Sender
Modtager
380,15-384,80 MHz
390,15-394,80 MHz
453,00-457,50 MHz
463,00-467,50 MHz
870,00-876,00 MHz
915,00-921,00 MHz

3.2. Radiogrænseflade:

Nr. 00 047.

4. Intelligente transportsystemer (ITS)

4.1. Radiofrekvenser:

5,855-5,925 GHz
63,000-64,000 GHz

De pågældende frekvensbånd kan lovligt anvendes til mere end et formål. Anvendelsen af radiofrekvenser er ikke beskyttet i forhold til andre tjenester, der også anvender disse frekvensbånd.

4.2. Radiogrænseflade:

Nr. 00 061 og nr. 00 062.

5. Jordstationer ombord på fartøjer (ESV – Earth Stations on board Vessels)

5.1. Radiofrekvenser:

3700-4200 MHz (modtager)
5925-6425 MHz (sender)
10,70-11,70 GHz (modtager)
12,50-12,75 GHz (modtager)
14,00-14,5 GHz (sender)

De pågældende frekvensbånd kan lovligt anvendes til mere end et formål. Anvendelsen af radiofrekvenser er ikke beskyttet i forhold til andre tjenester, der også anvender disse frekvensbånd.

5.2. Begrænsninger i anvendelse:

 
5925-6425 MHz
14,00-14,5 GHz
Minimum diameter af ESV-antennen
2,4 m
0,6 m
Sporingsnøjagtighed af ESV-antennen
± 0,2°
± 0,2°
Maksimal EIRP spektral tæthed mod horisonten
17 dB(W/MHz)
12,5 dB(W/MHz)
Maksimal EIRP mod horisonten
20,8 dBW
16,3 dBW

EIRP spektraltætheden uden for hovedstrålen skal være i overensstemmelse med nedenstående værdier:

 
5925-6425 MHz
14,00-14,5 GHz
Vinkel uden for hovedstrålen
Maksimal EIRP i ethvert 4 kHz bånd
Maksimal EIRP i ethvert 40 kHz bånd
2° ≤ φ ≤ 7°
(32-25 log φ)
dB(W/4 kHz)
(33-25 log φ)
dB(W/40 kHz)
7° < φ ≤ 9,2°
11 
dB(W/4 kHz)
12 
dB(W/40 kHz)
9,2° < φ ≤ 48°
(35-25 log φ)
dB(W/4 kHz)
(36-25 log φ)
dB(W/40 kHz)
48° < φ ≤ 180°
-7 
dB(W/4 kHz)
-6 
dB(W/40 kHz)

6. Jordstationer om bord på luftfartøjer (AES – Aircraft Earth Stations)

6.1. Radiofrekvenser:

10,70-11,70 GHz (modtager)
12,50-12,75 GHz (modtager)
14,00-14,50 GHz (sender)

De pågældende frekvensbånd kan lovligt anvendes til mere end et formål. Anvendelsen af radiofrekvenser er ikke beskyttet i forhold til andre tjenester, der også anvender disse frekvensbånd.

6.2. Begrænsninger i anvendelse:

1) EIRP må maksimalt være 50 dBW.

2) Bestemmelsen i ITU-R anbefaling M.1643 om beskyttelse af faste tjenester, faste satellittjenester og radioastronomitjenesten skal overholdes.

7. Kortdistanceradarudstyr til biler

7.1. Radiofrekvenser:

21,625-26,625 GHz
77-81 GHz

De pågældende frekvensbånd kan lovligt anvendes til mere end et formål. Anvendelsen af radiofrekvenser er ikke beskyttet i forhold til andre tjenester, der også anvender disse frekvensbånd.

7.2. Radiogrænseflader:

Nr. 00 054 for frekvensbåndet 77-81 GHz og nr. 00 055 for frekvensbåndet 21,625-26,625 GHz.

8. Laveffekts radioanlæg med integreret eller dedikeret antenne

8.1. Radiofrekvenser:

6,765-6,795 MHz
868,700-869,200 MHz
13,553-13,567 MHz
869,400-869,650 MHz
26,957-27,283 MHz
869,700-870,000 MHz
40,660-40,700 MHz
2400,000-2483,500 MHz
49,500-50,000 MHz
5725,000-5875,000 MHz
138,200-138,450 MHz
24,000-24,250 GHz
138,650 MHz
61,000-61,500 GHz
433,050-434,790 MHz
122,000-123,000 GHz
863,000-868,600 MHz
244,000-246,000 GHz

De pågældende frekvensbånd kan lovligt anvendes til mere end et formål. Anvendelsen af radiofrekvenser er ikke beskyttet i forhold til andre tjenester, der også anvender disse frekvensbånd.

8.2. Radiogrænseflade:

Nr. 00 032.

9. Laveffekts radioanlæg med spoleformede antenner

9.1. Radiofrekvenser:

9 kHz-30 MHz

Det pågældende frekvensbånd kan lovligt anvendes til mere end et formål. Anvendelsen af radiofrekvenser er ikke beskyttet i forhold til andre tjenester, der også anvender dette frekvensbånd.

9.2. Radiogrænseflade:

Nr. 00 008.

10. Laveffekts radioanlæg (op til 500 mW) til datakommunikationsformål

10.1. Radiofrekvenser:

433,950 MHz
434,000 MHz
434,050 MHz
444,450 MHz
444,550 MHz

De pågældende radiofrekvenser kan lovligt anvendes til mere end et formål. Anvendelsen af radiofrekvenser er ikke beskyttet i forhold til andre tjenester, der også anvender disse radiofrekvenser.

10.2. Radiogrænseflade:

Nr. 00 004.

11. Laveffekts radioanlæg til fjernstyring

11.1. Radiofrekvenser:

30,120 MHz
30,920 MHz
445,825 MHz
30,380 MHz
31,300 MHz
445,850 MHz
30,420 MHz
445,125 MHz
445,875 MHz
30,880 MHz
445,675 MHz
 

De pågældende radiofrekvenser kan lovligt anvendes til mere end et formål. Anvendelsen af radiofrekvenser er ikke beskyttet i forhold til andre tjenester, der også anvender disse radiofrekvenser.

11.2. Radiogrænseflade:

Nr. 00 005.

12. Laveffekts radioanlæg til fjernstyring af modeller

12.1. Radiofrekvenser:

26,995 MHz
35,150 MHz
40,865 MHz
27,045 MHz
35,160 MHz
40,875 MHz
27,095 MHz
35,170 MHz
40,885 MHz
27,145 MHz
35,180 MHz
40,915 MHz
27,195 MHz
35,190 MHz
40,925 MHz
27,255 MHz
35,200 MHz
40,935 MHz
35,000 MHz
35,210 MHz
40,965 MHz
35,010 MHz
35,220 MHz
40,975 MHz
35,020 MHz
40,665 MHz
40,985 MHz
35,030 MHz
40,675 MHz
433,575 MHz
35,040 MHz
40,685 MHz
433,625 MHz
35,050 MHz
40,695 MHz
433,675 MHz
35,060 MHz
40,715 MHz
433,725 MHz
35,070 MHz
40,725 MHz
433,775 MHz
35,080 MHz
40,735 MHz
433,825 MHz
35,090 MHz
40,765 MHz
433,875 MHz
35,100 MHz
40,775 MHz
433,925 MHz
35,110 MHz
40,785 MHz
433,975 MHz
35,120 MHz
40,815 MHz
434,025 MHz
35,130 MHz
40,825 MHz
 
35,140 MHz
40,835 MHz
 

De pågældende radiofrekvenser kan lovligt anvendes til mere end et formål. Anvendelsen af radiofrekvenser er ikke beskyttet i forhold til andre tjenester, der også anvender disse radiofrekvenser.

12.2. Radiogrænseflade:

Nr. 00 006.

12.3. Begrænsninger i anvendelse:

35,000-35,220 MHz må kun anvendes i forbindelse med modelfly.

13. Laveffekts radioanlæg til lavinealarmer

13.1. Radiofrekvenser:

457 kHz

Den pågældende radiofrekvens kan lovligt anvendes til mere end et formål. Anvendelsen af radiofrekvensen er ikke beskyttet i forhold til andre tjenester, der også anvender denne radiofrekvens.

13.2. Radiogrænseflade:

Nr. 00 052.

14. Laveffekts radioanlæg til lokale datanet (MGWS/RLANs)

14.1. Radiofrekvenser:

57-66 GHz

Det pågældende frekvensbånd kan lovligt anvendes til mere end et formål. Anvendelsen af radiofrekvenser er ikke beskyttet i forhold til andre tjenester, der også anvender dette frekvensbånd.

14.2. Radiogrænseflade:

Nr. 00 063.

15. Laveffekts radioanlæg til lokale datanet (WAS/RLANs)

15.1. Radiofrekvenser:

2400,0-2483,5 MHz
5150,0-5350,0 MHz
5470,0-5725,0 MHz
5725,0-5875,0 MHz

De pågældende frekvensbånd kan lovligt anvendes til mere end et formål. Anvendelsen af radiofrekvenser er ikke beskyttet i forhold til andre tjenester, der også anvender disse frekvensbånd.

15.2. Radiogrænseflade:

Nr. 00 029 og nr. 00 007.

16. Laveffekts radioanlæg til overførsel af audiosignaler

16.1. Radiofrekvenser:

87,5-108 MHz
863-865 MHz
1795-1800 MHz

De pågældende frekvensbånd kan lovligt anvendes til mere end et formål. Anvendelsen af radiofrekvenser er ikke beskyttet i forhold til andre tjenester, der også anvender disse frekvensbånd.

16.2. Radiogrænseflade:

Nr. 00 001.

17. Medicinske implantater

17.1. Radiofrekvenser:

9-600 kHz
12,5-20 MHz
30,0-37,5 MHz
401-406 MHz

De pågældende frekvensbånd kan lovligt anvendes til mere end et formål. Anvendelsen af radiofrekvenser er ikke beskyttet i forhold til andre tjenester, der også anvender disse frekvensbånd.

17.2. Radiogrænseflade:

Nr. 00 023.

18. Meteor Scatter terminaler, der er under kontrol af et Meteor Scatter-net

18.1. Radiofrekvenser:

39,025 MHz
39,125 MHz
39,050 MHz
39,150 MHz
39,075 MHz
39,175 MHz
39,100 MHz
 

18.2 Radiogrænseflade:

Nr. 00 050.

19. Mikrobølgeanlæg

19.1. Radiofrekvenser:

2400,00-2483,50 MHz
17,1-17,3 GHz
4500-7000 MHz
24,05-27,00 GHz
8,50-10,60 GHz
57-64 GHz
13,40-14,00 GHz
75-85 GHz

De pågældende frekvensbånd kan lovligt anvendes til mere end et formål. Anvendelsen af radiofrekvenser er ikke beskyttet i forhold til andre tjenester, der også anvender disse frekvensbånd.

19.2. Radiogrænseflade:

Nr. 00 031.

20. Mobilkommunikation ombord på fly (MCA)

20.1. Radiofrekvenser

1710-1785 MHz (modtager)
1805-1880 MHz (sender)

20.2. Radiogrænseflade

Nr. 00 060

21. Mobilkommunikation ombord på skibe (MCV)

21.1. Radiofrekvenser

880-915 MHz (modtager)
925-960 MHz (sender)
1710-1785 MHz (modtager)
1805-1880 MHz (sender)

21.2. Begrænsninger i anvendelse:

1) Systemer, der leverer MCV-tjenester, må ikke benyttes i områder, der ligger mindre end to sømil (1 sømil = 1852 meter) fra basislinjen, jf. De Forenede Nationers havretskonvention og bekendtgørelse nr. 242 af 21. april 1999 om afgrænsning af Danmarks søterritorium med senere ændringer.

2) Mellem to og tolv sømil fra basislinjen må der kun benyttes indendørs skibsbasestationsantenner.

3) Begrænsninger for mobilterminaler, når disse anvendes om bord på skibe, og for skibsbasestationer:

Parameter
Beskrivelse
Sendeeffekt/Effekttæthed
Maksimal udstrålet udgangseffekt for mobilterminaler, der anvendes om bord på skibe og kontrolleres af skibsbasestationen i 900 MHz-båndet:
5 dBm.
 
Maksimal udstrålet udgangseffekt for mobilterminaler, der anvendes om bord på skibe og kontrolleres af skibsbasestationen i 1 800 MHz-båndet:
0 dBm.
 
Maksimal effekttæthed for basestationer om bord på skibe, målt på skibets udendørs områder med en måleantenne med 0 dB i forstærkning:
-80 dBm/200 kHz.
Regler for adgang og belægning
Der skal benyttes teknikker til afhjælpning over for interferens, der giver mindst samme ydelse som følgende afhjælpningsfaktorer baseret på GSM-standarder:
 
mellem to og tre sømil fra basislinjen skal modtagerfølsomheden og tærskelniveauet for afbrydelse (værdien for ACCMIN (1) og min. RXLEV (2)) for mobilterminaler, der benyttes om bord på skibe, være lig med eller højere end -70 dBm/200 kHz, og mellem tre og tolv sømil fra basislinjen, skal denne værdi være lig med eller højere end -75 dBm/200 kHz;
 
diskontinuerlig transmission (3) skal være aktiveret i MCV-systemet i uplink-retning
 
skibsbasestationens værdi for tidsforskydning (4) skal være sat til den lavest mulige.
(1)
ACCMIN (RX_LEV_ACCESS_MIN), som beskrevet i GSM-standard ETSI TS 144 018.
(2)
RXLEV (RXLEV-FULL-SERVING-CELL), som beskrevet i GSM-standard ETSI TS 148 008.
(3)
Diskontinuerlig transmission eller DTX, som beskrevet i GSM-standard ETSI TS 148 008.
(4)
Tidsforskydning (timing advance) som beskrevet i GSM-standard ETSI TS 144 018.

22. Mobiltelefon

22.1. Radiofrekvenser:

1710-1785 MHz (fortrinsvis sender)
1805-1880 MHz (fortrinsvis modtager)

23. Mobiltelefon

23.1. Radiofrekvenser:

880-915 MHz (fortrinsvis sender)
925-960 MHz (fortrinsvis modtager)

24. Mobiltelefon (IMT 2000)

24.1. Radiofrekvenser:

1900-1920 MHz (sender/modtager)
1920-1980 MHz (sender)
2010-2025 MHz (sender/modtager)
2110-2170 MHz (modtager)

25. Målesendere

Højfrekvensgenerator, som anvendes til at frembringe kalibrerings-, hjælpe- og prøvesignaler, modulerede eller umodulerede. Til målesendere henregnes eksempelvis signalgeneratorer, referencefrekvensgeneratorer, sweepgeneratorer og medløbsgeneratorer.

25.1. Radiofrekvenser:

9 kHz-400 GHz

25.2. Begrænsninger i anvendelse:

Der må ikke sendes med en effekt, der overstiger 2 µW.

26. Personalarmer

26.1. Radiofrekvenser:

32,2750 MHz
224,9250 MHz
869,6500-869,7000 MHz
32,3000 MHz
448,2500 MHz
 
32,3250 MHz
448,2750 MHz
 
146,0125 MHz
868,6000-868,7000 MHz
 
224,9000 MHz
869,2000-869,4000 MHz
 

De pågældende radiofrekvenser og frekvensbånd kan lovligt anvendes til mere end et formål. Anvendelsen af radiofrekvenser og frekvensbånd er ikke beskyttet i forhold til andre tjenester, der også anvender disse radiofrekvenser og frekvensbånd.

26.2. Radiogrænseflade:

Nr. 00 026.

27. PMR 446 (analog og digital)

27.1. Radiofrekvenser:

446,0-446,1 MHz (analog PMR)
446,1-446,2 MHz (digital PMR)

27.2. Radiogrænseflade:

Nr. 00 022.

28. Privatradioanlæg

28.1. Radiofrekvenser:

26,965 MHz kanal 1
27,135 MHz kanal 15
27,295 MHz kanal 29
26,975 MHz kanal 2
27,155 MHz kanal 16
27,305 MHz kanal 30
26,985 MHz kanal 3
27,165 MHz kanal 17
27,315 MHz kanal 31
27,005 MHz kanal 4
27,175 MHz kanal 18
27,325 MHz kanal 32
27,015 MHz kanal 5
27,185 MHz kanal 19
27,335 MHz kanal 33
27,025 MHz kanal 6
27,205 MHz kanal 20
27,345 MHz kanal 34
27,035 MHz kanal 7
27,215 MHz kanal 21
27,355 MHz kanal 35
27,055 MHz kanal 8
27,225 MHz kanal 22
27,365 MHz kanal 36
27,065 MHz kanal 9
27,235 MHz kanal 24
27,375 MHz kanal 37
27,075 MHz kanal 10
27,245 MHz kanal 25
27,385 MHz kanal 38
27,085 MHz kanal 11
27,255 MHz kanal 23
27,395 MHz kanal 39
27,105 MHz kanal 12
27,265 MHz kanal 26
27,405 MHz kanal 40
27,115 MHz kanal 13
27,275 MHz kanal 27
 
27,125 MHz kanal 14
27,285 MHz kanal 28
 

De pågældende radiofrekvenser kan lovligt anvendes til mere end et formål. Anvendelsen af radiofrekvenser er ikke beskyttet i forhold til andre tjenester, der også anvender disse radiofrekvenser.

28.2. Radiogrænseflade:

Nr. 00 028.

29. Radioanlæg til styring af tyverisikring i motorkøretøjer

29.1. Radiofrekvenser:

433,92 MHz

Den pågældende radiofrekvens kan lovligt anvendes til mere end et formål. Anvendelsen af radiofrekvensen er ikke beskyttet i forhold til andre tjenester, der også anvender denne radiofrekvens.

29.2. Radiogrænseflade:

Nr. 00 003.

30. Radiofrekvensidentifikation (RFID)

30.1. Radiofrekvenser:

865-868 MHz
2446-2454 MHz

De pågældende frekvensbånd kan lovligt anvendes til mere end et formål. Anvendelsen af radiofrekvenser er ikke beskyttet i forhold til andre tjenester, der også anvender disse frekvensbånd.

30.2. Radiogrænseflade:

Nr. 00 051.

30.3. Begrænsninger i anvendelse:

RFID med en sendeeffekt på mere end 500 mW må kun anvendes indendørs.

31. Radiokædeanlæg

31.1. Radiofrekvenser:

57,1-58,9 GHz

31.2. Radiogrænseflade:

Nr. 00 045.

32. Radioudstyr i fri cirkulation

32.1. Begrænsninger i anvendelse:

Radioudstyr i fri cirkulation må kun anvendes af udenlandske statsborgere under kortere ophold i Danmark. Anvendelsen skal ske i overensstemmelse med CEPT/ERC beslutning 95-01 med efterfølgende beslutninger om udvidelse af den nævnte beslutnings anvendelsesområde.

33. RTTT (Road Transport & Traffic Telematics)

33.1. Radiofrekvenser:

5,795-5,815 GHz (vej til køretøj)
63,000-64,000 GHz (køretøj til køretøj samt vej til køretøj)
76,000-77,000 GHz (anti-kollisions-radar og infrastrukturradar)

De pågældende frekvensbånd kan lovligt anvendes til mere end et formål. Anvendelsen af radiofrekvenser er ikke beskyttet i forhold til andre tjenester, der også anvender disse frekvensbånd.

33.2. Radiogrænseflade:

Nr. 00 030.

34. Satellitterminaler (FSS (Stationære satellittjenester), herunder VSAT og SNG)

34.1. Radiofrekvenser:

10,70-12,75 GHz (modtager)
19,70-20,20 GHz (modtager)
14,00-14,50 GHz (sender)
29,50-30,00 GHz (sender)

De pågældende frekvensbånd kan lovligt anvendes til mere end et formål. Anvendelsen af radiofrekvenser er ikke beskyttet i forhold til andre tjenester, der også anvender disse frekvensbånd.

34.2. Radiogrænseflade:

Nr. 00 058.

34.3. Begrænsninger i anvendelse:

1) EIRP må maksimalt være 60 dBW.

2) Anvendelsen af terminaler i nærheden af flyvepladser eller lufthavne skal ske under overholdelse af følgende begrænsninger i effektiv udstrålet sendeeffekt (EIRP) i forhold til de anførte minimumsafstande fra indhegningen/afgrænsningen af flyvepladser eller lufthavne:

EIRP (x)
Minimumsafstand
34 dBW < x ≤ 50 dBW
500 m
50 dBW < x ≤ 55,3 dBW
1800 m
55,3 dBW < x ≤ 57 dBW
2300 m
57 dBW < x ≤ 60 dBW
3500 m

35. Terminaler i den mobile satellittjeneste

35.1. Radiofrekvenser:

137,000-138,000 MHz (modtager)
148,000-150,050 MHz (sender)
387,250-388,750 MHz (sender)
399,900-400,050 MHz (sender)
400,225-400,975 MHz (modtager)
1518,0-1559,0 MHz (modtager)
1610,0-1626,5 MHz (sender/modtager)
1626,50-1660,50 MHz (sender)
1670,0-1675,0 MHz (sender)
1980,0-2010,0 MHz (sender)
2170,0-2200,0 MHz (modtager)
2483,5-2500,0 MHz (modtager)
10,70-11,70 GHz (modtager)
12,50-12,75 GHz (modtager)
14,00-14,50 GHz (sender)

De pågældende frekvensbånd kan lovligt anvendes til mere end et formål. Anvendelsen af radiofrekvenser er ikke beskyttet i forhold til andre tjenester, der også anvender disse frekvensbånd.

36. Togradio (Automatisk vognidentifikation/AVI)

36.1. Radiofrekvenser:

2446-2454 MHz

Det pågældende frekvensbånd kan lovligt anvendes til mere end et formål. Anvendelsen af radiofrekvenser er ikke beskyttet i forhold til andre tjenester, der også anvender dette frekvensbånd.

36.2. Radiogrænseflade:

Nr. 00 002.

37. Togradio (Eurobalise)

37.1. Radiofrekvenser:

4234 kHz
27,095 MHz

De pågældende radiofrekvenser kan lovligt anvendes til mere end et formål. Anvendelsen af radiofrekvenserne er ikke beskyttet i forhold til andre tjenester, der også anvender disse radiofrekvenser.

37.2. Radiogrænseflade:

Nr. 00 048.

38. Togradio (Euroloop)

38.1. Radiofrekvenser:

4516 kHz
11,1-16,0 MHz

De pågældende radiofrekvenser kan lovligt anvendes til mere end et formål. Anvendelsen af radiofrekvenserne er ikke beskyttet i forhold til andre tjenester, der også anvender disse radiofrekvenser.

38.2. Radiogrænseflade:

Nr. 00 049.

39. Togradio (GSM-R terminaler), der er under kontrol af et GSM-R-net

39.1. Radiofrekvenser:

876,2-880,0 MHz (sender)
921,2-925,0 MHz (modtager)

40. Togradio (Automatisk Tog Kontrol/ATC)

40.1. Radiofrekvenser:

50 kHz (kontrol fra tog)
100 kHz (energiforsyning fra tog)
823,5 kHz og 875 kHz (fra jernbanespor)

40.2. Begrænsninger i anvendelse:

Frekvens
50 kHz
100 kHz
823,5 kHz og 875 kHz
Maksimal feltstyrke
-10 dBµA/m
-10 dBµA/m
-10 dBµA/m
Måleafstand
80 m
125 m
20 m
Modulation
CW
CW
FSK

41. Trådløse mikrofonanlæg

41.1. Radiofrekvenser:

32,0000 MHz
39,4000 MHz
173,8250 MHz
32,4000 MHz
138,2500 MHz
173,9625 MHz
35,8000 MHz
138,7000 MHz
180,5000 MHz
36,2000 MHz
138,8000 MHz
187,5000 MHz
36,5000 MHz
139,0500 MHz
194,5000 MHz
36,7000 MHz
139,7500 MHz
201,5000 MHz
36,9000 MHz
141,7650 MHz
208,5000 MHz
37,1000 MHz
142,0700 MHz
215,5000 MHz
37,3000 MHz
169,8250 MHz
222,5000 MHz
37,5000 MHz
173,4000 MHz
470,0000-790,0000 MHz
37,7000 MHz
173,4650 MHz
800,0000-820,0000 MHz
37,9000 MHz
173,6400 MHz
823,0000-831,0000 MHz
38,8000 MHz
173,6950 MHz
863,0000-865,0000 MHz
39,0000 MHz
173,8125 MHz
1785,0000-1800,0000 MHz

De pågældende radiofrekvenser og frekvensbånd kan lovligt anvendes til mere end et formål. Anvendelsen af radiofrekvenser er ikke beskyttet i forhold til andre tjenester, der også anvender disse radiofrekvenser og frekvensbånd.

41.2. Radiogrænseflade:

Nr. 00 025.

41.3. Begrænsninger i anvendelse:

1)
Radiofrekvenserne i frekvensbåndet 169,8250-222,5000 MHz må kun anvendes i radioanlæg til brug for hørehæmmede.
2)
Radiofrekvenser i frekvensbåndet 470-790 MHz må alene anvendes til trådløse mikrofonanlæg, inkl. in-ear monitoring systemer, når følgende betingelser er opfyldt:
 
a)
Anvendelse af radiofrekvenser, der ligger inden for en tv-kanal (8 MHz båndbredde) og 1 MHz på hver side af tv-kanalen, må ikke ske nærmere end 25 km fra tv-kanalens allotment-område til digitalt tv.
 
b)
Anvendelse af radiofrekvenser, der ligger inden for en tv-kanal (8 MHz båndbredde) og 1 MHz på hver side af tv-kanalen, må ikke ske nærmere end 25 km fra hjælpesendere med selvstændige sendefrekvenser (omsættere) til digitalt tv og tv-sendere til lokal-tv-formål m.v.
 
c)
Anvendelse af radiofrekvenser, der ligger inden for en tv-kanal (8 MHz båndbredde) og 1 MHz på hver side af tv-kanalen, må ikke ske nærmere end 10 km fra tv-sendere til tidsbegrænsede formål, herunder f.eks. festival-tv.
 
Hvilke radiofrekvenser, der er tilgængelige for trådløse mikrofonanlæg, kan ses på IT- og Telestyrelsens hjemmeside, www.itst.dk.
3)
Radiofrekvenser i frekvensbåndet 470-790 MHz må anvendes til trådløse mikrofonanlæg i overensstemmelse med ovenstående indtil 3. april 2020.
4)
Frekvensbåndet 800,0000-820,0000 MHz må anvendes til trådløse mikrofonanlæg indtil den 31. december 2012.
5)
Frekvensbåndet 830-831 MHz må alene anvendes på Bornholm.
6)
Frekvensbåndet 823-830 MHz må anvendes i hele landet med undtagelse af Bornholm.

42. Trådløs telefon (DECT)

42.1. Radiofrekvenser:

1880-1900 MHz

43. UWB til kommunikation, analyse af bygningsmaterialer (BMA) og detektering af objekter (ODC)

Anvendelsen af radiofrekvenser er ikke beskyttet i forhold til andre radiotjenester.

43.1. Radiogrænseflade:

Nr. 00 056.


Bilag 6

Prøver til opnåelse af certifikat til amatørradio- og amatørradiosatellittjenesten, jf. § 13, stk. 1 og 3

For at opnå et certifikat i en af kategorierne A, B eller D skal følgende delprøver være bestået:

Kategori A:
Almindelig teknisk prøve, begrænset teknisk prøve samt ikke-teknisk prøve.
Kategori B:
Begrænset teknisk prøve samt ikke-teknisk prøve.
Kategori D:
Ikke-teknisk prøve.

Prøvernes indhold m.v. er som følger:

1. Ikke-teknisk prøve

1.1. Krav til beståelse af prøve

Ansøgeren skal besvare 20 spørgsmål. For at bestå prøven kræves der 15 rigtige besvarelser ud af de 20 stillede spørgsmål.

1.2. Hjælpemidler

Der må alene benyttes logaritmetabel, regnestok af enhver art og ikke-programmerbare lommeregnere.

1.3. Pensum

Omfanget af prøven er begrænset til emner af regulatorisk og praktisk karakter, som er relevante for de forsøg og eksperimenter med radioanlæg, der udføres af brugere af radiofrekvenser afsat til brug i amatørradio- og amatørradiosatellittjenesten.

En detaljeret pensumoversigt kan fås ved henvendelse til IT- og Telestyrelsen.

Der kan i overensstemmelse med den af IT- og Telestyrelsen udarbejdede pensumoversigt stilles elementære og relevante spørgsmål inden for følgende områder:

1) Ledningsevne.

2) Sinusformede signaler.

3) Strømforsyning.

4) Antennetype.

5) Udbredelsesforhold.

6) Målinger.

7) Måleinstrumenter.

8) Forstyrrelser i elektrisk udstyr.

9) Det fonetiske alfabet.

10) Q-koden.

11) Operationelle forkortelser og deres brug i amatørradiotrafik.

12) Internationale nødsignaler, amatørradionødtrafik og trafik i forbindelse med naturkatastrofer.

13) Kaldesignaler.

14) IARU-båndplaner.

15) Stationsbetjening.

16) ITU bestemmelser.

17) CEPT bestemmelser.

18) Danske love og bestemmelser på området.

2. Begrænset teknisk prøve

2.1. Krav til beståelse af prøve

Ansøgeren skal besvare 16 spørgsmål. For at bestå prøven kræves der 12 rigtige besvarelser ud af de 16 stillede spørgsmål.

Ansøgeren skal bestå den ikke-tekniske prøve senest samtidig med den begrænsede tekniske prøve.

2.2. Hjælpemidler

Der må alene benyttes logaritmetabel, regnestok af enhver art og ikke-programmerbare lommeregnere.

2.3. Pensum

Omfanget af prøven er begrænset til emner, som er relevante for de forsøg og eksperimenter med radioanlæg, der udføres af brugere af radiofrekvenser afsat til brug i amatørradio- og amatørradiosatellittjenesten.

En detaljeret pensumoversigt kan fås ved henvendelse til IT- og Telestyrelsen.

Der kan i overensstemmelse med den af IT- og Telestyrelsen udarbejdede pensumoversigt stilles spørgsmål inden for følgende områder:

1) Elektricitets-, magnetisme- og radioteori.

2) Komponenter.

3) Kredsløb.

4) Modtagere, herunder kaldeprocedurer.

5) Sendere, herunder kaldeprocedurer.

6) Antenner og transmissionslinier.

7) Udbredelsesforhold.

8) Måling.

9) Forstyrrelser og immunitet.

Derudover skal prøvedeltageren i overensstemmelse med pensumoversigten kende følgende matematiske begreber og operationer:

1) Addition, subtraktion, multiplikation og division.

2) Brøker.

3) Potenser af 10, eksponenter.

4) Kvadrering.

5) Kvadratrødder.

6) Reciprokke værdier.

7) Fortolkning af lineære og ikke-lineære grafer.

Prøvedeltageren skal endvidere kende formlerne i pensumoversigten og være i stand til at »vende dem om«.

3. Almindelig teknisk prøve

3.1. Krav til beståelse af prøve

Ansøgeren skal besvare 14 spørgsmål. For at bestå prøven kræves der 10 rigtige besvarelser ud af de 14 stillede spørgsmål.

Ansøgeren skal bestå den ikke-tekniske prøve samt den begrænsede tekniske prøve senest samtidig med den almindelige tekniske prøve.

3.2. Hjælpemidler

Der må alene benyttes logaritmetabel, regnestok af enhver art og ikke-programmerbare lommeregnere.

3.3. Pensum

Pensum for prøven er det samme som til den begrænsede tekniske prøve, jf. punkt. 2.3., men spørgsmålene er af højere sværhedsgrad.

Omtryksnote
  • 09-06-2011:
  • Bekendtgørelse nr. 488 af 2. maj 2011 om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v. er omtrykt den 9. juni 2011.

    Bekendtgørelsen indeholdt i bilag 5 ved en fejl to afsnit »13.2«. Dette er nu rettet til et afsnit »13.2« og et afsnit »14.2«.