Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om depositum ved fremlysning af radiofrekvenser

I medfør af § 8, stk. 4, i lov nr. 475 af 12. juni 2009 om radiofrekvenser fastsættes:

Depositum ved fremlysning af radiofrekvenser

§ 1. Ansøgninger på baggrund af fremlysning af radiofrekvenser, jf. lovens § 8, stk. 2, skal ledsages af dokumentation for, at ansøger har indbetalt depositum på en spærret konto i et pengeinstitut eller har stillet bankgaranti på det i fremlysningen fastsatte beløb, jf. lovens § 8, stk. 4. Dokumentationen skal være IT- og Telestyrelsen i hænde senest ved udløbet af den ved fremlysningen fastsatte frist, jf. lovens § 8, stk. 3, nr. 2, i overensstemmelse med de angivelser, som fremgår af fremlysningen.

Stk. 2. Depositum eller bankgaranti skal være klausuleret i overensstemmelse med de angivelser, som fremgår af fremlysningen.

Stk. 3. Størrelsen af det indbetalte depositum eller den stillede bankgaranti efter stk. 1 er et beløb, der svarer til den årlige frekvensafgift, jf. lovens § 50, for en tilladelse til at anvende radiofrekvenser, som er omfattet af fremlysningen, dog minimum 50.000 kr.

§ 2. Udstedes der efter lovens § 7, stk. 1, tilladelse til ansøgeren til at anvende radiofrekvenser, der er omfattet af fremlysningen, indbetales der til IT- og Telestyrelsen efter fremsendelse af faktura et beløb, som svarer til den årlige frekvensafgift, der skal betales for tilladelsen i det indeværende kalenderår. Fakturaen sendes i overensstemmelse med angivelserne for fastsættelse af klausul for den pågældende fremlysning, jf. § 1, stk. 2, til enten ansøgeren eller til det pengeinstitut, hvori depositum er deponeret, eller hvori der er stillet bankgaranti.

Stk. 2. Et indbetalt depositum eller en stillet bankgaranti frigives til ansøgeren efter fremlysningens afslutning, hvis ansøgeren ikke efter lovens § 7, stk. 1, får udstedt tilladelse til at anvende radiofrekvenser, der er omfattet af fremlysningen.

Ikrafttræden

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2011.

IT- og Telestyrelsen, den 2. maj 2011

Jørgen Abild Andersen

/ Søren Johansen