Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Afgørelse af 6. juni 2006 fra Ankenævnet vedr. Praktikvirksomheder

I brev til Ankenævnet af 25. april 2006 har A indbragt en sag om godkendelse af virksomheden B, drevne forretning som uddannelsessted for butiksmedhjælperuddannelsen. Uddannelsen er 1. trin af detailhandelsuddannelsen med specialer.

Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser har i brev af 23. februar 2006 truffet afgørelse om, at B’s virksomheder ikke kan godkendes som ansøgt.

Det faglige udvalg har desuden udtalt sig i brev af 6. april 2006 og har fremsendt besigtigelsesrapport af 23. februar 2006 fra udvalgets besøg den 13. februar 2006 i en af B’s forretninger beliggende Kongevejen 60, Birkerød.

A har udtalt sig i brev af 25. april 2006.

Ankenævnet har forstået afgørelsen sådan, at det faglige udvalg har taget stilling til, om virksomheden B’s forretninger samlet kan godkendes, men der findes ingen nærmere specifikation af disse forretninger. Ankenævnet har forstået, at der er truffet afgørelse om hvorvidt B’s forretninger samlet kan godkendes (”Kædegodkendelse”).

Sådan som sagen er forelagt for Ankenævnet, skal der træffes afgørelse om det faglige udvalgs afgørelse af 23. februar 2006 skal opretholdes eller ændres, d.v.s at nævnet skal tage stilling til spørgsmålet om en samlet godkendelse af B’s forretninger som praktisksteder i uddannelsen som butiksmedhjælper.

Nævnet kan ikke tage stilling til, om virksomheden kan godkendes til andre uddannelser, herunder uddannelser der måtte blive oprettet.

Reglerne om uddannelsen findes i bekendtgørelse om detailhandelsuddannelse med specialer, § 1, stk. 2, jf. bekendtgørelse nr. 1264 af 10. december 2004.

Det hedder i bekendtgørelsen om praktikuddannelsen for butiksmedhjælperuddannelsen:

”§ 10. Målet med praktikuddannelsen er, at eleven gennem arbejdet med detailvirksomhedens kunde-, vare-, informations- og pengestrøm opnår faglig og personlig kompetence til fremtidig beskæftigelse inden for almindeligt forekommende opgaver og mere specialiserede salgs- eller håndværkfunktioner.

Stk. 2. I praktikperioden for første trin i Salgsassistentuddannelsen, Butiksmedhjælper, skal der tages udgangspunkt i følgende arbejdsområder:

1) Kundestrøm: Salgsstedets opgaver i forbindelse med at tiltrække og fastholde kundegrupperne og kundegruppernes forventninger til salgsstedet, herunder betjeningsformer, varepræsentation og salgsfremmende aktiviteter.

2) Varestrøm: Salgsstedets håndtering af vareforsyningen, herunder planlægning og vedligeholdelse af vareforsyningen, håndtering af varer og emballager fra producent og leverandør.

3) Informationsstrøm: Salgsstedets interne kommunikation, herunder teknologianvendelse, information om salgsstedets koncept.

4) Pengestrøm: Salgsstedets pengehåndtering i relation til kunder, herunder kasseterminalbetjening, kasseopgørelse og -afstemning samt salgs- og betalingsbetingelser.”

Ankenævnet har behandlet sagen på flere møder og har desuden behandlet sagen efter reglerne § 4, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 558 af 18. juli 1991.

Reglerne for de faglige udvalgs behandling af godkendelsessager findes i bekendtgørelse nr. 26 af 15. januar 1991, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1256 af 29. december 2003.

Det hedder om afslag på ansøgninger om godkendelser og begrundelse af disse:

”§ 5. Udvalgets afgørelse i henhold til § 1 skal i almindelighed gå ud på, at virksomheden inden for en uddannelse

1) godkendes,

2) godkendes for en bestemt periode,

3) godkendes for et eller flere nærmere angivne uddannelsesforhold eller

4) godkendes på betingelse af, at virksomheden foretager nærmere angivne foranstaltninger.

Stk. 2. Hvis det faglige udvalg undtagelsesvis ikke kan godkende en virksomhed efter stk. 1, nr. 1 - 2, og i ganske særlige tilfælde heller ikke finder at have grundlag for at kunne fastsætte begrænsninger eller betingelser som omtalt i stk. 1, nr. 3 - 4, jf. stk. 3, går afgørelsen ud på, at virksomheden ikke kan godkendes som praktiksted.

Stk. 3. En godkendelse kan være begrænset til at angå bestemte dele af en erhvervsuddannelse eller et speciale. Godkendelsen kan være betinget af, at eleven modtager supplerende uddannelse på skole eller i en anden virksomhed. Udvalget skal da, eventuelt ved samarbejde med skole eller lokalt uddannelsesudvalg, søge at formidle, at sådan supplerende uddannelse, herunder ved kombinationsaftale, kan etableres.

Stk. 4. Træffer det faglige udvalg afgørelse om, at virksomheden godkendes med begrænsninger eller betingelser, jf. stk. 1, nr. 2-4, eller stk. 3, skal afgørelsen være ledsaget af en begrundelse. Begrundelsen skal indeholde sådanne oplysninger, at virksomheden kan se, hvilke foranstaltninger der skal foretages i virksomheden, for at den kan godkendes som praktiksted uden begrænsninger eller betingelser.

Stk. 5. En afgørelse efter stk. 2 om, at en virksomhed ikke kan godkendes som praktiksted, skal ledsages af begrundelse og vejledning til virksomheden om, hvilke foranstaltninger virksomheden skal gennemføre for at blive godkendt.”

Der er ikke i det faglige udvalgs afgørelse givet en begrundelse, der nærmere angiver, hvilke ændringer virksomheden skal foretage for at blive godkendt, jf. § 5, stk. 5.

Ankenævnets afgørelse er truffet efter reglen i § 4, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 558 af 18. juli 1991.

Ankenævnets flertal har særligt lagt vægt på, at det faglige udvalg i sit afslag ikke har redegjort for hvilke af de i praktikreglerne, jf. § 10, stk. 2, nr. 1-4, nævnte opgaver, en elev ikke vil kunne få et tilstrækkeligt kendskab til. Disse medlemmer har derfor lagt til grund, at der kan gives en oplæring i overensstemmelse med reglerne og har her lagt vægt på, at der et tale om trin 1 af en uddannelse.

Et mindretal af nævnets medlemmer vil lægge vægt på besigtigelsesrapportens beskrivelse af forretningen i Birkerød, og finder på den i rapporten givne beskrivelse grundlag for at mene, at der ikke er tilstrækkelige arbejdsopgaver, der modsvarer uddannelsens praktikregler.

Ankenævnet har truffet følgende

AFGØRELSE

Ankenævnet tilsidesætter den af Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser i brev af 23. februar 2006 trufne afgørelse om, at B’s virksomheder ikke kan godkendes som ansøgt.

Ankenævnet godkender samtidig B’s forretninger til at kunne uddanne elever i butiksmedhjælperuddannelsen.

Ankenævnet har i sin afgørelse lagt til grund, at der er arbejdsopgaver, der modsvarer praktikreglerne om uddannelse af butiksmedhjælperelever, jf. §§ 10, stk. 2, nr. 1-4.

Denne afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Som retsgrundlag for ankenævnets afgørelse henvises til

- § 47 i lovbekendtgørelse nr. 183 af 22. marts 2004 om erhvervsuddannelser.

- § 1 og § 5 i bekendtgørelse nr. 26 af 15. januar 1991, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1256 af 29. december 2003, om de faglige udvalgs behandling af sager om godkendelse af virksomheder som praktiksteder for elever i erhvervsuddannelser.

- § 10 i bekendtgørelse nr. 1264 af 10. december 2004 om uddannelsen i bekendtgørelse om detailhandelsuddannelse med specialer

- § 1 og § 4 i bekendtgørelse nr. 558 af 18. juli 1991 om Ankenævnet vedrørende praktikvirksomheder.