Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Afgørelse af 30. maj 2008 fra Ankenævnet vedr. Praktikvirksomheder

Ankenævnet har på skriftligt grundlag behandlet Deres klage af 21. januar 2008 over en afgørelse truffet af Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri den 16. januar 2008, om at Deres virksomhed ikke kan godkendes som praktiksted for elever.

Ankenævnet har indhentet en udtalelse fra det faglige udvalg.

Det faglige udvalg har i brev af 10. marts 2008 oplyst, at det i forbindelse med besigtigelsen af Deres virksomhed måtte konstateres, at det for besigtigerne foreviste arbejde havde en sådan kvalitet, at der ikke fandtes at være basis for at uddanne elever i Deres virksomhed.

Det faglige udvalg har endvidere oplyst, at der ikke er faguddannet personale i Deres virksomhed, ligesom De ikke har en dokumenteret uddannelse inden for fagområdet på trods af, at De har drevet virksomhed som anlægsgartner i 3 år. Det er det faglige udvalgs opfattelse, at en eventuel elev ikke vil kunne få en oplæring, der tager udgangspunkt i en løbende faglig støtte, indlæring og vejledning, således som uddannelsen forudsætter.

Det faglige udvalg har anført, at en godkendelse vil kræve fast ansættelse af en uddannet anlægsgartner, som skal være tilknyttet oplæringen af en eventuel elev, ligesom der fortsat vil stilles krav om god kvalitet ved fremvisning af udført arbejde. Efter det for Ankenævnet oplyste, har det faglige udvalg orienteret Dem om muligheden for at vende tilbage til det faglige udvalg igen, når Deres virksomhed opfylder ovenstående krav.

Endelig har det faglige udvalg oplyst, at de to besigtigere efter deres opfattelse opfylder de almindelige habilitetskrav i forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 5, og at der ikke blev begået fejl ved besigtigernes vurdering af de foreviste projekter. Det faglige udvalg har i den forbindelse oplyst, at besigtigelserne foretages ud fra en synsmæssig vurdering af projekterne og derfor ikke nødvendiggør opmålinger.

Ankenævnet har truffet følgende

A F G Ø R E L S E

Ankenævnet har ikke fundet grundlag for at ændre det faglige udvalgs afgørelse.

Ankenævnet har i sin afgørelse lagt til grund, at virksomheden for tiden ikke har ansat faguddannet personale, der kan forestå oplæringen af en eventuel elev, der ansættes i virksomheden. Ankenævnet har i sin vurdering lagt vægt på, at den manglende tilstedeværelse af faguddannet personale i virksomheden vil være en hindring for en eventuel elevs opfyldelse af de mål, der er fastsat for praktikuddannelsen, jf. § 19 i bekendtgørelse nr. 694 af 1. juli 2005 om uddannelsen til anlægsgartner.

Ankenævnet har endvidere lagt vægt på oplysningen om, at der består mulighed for virksomheden til på ny at anmode om godkendelse som praktiksted, når kravene for godkendelse i øvrigt er opfyldt.

Denne afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Som retsgrundlag for ankenævnets afgørelse henvises til:

§ 47 i lovbekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om erhvervsuddannelser.

§ 1 og § 5 i bekendtgørelse nr. 26 af 15. januar 1991 om de faglige udvalgs behandling af sager om godkendelse af virksomheder som praktiksteder for elever i erhvervsuddannelser, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1256 af 29. december 2003.

Bekendtgørelse nr. 694 af 1. juli 2005 om uddannelsen til anlægsgartner.

§ 1 i bekendtgørelse nr. 1517 af 13. december 2007 om Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder.